تحقیق بیابان زایی و فرایندها و عوامل بیابان زایی و مدل ها و روش های مطالعه بیابان زایی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بیابان زایی و فرایندها و عوامل بیابان زایی و مدل ها و روش های مطالعه بیابان زایی دارای ۳۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱مقدمه۳
۱-۲مفاهیم و تعاریف۴
۱-۲-۱بیابان۴
۱-۲-۲انواع بیابان۵
۱-۲-۳بیابان های جهان و ایران۶
۱-۲-۴بیابان زایی۷
۱-۲-۵فرایندها و عوامل بیابان زایی۸
۱-۲-۶بیابان زدایی۱۰
۱-۲-۷مدل ها و روش های مطالعه بیابان زایی۱۰
۱-۳پیشینه و تاریخچه تحقیق۲۱
۱-۳-۱جمع بندی از بررسی منابع۲۸
منابع و مآخذ۳۰

منابع

نگارش، حسین، ۱۳۸۹، بررسی اثرات منفی فعالیتهای مورفودینامیکی باد در منطقه ی خضرآباد یزد، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام.

اختصاصی، محمدرضا و سعید مهاجری، (۱۳۷۴)، روش طبقه­بندی و شدت بیابان زایی اراضی در ایران، مجموعه مقالات دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان­زدایی، کرمان، موسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع.

اختصاصی، محمدرضا و عادل سپهر، (۱۳۹۰)، روش­ها و مدل­های ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی، یزد، انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول.

سپهر، عادل، (۱۳۸۹)، ارائه الگوی مدیریت ریسک بیابان زایی در شرایط عدم قطعیت، رساله دکتری، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

سپهر، عادل؛ اختصاصی، محمدرضا؛ المدرسی، سیدعلی، (۱۳۹۱)، ایجاد سامانه شاخص­های بیابان زایی براساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال ۲۳، شماره ۴۵ (۱)، صص ۳۳-۵۰٫

احمدی، حسن، (۱۳۸۷)، ژئومورفولوژی کاربردی (بیابان- فرسایش بادی)، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

زهتابیان، غلامرضا و عمار رفیعی امام، (۱۳۸۲)،ESAs روشی جدید برای ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت مناطق به بیابان زایی، مجله بیابان، جلد ۸، شماره ۱، صص ۱۲۱-۱۲۶٫

زهتابیان، غلامرضا؛ احمدی، حسن و فرزاد آزادنیا، (۱۳۸۷)، بررسی معیارهای آب و خاک در بیابان زایی منطقه عین خوش دهلران (دشت ابوغویر)، فصلنامه پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره ۸۱، ص ۱۶۲- ۱۶۹٫

زهتابیان، غلامرضا؛ احمدی، حسن؛ اختصاصی، محمدرضا و رضا جعفری، (۱۳۸۱)، تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زایی، مجله منابع طبیعی ایران، شماره ۲، صص ۱۴۵-۱۵۸٫

اکبری، مرتضی، ۱۳۸۲، ارزیابی و طبقه بندی بیابان­زدایی با تکنیک RS و GISدر منطقه خشک شمال اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد بیابان­زدایی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی، اساتید راهنما: سید جمال الدین خواجه الدین، مصطفی کریمیان اقبال.

موسوی، سید حجت، ۱۳۸۸، ارزیابی تاثیرات مورفومتری برخان ها بر پایداری آنها (مطالعه موردی: ریگ چاه جام)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، خرداد ماه ۱۳۸۸٫

موسوی، سید حجت، و عبدالحکیم تقی زاده، ۱۳۸۸، ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی با استفاده از نقشه های توپوگرافی۱:۵۰۰۰۰ (مطالعه موردی: نقشه شاهرود، برگ I 6962، سری ۷۵۳ K)، فصلنامه پژوهش های علوم انسانی نقش جهان، سال ۴، شماره ۲۰، صص ۵۸-۷۶٫

۱-۱ مقدمه

بیابانی شدن اراضی به دنبال کاهش تولید و تخریب پوشش گیاهی تشدید میشود. بیابان زایی و جریان بیابانی شدن سرزمین بر طبق مطالعات  UNDP(1999) عبارت است از تخریب سرزمین در اقلیم خشک، نیمه خشک و نیمه خشک مرطوب بر اثر فعالیت های انسانی و تغییرات اقلیمی.

بر اساس آمار سال ۱۳۷۷ که توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور منتشر شده است حدود ۸۰% از اراضی کشور ایران در حوضه مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب قرار دارد (نگارش، ۱۳۸۹)، و از این نظر دارای شرایط اکولوژیکی شکننده‎ای است. این محدوده وسیع با توجه به شرایط خاص ژئومورفیک، اقلیمی، خاک­شناسی و سوء مدیریت انسانی در معرض معضل بیابان زایی قرار دارد. لذا مقابله با آن از مهمترین برنامه­های ملی و منطقه­ای محسوب می­گردد. در این زمینه شناخت فرآیندهای بیابان زایی و عوامل به وجود آورنده و تشدید کننده آن، آگاهی از شدت و ضعف این فرایند، و مدل­سازی جهت پیش­بینی روند آتی تخریب اراضی امری مهم و ضروری است که با ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب می­توان از شدت این پدیده کاست و یا از پیشروی آن جلوگیری به عمل آورد. در این مقاله ، مبادرت به بیان مفاهیم و تعاریف، ارائه و معرفی روشها و مدل های ارزیابی بیابان زایی و مدل سازی اکوژئومورفولوژی رفتار بیابان را بررسی می کنیم.

