تحقیق بادام زمینی و خصوصیات گیاه شناسی و اهمیت اقتصادی آن و نقش گوگرد و آهن در رشد و عملکرد گیاهان و بادام زمینی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بادام زمینی و خصوصیات گیاه شناسی و اهمیت اقتصادی آن و نقش گوگرد و آهن در رشد و عملکرد گیاهان و بادام زمینی دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- تاریخچه بادام زمینی    ۵
۲-۲- بادام زمینی در ایران    ۵
۲-۳- سطح زیرکشت ومیزان تولید بادام زمینی در ایران وجهان    ۵
۲-۴- اهمیت اقتصادی بادام زمینی    ۶
۲-۵- خصوصیات گیاه شناسی    ۷
۲-۶- سازگاری و نیاز های اقلیمی بادام زمینی    ۱۰
۲-۷ -گوگرد    ۱۱
۲-۷-۱- اشکال مختلف گوگرد    ۱۱
۲-۷- ۲- اثر گوگرد بر رشد گیاهان    ۱۲
۲-۷-۳- جذب گوگرد توسط گیاه    ۱۳
۲-۷-۴-گوگرد در بافت گیاهان    ۱۳
۲-۷-۵- میکروارگانیسمهای اکسید کننده گوگرد    ۱۳
۲-۷-۶- میزان برداشت گوگرد در مقایسه با فسفر توسط گیاهان    ۱۴
۳-۷-۷-فواید گوگرد در خاک‌های کشاورزی    ۱۴
۴-۷-۸-حرکت گوگرد در گیاهان    ۱۶
۲-۸- آهن    ۱۹
۲-۸-۱- اهمیت آهن در تغذیه گیاهان زراعی    ۲۳
۲-۸-۲- نقش آهن در فتوسنتز    ۲۴
۲-۸-۳-نقش آهن در سنتز پروتئین    ۲۴
۲-۸-۴-سطح بحرانی آهن در گیاه بادام زمینی    ۲۵
۲-۸-۵-عوامل مؤثر بر فراهمی آهن برای گیاه    ۲۶
۲-۸-۶-حساسیت گیاهان نسبت به تغذیه معدنی با آهن    ۲۷
۲-۸-۷- نقش آهن برعملکرد گیاهان زراعی :    ۲۸
۲-۸-۸- جذب اهن توسط ریشه های گیاهان    ۲۹
۲-۸-۹-جذب آهن توسط برگ های گیاهان    ۳۰
۲-۸-۱۰- نقش آهن برعملکرد بادام زمینی    ۳۲
۲-۸-۱۱- نقش آهن برمقدار روغن وپروتئین دانه بادام زمینی    ۳۲
۲-۸-۱۲- اثر آهن برتثبیت نیتروژن بادام زمینی    ۳۳
۲-۸-۱۳- اثر آهن برمقدار کلروفیل گیاه بادام زمینی    ۳۴
منابع:    ۳۵

منابع:

صفرزاده ویشکائی،محمدنقی و محمود کلباسی. ۱۳۷۹.اثر گوگرد عنصری و گچ بر رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان.ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران ۱۶-۱۳ شهریور،بابلسر.

صفرزاده ویشکائی، م. ن. ١٣٧٧ . اثر گوگرد بر رشد و عملکرد بادام زمینی . پا یان نامه کارشناس ی ارشد، دانشکده کشاورز ی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

صفرزاده ویشکائی، م. ن. ١٣٧٨ . بادام زمین . ی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

خاوازی، ک. و م. ج. ملکوتی. ۱۳۸۰٫ ضرورت تولید صنعتی کودهای بیولوژیک در کشور (مجموعه مقالات). نشر آموزش کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، کرج، ایران.

سمر، سیدمحمود و مهرداد شهابیان. ۱۳۸۲٫ اثر غنی سازی کود آلی با گوگرد و سولفات آهن بر افزایش قابلیت جذب آهن در یک خاک آهکی. سمینار ملی تولید و مصرف گوگرد،  شرکت ملی گاز ایران. مشهد،  ایران.

سمر، سیدمحمود و مهرداد شهابیان. ۱۳۸۲٫ اثر غنی سازی کود آلی با گوگرد و سولفات آهن بر افزایش قابلیت جذب آهن در یک خاک آهکی. سمینار ملی تولید و مصرف گوگرد، شرکت ملی گاز ایران. مشهد، ایران.

ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ م. و رﻳﺎﺿﻲ ﻫﻤﺪاﻧﻲ ع. ح.۱۳۸۲٫ ﻛﻮدﻫﺎ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰی ﺧﺎک (ﺗﺮﺟﻤﻪ)، ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻬﺮان.

ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ م. و رﺿﺎﻳﻲ ح. ۱۳۸۰٫ ﻧﻘﺶ ﮔﻮﮔﺮد، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی. ﻧﺸﺮ آﻣﻮزش ﻛﺸـﺎورزی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی، ﻛﺮج، اﻳﺮان: ۱۸۱ ﺻﻔﺤﻪ.

ناصری،ف.۱۳۷۰.دانه های روغنی،انتشارات آستان قدس رضوی،۴۰۴صفحه.

امام،ی.و م.نیک نژاد.۱۳۷۳.(ترجمه). مقدمه ای بر فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی،انتشارات دانشگاه شیراز،۵۷۰صفحه

Singh, A. L. 2007. Prevention and Correction of Zinc Deficiency of Groundnut in India. Zinc Crop conference. Turkey.

Singh, F. D. L. Oswalt. 1995. Groundnut production practices. ICRISAT. pp: 39

Singh, Y. P., S. Mannj. 2007. Interaction effect of sulpHur and zinc in groundnut (Arachis hypogaea) and their availability in tonk district of Rajasthan. Indian Journal of Agronomy.

 ۲-۱- تاریخچه بادام زمینی

با توجه به وجود بقایای گیاهان به دست آمده از مکان های قدیمی در کشورهای آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که بادام زمینی در ۳۹۰۰ سال قبل در کشور هایی مثل پرو کشت می شد.اما از زمان اهلی شدن این گیاه اطلاعات دقیقی وجود ندارد. احتمالا اولین کشت این گیاه در دره هایی رود خانه ای در پاراگوئه،  منطفه گران چاکو در آمریکا جنوبی بوده است.  بادام­ زمینی (Arachis hypogaea L.) بعد از سویا،  یکی از مهم­ترین و اقتصادی­ترین دانه­های روغنی در مناطق گرمسیری  نیمه گرمسیری است که بیشتر به منظور تولید روغن (۴۳تا۵۵ درصد) و پروتئین (۲۵تا۲۸ درصد) کشت می­شود. بادام­زمینی یکی از مهم­ترین گیاهان روغنی در مناطقی است که سایر گیاهان روغنی نمی­توانند رشد کنند.

۲-۲- بادام زمینی در ایران

استاد گرانمایه شادروان پورداوود در سال ۱۲۸۹ اولین شخصی بود که گیاه بادام زمینی را در ملک پدری خود در رشت کشت نمود. این گیاه توسط خود ایشان از اروپا آورده شده بود که درآن زمان بیشتر از بادام زمینی جهت استفاده برای تنقلات ومصارف شیرینی پزی بود و ماده ارزشمند یعنی  روغن مفید و زیادآن مورد بی توجهی واقع شده بود که تواما می‌توانست موجبات رشد وتوسعه کشت صنعتی رافراهم آورده و عواید ناشی از آن زندگی روستا وحتی شهری منطقه را ارتقاء بخشد.

۲-۳- سطح زیرکشت ومیزان تولید بادام زمینی در ایران وجهان

سطح زیر کشت بادام­زمینی در ایران هم اکنون در حدود ۳ هزار هکتار و میزان تولید آن ۵/۲ هزار تن دانه است. از این مقدار در حدود ۲۵۰۰ هکتار آن در استان گیلان و بقیه در استان­­های گلستان و خراسان شمالی واقع شده است. شهرستان­های آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر مراکز اصلی کشت و تولید بادام­زمینی در استان گیلان هستند و بادام­زمینی تولید شده در این مناطق از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. علی­رغم گذشت حدود یک قرن از کشت بادام­زمینی در ایران،  هنوز این گیاه به عنوان یک محصول برای تولید روغن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. این گیاه روغنی در حالی در ایران به عنوان گیاه جدید کشت می­شود که تحقیقات انجام شده پاسخگوی نیاز ناشی از توسعه سطح زیر کشت آن نبوده و در زمینه نیازهای عناصری که در متابولیسم آن نقش دارند.،  بررسی­های کافی انجام گرفته است.  بیش از نیمی از نواحی زیرکشت بادام زمینی در مناطق خشک ونیمه خشک جهان قراردارد سطح زیرکشت در جهان تقریبا ۲۲میلیون هکتارکه بیشترین آن ۱۴میلیون هکتار در آسیا و۸میلیون هکتار در آفریقاویک میلیون هکتاردر آمریکای جنوبی ومرکزی ودر ۱۰۸کشور جهان انجام میشودمتوسط عملکرد غلاف در مقیاس جهانی ازسال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ از ۰۸/۱به ۱۵/۱تن در هکتاررسیده است. براساس آمار سازمان خوارباروکشاورزی جهان، کشورهای هند، چین، نیجریه وامریکا، عمده ترین تولید کنندگان بادام زمینی هستند وحدود هفتاد درصد بادام زمینی جهان در این کشور ها کشت و تولید میشود و از صادر کنندگان عمده این محصول ارزشمند به سایر کشورهاست.

