تحقیق ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی و مدل های رهبری خدمتگزار

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی و مدل های رهبری خدمتگزار دارای ۴۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱) رفتار شهروندی سازمانی:    ۴
۲-۱-۱) مقدمه :    ۴
۲-۱-۲) تعریف :    ۴
۲-۱-۳) تاریخچه :    ۷
۲-۱-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی :    ۸
.۲-۱-۵) راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی :    ۱۲
۲-۱-۶) نتایج و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی :    ۱۳
۲-۲) رهبری خدمتگزار :    ۱۷
۲-۲-۱) مقدمه :    ۱۷
۲-۲-۲) ریشه های رهبری خدمتگزار :    ۱۹
۲-۲-۳) تعریف رهبری خدمتگزار :    ۲۱
۲-۲-۴)مدل های (ویژگی های) رهبری خدمتگزار :    ۲۳
۲-۲-۵) عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی :    ۲۷
۲-۳) بررسی پژوهش های انجام شده    ۲۹
۲-۳-۱) مقدمه :    ۲۹
۲-۳-۲) : پژوهش های انجام شده در خارج از کشور :    ۲۹
۲-۳-۳) پژوهش های انجام شده در داخل کشور :    ۳۲
منابع و مآخذ:    ۳۸

منابع :

مقیمی، س.م، ۱۳۸۴،” رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل”، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره یازدهم، صص ۴۸- ۱۹

مقیمی، س.م، ۱۳۸۵،” بررسی ارتباط رفتار شهروندی و سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی”، فرهنگ مدیریت سال چهارم، شماره۱۳، صص ۱۹۲- ۱۷۱

صنوبری، م و رضایی، ع.م،۱۳۸۹ ،” رابطه ویژگیهای شغلی و رفتارهای شهروندی”، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره ۳۲

رامین مهر، ح و طبرسا، غ، ۱۳۸۹،” ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی”، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره ۳، صص۱۱۷-۱۰۳

زارعی متین، ح،” شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با عملکردسازمانی” ، فرهنگ مدیریت، سال چهارم،  شماره ۱۲، سال ۱۳۸۵صص ۱۲۵-۱۰۱

ابراهیم پورو همکاران، ۱۳۸۷،” بررسی رابطه ویژگیهای شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز صدا و سیما”، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شماره ۵، صص ۶۵-۵۱

قلی پور و همکاران، ۱۳۸۸،” بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی” ، نشریه مدیریت دولتی ۱، شماره ۲، صص ۱۱۸ – ۱۰۳

میرسپاسی، ن، ۱۳۸۹، “بررسی رابطه رفتار شهروندی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه یک”، برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال ۱۱، شماره ۱۰۰، ص ۱۲۱

اسلامی و همکاران، ۱۳۹۱،”بررسی روابط ساختاری بین خدمت گرایی سازمان، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی در شعب بانک ملت تهران” ، پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره ۱۶ ، شماره ۸ صص ۷۲-۵۴

شوقی و همکاران، ۱۳۹۰، “بررسی ارتباط میان رهبری خدمتگزار و خلاقیت کارکنان(مطالعه موردی در شرکت آلومینیوم پارس ساوه)” ، نشریه ملی مهندسی و مدیریت نوآوری ایران ، دوره ۳، ص۴۵

فرهنگی و همکاران، ۱۳۹۰،”بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان” ، نشریه علمی و پژوهشی ایران ، صص ۱۸۹-۱۷۰

 ۲-۱) رفتار شهروندی سازمانی:

۲-۱-۱) مقدمه :

از آنجا ک طی سی سال اخیر ، نظریه های متعددی در حوزه رفتار شهروندی سازمانی وارد علوم انسانی شده و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است، پژوهشگران رفتار سازمانی با ارائه تعاریفی مختلف از این رفتار، به بیش از سی نوع از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی، اشاره کرده اند که البته بیشتر آنها از نوعی همپوشانی برخوردارند، در این بخش به ذکر برخی از این مفاهیم و ابعاد پرداخته می شود تا خواننده با زمینه فعالیت و حیطه موضوع مورد تحقیق آشنا شود.

۲-۱-۲) تعریف :

آن دسته از رفتارهای کارمند، که فراتر از الزاماتی است که نقش برای او تعیین کرده و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عملکرد مؤثر سازمانی تشخیص داده شده است، به رفتار شهروندی سازمانی تعبیر می شود (Williams & Shiaw به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴).

اسمیت [۱]در سال ۱۹۸۳ رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان «اطلاعات عمومی»[۲] مطرح و تبیین کرد (شیخی ، ۱۳۸۹):

حضور در محیط کار ، فراتر از انتظار ؛

وقت شناسی ؛

محاسبه و ثبت استراحت و مرخصی غیرموجه

اختصاص بیشترین زمان ارتباطات به ارتباط تلفنی

اجتناب از بحث و گفتگوی شخصی

اخطار و تذکر به غیبت و ترک محل کار

عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :

رفتاری ، فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است .

رفتاری که ارادی و اختیاری باشد.

رفتاری که به طور مستقیم ، پاداشی به دنبال ندارد.

رفتاری که برای عملکرد سازمان ، بسیار مهم است . (کاسترو[۳] و همکاران ، به نقل از مقیمی).

اما ، تعرفی که اورگان در سال ۹۸۸ ، از رفتار شهروندی سازمانی ارائه نمود، مبنای تعریف صاحبنظران پس از خود بوده است : «رفتارهای فردی ، که به طور مستقیم و صریح ، توسط سیستم پاداش رسمی سازمان ، شناخته نمی شود و در ارتقا عملکرد سازمانی ، عامل مؤثری است ، این رفتارها آگاهانه بوده ، اما ضمانت اجرایی نداشته و عدم التزام به آن و غفلت از آنها تنبیهی در بر ندارد». (Podsakoff  et al,  ۲۰۰۰,  P. 513) .