به گونه ای که سعی شده است ابتدا مفاهیم و اصطالاحات مرتبط با موضوع تشریح گردد، و سپس به معرفی روش های رایج در ارزیابی و تهیه نقشه بیابان زایی، پارامترهای مورد استفاده، و معایب و محاسن آنها پرداخته شود.

۱-۲  مفاهیم و تعاریف

۱-۲-۱  بیابان

بر اساس فرهنگ لغات واژه ی بیابان در فارسی کهن وایاپان[۱] و بی آبان[۲] به معنای جایی بی آب به کار رفته است و در فرهنگ و زبان فارسی امروزی بیابان از بی: علامت نفی و بی آب: جایی که آب نداشته باشد و به معنی جای بی رونق و بی طراوت آمده است و در کل عنوان بیابان به دشت، صحرا، زمین پهناور و بی آب علف اطلاق می شود.

در اغلب زبان های اروپایی واژه ی دیزرت[۳] برای بیابان به کار می رود. این واژه وقتی به صورت صفت در جملات به کار رود به معنای متروکه و خالی از سکنه است.

در زبان عربی صحرا[۴] و ربع[۵] گفته می شود. در رابطه با عنوان صحرا نیز باید گفت که صحرا یک منطقه­ی خاص، واقع در آفریقاست و در فارسی صحرا به معنای بیابان نیست.

گذشته از معانی واژه ها در برخورد اول با کلمه­ی بیابان، برای هر شخص نیز همان سرزمین خشک و کم باران و بی آب و گیاه در ذهن تداعی می شود، اما آنچه هست از نظر علوم مختلف دانشمندان فراخور دغدغه های خویش هر یک به تعریف بیابان پرداخته اند که این تعاریف به شرح زیر می باشد:

بیشترین تعاریف بیابان به اقلیم شناسان اختصاص دارد و تعاریف متعددی را ارائه کرده اند، ولی به طور کل و جامع همه­ی آنها از لحاظ بارندگی اتفاق نظر داشته اند و بیابان را جایی عنوان کرده اند که بارندگی سالانه آن کمتر از ۵۰ میلی متر در سال باشد که در برخی از منابع این گونه مناطق را بیابان واقعی عنوان کرده اند و مناطقی را که بارندگی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر در سال داشته باشد را مناطق نیمه بیابانی نامیده اند. بطوریکه ترانسو (۱۹۰۵) نسبت بین باران و تبخیر را برای شدت خشکی بیابان‌ها مورد استفاده قرار داده است. بابایف و همکاران (۱۹۹۳) مناطقی را که کمتر از ۲۰۰ میلیمتر بارندگی سالیانه داشته باشند و دمای حداکثر ۴۰ درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد، بیابان نامیده است. تورنت وایت کمتر بودن بارندگی ماهانه و سالانه از تبخیر و تعرق ماهانه و سالانه را معیار شناخت بیان دانسته است (اختصاصی و سپهر، ۱۳۹۰: ۳).

گیاه شناسان معتقدند که بیابان منطقه ای با فقر شدید پوشش گیاهی در سطح وسیع است، یعنی از لحاظ تنوع گونه ای و تراکم گیاهی بسیار فقیر هستند.

به عقیده­ی زمین شناسان بیابان ها مناطقی هستند که دارای سازندهای زمین شناسی شور و تبخیری (گچی و نمکی) هستند و از نظر پوشش گیاهی فقیرند.

از دیدگاه اکولوژی و کارشناسان ملل متحده : بیابان منطقه ای است که در آن فعالیت های حیاتی و تولید بیولوژیکی مانند فعالیت های انسان و حیوان و گیاه کم باشد.

از دیدگاه اکوژئومورفولوژی بیابان به سرزمینی اتلاق می­گردد که پوشش گیاهی در آن ضغیف و فرسایش آبی و بادی شدید می­باشد (کردوانی، ۱۳۸۶: ۷).

در یک تعریف کلی و جامع می توان گفت بیابان ها مناطق خشک و گرمی هستند که حیات جانداران در آن یا صورت نمی گیرد یا در صورت وجود بسیار ناچیز است و شرایط آب و هوایی این مناطق برای گیاه و جانور طاقت فرسا و سخت است و موجودات زنده ای که در این مناطق زندگی می کنند معمولا از لحاظ ساختار وجودی خود با شرایط حاکم بر این مناطق سازگارند. در چنین مناطقی معمولا فرسایش بادی و به طور وسیع عمل می کند و باعث وارد کردن خسارت کلانی در سطح مزارع و راه های ارتباطی و مناطق مسکونی موجود در این مناطق می شود. به طور خلاصه بیابان یک بیوم (سرزمین) یا یک‌نوع اکوسیستم زوال یافته است که استعداد تولید طبیعی گیاه (بیوماس) در آن کاهش یافته و یا به کلی از بین رفته است. این فرایند نه تنها به عوامل اقلیمی، به عوامل محیطی نظیر ساختمان زمین­شناسی، توپوگرافی، منابع آب و خاک و دخالت انسان در محیط نیز بستگی دارد (فائو-یونپ، ۱۹۸۴: ۸۴). نواحی بیابانی از لحاظ اکولوژی گیاهی و جانوری محدودیت‌هایی را در بر داشته و یا حتی فاقد حیات می­باشد (معیری، ۱۳۹۰: ۵۴).

