تحقیق تبلیغات شفاهی و ارزشهای فرهنگی هافستد و تأثیر تبلیغات شفاهی و مفاهیم هافستد بر رفتار خرید مصرف کننده

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تبلیغات شفاهی و ارزشهای فرهنگی هافستد و تأثیر تبلیغات شفاهی و مفاهیم هافستد بر رفتار خرید مصرف کننده دارای ۵۱  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲) مقدمه    ۴
بخش اول : بازاریابی شفاهی    ۵
۲-۱) بازاریابی    ۵
۲-۲) دانش بازاریابی    ۶
۲-۳) قابلیتهای بازاریابی    ۸
۲-۴) جایگاه تبلیغات در بازاریابی    ۱۰
۲-۵) مفهوم تبلیغات شفاهی    ۱۲
۲-۶) انواع تبلیغات شفاهی    ۱۳
۲-۷) اهمیت تبلیغات شفاهی    ۱۶
۲-۸) مدیریت تبلیغات شفاهی    ۱۸
۲-۹) تبلیغات شفاهی به عنوان یک منبع تبلیغاتی    ۲۰
۲-۱۰) تأثیر تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید مصرف کننده    ۲۲
۲-۱۰-۱) نظریه اسناد    ۲۲
۲-۱۰-۲) مدل دسترسی  تشخیص     ۲۳
۲-۱۱) مزایای تبلیغات شفاهی برای توصیه کننده پیام و گیرنده    ۲۳
بخش دوم: فرهنگ و ارزشهای فرهنگی    ۲۴
۲-۱۲) فرهنگ    ۲۴
۲-۱۳) فرهنگ و ابعاد ارزش های فرهنگی    ۲۵
۲-۱۴) ارزش های فرهنگی هافستد    ۲۶
۲-۱۴-۱) فرد گرایی/ جمع گرایی    ۲۶
۲-۱۴-۲) مردگرایی/ زن گرایی    ۲۸
۲-۱۴-۳) فاصله قدرت    ۳۱
۲-۱۴-۴) اجتناب از عدم قطعیت /اطمینان    ۳۳
۲-۱۵) رابطه مفاهیم هافستد با  رفتار مصرف کننده    ۳۶
۲-۱۵-۱)  تأ ثیر ارزش ها روی رفتار مصرف کننده:    ۳۶
۲-۱۵-۲) تأثیر نشانه ها روی رفتار مصرف کننده    ۳۷
۲-۱۵-۳) تأثیر قهرمانان روی رفتار مصرف کننده:    ۳۷
۲-۱۵-۴) تأثیر تشریفات روی رفتار مصرف کننده:    ۳۸
۲-۱۶) ارزشهای فرهنگی و تبلیغات دهان به دهان    ۳۸
۲-۱۷) پیشینه تحقیق    ۳۹
الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور    ۳۹
ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور    ۴۱
منابع و مآخذ:    ۴۶

منابع :

کاتلر, فیلیپ و آرمسترانگ, گری، (۱۳۸۴)، “اصول بازاریابی”, ترجمه ی بهمن فروزنده , نشر آتروپات, تهران.

کاتلر، فیلیپ، « ده اشتباه نابخشودنی در بازاریابی»، ترجمه: کامبیز حیدرزاده، تهران: انتشارات کساکاوش، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫

عسگری لاسکی، مسعود، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان در بین دانشجویان دانشگاه گیلان”، پایان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.

غفاری آشتیانی، پیمان – موسوی بصری، سید مسلم – قهاری، بتول – محمودوندی، زهرا، (۱۳۸۸)، “نقش و اثربخشی تبلیغات شفاهی و بازاریابی ویروسی”، نشریه: مدیریت «میثاق مدیران»شماره ۴۱، صفحات ۶۳ تا ۶۷٫

مشایخی، بیتا، جلالی، فرزانه، (۱۳۹۱)، “ارزشهای فرهنگی و حاکمیت شرکتی”، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، شماره چهارم، شماره پیاپی (۱۴)، صفحات ۵۱-۶۶٫

نادری، عزت الله وسیف نراقی ، مریم، ۱۳۷۸،”روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی”،تهران ، دفتر تحقیقات

نایب زاده، شهناز، (۱۳۸۵)، ارزش از نگاه مشتری ماهنامه تدبیر سال هفدهم شماره ۱۷۴، ص ۱۳٫

نوروزی، عبداله و قلندری، (۱۳۸۸)، کمال. تبلیغات و درگیری ذهنی مشتری با محصول، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، شماره ۲۱۱٫

اسفرجانی، شهرزاد،(۱۳۸۲)، هدفهای تبلیغات، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره ۱۳۳٫

حمیدی زاده، محمد رضا، خیرخواه عسکرآباد، محمدرضا، (۱۳۹۱)، “بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران”، فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره ۸، صفحات ۳۰-۴۵٫

 Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions & Organizations Across Nations, 2nd Sage: Thousand Oaks, CA.