با این تعریف ،  از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از تکالیف رسمی سازمانی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت نماید، به عبارتی، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در اثر فعالیت آنها، اثربخشی سازمانی بهبود می یابد.

گراهام [۴] معتقد است رفتار شهروندی در سازمان، به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل موارد زیر است :

۱- اطاعت سازمانی [۵]: این واژه ، توصیف کننده رفتارهایی است ، که ضرورت و مطلوبیت آنها شناسایی شده اند . رفتارهایی نظیر احترام به قوانین، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیتها با توجه به منابع سازمان .

۲- وفاداری سازمانی [۶]: این وفاداری، با مفهوم رایج آن متفاوت بوده و به مفهوم فداکاری در راه منافع سازمانی است .

۳- مشارکت سازمانی [۷]: این واژه ، به معنای مشارکت فعال کارکنان در اداره سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید با دیگران و آگاهی از مسائل سازمان است . (رامین مهر ، ۱۳۸۹).

مرور ادبیات موضوع نشان می دهد دو نوع رویکرد اصلی در بیان مفهوم رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. اورگان و دیگر محققان متقدم، این رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی موردملاحظه قرار داده اند، به طوری که کمک های افراد در محیط کار را فراتر از الزامات نقش می دانند. جریان دیگری از پژوهشگران مانند گراهام عقیده دارند که رفتار شهروندی سازمانی باید مجزا از عملکرد کاری مورد توجه قرار گیرد‌، در این دیدگاه رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است، پذیرفته می شود. با توجه به این تقسیم بندی ، تعریف اولیه اورگان به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گرفته است (صنوبری ، ۱۳۸۹) .

۲-۱-۳) تاریخچه :

مطالعات بارنارد تحت عنوان «تمایل به همکاری [۸]» در سال ۱۹۳۸ ، و مطالعات دانیل کاتز در سال ۱۹۶۴ و همکاری مشترک وی با کوهن در خلال سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۸ ، به «تمایز نقش سازمانی و رفتارهای خودانگیز و ابتکاری [۹]» منجر شد. نخستین بار اورگان واژه رفتار شهروندی سازمانی را به کار برد. در سال ۱۹۸۳ اورگان، نیر[۱۰]، اسمیت و باتمن این واژه را در تحقیقات خود مورد استفاده قرار دادند.

علاقه روز افزون محققان و صاحبنظران به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، موجب شد در کمتر از سه دهه ای که از ابداع این واژه می گذرد، مفاهیم متعددی در ارتباط با این رفتارها، وارد حوزه رفتار سازمانی شود. از جمله این مفاهیم می توان به عناوین زیر اشاره کرد: رفتارهای سازمانی حمایتی [۱۱] (مددکارانه)  (Motowidlo, 1986; George & Bettenhausen, 1990; O’Reilly Chatman, 1986)، رفتارهای فرانقشی [۱۲] (Van & Dyne, Cummings & Parks, 1995) ،

خودانگیزی سازمانی [۱۳] (رفتار خودجوش) (George & Brief, 1992 ; George & Jones, 1997)، عملکرد زمینه ای [۱۴] (وابسته به قراین) (Borman & Motowidlo, 1993, White & Dorsey, 1995; Motowidlo & Van Scotter, 1994) و رفتار سازمانی مدنی [۱۵] (Graham, 1991) (پودساکف و همکاران ، ۲۰۰۰).

۲-۱-۴) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی :

به طوری که پیشتر عنوان شد، مطالعات متعدد صورت گرفته در حوزه رفتار شهروندی سازمانی، به ارائه تعاریف متعدد و به تبع آن ابعاد و مؤلفه های مختلف از این متغیر رفتار سازمانی، منجر شده است، این مفاهیم از نظر زیربنا و ساختار، متفاوت به نظر می رسند،  بنابراین علیرغم توجه روزافزون به مبحث رفتار شهروندی سازمانی، هنوز اجماع کاملی در خصوص مؤلفه های این متغیر وجود ندارد، بررسی مبانی نظری نشان می دهد بیش از سی فرم مختلف بالقوه از این رفتارها قابل شناسایی است:

در راستای پژوهش های صورت گرفته توسط اسمیت که رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان اطاعت عمومی در قالب شش مؤلف تبیین نمود، بریف [۱۶] و موتوویدلو، مفاهیم «رفتارهای حمایت اجتماعی »[۱۷]  را شناسایی کردند :

توجه و تمایل به رفاه و آسایش فرد، گروه و سازمان

رفتارهایی که مستقیماً از طرف اعضای سازمان انجام می شوند.

[۱] – Smith

[۲] – Compliance

[۳] – Castro

[۴] – Graham

[۵] – Organizational Obedience

[۶] – Organizational Loyalty

[۷] – Organizational Participation

[۸] – Willingness to cooperate

[۹] – Distinction between dependable role performance and innovatine and spontaneous behaviors

[۱۰] – Near (1983)

[۱۱] – Prosocial organizational behaviors

[۱۲] – Extra – role behavior

[۱۳] – Organizational spontaneity

[۱۴] – Contextual performance

[۱۵] – Civic organizational behavior

[۱۶] – Brief

[۱۷] – Pro-Social Behaviors

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و انواع آن و ارتباط هوش فرهنگی و رفتار شهروندی
 • تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن
 • تحقیق سبک رهبری و ابعاد رهبری تحول گرا و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد و کارکردها و پیامدها و نتایج آن
 • تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات
 • تحقیق ضرورت توجه به عدالت سازمانی و رویکرد و آثار و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.