تحقیق ارتباطات سازمانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مدل ها و نظریه ها و عوامل موثر برآن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق ارتباطات سازمانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مدل ها و نظریه ها و عوامل موثر برآن دارای ۷۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱) مقدمه:    ۵
بخش اول:ارتباطات سازمانی    ۶
۲-۲)مفاهیم و تعاریف ارتباطات سازمانی    ۶
۲-۳) سیرتحول مطالعه ارتباطات سازمانی    ۷
۲-۴) اهمیت ارتباطات:    ۱۰
۲-۵ )مدل های ارتباطات سازمانی    ۱۴
۲-۶) راهکارهای بهبود ارتباطات    ۱۷
۲-۷) ماهیت ارتباط    ۱۹
۲-۸) تفاوت ارتباط سازمانی با انواع دیگر ارتباطات    ۲۳
۲-۹) هدف ارتباطات    ۲۳
۲-۱۰) فرایند ارتباطات و اجزای اصلی آن    ۲۴
۲-۱۱) انواع مسیرهای ارتباطی در سازمان    ۲۸
بخش دوم:تعهد سازمانی    ۲۹
۲-۱۲) تعاریف تعهد سازمانی    ۲۹
۲-۱۳) فرایند ایجاد تعهد سازمانی    ۳۰
۲-۱۴) مؤلفه های تعهد سازمانی:    ۳۵
۲-۱۵) ابعاد تعهد سازمانی    ۳۶
۲-۱۶) اهمیت تعهد سازمانی    ۳۹
۲-۱۷) متغیرهای مؤثر بر تعهد سازمانی    ۴۰
۲-۱۸) مدلهای تعهد سازمانی    ۴۲
۲-۱۸-۱)دیدگاه «ریچرز»    ۴۲
۲-۱۸-۲)«آنجل» و «پری»    ۴۲
۲-۱۸-۴) مدل «مایر» و «شورمن»    ۴۳
۲-۱۸-۵) مدل «پنلی» و «گولد»    ۴۴
۲-۱۸-۶) «بکر» و «بیلینگس»     ۴۴
۲-۱۸-۷) «پورتر»    ۴۵
۲-۱۹) راهکارهای افزایش تعهد سازمانی    ۴۶
بخش سوم:رضایت شغلی    ۴۸
۲-۲۰) تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی    ۴۸
۲-۲۱) اهمیت و ضرورت رضایت شغلی    ۵۱
۲-۲۲) اثرات رضایت شغلی:    ۵۳
۲-۲۳) فواید بررسی رضایت شغلی:    ۵۵
۲-۲۴ )نظریه های رضایت شغلی    ۵۶
۲-۲۴-۱) نظریه امید و انتظار    ۵۶
۲-۲۴-۲) نظریه ارضاء نیاز:    ۵۷
۲-۲۴-۳) نظریه ارزش:    ۵۸
۲-۲۴-۴) نظریه «بریل»    ۵۸
۲-۲۴-۵) نظریه نقش    ۵۸
۲-۲۴-۶) نظریه «هرزبرگ»    ۵۸
۲-۲۴-۷) نظریه «هالند»     ۶۰
۲-۲۴-۸) نظریه الگوی کاهشی و ضربی وروم:    ۶۰
۲-۲۴-۹) نظریه مککلند:    ۶۱
۲-۲۴-۱۰) نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو:    ۶۱
بخش چهارم:پیشینه مطالعات انجام شده    ۶۳
۲-۲۵) پیشینه مطالعات داخل کشور    ۶۳
۲-۲۶)پیشینه مطالعات خارج از کشور:    ۶۶
منابع    ۷۰

منابع

فرهنگی، علی اکبر و حسین زاده، علی، ۱۳۸۴، دیدگاه­های نوین درباره تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، شماره۱۰، ۱۵۷، ۱۷،۱۴

فرهنگی،علی اکبر و همکاران(۱۳۸۳).نظریه های ارتباطات سازمانی،تهران موسسه ی خدمات فرهنگی رسا:۱،۳۱،۷۲،۸۰-۸۱٫

مقیمی، محمد، ۱۳۸۴، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه:۳۹۲٫

میرکمالی، سیدمحمد و همکاران، ۱۳۸۸، بررسی رابطه توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران، دو ماهنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره ۳۹٫

نورث کوت، پارکینسون(۱۳۷۶). مهارت های مدیریت، ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی ، تهران:انتشارات آزاده،ص ۳۶-۳۷ .

۷٫جهانی و همکاران (۱۳۸۸)،بررسی رابطه بین تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و ویژگی های فردی پرستاران در بخش های داخلی جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،سال دوازدهم.

