تحقیق استفاده کنجاله زیتون و مکمل‌های آنزیمی در تغذیه طیور و اثرات ضد تغذیه‌ای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در تغذیه طیور

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق استفاده کنجاله زیتون و مکمل‌های آنزیمی در تغذیه طیور و اثرات ضد تغذیه‌ای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای در تغذیه طیور دارای ۴۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- اهمیت دامپروری در ایران و جهان    ۵
۱-۲- اهمیت طیور در زندگی بشر    ۵
۱-۳- اهمیت، جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان    ۵
۱-۴- جایگاه تفاله زیتون و مکمل‌های آنزیمی در تغذیه طیور    ۶
۲-۱- زیتون    ۱۰
۲-۱-۱- آشنایی با درخت زیتون    ۱۰
۲-۱-۲- میزان تولید زیتون    ۱۰
۲-۱-۳- مشخصات گیاهشناسی درخت زیتون    ۱۱
۲-۱-۴- میوه زیتون    ۱۲
۲-۱-۵- تعاریف موجود    ۱۲
۲-۱-۵-۱- کنجاله زیتون خام    ۱۲
۲-۱-۵-۲- کنجاله زیتون کم‌چرب    ۱۳
۲-۱-۵-۳- کنجاله بدون هسته    ۱۳
۲-۱-۵-۴- کنجاله زیتون کمهسته    ۱۳
۲-۱-۵-۵- پسآب گیاهی    ۱۳
۲-۱-۵-۶- برگ زیتون جمعآوری شده در کارخانه روغنکشی    ۱۳
۲-۱-۶- کنجاله زیتون    ۱۳
۲-۱-۶-۱- ویژگی‌های فیزیکی کنجاله زیتون    ۱۴
۲-۱-۶-۲- شرایط نگهداری کنجاله زیتون    ۱۵
۲-۱-۶-۳- خصوصیات و ارزش غذایی کنجاله زیتون    ۱۵
۲-۱-۶-۴- عوامل محدودکننده کنجاله زیتون    ۱۸
۲-۱-۶-۵- استفاده از کنجاله زیتون در تغذیه دام    ۱۹
۲-۱-۶-۵-۱- نشخوارکنندگان    ۱۹
۲-۱-۶-۵-۲- طیور    ۲۰
۲-۱-۶-۵-۳- خرگوش    ۲۱
۲-۱-۶-۵-۴- ماهی    ۲۱
۲-۲- آنزیم    ۲۱
۲-۲-۱- تاریخچه استفاده از آنزیم    ۲۲
۲-۲-۲- علت استفاده از آنزیم‌ها در خوراک دام و طیور    ۲۲
۲-۲-۳- انواع آنزیمهای تجاری و علت استفاده آنها    ۲۳
۲-۲-۳-۱- آنزیم‌های تجزیه کننده الیاف    ۲۳
۲-۲-۳-۲- آنزیم‌های تجزیه کننده پروتئین    ۲۴
۲-۲-۳-۳- آنزیم‌های تجزیه کننده نشاسته    ۲۴
۲-۲-۳-۴- آنزیم‌های تجزیهکننده اسید فایتیک    ۲۴
۲-۲-۴- طبقه بندی آنزیم‌ها و منابع آنها    ۲۵
۲-۲-۵- استفاده از آنزیم در تغذیه طیور    ۲۵
۲-۲-۶- پلی‌ساکاریدهای غیرنشاستهای    ۲۷
۲-۲-۶-۱- اثرات ضد تغذیهای پلی‌ساکاریدهای غیرنشاستهای در تغذیه طیور    ۲۸
۲-۲-۶-۱-۱- تأثیر بر قابلیت هضم دیگر مواد مغذی    ۲۸
۲-۲-۶-۱-۲- تأثیر بر میزان انرژی مواد مغذی (خاصیت رقیقکنندگی)    ۲۹
۲-۲-۶-۱-۳- کاهش دسترسی طیور به مواد مغذی موجود در خوراک    ۲۹
۲-۲-۶-۱-۴- افزایش چسبندگی محتویات دستگاه گوارش    ۲۹
۲-۲-۶-۱-۵- تأثیر بر روی جمعیت میکروارگانیسمهای روده    ۳۰
۲-۲-۶-۱-۶- اثر باند شوندگی پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای    ۳۰
۲-۲-۶-۱-۷- دکنژوگه شدن نمکهای صفراوی    ۳۰
۲-۲-۶-۱-۸- تأثیر بر ترشحات آنزیمی پانکراس    ۳۱
منابع    ۳۲

 منابع

زرقی، ح.، ا. گلیان، ح. کرمانشاهی، ا.ر. راجی و ع. هروی. ۱۳۹۰٫ اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت‌های خونی جوجه‌های گوشتی. نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران. ۳(۴): ۳۲۴-۳۳۴٫

فضائلی، ح.، ع. نیکخواه و پ. جامعی. ۱۳۷۲٫ تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی خام منابع خوراک دام استان گیلان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دامپروری، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. ۲۲۵ صفحه.