Hofstede, Geert H. (1980), Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Gruen Thomas W., Osmonbekov Talai, Czaplewski Andrew J.,(2006) ,eWOM: The impact of customer-to-customer online know-how exchange on customer value and loyalty- Journal of Business Research 59 449 – ۴۵۶

Hamidizadeh, M,R, and Azizi, S (2009) “Factors Affecting Marketing Knowledge Sharing (MKS): The Case of Iranian Food and Auto Industries”, Indian Journal of Marketing, Vol XXXIX, No.12,pp.40-49.

۲) مقدمه

یکی از مهمترین منابع کسب اطلاعات از سازمانها ارتباط بین افراد مصرف کننده می باشد. تبلیغات شفاهی و تبادل دانش تجربی از این طریق اگر نشان دهنده مهمترین منبع اطلاعاتی برای مصرف کنندگان نباشد، به عنوان یکی از منابع اطلاعاتی مهم برای مصرف کنندگان به شمار می آید (عبدالوند و غفاری آشتیانی، ۱۳۸۸). چرا که در محیطی که اعتماد به سازمانها و آگهی های تبلیغاتی کاهش یافته است، تبلیغات دهان به دهان[۱] راهی برای دستیابی به یک مزیت رقابتی است. تبلیغات دهان به دهان نوعی از ارتباطات غیررسمی در مورد ویژگی های یک کسب و کار یا یک محصول که در یک جامعه مبادله میشود، تعریف میشود. مردم از محیط خود، رسانه های جمعی و نیز تعامل با سایر افراد، اطلاعاتی را دریافت میکنند. اطلاعاتی که از طریق تعامل با سایر افراد در مورد محصولات و خدمات حاصل میشود، نتیجه تجربه شخصی آنها یا اطلاعات دریافتی از نیروهای فروش یا سایر مصرف کنندگان است (رنجبران،۱۳۸۹).

تبلیغات شفاهی و این نوع ارتباط و تبادل دانش تجربی تاثیر به سزایی در انتخاب مصرف کننده و همچنین تاثیر ویژهای بر درکی که مصرف کننده از محصول بدست آورده است، می‌گذارد (Gruen et al, 2006). بنابراین ممکن است انگیزه‌ های متفاوتی در استفاده یا تولید تبلیغ شفاهی وجود داشته باشد. آنچه در مورد این ارتباط پایدار است اهمیت تبادل دانش تجربی بین مصرف کنندگان به عنوان یک منبع موثق اطلاعات برای خریداران در زمان تصمیم گیری آنها می‌باشد. فرایند تاثیر گذاری بر دیگران، نیازهای فرستندگان اطلاعات را نیز برآورده می‌کند. توانایی تهیه اطلاعات و نفوذ بر دیگران در تصمیماتشان برای شخص احساس قدرت و وجهه فراهم می‌کند (مرتضوی،۱۳۸۹).

در این مقاله ابتدا به چیستی و چرایی اهمیت تبلیغات شفاهی، و سپس به معرفی ارزشهای فرهنگی هافستد پرداخته شده است.

بخش اول : بازاریابی شفاهی

۲-۱) بازاریابی

تعاریف گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است، مانند گروهی از فعالیتهای تجاری وابسته؛ پدیده ای بازرگانی؛ فرایندی اقتصادی فرایند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات؛ فرایند عرضه و تقاضا؛ و بسیاری معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف بیان کننده گوشه ای از فعالیتهای بازاریابی بوده و کامل و منطبق بر گرایش بازاریابی جدید نیست (روستا و همکاران، ۱۳۹۰: ۷).

