تحقیق تأثیر تنش شوری بر گیاهان و بررسی تأثیر آن بر عملکرد گندم و تأثیر روی بر عملکردگندم در شرایط شور

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تأثیر تنش شوری بر گیاهان و بررسی تأثیر آن بر عملکرد گندم و تأثیر روی بر عملکردگندم در شرایط شور دارای ۳۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱مقدمه    ۴
۲-۱ اثر مخرب شوری    ۹
۲-۲ آستانه تحمل گندم به شوری    ۱۰
۲-۳ تأثیر تنش شوری بر گیاهان    ۱۲
۲-۳-۱ تأثیر غلظت  NaوK  بر روی گیاهان    ۱۲
۲-۳-۲ تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های مورفولوژیک گیاه گندم    ۱۲
۲-۳-۳ تأثیر شوری بر ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه گندم    ۱۵
۲-۳-۳-۱ تأثیر تنش شوری بر محتوای نسبی آب بافت(RWC)    ۱۵
۲-۳-۳-۲ تأثیر تنش شوری بر روی کلروفیل برگ پرچم    ۱۶
۲-۳-۴ تأثیر تنش شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد    ۱۸
۲-۳-۵ تأثیر تنش شوری بر عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت    ۲۰
۲-۳-۶ استفاده از آب شور در مراحلی از رشد    ۲۰
۲-۴ روی و نقش آن در سلامتی    ۲۲
۲-۵ وضعیت کمبود روی در خاک‌های ایران و جهان    ۲۲
۲-۶ تأثیر روی بر عملکردگندم در شرایط شور    ۲۳
فهرست منابع    ۲۶

 منابع

فیضی، م. و حقیقت، ا. نگرشی بر روش‌های بهره‌ برداری از آب های نامتعارف در کشاورزی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب. ۲: ۴۹۱ – ۴۶۹٫

کیانی، ع. و کوچک زاده، م. ۱۳۸۰، راهکارهای اجرایی و مدیریتی استفاده از آب شور در آبیاری، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب. دانشگاه زابل. ۱: ۲۷۸ – ۲۶۵٫

امام، ی. ۱۳۸۳٫ زراعت. انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز. ۱۷۵ ص.

امام، ی.، رنجبری، م. و بحرانی، ج. ۱۳۸۶٫ ارزیابی عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گندم تحت تأثیر تنش خشکی پس از گلدهی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ۱: ۳۲۸-۳۱۷٫

ملکوتی، م. ج. افزایش تولید گندم و بهبود سلامتی مردم از طریق مصرف سولفات روی در مزارع گندم. مجله خاک و آب ایران. ۱: ۴۳-۳۴٫

ملکوتی، م. ج. و لطف اللهی، م. الف. نقش روی در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و بهبود سلامتی جامعه. شورای‌عالی سیاست‌گذاری کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی، وزارت کشاورزی، نشر آموزش کشاورزی. کرج. ایران.

ملکوتی، م. ج. و تهرانی، م. ۱۳۸۰٫ اثرات ریز مغذی‌ها روی کیفیت و عملکرد محصولات کشاورزی (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران. ۴۳ ص.

ملکوتی، م. ج. افزایش تولید گندم و بهبود سلامتی مردم از طریق مصرف سولفات روی در مزارع گندم کشور. مجموعه مقالات تغذیه متعادل گندم راهی به سوی خود کفایی در کشور و تأمین سلامتی جامعه. موسسه تحقیقات خاک وآب. تهران. ۸۷ ص.