۲-۴- اهمیت اقتصادی بادام زمینی

روغن دانه ی بادام زمینی سومین روغن مهم در جهان است (صفرزاده ویشگایی، ۱۳۷۸) و به عنوان بهترین روغن حاصل از دانه‌های روغنی است که خاصیت فساد آن از سایر روغن ها کمتر می باشد (ناصری،  ۱۳۷۵). دانه‌های این گیاه دارای ۲۵ تا ۳۰ درصد پروتئین بوده که دارای اسید‌های آمینه‌ی تریپتوفان،  لیزین،  متیونین و سیستئین می‌باشد. در صنایع روغن کشی،  رنگ پوسته‌ی دانه‌ی بادام زمینی مهم است. هر قدر پوسته ی دانه روشن و یا سفید باشد،  روغن بازارپسندی خوبی را خواهد داشت ولی در صورت تیره‌تر بودن از بازارپسندی آن کاسته می شود (Maiti, 2002). دانه‌ی بادام زمینی مستقیماًٌ و به صورت بوداده به مصرف آجیلی رسیده و یا دانه را آرد کرده و آرد حاصله در ترکیب برخی فرآورده های غذایی و یا صنایع شیرینی پزی وارد می شود (صفرزاده ویشگایی، ۱۳۷۸). پس از روغن گیری از کنجاله‌ی آن در ساختن چوب های مصنوعی و فیبر و همچنین برای افزایش حاصلخیزی خاک استفاده می شود. از طرفی کنجاله ی آن را با کنجاله های حاصل از سایر دانه های روغنی مخلوط کرده و به مصرف تغذیه‌ی دام ها می رسد. کنجاله ی بادام زمینی دارای ۱۰تا ۱۳ درصد آب، ۴۰تا۵۰ درصد پروتئین، ۶تا۸ درصد چربی،  ۵/۲۱ تا ۵/۲۸ درصد قند، ۵/۲تا۱۰ درصد سلولز و   ۴ تا ۶ درصد مواد معدنی می باشد. قبل از برداشت،  از اندام های هوایی آن مثل شاخ و برگ، به عنوان علوفه استفاده می‌شود،  ارزش غذایی آن مانند یونجه و شبدر بوده و از غلاف آن به عنوان سوخت و یا در ساخت تخته‌های فشاری استفاده می کنند (ناصری،  ۱۳۷۵).

۲-۵- خصوصیات گیاه شناسی

بادام زمینی متعلق به تیره ی Legominosae،  زیر تیره ی Papilionoidae،  قبیله‌ی Aechnomeneae،  زیر قبیله‌ی Stylosannthinae،  جنس Arachis  و گونه‌ی  Hypogaea  می باشد. کلمه ی Arachis از کلمه‌ی  a  rachis  به معنی تک ساقه ی استخراج شده است و به عدم وجود ساقه های عمودی اشاره دارد.

کلمه یHypogaea  نیز از کلمه ی hupo-ge به معنی زیر زمین گرفته شده است و اشاره به ژینوفر (ساقه، گل یا پگ)دارد که به سمت پایین خاک رشد می کند.به طوری که غلاف ها در زیر خاک رشد و توسعه پیدا می کنند (Penhawer, 2005).  بادام زمینی گیاهی است کوتاه قد و یک ساله که در نواحی فاقد یخبندان ظرفیت چند ساله شدن را دارد. طول دوره ی رشد این گیاه بسته به رقم و شرایط محیطی از ۵/۳ تا ۷ ماه می باشد. این گیاه دارای ریشه ی اولیه ی مستقیم و توسعه یافته‌ای است که معمولا تا عمق ۵۰ تا ۱۰۰ سانتی متری در خاک نفوذ می کند. ریشه ی بادام زمینی تارهای کشنده‌ی کمی دارد. به همین دلیل بخش بزرگی از عمل جذب آب و املاح در منطقه ای حدود ۸ تا ۱۰ سانتی متر بالاتر از رأس ریشه انجام می شود. علاوه بر ریشه ی اولیه، تعدادی ریشه ی نابجا نیز از ناحیه ی محور زیر لپه ی بادام زمینی به وجود می آیند (کریمی،  ۱۳۶۸).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.