حاجی بابایی، مریم، ۱۳۷۹، پژوهش پیرامون تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.

حسین زاده، علی اکبر، ۱۳۸۴، دیدگاه­های نوین درباره تعهد سازمانی، نشریه تدبیر، شماره ۱۵۷٫

Goldhaber, G.M. (1979), Organizational Communication, Wm. C. Brown Company Publishers, Dubuque, IA

Kreitner, Robert, Kinicki, Angelo &MurcBuelens(1999) organizational behavior, FIRST edition.MC graw. Hill publisher.

Leach LS. Nurse executive transformational leadership and organizational commitment. J Nurs Adm. 2005;32,228-37

Steyrer, J., Schiffinger, M., Lang, R. (2008). Organizational commitment—Amissing link between leadership behavior and organizational performance?Scandinavian Journal of Management, 24, 364-374

۲-۱) مقدمه:

ارتباطات سازمانی، هرچند رشته‌ای تازه در قلمرو علوم انسانی است، اما به سرعت رشد یافته و نظر بسیاری از متفکران علوم رفتاری و سازمانی را به خود جلب کرده است تا جایی که بسیاری از دشواری‌های سازمانی را تحلیل و برای آنها راه حل‌های مناسب یافته است.

گروهی از صاحب نظران بر این اعتقادند که بسیاری از مسائل و مشکلات حاکم بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است و اگر مدیران بر این امور واقف بودند، چه بسا با اثربخشی بهتر و بیشتر کارهای مربوط به خود را انجام می‌دادند(مهدوی ،۱۳۸۷). ارتباطات موثر نه تنها کلید گشودن درهای بسته زیادی درجهان است؛ بلکه فعالیتی اجتناب ناپذیر و الزام آور برای زندگی فردی، گروهی، سازمانی، و جمعی در تمام جوامع بشری می‌باشد. هر یک از ما در پیرامون خود مردمانی را می‌شناسیم که به یمن توانایی‌ها در سختی و تنگنا، روزگار سپری می‌کنند. با این توصیف حوزه وسیع ارتباطات سازمانی در سال‌های اخیر توجه اکثر جهانیان را به خود جلب کرده است(فرهنگی،۱۳۸۳ص۱۰). شناخت انسان از خود و طبیعت و محیط پیرامونش بدون مبادله اطلاعات و ارتباطات ممکن نیست در واقع انسان در پرتو مبادله اطلاعات و ارتباطات است که می‌تواند بیاندیشد و بدین ترتیب، نقشی تعیین‌کننده در جهت توانمندی جامعه ایفا نماید. بنابراین سازمان‌ها باید از منابع انسانی و مالی و…. بهره گیرند و جهت رسیدن به اهداف تلاش کنند. سپس دارا بودن ارتباطات، اخلاق کار و تعهد بالای کارکنان نسبت به سازمان و خشنودی نسبت به کار و سازمان و همکار حاصل می‌شود که از عوامل بسیار مهم برای  بالندگی سازمان به شمار می‌آید تعهد سازمانی عامل موثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان‌هاست و عبارت از نگرش‌های مثبت و منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند. همچنین رضایت شغلی نیز یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت مندی فردی می‌گردد. این مقاله شامل چهار بخش می‌باشد در بخش اول به تعاریف ارتباطات سازمانی و عوامل موثر برآن و … پرداخته شد. در بخش دوم به بررسی رضایت شغلی، دربخش سوم تعهد سازمانی و در بخش چهارم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است.

بخش اول:ارتباطات سازمانی

۲-۲)مفاهیم و تعاریف ارتباطات سازمانی

کلمه «ارتباط» معادل لغت [۱]Communication به معنای پیوند دادن و ربط دادن و به صورت اسم مصدر، به معنای پیوستگی و رابطه به کار برده شده است. ارتباط عبارت است از: فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر است. کلمه ارتباط، معرف تمام جریان‌هایی است که به وسیله آن‌ها یک اندیشه می‌تواند اندیشه­ی دیگری را تحت تأثیر قرار دهد(معتمد نژاد، ۲۵:۱۳۸۳). ارتباطات سازمانی، به عنوان یک طرح آکادمیک و دانشگاهی به مطالعه­ی نشانه­ها، پیام‌ها، رسانه­ها، تعاملات و روابط بین افراد، شبکه­های ارتباطی و برخوردهای اعتقادی در سازمان می‌پردازد(۲۰۰۴:۹۳، [۲]Cheney & et al).

