تحقیق بیمه محصولات کشاورزی و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ضرورت و شاخص های آن و مدل‌های اثربخشی سازمانی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق بیمه محصولات کشاورزی و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ضرورت و شاخص های آن و مدل‌های اثربخشی سازمانی دارای ۵۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۲-بیمه    ۷
بیمه و انواع آن :    ۷
تاریخچه بیمه در جهان و ایران :    ۸
منابع حقوقی بیمه در ایران :    ۹
تکنیک بیمه :    ۹
نقش بیمه در زندگی :    ۱۰
بیمه اتکایی :    ۱۰
نقش بیمه در کشاورزی :    ۱۰
بیمه محصولات کشاورزی در جهان :    ۱۱
بیمه محصولات کشاورزی در ایران :    ۱۲
نحوه برخورداری از خدمات بیمه محصولات کشاورزی :    ۱۵
کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی :    ۱۵
مراحل عملیات بیمه محصولات کشاورزی :    ۱۵
عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی :    ۱۷
کشاورزی غرامتی :    ۱۸
راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی :    ۱۸
۲-۳- آموزش    ۲۰
ترویج    ۲۰
۲-۴- اثربخشی    ۲۲
۲-۴-۱- تفاوت اثربخشی با کارایی و بهره وری    ۲۲
بهره وری    ۲۲
کارایی    ۲۳
۲-۴-۲- اهمیت اثر بخشی    ۲۴
۲-۴-۳- انواع اثربخشی    ۲۵
۲-۴-۴- اثر بخشی برنامه های آموزشی    ۲۶
۲-۴-۵- ضرورت تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی    ۲۷
۲-۴-۶- معیارهای سنجش اثر بخشی    ۲۹
۲-۴-۷- شاخص های اثربخشی دوره های آموزشی    ۳۱
۲-۴-۸- عوامل موثر در اثربخشی    ۳۴
۲-۴-۹- مدل‌های اثربخشی سازمانی    ۳۵
جدول ۲-۱: مدل‌های اثربخشی سازمانی    ۳۸
۲-۵- بررسی پیشینه تحقیق    ۴۲
پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل کشور    ۴۲
پیشینه پژوهش های انجام شده در خارج کشور    ۴۴
منابع    ۴۶

منابع

فرجی، اسماعیل؛ میردامادی، سیدمهدی. (۱۳۸۵). بررسی نقش ترویج در پذیرش بیمه محصول سیب توسط باغداران شهرستان دماوند. مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، دوره ۱۲، شماره ۳، صص ۵۰۰-۴۸۹٫

اوتریل، ژان فرانسوا. (۱۳۸۱). مبانی نظری و عملی بیمه، (ترجمه عبدالناصر همّتی و سایرین). تهران: انتشارات بیمه مرکزی ایران.

رحمانی  محمّد. (۱۳۸۱). بیمه محصولات کشاورزی، تکیه گاه اقتصاد کشاورزی ایران. ماهنامه زیتون شماره ۱۵۱٫

رحمانی، محمّد. (۱۳۸۴). آشنایی با بیمه و بیمه کشاورزی. صندوق بیمه محصولات کشاورزی

رحمانی کرچکانی، م. (۱۳۸۲). آشنایی با بیمه محصولات کشاورزی. انتشارات معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی

بو، روژه. (۱۳۷۸). حقوق بیمه، (ترجمه محمّد حیاتی). تهران: انتشارات بیمه مرکزی ایران.

مظاهری، غ و سایرین. (۱۳۷۸). حامیان سبز. انتشارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی

ثبات، غلامعلی. (۱۳۷۷). آشنایی با بیمه. انتشارات بیمه مرکزی ایران.

عرب مازاد، ع. ( ۱۳۷۶ ).ضرورت رشد بهره­وری در چارچوب برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از درآمدهای نفت.مجموعه سخنرانی هیا دومین سمینار ملی بهره­وری، انتشارات بصیر.