قربانی، ا.، ع. نیکخواه و پ. جامعی. ۱۳۷۵٫ استفاده از کنجاله زیتون در تغذیه گاو شیرده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. ۱۲۵ صفحه.

Wu, L., X. Guo and Y. Fang. 2012. Effect of diet dilution ratio at early age on growth performance, carcass characteristics and hepatic lipogenesis of Pekin ducks. Brazilian J. Poult. Sci. 14:43-49.

Wu, Y.B., V. Ravindran, D.G. Thomas, M.J. Birtles and W.H. Hendriks. 2004. Influence of phytase and xylanase, individually or in combination, on performance, apparent metabolisable energy, digestive tract measurements and gut morphology in broilers fed wheat-based diets containing adequate level of phosphorus. Br. Poult. Sci. 45:76-84.

Yanez-Ruiz, D.R. and E. Molina-Alcaide. 2007. A comparative study of the effect of two-stage olive cake added to alfalfa on digestion and nitrogen losses in sheep and goats. Anim. Sci. 1:227-232.

Rupi, V. 1992. Olive cake in fattening chickens. Krmiva. 34:175-184.

Rupi, V. 1994. Olive by-products in pig fattening. Anim. Sci. 25:105-112.

Rupic, V., I. Jercovic, R. Boyac, D. Glowattzky, S. Music and B. Hrabak. 1997. Olive by products in pig fattening. Acta Vet. Hung. 45(1):53-66.

Rupic, V., J. Skrlin, S. Muzic, V. Serman, N. Stipic and L. Bacar-Huskic. 1999a. Proteins and fats in the serum of rabbits fed different Quantities of dried olive cake. Acta. Vet. Hung. 68:91-98.

Rupic, V., V. Bozikov, R. Bozac, S. Muzic, N. Vranesic and M. Dikic. 1999b. Effect of feeding olive by products on certain blood parameters and serum enzyme activities of fattening rabbits. Acta. Vet. Hung. 47:65-75.

Rupić, V., V. Božikov, S. Mužić, N. Vranešić, M. Đikić and R. Božać. ۱۹۹۹c. Effect of feeding olive by-products on certain blood parameters and serum enzymes activities of fattening rabbits. Acta Vet. Hung. 47(1):65-75.

۱-۱- اهمیت دامپروری در ایران و جهان

دام‌ها در تأمین مواد غذایی مردم دنیا سهم مهمی را ایفا می‌کنند و می‌توانند موجبات کسب درآمد، اشتغال، حاصلخیزی خاک و تولید محصولات کشاورزی پایدار را فراهم آورند (پری و سونز[۱]، ۲۰۰۷؛ راندولف[۲] و همکاران، ۲۰۰۷). دام‌های اهلی بیش از نیمی از کل مقادیر خروجی بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند (کمال زاده[۳] و همکاران، ۲۰۰۸) و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از اهمیت بالایی برخوردار هستند. حیوانات اهلی و فرآورده‌های آنها در کشورهای توسعه یافته به‌سرعت گسترش و رشد یافته است (آپون[۴]، ۲۰۰۴). در ایران دام‌های اهلی منبع مهم ملّی بوده و بیش از نیمی از جمعیت روستایی به دام‌های اهلی برای زندگی خود وابسته هستند و به‌عبارت دیگر دام‌ها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تأمین زندگی روستاییان فقیر دارند (کمال زاده و همکاران، ۲۰۰۸).