یارنیا، م. ارزیابی تعدادی از شاخص‌های فیزیولوژیک ارقام سورگوم علوفه‌ای در شرایط تنش شوری. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز. ۱: ۱۵۳-۱۰۲٫

چاکرالحسین، م. ر.، محتشمی، و اولیایی، ح. ر. ۱۳۸۸٫ بررسی اثرات میزان منبع و روش مصرف کود روی بر صفات کمی و کیفی برنج زراعی رقم چرام۱٫ مجله پژوهشی در علوم کشاورزی. ۵: ۴۳-۳۳٫

دشتی، ح.، تاج آبادی پور، ا.، شیرانی، ح. و نقوی، م. ر. ارزیابی ژرم پلاسم گندم در مقابل تنش شوری. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. ۴: ۶۶۴-۶۵۵٫

احمدی، م.، آستارایی، ع.، کشاورز، پ. و نصیری محلاتی، م. ۱۳۸۵٫ تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیایی گندم. مجله بیابان. جلد۱۱٫ ۱: ۳۹-۸٫

صالحی، م. و ارزانی، ا. ۱۳۹۰٫ اثر تنش شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک لاین های تریتیکاله. مجله علوم زراعی ایران. ۴: ۵۴-۲۶٫

 ۱-۱ مقدمه

محدودیت خاک و منابع آب شیرین و کمبود آب طی سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق جهان، بسیاری از پژوهش‌ها را به سمت بررسی امکان استفاده از خاک و آب‌های شور سوق می‌دهد. افزایش تولید محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان از هدف‌های مهم سیاست‌گذاران بخش کشاورزی به شمار می‌رود. بدیهی است که تأمین آب مطمئن برای توسعۀ زمین‌های آبی همزمان با افزایش بازدۀ آبیاری، نقش کلیدی و تعیین کننده در تحقق این هدف‌ها خواهد داشت، اما به سبب محدودیت شدید منابع آب غیر شور و متعاقب آن کاهش کیفیت آب و خاک زراعی، به‌ویژه در شرایط خشک و نیمه‌خشک که کمبود آب یکی از موانع جدی چرخه تولید به حساب می‌آید، استفاده از منابع آب جایگزین (آب‌شور) و روش‌های کم‌آبیاری برای تداوم فعالیت‌های کشاورزی اجتناب ناپذیر خواهد بود. از آنجا که انتخاب گزینه‌های یاد شده تأثیر درخور توجهی بر تولید کشاورزی و درآمد کشاورزان دارد، مصرف پایدار این منابع برای مقاصد کشاورزی نیازمند راهکارها و روش‌های مدیریتی مبتنی بر دانش اقتصاد خواهد بود. کشورهایی که بتوانند در این میان راهکارهای صحیحی به منظور استفاده از آب شور در آبیاری گیاهان بکار ‌ببرند در جنگ دنیا بر سر منابع آب پیروز بوده و می‌توانند تا حدود زیادی به اقتصاد کشور خود نیز کمک شایانی نمایند.

اثرات تنش شوری در گیاهان و ژنوتیپ‌های مختلف متفاوت است و علت کاهش رشد بر حسب نوع گیاه فرق می‌کند. استفاده صحیح از کودها بخصوص کودهای ریز مغذی مانند سولفات روی اثرات سوء تنش شوری را کاهش داده و عملکرد را بهبود می‌بخشد و با توجه به شور شدن آب و خاک در کشور ما و هزینه‌های بسیار سنگین جهت خرید آب‌شیرین‌کن‌های کشاورزی و حتی رها نمودن و استفاده نکردن از زمین‌ها به دلیل شور شدن آب و خاک بررسی امکان کاربرد آب شور به همراه کودهای ریز مغذی مناسب در مراحلی از رشد گیاه که عملکرد را بطور قابل توجهی کاهش نمی‌دهد می‌تواند ضمن جایگزینی آب شیرین، مقاومت را نیز در گیاه افزایش دهد.

پژوهش‌های مختلفی به منظور امکان کاربرد منابع آب شور و تأثیرآن بر عملکرد و درآمد محصولات کشاورزی انجام شده است. فیضی و حقیقت (۱۳۸۰) مدیریت‌های مختلف آب شور را در زراعت گندم، جو، پنبه و آفتابگردان بررسی کردند، نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد که امکان جایگزینی آب شور به جای آب شیرین برای حصول عملکرد اقتصادی وجود دارد. کیانی وکوچک زاده (۱۳۸۰) نیز راهکارهای اجرایی و مدیریتی کاربرد آب شور در آبیاری را بررسی و روش‌های مختلف کاربرد پایدار آب شور در کشاورزی را تشریح کردند.