بازرگان، ع. (۱۳۸۰). ارزشیابی آموزشی، مفاهیم، الگوها و فرآیند عملیاتی. تهران: انتشارات سمت.

شهبازی، ا. (۱۳۷۲). توسعه و ترویج روستایی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. صفحه۴۵۶٫

شهبازی، ا. (۱۳۷۵). توسعه ترویج روستایی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه البرز، صص ۳۹۷-۳۹۲٫

آهنچیان، محمد رضا؛ ظهور پرونده، وجیهه. (۱۳۸۹). راهکارهای ارتقاء اثر بخشی دوره های آموزشی در سازمان ها، اندیشه های نوین تربیتی(دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء)، دوره ۶، شماره ۱، صص۱۲۶-۹۵٫

کرباسی، ع.)۱۳۷۹٫ (بررسی کارایی تکنیکی و عوامل مؤثر در تولید ارقام مختلف گندم(مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه). پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه اقتصاد کشاورزی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تهران. چاپ نشده.

میزایی اهر نجاتی، حسن؛ موسی خانی، مرتضی؛ اکبری، آمنه. (۱۳۹۰). بررسی و تجزیه و تحلیل اثر بخشی دوره های آموزشی کارکنان(مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه). مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره۶، صص۹-۱٫

مقدمه

بخش کشاورزی به لحاظ ویژگی های ساختاری و نقش بارزی که در فرآیند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور است. اما بخش کشاورزی و جامعۀ روستایی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با طبیعت دارد، آسیب پذیرترین بخش اقتصادی است. این بخش به لحاظ ویژگی های ساختاری و نقش بارزی که در فرآیند توسعۀ کشور دارد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و مهمترین ثروت ملی و تأمین کنندۀ نیازهای غذایی مردم و مواد خام صنایع کشور است. استقلال نسبی و حداقل وابستگی به منابع ارزی، وجود منابع بالقوه و بالفعل، شرایط آب و هوایی متنوع برای تولید انواع گوناگون محصولات از دیگر مزیت های این بخش است. کشاورزی برخلاف سایر فعالیت های اقتصادی بطور دائم مواجه با مسایل ناشناخته و غیرقابل پیش بینی طبیعی می باشد و عمده ترین مشخصه آن ارتباط مستقیم با طبیعت است. این امر بدان معناست که با پیش آمدن شرایط نامساعد طبیعی، کشاورزی با کاهش تولید و بازده محصول روبرو خواهد بود، این امر نه تنها درآمد کشاورز را کاهش خواهد داد بلکه با بروز مکرر آن قدرت سرمایه گذاری مجدد از طرف کشاورز و باغدار سلب خواهد شد. بنابراین درمیان مساعدت ها و کمک  های متعدد دولت در هنگام وقوع چنین وضعیتی، بیمه محصولات کشاورزی، یکی از مؤثرترین عواملی است که  می تواند کشاورز و محصول او را در مقابل سوانح و بلایای طبیعی به نحو مطلوب حمایت کند (فرجی و میردامادی، ۱۳۸۵).

اما اجرای چنین امر مهمی در نظام کشاورزی یک کشور نیاز به آموزش و ارتقاء سطح آگاهی افراد، کشاورزان و باغداران دارد. در این میان فعالیت های ترویجی و روش های متنوع آن در جهت پذیرش کشاورزان و باغداران از کارکرد و فرآیند بیمه نقش اساسی پیدا می کند. از آنجائیکه بیمه در کشور های در حال توسعه از جمله ایران نیاز به برنامه های توجیهی گسترده دارد و بیمه محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان بسیار جوان بوده و هنوز در جامعه روستایی نهادینه یا درونی نشده است، اهمیت و نقش امنیت سازی آن برای کشاروزان از بعد،تأمین کنندگی، اقتصادی و روانشناختی مشخص می شود. بیمه نبودن محصولات کشاورزی و پائین بودن سطح امنیت مالی، کشاورز را در تصمیم گیری دچار دوگانگی کرده و موجب هدر رفتن منابع می شود. لذا بیمه علاوه بر پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی خاصی را نیز دربر دارد(نوری سعید، ۱۳۷۸).

