تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن دارای ۸۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲) مقدمه    ۲۵
بخش اول : بازاریابی داخلی    ۲۷
۲-۱) بازاریابی    ۲۷
۲-۲) فرآیند بازاریابی    ۲۸
۲-۳) بازاریابی کل نگر    ۳۴
۲-۴) بازاریابی داخلی    ۳۶
۲-۵) تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی    ۳۷
۲-۶) ضرورت بازاریابی داخلی    ۳۹
۲-۷) عناصر بازاریابی داخلی    ۳۹
۲-۸) مدلهای بازاریابی درونی    ۴۲
۲-۸-۱) مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ    ۴۲
۲-۸-۲) مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی    ۴۴
۲-۸-۳) مدل بازاریابی درونی بری    ۴۷
۲-۸-۴) مدل بازاریابی درونی گرونروس    ۴۸
۲-۸-۵)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق    ۴۹
۲-۹) بازاریابی درونی و مزیت رقابتی    ۵۱
بخش دوم: بازارگرایی    ۵۴
۲-۱۰) مفهوم بازارگرایی    ۵۴
۲-۱۱) دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی    ۵۷
۲-۱۱-۱) دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر    ۵۸
۲-۱۱-۳) دیدگاه بازارگرایی فرهنگی نارور و اسلاتر    ۶۰
۲-۱۱-۴) دیدگاه بازاریابی استراتژیک روکرت    ۶۲
۲-۱۱-۵) دیدگاه مشتری گرایی دشپنده    ۶۲
بخش سوم: تعهد سازمانی    ۶۴
۲-۱۲) تعهد سازمانی    ۶۴
۲-۱۳) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی    ۶۵
۲-۱۳-۱) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی    ۶۵
۲-۱۳-۲) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی    ۶۶
۲-۱۳-۳) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی    ۶۶
۲-۱۴) فرایند ایجاد تعهد سازمانی    ۶۷
۲-۱۵) الگوهای تعهد    ۶۸
۲-۱۵-۱) الگوی مایر و آلن    ۶۸
۲-۱۵-۲) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران    ۶۹
۲-۱۵-۳)  الگوی پنلی وگولد    ۷۰
۲-۱۵-۴) الگوی مارش و ماناری    ۷۱
۲-۱۶) پیامدهای تعهد سازمانی    ۷۱
بخش چهارم: رفتار شهروندی    ۷۳
۲-۱۷) مفهوم رفتار شهروندی    ۷۳
۲-۱۸)  رویکردهای موجود در تعاریف    ۷۴
۲-۱۹) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی    ۷۶
۲-۱۹-۱) ابعاد رفتار شهروندی گراهام    ۷۶
۲-۱۹-۲) ابعاد رفتار شهروندی ارگان    ۷۷
۲-۱۹-۳) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف    ۷۹
۲-۱۹-۴) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران    ۷۹
۲-۱۹-۵) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران    ۸۰
۲-۱۹-۶) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران    ۸۰
۲-۱۹-۷) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس    ۸۱
۲-۱۹-۸) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن    ۸۲
۲-۲۰) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی    ۸۲
۲-۲۱) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی    ۸۴
۲-۲۲) سیاست های تشویقی رفتار شهروندی    ۸۶
۲-۲۳) پیشینه تحقیق    ۸۹
الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور    ۸۹
ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور    ۹۱
۲-۲۳) خلاصه    ۹۵
منابع:    ۹۶

منابع:

رضایی دولت­آبادی حسن و خائف الهی احمد علی، ۱۳۸۵، مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیت­های بازاریابی در صنایع پتروشیمی ایران، فصلنامه مدرس علوم رفتاری، ۱۰، ۱: ۱۳۱-۱۶۰٫

روستا، احمد، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالمجید، (۱۳۹۰)، “مدیریت بازاریابی”، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت.

سعادت، محمدرضا، معصوم زاده زواره، ابولفضل، (۱۳۹۰)، “تدوین نظان بازاریابی در بازارهای هدف صادراتی”، بررسی های بازرگانی،شماره ۴۷، ص ۷۳-۹۲٫

باقری، مسلم, تولایی، روح اله، (۱۳۸۹)، ” بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها”، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم، شماره ۳۰، صفحات۷۳-۹۶٫

بهاری فر، علی, جواهری کامل، مهدی، (۱۳۸۹)، ” بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی)، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم، شماره ۲۸، صفحات۹۵-۱۱۸٫

کاتلر, فیلیپ و آرمسترانگ, گری، (۱۳۸۴)، “اصول بازاریابی”, ترجمه ی بهمن فروزنده , نشر آتروپات, تهران.

کاتلر، فلیپ، آرمسترانگ،گری (۱۳۸۵)، اصول بازاریابی، ترجمه پارسیان، علی، انتشارات دبستان، چاپ پنجم.