۱-۲- اهمیت طیور در زندگی بشر

طیور یا پرندگان اهلی به‌خاطر گوشت و تخم‌شان اهمیت داشته و منبع مهمی از پروتئین حیوانی هستند. گوشت طیور از لحاظ پروتئین غنی بوده و منبع مناسبی از فسفر و دیگر مواد معدنی و ویتامین‌های گروه B است. گوشت طیور چربی کمتری (۵-۵/۳ درصد) نسبت به گوشت گاو دارد و کبد مرغ غنی از ویتامین A است. نسبت اسیدهای چرب غیر‌اشباع آن به اسیدهای چرب اشباع بیشتر است و این میزان اسیدهای چرب دلالت بر سالم‌تر بودن گوشت طیور نسبت به گوشت قرمز دارد؛ که در نتیجه این عوامل باعث توسعه تولید جوجه‌گوشتی شده است.  همگام با رشد اقتصادی، تقاضا برای پروتئین در کشورهای توسعه یافته مخصوصاً غذای با منشاء طیور افزایش یافته است. تقاضا برای غذای کم کالری و تغییر در شیوه زندگی باعث صرف زمان کمتری جهت تهیه غذا برای مصرف‌کنندگان می‌شود. گوشت طیور درخواست مصرف‌کنندگان را در پختن آسان  غذا پاسخ می‌دهد. پنج عاملی که باعث افزایش محبوبیت گوشت مرغ شده است عبارتست از: ۱- قیمت مناسب آن در مقایسه با غذاهای دیگر؛ ۲- محتوی مناسب تغذیه‌ای (پایین بودن چربی)؛ ۳- آماده سازی راحت ؛ ۴- تنوع‌پذیری؛ ۵- سرویس‌دهی راحت و آسان جهت تغذیه (فائو[۵]، ۲۰۱۰؛ اسلاومایر[۶] و همکاران، ۲۰۰۸؛ اسپرناکووا[۷] و همکاران، ۲۰۰۷).

۱-۳- اهمیت، جایگاه و آمار صنعت طیور در ایران و جهان

پرورش طیور در ایران تاریخچه طولانی دارد و زمان آن به ایران باستان و زمانی‌که مرغ توسط مردان آریایی از شبه قاره هند (حدود ۲۵۰۰-۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) به ایران آورده شد، بر می‌گردد. در چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش به‌عمل آمده است ( اصفهانی[۸] و همکاران، ۲۰۱۲). بر اساس آمار منتشره سهم گوشت، شیر و تخم‌مرغ در تأمین کل غذای مردم ایران در سال ۲۰۰۹ میلادی به‌ترتیب ۵  و ۶/۴ درصد بوده و تولید سالیانه گوشت جهان ۲۸۱۴۸۲ هزار تن بود که سهم ایران در این میان ۲۵۴۱ هزار تن بوده است. همچنین تولید گوشت طیور در سال ۲۰۰۹ میلادی در جهان ۹۲۳۲۵ هزار تن بوده که سهم ایران ۱۶۲۲ هزار تن بود. مصرف سرانه گوشت طیور و تخم‌مرغ در ایران به‌ترتیب ۲/۲۲ و ۷/۷ کیلوگرم است و پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف گوشت در سال ۲۰۳۰ میلادی در جهان ۳/۴۵ کیلوگرم در سال باشد که انتظار رشدی بالغ بر یازده درصد را در مقایسه با سال ۱۹۹۹ میلادی خواهیم داشت (فائو، ۲۰۰۹ ؛سازمان بهداشت جهانی[۹]، ۲۰۱۳). دست یافتن به چنین چشم‌اندازی در سایه اطمینان از عملکرد مناسب حیوانات مزرعه‌ای، کوشش و اهتمام برای حفظ سلامتی حیوانات در جهت تولید فرآورده‌های دامی با کیفیت عالی امکان‌پذیر است.

۱-۴- جایگاه تفاله زیتون و مکمل‌های آنزیمی در تغذیه طیور

بزرگترین هزینه در هر سیستم تولید مرغ، خوراک است که حدود هفتاد درصد از کل هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. به‌منظور کاهش هزینه‌های تغذیه، تلاش شده تا از محصولات جانبی کشاورزی و صنعتی به‌عنوان مواد تشکیل دهنده خوراک استفاده شود. در این راستا بهبود پس‌مانده‌های زراعی و محصولات کشاورزی استفاده شده در تغذیه نیز، سزاوار توجه بیشتری است. سبوس گندم، تفاله مرکبات، تفاله گوجه فرنگی و تفاله زیتون از پس‌مانده‌های زراعی و محصولات کشاورزی است که در ایران برای تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد (زارعی[۱۰] و همکاران، ۲۰۱۱). تفاله زیتون باقی‌مانده کیک زیتون (مواد خام حاصل از استخراج روغن زیتون) پس ‌از حذف بخشی از هسته می‌باشد (زنگنه و ترکی[۱۱]، ۲۰۱۱). استفاده از زیتون به‌عنوان خوراک دام بدون شک یک راه خوب برای بازیافت این مواد زائد است (صادقی[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۹). مقدار استفاده از تفاله زیتون در جوجه‌های گوشتی متفاوت است ولی معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد می‌باشد. گزارش شده که تفاله زیتون اثرات قابل توجهی در توده اندام‌های احشایی، وزن دستگاه گوارش و کاهش درصد و ترکیبات لاشه داشته و سنگین‌ترین جوجه‌ها در تیمارهای حاوی جیره ده درصد تفاله قرار داشتند (ابوعمر[۱۳]، ۲۰۰۵؛ رابایا[۱۴] و همکاران، ۲۰۰۱).