۱-۲-۲ انواع بیابان

به طور کلی بیابان ها را در دو دسته تحت عنوان بیابان های طبیعی و بیابانهای مصنوعی – دست ساز تقسیم می کنند. اما براساس دما و رطوبت نسبی به سه دسته ی بیابانهای ساحلی، بیابانهای داخلی خشک و بیابانهای سرد تقسیم می شوند.

بیابان های ساحلی در سواحل دریاها و اقیانوس ها قرار گرفته اند و رطوبت نسبی هوا در آنها بالاست و در مواردی حتی به صد درصد هم می رسد و به همین دلیل نسبت به بیابان های داخلی خشک پوشش گیاهی بالاتری دارند. میزان بارندگی کمتر از ۵۰ میلی متر در سال که یکی از ویژگی های بیابان است دلیل اصلی قرار گرفتن این مناطق در تقسیم بندی مناطق بیابانی است. این بیابان ها در مناطق گرم  معتدل تا سرد واقع شده اند نظیر جنب قطبی و جنب حاره ای مانند نامیب در آفریقای جنوبی و آتاکاما در شیلی. زمستان های سرد و کوتاه تابستان های نسبتاً گرم و معتدل و طولانی از ویژگی های این نوع بیابان هاست. این بیابان ها در غرب قاره ها بین عرض جغرافیایی ۲۰ تا ۳۰ درجه دیده می شوند. بادهای شرقی در این منطقه غالب است و مانع نفوذ رطوبت به داخل سواحل می شود. جریانهای سرد نیزعامل دیگری در شکل گیری این نوع بیابان هاست، این جریان ها باعث می شود تا رطوبت موجود در هوای دریا به صورت مه در طول سواحل ظاهر شود.

رطوبت نسبی در بیابانهای داخلی خشک خیلی کم است و در برخی بیابان ها نزدیک به صفر درصد هم می رسد و هوا ممکن است خیلی گرم شود و بر عکس بیابانهای ساحلی اختلاف دما نیز خیلی زیاد است. سراب پدیده ای است که در اکثر روز های گرم در اوقاتی از روز اتفاق می افتد. این بیابانها در عرض ۳۵ تا ۵۰ درجه واقع شده اند و براساس میزان پوشش گیاهی خود به دو دسته بیابانهای گرم و خشک و بیابان های نیمه خشک تقسیم می شوند: بیابانهای آمریکای شمالی (مجاوا، حوضه­ی بزرگ، سونوران)، آمریکای جنوبی (شمال مکزیک، شمال شیلی، شمال آرژانتین)، آفریقا (صحرا، ایتوپی)، جنوب و جنوب غرب آسیا (شبه جزیره عربستان)، لوت ایران، غرب پاکستان و استرالیا از این نوع بیابانهای گرم و خشک محسوب می شوند. خشکی شدید هوا، گرمای شدید روزانه و سرمای شبانه، اختلاف شدید دمای شب و روز، تبخیر و تعریق شدید، بارندگی کم و پوشش گیاهی ضعیف از ویژگی های این بیابان هاست. مرکز پر فشار جنب حاره ای و باد های شرقی عامل موثر در تشکیل این بیابان هاست که اکثرا فاقد پوشش گیاهی یا پوشش گیاهی بسیار ضعیف هستند.

بیابانهای حوضه­ی بزرگ در آمریکا، مونتانا، شمال آمریکا، شمال روسیه، شمال اروپا، گرینلند و شمال آسیا از نوع بیابان های نیمه خشک هستند. تابستان های معتدل خشک، بارش کم زمستانی (حدود ۵۰ میلی متر) و شب های سرد از ویژگی این بیابان ها است. پوشش گیاهی این بیابان ها کم، پراکنده، تنک و سازگار با شرایط زیست محیطی و بومی هستند.

بیابان های سرد در قطب ها و مناطق جنب قطبی قرار دارند. زمستان های طولانی سرد و برفی، باران های اتفاقی تابستانی، تابستان های گرم، معتدل، کوتاه و مرطوب از ویژگی های این مناطق است. البته در اکثر موارد این مناطق را جز بیابان های دنیا نمی نامند ولی از لحاظ اکولوژیست ها این مناطق نیز جزء بیابان ها محسوب می شوند.

[۱] – Vayapan

[۲] – Bi Aban

[۳] – Desert

[۴] – Sahare

[۵] – Robe’ or Rabe’

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بیابان و توسعه پایدار و ارتباط آن با بیابان زایی و معرفی شاخص های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.