امروزه با توجه به اهمیت غذا در تغذیه جمعیت رو به رشد جهانی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای یافته است، در نتیجه واحدهای تولید محصولات کشاورزی تخصصی تر عمل می کنند و محصولات کشاورزی به عنوان یک کالای تجارتی تلقی می شوند. به همین منظور صنعت بیمه محصولات کشاورزی به نحو فزاینده ای اهمیت پیدا کرده و به عنوان یک ابزار حمایتی از منابع مالی سرمایه گذاران بخش کشاورزی هنگام حوادث قهری و بلایای طبیعی محسوب می شود. این صنعت در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، اروپا، کانادا و استرالیا بیش از صد سال فعالیت داشته و در سطح دنیا پیشرو بوده است. تجربیات جدیدتری هم در برزیل، آرژانتین و اروگوئه در این زمینه بدست آمده است. در این کشورها بیمه با جبران خسارات مالی ناشی از تگرک و آتش سوزی آغاز شده و سپس موارد دیگری را در برنامه گنجانیده اند. در برخی از کشورها مثل سوئیس، شبکه پوشش بیمه محصولات کشاورزی بسیار گسترده تر بوده و اغلب خطرات تهدید کننده را در  بر می گیرد(کرباسی، ۱۳۸۰). اکنون بیمه محصولات کشاورزی در بسیاری از کشورهای آسیایی و از جمله جمهوری اسلامی ایران اجرا  می شود و یکی از راه های عمده کاهش نوسانات درآمدی بهره بردار است. با این حال پذیرش بیمه محصولات کشاورزی تابع عوامل گوناگونی است که بدون آگاهی از آنها احتمال جلب مشارکت مناسب بهره برداران کشاورزی در این برنامه اندک است(فرجی و میردامادی، ۱۳۸۵).

از آنجائی که بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، و با توجه به  تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال ۱۳۶۳، اما استقبال از بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی کمتر مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است. از سوی دیگر به اعتقاد اکثر آگاهان و صاحبنظران، یکی از اساسی ترین راهکارهای آگاه سازی عمومی و اطلاع رسانی وسیع در بین جامعه بهره بردار کشاورزی، استفاده از آموزش های غیررسمی و به اصطلاح ترویجی و بهره مندی از راهکارها و ابزارهای متنوع این عرصه است که می تواند موجب گسترش و توزیع پیام های بیمه ای پیرامون چگونگی برخورداری صحیح از خدمات بیمه نزد مخاطبین خود گردد. بر همین اساس ارائه آموزش های لازم به کشاورزان از یک سو و کارگزاران بیمه از سوی دیگر اهمیت دو چندانی پیدا می کند. با اجرای برنامه های آموزشی – ترویجی و با توزیع جغرافیایی مناسب این برنامه ها می توان سطح آگاهی بهره برداران و فعالان امور بیمه کشاورزی را افزایش داد. همچنین تواناسازی کارگزاران بیمه کشاورزی از طریق ایجاد فرصت های آموزشی مناسب و اثربخش، به منظور ارتقاء سطح مطلوبیت خدمات بیمه ای، علاوه بر بهبود کیفیت خدمات بیمه ای، بواسطه تأمین نیازهای اطلاعات شغلی و ایجاد فرصت های مهارت آموزی حرفه ای و شغلی آنان می تواند نقش بسیار ارزنده ای را در تثبیت موقعیت این عوامل اجرایی در عرصه خدمات بیمه کشاورزی ایفا نماید. بی شک رشد و توسعه فعالیت های آموزشی در ابعاد مختلف بدون بهره برداری از پتانسیل موجود از قبیل مراکز آموزشی، نیروهای متخصص و امکانات آموزشی بخش خصوصی و دولتی امکان پذیر نمی باشد. با عنایت به گستردگی جغرافیایی اراضی کشاورزی و سطوح فرهنگی مختلف لزوم بهره گیری از امکانات بالقوه محلی و بومی به منظور اشاعه فرهنگ بیمه و ارائه آموزش های متناسب با سطح مواد و فرهنگ بهره برداران ضروری به نظر می رسد. از این رو،  نقش آموزش و ترویج در پذیرش نوآوری  ها از جمله بیمه محصولات کشاورزی انکارناپذیر است.