دلیل اصلی استفاده از آنزیم‌ها، بهبود ارزش غذایی مواد خوراکی است. همه حیوانات برای هضم غذا از آنزیم استفاده می‌کنند. آنزیم‌های با منشاء خارجی برای حذف عوامل ضد مغذی در مواد خوراکی، افزایش قابلیت هضم مواد مغذی و کمک به آنزیم‌های دستگاه گوارش حیوانات تک معده‌ای به‌ویژه طیور استفاده می‌شوند (کلاسن [۱۵]و همکاران، ۱۹۹۱؛ بدفورد[۱۶]، ۱۹۹۳). افزودن آنزیم به جیره غذایی دام و طیور برای اهداف زیر انجام می‌شود (آنیسون[۱۷]،۱۹۹۳، بدفورد و اسکولز[۱۸]، ۱۹۹۸، سیمون[۱۹]، ۱۹۹۸):

تکمیل و جبران نقایص سیستم آنزیمی دستگاه گوارش حیوانات

حذف مواد ضد مغذی

افزایش مورد استفاده قرار گرفتن مواد مغذی

بر اساس گزارش وان بیلن و لی[۲۰] (۲۰۰۲)، امروزه افزودن مکمل‌های آنزیمی به جیره حیوانات تک معده‌ای مثل طیور گسترش یافته است به‌طوری‌که برآورد می‌شود حدود ۶۵ درصد جیره‌های مورد استفاده در تغذیه طیور حاوی آنزیم هستند. فرای[۲۱] و همکاران (۱۹۵۸)؛ و برگ[۲۲] (۱۹۵۹) نشان دادند که آنزیم‌ها در طیور سرعت رشد و بازده غذایی را بهبود بخشیده و شیوع چسبندگی فضولات را کاهش می‌دهند. مهم‌ترین آنزیم‌های مورد استفاده در تغذیه طیور عبارتند از: بتاگلوکاناز، زایلاناز، سلولاز، همی‌سلولاز، آرابیناز، پکتیناز، آلفاآمیلاز، پروتئاز و فیتاز[۲۳].

آنزیم‌های مورد استفاده در تغذیه طیور با توجه به اهداف استفاده از آنها در جیره به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

آنزیم‌هایی که در دستگاه گوارش طیور تولید نمی‌شوند مانند بتاگلوکاناز،پنتوزان‌ها (زایلاناز) و فیتاز

آنزیم‌هایی که در دستگاه گوارش طیور تولید می‌شوند امّا برای افزایش فعالیت آنها نیاز به افزودن مکمل‌های آنزیمی به خوراک می‌باشد مانند پروتئازها، آمیلازها و لیپاز‌ها

[۱] Perry and Sones

[۲] Randolph

[۳] Kamalzadek

[۴] Upon

[۵] FAO

[۶] Slovomire

[۷] Spernakova

[۸] Esfahani

[۹] WHO

[۱۰] Zarei

[۱۱] Zangeneh and Torki

[۱۲] Sadeghi

[۱۳] Abo Omar

[۱۴] Rabayaa

[۱۵] Classen

[۱۶] Bedford

[۱۷] Annison

[۱۸] Schulze

[۱۹] Simon

[۲۰] Van Beilen and Li

[۲۱] Fry

[۲۲] Berg

[۲۳] β-glucanases, Xylanase, Cellulase, Hemicellulase, Arabinose, Pectinase, α-Amylase, Protease, Phytase

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل مؤثر بر نیاز طیور به اسیدآمینه ها و اثرات استفاده ال-کارنیتین و لیزین و متیونین در تغذیه طیور
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.