تحقیق بیمه بین المللی و اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بیمه بین المللی و اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  دارای ۷۶  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی    ۶
میحث اول : تعریف بیمه    ۶
گفتار اول : تعریف لغوی    ۶
گفتار دوم :  ‏تعریف اصطلاحی    ۷
گفتار سوم : بیمه بین المللی    ۹
مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن    ۱۰
گفتار اول : شرایط بیمه    ۱۰
گفتار دوم : سابقه تاریخی    ۱۲
‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان    ۱۲
ب :  ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران    ۱۴
مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای    ۱۵
گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای    ۱۵
گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن    ۱۸
بند اول : بیمه نامه    ۱۸
بند  دوم : محتوای بیمه نامه ها    ۱۸
گفتار سوم : انواع بیمه نامه    ۱۹
بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه    ۱۹
بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور    ۱۹
مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل    ۲۰
گفتار اول : انعقاد قرارداد    ۲۱
گفتار دوم : پرداخت حق بیمه    ۲۳
گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه    ۲۴
فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن    ۲۶
مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن    ۲۶
گفتار اول : اصول بیمه    ۲۶
بند اول : اصل حسن نیت    ۲۶
بند دوم : اصل غرامت     ۳۰
بند سوم : اصل نفع بیمه ای     ۳۰
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )    ۳۳
بند پنجم : اصل علت نزدیک     ۳۳
بند ششم : اصل داوری    ۳۴
گفتار دوم : شروط متداول در بیمه    ۳۵
بند اول : شرط بدون خسارت     ۳۵
بند دوم : شرط خسارت      ۳۶
بند سوم : شرط تمام خطر     ۳۶
بند چهارم : شرط     ۳۷
بند پنجم : شروط دیگر    ۳۸
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه    ۳۹
گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر    ۳۹
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه    ۴۱
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف    ۴۲
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال    ۴۳
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه    ۴۴
گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه    ۴۷
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر    ۴۹
مبحث سوم : ریسک بیمه    ۵۳
گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای    ۵۳
بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه    ۵۳
بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن    ۵۷
گفتار دوم  : اعلام ریسک    ۶۲
بند اول : اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه    ۶۲
بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه    ۶۳
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی    ۶۴
گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک )    ۶۷
بند اول : انتقال ریسک    ۶۷
بند دوم : اجتناب از ریسک    ۶۸
بند سوم : کاهش ریسک    ۶۹
بند چهارم : پذیرش ریسک    ۶۹
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر    ۷۲
گفتار اول : امضای اظهاریه    ۷۲
گفتار دوم : ارزیابی    ۷۲
گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق    ۷۲
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت     ۷۳
فهرست منابع و مآخذ    ۷۴

منابع

۱ ـ معین ، محمد ، فرهنگ معین ، ج ۱ ، چ ۴ ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، ۱۳۶۰

۲ ـ نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، ج ۱ ، تهران ، ۱۳۱۷

۳ ـ شناخت انواع بیمه ، فصلنامه بیمه آسیا ، شماره اول ، زمستان ۱۳۷۵

۴ ـ کریمی ، آیت ، کلیات بیمه ، چ ۷ ، بیمه مرکزی ایران ، تهران ، ۱۳۸۲

۵ ـ دستباز ، هادی ، بیمه کالا ، کشتی و هواپیما ، چ ۱ ، انتشارات دانشکده امور اقتصادی ، تهران ۱۳۷۴

۶ ـ طارم سری ، مسعود ، قراردادهای بیمه محصولات صادراتی ، ماهنامه بررسی های بازرگانی ، سال پنجم ، ش ۱

۷ ـ محمدی گیلانی ، محمد ، بیمه ، فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره ۷ ، ۱۳۸۰

۸ ـ ایزد پناه ، مسیح ، جزوه حقوق بیمه ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۸ ـ ۷۷

۹ ـ هوشنگی ، محمد ، بیمه حمل و نقل کالا ، تهران ، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران ، ۱۳۷۱

۱۰ ـ راشدی اشرفی ، علیرضا ، حقوق تجارت کاربردی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ۱۳۸۰