در این مقاله درباره بیمه محصولات کشاورزی و اثر بخشی برنامه های آموزشی و ضرورت و شاخص های آن و مدل‌های اثربخشی سازمانی توضیح داده می شود.

۲-۲-بیمه

هرچند خدمات بیمه از قدمتی چند صد ساله برخوردار است امّا بیمۀ محصولات کشاورزی از اوایل قرن بیستم در جهان و از دو دهه پیش در ایران پدیدار گردید.  از آنجا که ظهور هر پدیده و یا فعالیت اجتماعی به دلیل نیازمندی انسان در یک برهه خاص تاریخی است و تحوّل و پیشرفت آن در گذر زمان به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی بستگی دارد لذا تحلیل ماهیت، مزایا و معایب آن می تواند بسیار مفید واقع شود(ثبات، ۱۳۷۷).

بیمه و انواع آن :

امروزه بیمه ها به صورت بسیار متنوع و گسترده ای در زندگی های مدرن به کار گرفته می شوند چنانکه آن را یکی از شاخص های توسعه یافتگی در جوامع بشری به شمار می آورند.  در مورد وجه اشتقاق و کلمه ” بیمه ” نظرات مختلفی وجود دارد. برخی لغت شناسان آن را ار ریشه واژه فارسی ” بیم ” به معنای خوف و ترس ولی برخی دیگر آن را از لغت اردو ” بیما ” ( Bimea ) به معنای ضمانت دانسته اند.  بیمه ( insurance ) قراردادی است که به موجب آن یک طرف قرارداد به نام بیمه گر ( insurer ) متعهد می شود تا در قبال دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه قطعی یا برآوردی ( premume ) درصورت وقوع حادثه ای ( accident ) که به عنوان موضوع خطرزا ( risk ) درمتن قرارداد آورده می شود، مبلغی را به طرف دیگر یعنی بیمه گزار ( insured ) بپردازد.  قرارداد بیمه به عنوان قرارداد جبران خسارت ( loss ) مطرح است و بیمه شونده هیچ سودی بابت این قرارداد نمی برد بلکه تنها خسارت وارده بر او تا حدودی جبران می گردد.  بیمه مکانیزمی برای انتقال احتمال بروز خسارت های مالی درقبال پرداخت مبلغ ثابت توافقی به بیمه گر می باشد ولی پرداخت حق بیمه باید قبل از وقوع خسارت احتمالی صورت گیرد(اوتریل و همکاران، ۱۳۸۱).

به طور کلی بیمه ها را می توان در سه گروه عمده تقسیم بندی نمود :

الف) بیمه اموال نظیر بیمه منازل و بیمه اتومبیل

ب ) بیمه اشخاص نظیر بیمه عمر و بیمه درمان

ج ) بیمه های مسئولیت ( liability ) نظیر بیمه مسئولیت پزشکان

همچنین اصولاً بیمه های insurance برای حوادثی که احتمال وقوع آنها وجود دارد ( نظیر آتشسوزی ) و بیمه های assurance برای حوادثی که حتماً وقوع خواهند یافت ( نظیر فوت اشخاص ) کاربرد یافته اند(ثبات، ۱۳۷۷).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بیمه و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه و بیمه بدنه و خسارت های تحت پوشش بیمه بدنه
 • تحقیق صنعت بیمه و خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه و فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه
 • تحقیق بیمه عمر و عوامل موثر بر آن و موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران و تحلیل تاثیر تورم و بار تکفل و سطح درامد و تقاضای بیمه عمر
 • تحقیق بیمه بین المللی و اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن  
 • تحقیق مفهوم ، ارکان و تاریخچه تامین اجتماعی و بیمه تامین اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.