بسیاری از اراضی استان بوشهر به دلیل بالا بودنpH  خاک وکمبود مواد‌آلی، کمبود عناصر کم‌مصرف را نشان می‌دهد که این مشکل سبب کاهش کمی وکیفی محصولات مختلف بویژه گندم می‌گردد. همچنین این اراضی معمولأ دارای EC بالایی هستند. بنابراین در این پژوهش نقش کود سولفات روی در شرایط شوری بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد گندم برای اولین بار در استان بوشهر بررسی خواهد شد.

گندم گیاهی یکساله، تک لپه از خانواده گندمیان و جنس تریتیکوم و مهم‌ترین گیاه زراعی روی زمین است که سابقه کشت آن به ۱۰ تا ۱۵ هزار سال پیش از میلاد می‌رسد (امام، ۱۳۸۳). گندم مهم‌ترین غله در بسیاری از مناطق جهان است و غذای اصلی اکثر مردم را تشکیل می‌دهد (رؤف[۱]، ۲۰۰۷ ؛ شوری[۲]، ۲۰۰۹). افزایش جمعیت جهان با افزایش تقاضا برای آب همراه است و منابع آب جهان در اثر پدیده‌هایی چون گرم شدن زمین، خشکسالی‌ها و دلایل مختلف دیگر رو به کاهش است (راج پار[۳]و همکاران، ۲۰۱۱). طبق سناریو‌های مختلف انجمن بین المللی تغییر اقلیم، کاهش در میزان بارندگی و افزایش تبخیر و تعرق از جمله مشکلات پیش رو در آینده کشاورزی مناطق خشک و نیمه‌خشک خواهد بود (ویلگاس[۴]و همکاران، ۲۰۱۰). سالانه حدود ۱۰ میلیون هکتار از زمین‌های تحت کشاورزی جهان در اثر شوری حاصل از آبیاری از چرخه تولید خارج می‌شوند (میری[۵]، ۲۰۰۹). شوری آب و خاک نیز یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشاورزی است و شور شدن تدریجی خاک از مسائل مهم در بسیاری از مناطق جهان به خصوص در کشور ما می‌باشد(حیدری شریف آباد، ۱۳۸۰).

ایران دارای اقلیم گرم وخشک بوده و مجموع خاک‌های شور و سدیمی در آن حدود۲۷ میلیون هکتار تخمین زده می‌شود که بیش از نیمی از زمین‌های قابل کشت را شامل می‌شود. کشت متوالی در این مناطق باعث تکامل مکانیسم‌های تحمل به شوری در گیاهان زراعی بومی شده است (رضوانی مقدم و کوچکی[۶]، ۲۰۰۱). برآورد‌های دیگر نشان می‌دهد که سطح اراضی تحت تأثیر شوری در ایران بیشتر بوده، بطوریکه ۵/۲۵ میلیون هکتار از خاک‌های ایران دارای درجه شوری کم تا متوسط و بیش از ۸/۵ میلیون هکتار دارای درجه شوری زیاد می‌باشد (کورشی[۷] و همکاران، ۲۰۰۷؛ امینی[۸] و همکاران، ۲۰۱۰). ایران بجز نوار باریکی از سواحل دریای خزر، کاملأ در منطقه خشک ونیمه‌خشک واقع شده و بیش از ۹۰ درصد اراضی قابل استفاده کشاورزی با خطر افزایش شوری مواجه است (کافی و همکاران، ۱۳۸۸؛ ابب[۹] و همکاران، ۲۰۰۳).