۱۱ ـ رابرت ، ال کارتر ، بیمه اتکایی ، ترجمه هادی دستباز ، تهران ، نشریه بیمه مرکزی ، ایران ، چاپ اول ، ۱۳۷۵

Kloman, June, risk management agonists, risk analysis, 2006

Parker, Paul, contractual efforts to allocate the risk of environmental liability: is there a way to make indemnities worth more than the paper they are written on? 1991

Walker, David, defense management: DOD needs to reexamine its extensive reliance on contractors and continue to improve management and oversight, Washington: government accountability office, 2008

 فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی

میحث اول : تعریف بیمه

گفتار اول : تعریف لغوی

واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)[۱] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .[۲]

برخی از کارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و  بمعنای  ” تامین وآسایش ”  ترجمه کرده اند.

لیکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که  بیمه  دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه  ” بیم ”  باضافه پسوند  ” ه ”  تشکیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ”  می باشد ،  که  البته اعتقاد  اخیر منطقی تر و برای ما  فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[۳] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[۴] و یا « اشورنس »[۵] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه  « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [۶]

گفتار دوم :  ‏تعریف اصطلاحی

در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است : « بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول می کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می نماید ؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می کند . با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام می شود . » [۷]

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت‌اند از؛ بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

‏بیمه گذار : شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گربیمه می کند .

‏بیمه گر : شخصی است که متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت  از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارد به او را جبران کند .

‏بیمه نامه : سندی است که شرایط عقد بیمه در آ ن نوشته می شود و حاکی از وجود « ‏یک عقد یا قرار داد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح « ‏عقد بیمه » بکار می رود و بطور موجز  سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.

حق بیمه : عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت می پردازد و در واقع قیمت خطر است .

‏موضوع بیمه : آنچه که عقد بیمه برای آ ن واقع می شود : هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار می گیرند .اگرچه عبارت « موضوع »  در مورد بیمه های اموال بکار می رود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص « موضوع بیمه » است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر وریسک » وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص می شود .

ریسک بیمه :درحقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود.در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی  و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه ای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است. ریسک در تمامی جلوه های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه های گوناگونی است، ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.

مطابق این مفهوم ریسک واقعه‌ای است اتفاقی و احتمالی که منشأ ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار می‌روند . جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث درآینده دارد . لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند ، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیست. احتمالی بودن می‌تواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی) یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ). [۸]

گفتار سوم : بیمه بین المللی

یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود :

الف ـ ممکن است بیمه گذار ، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند . این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف می شود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی می گردد .

ب ـ ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور ( بیمه گر دارای اجازه ورود ) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد . از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند ، سود سهام نیازمنذ عبور از مرزهای بین المللی است .

ج ـ به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور ، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است . این حالت در بیمه دریایی ، هوایی و حمل و نقل معمول می باشد ، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه می شود .

[۱] . نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، ج ۱ ، تهران ، ۱۳۱۷ ، ص ۴۹

[۲] . معین ، محمد ، فرهنگ معین ، ج ۱ ، چ ۴ ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، ۱۳۶۰ ، ص ۶۳۳

[۳] .  Assurance

[۴] .  Insurance

[۵] .  Assurance

[۶] . ایزد پناه ، مسیح ، جزوه حقوق بیمه ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی ۷۸ ـ ۷۷ ،    ص ۲

[۷]. شناخت انواع بیمه ، فصلنامه بیمه آسیا ، شماره اول ، زمستان ۱۳۷۵ ، ص ۳۷

[۸] . کریمی ، آیت ، کلیات بیمه ، چ ۷ ، بیمه مرکزی ایران ، تهران ، ۱۳۸۲ ، ص ۲۳

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بیمه و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه و بیمه بدنه و خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه
 • تحقیق صنعت بیمه و خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه و فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه
 • تحقیق بیمه عمر و عوامل موثر بر آن و موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران و تحلیل تاثیر تورم و بار تکفل و سطح درامد و تقاضای بیمه عمر
 • تحقیق بیمه محصولات کشاورزی و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ضرورت و شاخص های آن و مدل‌های اثربخشی سازمانی
 • تحقیق مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.