کاتلر، فیلیپ، (۱۳۹۰)، “مدیریت بازاریابی: تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل”، ترجمه بهمن فروزنده، چاپ نهم، انتشارات آموخته، اصفهان.

اله توکلی، زینب, عابدی، محمدرضا, صالح نیا منیره، (۱۳۸۸)، “بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی”، چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)) ، شماره ۳۳، صفحات ۱۰۵-۱۲۴٫

رامین مهر، هادیزاده مقدم، حمید، اکرم-احمدی،ایمان(۱۳۸۸)،”بررسی رابطه ی بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه:شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ستاد تهران)”،پژوهش نامه مدیریت تحول،سال اول،شماره ۲،صص۶۴-۸۹٫

رضائیان، علی، (۱۳۸۲) ، مدیریت رفتار سازمانی. تهران، انتشارات سمت.

Caruana, A., & Calleya, P. (1998). The effect of internal marketing on organisational commitment among retail bank managers. International Journal of Bank Marketing, 16(3), 108-116.

Castro, C. B. & Armario, E.M. & Ruiz, D.M.(2004) The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty, International Journal of Service Industry Managemen , Vol. 15, pp. 27-53.

, & Armario and Ruiz, (2004). “The Influence of Employee Organizational Citizenship Behaviour Customer Layalty”, International Journal of Service Industry Management, vol. 15, N.1.

, & Armario and Ruiz, (2004). “The Influence of Employee Organizational Citizenship Behaviour Customer Layalty”, International Journal of Service Industry Management, vol. 15, N.1.

۲) مقدمه

بازاریابی داخلی یکی از مباحث بازاریابی است که حدود ۳۰ سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت به آنان توسط بری[۱] (۱۹۸۱) مطرح گردید. باوجود گسترش مفهوم در ادبیات بازاریابی، عملاً استفاده کمی از آن شده است. مباحث بعدی که در زمینه بازاریابی داخلی انجام پذیرفت بیانگر این واقعیت بودند که این شاخه از بازاریابی نیازمند تحقیقات گسترده و وسیع تری است. مفهوم بازاریابی داخلی عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش، و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان یک محصول و ارضای نیازمندی های آنها. به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی فلسفه رابطه و پیمان مشترک بین مشتریان و کارکنان (مشتریان داخلی)  سازمان است. به تعبیری، بازاریابی داخلی به عنوان یک شناخت آکادمیک، علمی و تجاری در زمینه ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان و کارکنان مطرح است. این شاخه از علم بازاریابی تا حدود زیادی متاثر از مدیریت کیفیت و بازاریابی خدمات است که براهمیت و ضرورت ایجاد کیفیت در کل فرایند ارائه خدمات تاکید دارد. این حیطه از علم بازاریابی به بحث پیرامون رابطه مشتریان و عرضه کنندگان داخلی سازمان در ایجاد ارزش برای مشتریان خارجی می پردازد، که این امر می تواند به صورت یک زنجیره ارزش و ابزاری برای توسعه کیفیت محصولات و خدمات و تعاملات بین سازمانی و برون سازمانی در سازمان ظاهر گردد. بنابراین، هدف بازاریابی داخلی ایجاد اطمینان از رضایتمندی بین کارکنان سازمان و توسعه کیفیت محصولات و خدمات به منظور دستیابی به رضایت مشتریان خارجی سازمان است، که این امر به صورت فرایندی از مشتریان داخلی به سمت مشتریان خارجی سازمان جریان دارد. مطالعات انجام گرفته در این زمینه بیانگر ارتباط مثبت بین رضایت مشتریان داخلی سازمان (کارکنان) و رضایت شغلی مشتریان خارجی آن است. مطالعات بارتل[۲] (۲۰۰۴) بیانگر این واقعیت است که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تاثیر بسزایی داشته و در نتیجه رضایت مشتریان خارجی داشته و در نهایت وفاداری مشتریان خارجی نسبت به سازمان را در پی دارد. باتوجه به تغییر و تحولات گسترده در زمینه های مختلف کسب و کار، نیاز سازمان ها به افزایش سطح کیفی محصولات و خدماتشان افزایش یافته است. بنابراین در این راستا سازمان ها نیازمند توسعه توانمندی های سازمانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا هستند. کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی را برعهده دارند. بنابراین جذب توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی توانائیها ارزش آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و بالابردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالای کیفیت محصولات و خدمات رهنمون می سازد که در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت.