بازاریابی بخشی از فعالیت های مؤسسه است که دربردارنده عملیاتی مثل برنامه­ریزی، ترفیع، قیمت­گذاری و ارایه کالا و یا خدمات مطلوب مشتریان می­باشد. به طوری که یک محصول خدماتی باید مطابق با نیاز مشتری طراحی شده باشد، قیمت آن واقع بینانه باشد، و از طریق کانال های راحت توزیع شود. در واقع هیچ سازمانی، کوچک یا بزرگ، انتفاعی یا غیرانتفاعی، داخلی یا جهانی بدون داشتن یک سیستم بازاریابی صحیح به موفقیت نخواهند رسید. فیلیپ کاتلر وگری آرمسترانگ، بازاریابی را نوعی فرآیند اجتماعی و مدیریتی می­دانند که بدان وسیله، افراد و گروه­ها
می­توانند از طریق تولید،  ایجاد و مبادله محصولات و ارزش­ها با دیگران، نیازها و خواسته­های خود را برآورده سازند. تأکید مدیریت بازاریابی، بیشتر بر تعیین محصولات و یا خدمات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته­های مشتریان موردنظر و نیز استفاده از قیمت­گذاری ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد تحرک و انگیزه و ارایه خدمات به مشتریان است (یعقوبی و همکاران، ۱۳۹۰). از این رو می­توان بازاریابی را طرز تفکری اقتصادی قلمداد کرد که عبارت است از راه حل رسیدن به اهداف سازمانی و یکپارچه نمودن فعالیت­های بازاریابی به منظور تشخیص و تامین نیازها و خواسته­های بازارهای هدف، بطوری­که بتوان نسبت به رقبا بهتر و موثرتر عمل کرد. مفهوم بازاریابی را به اشکال گوناگون به شرح ذیل بین گردیده است:

خواسته­ها و نیازها را شناسایی و به آنها پاسخ دهید.

اولویت با مردم است؛

همگی در منافع شریک هستیم؛

شما همه کاره هستید؛

مطابق میل شماست.

پیتر دراکر[۲] (۱۹۷۳) هم معتقد است که هدف بازاریابی، فروش فراوان است. وی معتقد است که هدف این است که مشتری شناخته و نیازهای او درک نموده، بطریقی که کالا یا خدمت، با نیازهای او منطبق گردد و کالای خود را به فروش برساند (محب علی و فرهنگی، ۱۳۹۰: ۳).

در نهایت می توان گفت تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه های رفتار مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاشها برای سازمانها، مشتریان و جامعه تاثیراتی را به همراه دارد. کلیه افراد در جامعه در مقطعی از زمان به عنوان مشتریان یا مصرف کنندگان مطرح میشوند، بدین سبب شناخت و درک رفتار مصرف کننده برای همگی ما ضروری است. برای شناخت و تحکیم موقعیت محصول لزوماً نیازی به خرید یا استفاده از آن نیست بلکه از طریق ارتباطات با مصرف کنندگان و یا سایر منابع اطلاعاتی و حتی ارتباطات در مورد نام تجاری شرکت سازنده میتوان به آن دست یافت (مرتضوی، ۱۳۸۹).

۲-۲) دانش بازاریابی

در زمینه سازمانی، دانش به عنوان کل از چندین زیر دانش تشکیل می شود. این زیر دانش ها براساس زنجیره ارزش پورتر: دانش سازمان، دانش مدیریت منابع انسانی، دانش توسعه فنی، دانش لجستیک (داخلی و خارجی)، دانش عملیاتی، دانش بازاریابی و فروش و دانش خدمات هستند. یکی از مهم ترین زیر دانش ها، دانش بازاریابی است. پیتر دراکر می گوید،  “از آنجا که هدف کسب و کار خلق مشتری است، هر کسب و کاری تنها دو وظیفه دارد: بازاریابی و نوآوری. بازاریابی و نوآوری ایجاد ارزش می کنند و مابقی هزینه اند (Hamidizade & Azizi, 2009).  برای تعریف دانش بازاریابی، باید به معنای بازاریابی رجوع کرد. هدف اساسی بازاریابی سودبخشی به مشتریان است. اظهارات اهمائی[۳] (۱۹۸۳) در ارتباط با ۳Cs مبنای مناسبی برای دسته بندی دانش بازاریابی است. مشتری[۴]، رقبا[۵] و شرکت[۶] ۳Cs هستند. شرکت ۴Ps و  STPبخش بندی[۷]، هدف گذاری[۸] و موقعیت یابی[۹] را بر اساس جمع آوری اطلاعات از رقبا و مشتریان طراحی می کنند.

[۱]. Word of mouth marketing

[۲]. Dracker, 1973

[۳]. Ohmae

[۴]. Customer

[۵]. Competitors

[۶]. Company

[۷]. Segmentatiom

[۸]. Targeting

[۹]. Positioning

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.