امروزه تنش شوری به‌عنوان یک تنش غیر زنده اصلی، اثر زیانباری بر تولید محصولات زراعی بر جای گذاشته است که موجب وارد آمدن تنش به گیاه می‌شود. شورى زیاد خاک تأ‌ثیر معکوسى روى رشد و نمو گیاه زراعى می‌گذارد و تخمین زده می‌شود این تنش بتواند تا حدود ۵۰ درصد عملکرد گیاهان زراعى راکاهش دهد (کرپس[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۲). در بسیاری از کشورهای دنیا گندم اکثراً در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشت می‌شود (حیدری و همکاران، ۱۳۸۵). در مناطق خشک و نیمه‌خشک شوری خاک و کمبود آب بعنوان عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد دانه به شمار می‌رود، از اینرو استفاده ازآب‌های شور جهت تولید گیاهان زراعی غیر قابل اجتناب است. عموماً با افزایش شوری آب آبیاری، به شوری خاک نیز اضافه می‌گردد که آن نیز عوامل دیگری را در روابط آب و گیاه تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنش شوری از راه تأثیر بر چند مکانسیم مهم گیاه مانند فتوسنتز، تنظیم فشار اسمزی و فعالیت آنزیم‌ها رشد گیاه را کاهش می‌دهد (غلام و فارس[۱۱]، ۲۰۰۲). شوری از طریق کاهش پتانسیل آب و سمیت یون‌های خاص از قبیل سدیم و کلر و نیز کاهش یون‌های غذایی مورد نیاز مثل کلسیم و پتاسیم بر جوانه‌زدن بذور و رشد آنها اثر می‌گذارد (غلام و فارس، ۲۰۰۱؛ سلطانی[۱۲] و همکاران، ۲۰۰۱). اثر سوء تنش شوری تنها بر یک مرحله رشدی گیاه نبوده بلکه می‌تواند با توجه به شدت تنش، میزان مقاومت گیاه، مراحل مختلف رشدی، نوع بافت و اندام گیاهی متفاوت باشد (حسین و رحمان، ۱۹۹۷).

۲-۱ اثر مخرب شوری

شوری زیاد خاک از جمله عوامل محدود کننده عملکرد محصولات در سرتاسر جهان به شمار می‌رود که این مسئله به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات بخش کشاورزی است (میونس[۱]، ۲۰۰۲). شوری باعث چندین نوع خسارت از جمله جلوگیری از رشد، اغتشاش در متابولیسم و کاهش عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه می‌گردد (دل آمور[۲] و همکاران، ۲۰۰۰). طی بروز تنش شوری علاوه بر کاهش جذب آب، تجمع برخی از یون‌ها در غلظت بالا در بافت گیاهان می‌تواند منجر به سمیت و یا عدم تعادل یونی شود. پایین‌تر بودن فعالیت یون‌های غذایی در خاک‌های شور، عدم تعادل عناصر غذایی را در گیاهان تحت تنش موجب می‌شود و در نتیجه ممکن است بی‌نظمی تغذیه‌ای در آنها تشدید شود (گارگ وگوپتا[۳]، ۱۹۷۷). ممکن است شوری با تأثیر بر قابلیت استفاده از برخی عناصر، فرایند جذب، انتقال یا توزیع عناصر غذایی درون گیاه را دچار مشکل سازد و یا با غیرفعال نمودن نقش فیزیولوژیکی عنصر غذایی مصرف شده، منجر به افزایش ذاتی نیاز غذایی گیاه گردد (ملکوتی و همایی[۴]، ۲۰۰۵).

 Munns  .۱

  Del Amor .2

۳٫ Garg and Gupta

۴٫ Malakouti and Homaei

 Rauf.1

Shewry

Rajpar

۴٫ Villegas

Miri.1

۲٫ Rezvani Moghaddam and Koocheki

 Quereshi.3

۴٫ Amini

  Abeb.5

۶٫ Kreps

  Ghoulam and Fares.1

۲٫ Soltani

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تنش شوری و پرایمینگ سالسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه ‏زنی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.