 بخش اول : بازاریابی داخلی

۲-۱) بازاریابی

بازاریابی بخشی از فعالیت های مؤسسه است که دربردارنده عملیاتی مثل برنامه ریزی، ترفیع، قیمت گذاری و ارایه کالا و یا خدمات مطلوب مشتریان می باشد. به طوری که یک محصول خدماتی باید مطابق با نیاز مشتری طراحی شده باشد، قیمت آن واقع بینانه باشد، و از طریق کانال های راحت توزیع شود. در واقع هیچ سازمانی، کوچک یا بزرگ، انتفاعی یا غیرانتفاعی، داخلی یا جهانی بدون داشتن یک سیستم بازاریابی صحیح به موفقیت نخواهند رسید .فیلیپ کاتلر وگری آرمسترانگ[۳] ، بازاریابی را نوعی فرآیند اجتماعی و مدیریتی می دانند که بدان وسیله، افراد و گروه ها می توانند از طریق تولید،  ایجاد و مبادله محصولات و ارزش ها با دیگران، نیازها و خواسته های خود را برآورده سازند .تأکید مدیریت بازاریابی، بیشتر بر تعیین محصولات و یا خدمات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های مشتریان موردنظر و نیز استفاده از قیمت گذاری ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد تحرک و انگیزه و ارایه خدمات به مشتریان است  (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰). از این رو می توان بازاریابی را طرز تفکری اقتصادی قلمداد کرد که عبارت است از راه حل رسیدن به اهداف سازمانی و یکپارچه نمودن فعالیتهای بازاریابی به منظور تشخیص و تامین نیازها و خواسته های بازارهای هدف، بطوریکه بتوان نسبت به رقبا بهتر و موثرتر عمل کرد. مفهوم بازاریابی را به اشکال گوناگون به شرح ذیل بین گردیده است:

خواسته ها و نیازها را شناسایی و به آنها پاسخ دهید.

اولویت با مردم است؛

همگی در منافع شریک هستیم ؛

شما همه کاره هستید؛

مطابق میل شماست.

پیتر دراکر[۴] (۱۹۷۳) هم معتقد است که هدف بازاریابی، فروش فراوان است. وی معتقد است که هدف این است که مشتری شناخته و نیازهای او درک نموده، بطریقی که کالا یا خدمت، با نیازهای او منطبق گردد و کالای خود را به فروش برساند (محب علی و فرهنگی، ۱۳۹۰: ۳).

 ۲-۲) فرآیند بازاریابی

فرایند بازاریابی از پنج مرحله تشکیل می شود که در چهار مرحله اولیه، شرکت سعی در درک مصرف کنندگان، تولید ارزش برای مشتری و ایجاد رابطه ای مستحکم با او دارد. در گام نهایی، شرکت پاداش خود از ایجاد ارزش برای مشتری را کسب می کند. با ایجاد ارزش برای مشتری، شرکت پاداش خود را به شکل فروش، سود و سرمایه ای از جنس رابطه طولانی مدت با مشتری دریافت می کند (Kotler and Armstrong, 2008).

مرحله اول : درک بازار و نیازهای مشتری

بازاریابان در اولین گام، باید نیاز (need) و خواست (want) مشتری و بازاری که در آن کار می کنند را درک کنند . پنج اصل اساسی در خصوص بازار و مشتری وجود دارد که عبارتند از:

نیازها، خواسته ها، تقاضا ها: اساسی ترین اصل بازاریابی، نیازهای انسانی است. نیازها شامل نیازهای اصلی جسمانی همچون نیاز به غذا، لباس، جای گرم و امنیت؛ نیازهای اجتماعی شامل تعلق داشتن و مهر و عاطفه؛ و نیازهای شخصی همچون نیاز به دانش و ابراز عقاید می باشد. این نیازها توسط بازاریابها ایجاد نشده اند، بلکه جزئی از ساختار اساسی انسان هستند. خواست، نوعی از نیاز انسانی است که با توجه به فرهنگ و خصوصیات شخصیتی تغییر یافته است. وقتیکه قدرت خرید برای خواسته وجود داشته باشد، به آن تقاضا گفته می شود. با مشخص شدن خواسته ها و منابع، درخواست افراد برای محصولاتی که بیشترین ارزش را داشته و به بهترین شکل نیازهای آنها را ارضاء کنند، ایجاد می شود. شرکتهای برجسته بازاریابی، وقت زیادی را صرف یادگیری و درک نیازها، خواسته ها و تقاضای مشتریان می کنند.

[۱] Berry

[۲] Bartel, 2004

[۴] Dracker, 1973

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رضایت مشتری و مفاهیم و شاخص های آن در سطح بین المللی و بازاریابی رابطه مند و مفاهیم و ابعاد و مدل های آن
 • تحقیق هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و انواع آن و ارتباط هوش فرهنگی و رفتار شهروندی
 • تحقیق تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها و مفاهیم و مدل ها و عوامل مؤثر بر آن
 • تحقیق هوش هیجانی و هوش بازاریابی و نقش آن دو در مدیریت بازار و بازاریابی
 • تحقیق عملکرد موسسه و مدل های ارزیابی آن ومفهوم قابلیت های بازاریابی، مفهوم پویایی های رقابتی و نقش قابلیتهای بازاریابی در عملکرد موسسه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.