ارتباط، مکانیسمی است که روابط انسانی بر اساس و به وسیله­ی آن به وجود می­آید و تمام مظاهر فکری و وسایل انتقال آن‌ها در مکان و زمان، فقط بر پایه ­آن توسعه پیدا می‌کند. ارتباط عبارت است از: تمام دوست‌هایی که از طریق آن ممکن است ذهنی بر ذهن دیگر تأثیر بگذارد. این عمل نه تنها با نوشته یا صحبت کردن؛ بلکه حتی با موسیقی، هنرهای تصویری، تئاتر، باله و عملا تمام رفتارهای انسانی عملی است(محسنیان راد، ۴۴:۱۳۸۴-۴۸). به طور سنتی، ارتباطات سازمانی به دو صورت داخلی/خارجی و رسمی/ غیر رسمی به کار برده می‌شوند(۲۰۰۵:۹۴، [۳]Heide&etal). ارتباطات سازمانی فرایندی است که مدیران را برای گرفتن اطلاعات و تبادل معنی با افراد داخل سازمان و افراد در ارگان‌های مربوط به خارج از آن سیستم توانا می‌سازد. ارتباط، فرایندی است که دو یا چند بخش توسط آن، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله و با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند(مورهد و گریفین[۴]، ۴۵۰:۱۳۷۹).

۲-۳) سیرتحول مطالعه ارتباطات سازمانی

از ترکیب دو واژه ارتباط و سازمان می‌توان به مفهوم جدیدی دست یافت که ارتباط یا ارتباطات سازمانی نام دارد. در ارتباط سازمانی که یکی از انواع ارتباطات انسانی است، چهار ویژگی هدف مندی، ساختارمندی، وظیفه مداری و محاط بودن در یک سازمان، در مقایسه با انواع دیگر ارتباط بیش‌تر مورد توجه است. در رویکردهای گوناگون علم مدیریت در مفهوم ارتباطات سازمانی با توجه به تعریف هر یک از سازمان، تفاوت‌های محسوسی دیده می‌شود. برای مثال در مکتب کلاسیک که سازمان به عنوان ماشین در نظر گرفته می‌شود. عناصر ارتباط به این صورت است: ارتباط یک وظیفه است، مسیر ارتباطی به صورت عمودی است، کانال ارتباطی همواره به صورت کتبی و سبک ارتباط به صورت رسمی است(رضاییان،۱۳۸۴،۶۹). در دو رویکرد دیگر؛ یعنی روابط انسانی و منابع انسانی که به نیازهای کارکنان و تاثیر رضایت مندی بر میزان بهره وری توجه می‌شود، ارتباط علاوه بر وظیفه، وضعیتی اجتماعی و ابتکاری دارد. مسیر ارتباط به صورت عمودی، افقی و یا گروهی می‌باشد. در این جا کانال ارتباط نیز اغلب حالت رودررو و بدون محدودیت را دارد و سبک ارتباط شکل غیررسمی را دارا می‌باشد. در مقابل این مکتب می‌توان به رویکردهای سیستمی، فرهنگی و انتقادی اشاره کرد(رضاییان،۱۳۸۴،۶۹). برای مثال در رویکرد سیستمی، سازمان به عنوان یک موجود زنده دیده می‌شود که هم بر محیط اثر می‌گذارد و هم از آن تاثیر می‌پذیرد و این دیدگاه که متاثر از نظریه عمومی سیستم‌هاست، هر چه مجموعه را دارای اجزایی می‌داند که وجه اشتراک آن‌ها نظم سلسله مراتبی، وابستگی به یکدیگر و مرزهای نفوذپذیری است. به علاوه، نظام دارای فرایند داده و ستاده و باز خورد است(رضاییان،۱۳۸۴،۷۰). ویژگی‌های هر نظام را به چهار دسته کلی مجموعه، هم پایانی، آنتروپی منفی و تنوع الزامی، تقسیم بندی می‌کنند. در این رویکرد، سازمان عبارت است از یک کل با اجزای پیوسته و متشکل از افراد انسانی، سازمان‌های رسمی و غیررسمی، روش‌های رهبری و روابط انسانی حاکم بر محیط فیزیکی و افراد آن مجموعه(ایران نژاد پاریزی،ساسان گهر،۱۳۸۵،۵۷).

Communication

Cheney & et al

Heide&etal

۲۶٫Morhed&Grifteen

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها و مفاهیم و مدل ها و عوامل مؤثر بر آن
 • تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن
 • تحقیق فرسودگی شغلی و تعارض کار- خانواده و رضایت شغلی و رویکرد های مختلف نسبت به آن
 • تحقیق تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و دیدگاهها و نظریه ها و عوامل موثر بر آن و ویژگی های شخصیت و عوامل به وجود آورنده شخصیت و نظریه های ان
 • تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری و نظریه های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.