تحقیق تعاریف و اقسام و مبانی نظری تکرار جرم

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تعاریف و اقسام و مبانی نظری تکرار جرم دارای ۷۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم    ۵
مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :    ۶
گفتار نخست : مفهوم شناسی    ۶
الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم    ۶
ب : مفهوم جرم شناسی تکرار جرم    ۱۰
گفتار دوم : تفکیک تکرار جرم با عناوین مشابه    ۱۱
الف) تفکیک تکرار جرم از تعدد جرم    ۱۱
ب) تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب    ۱۴
ج) تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت    ۱۵
مبحث دوم : اقسام تکرار جرم و جهات تشدید    ۱۶
گفتار نخست : انواع تکرار جرم    ۱۷
الف) تکرار جرم عام و خاص    ۱۷
ب: تکرار جرم موقت و دایم    ۱۹
ج: تکرار جرم ساده و به عادت    ۲۱
د: تکرار جرم در جرایم عمدغیر عمد    ۲۳
گفتار دوم : جهات تشدید جرم    ۲۳
الف) جهات عام و خاص    ۲۴
ب) جهات عینی و شخصی    ۲۵
فصل دوم : مبانی نظری تکرار جرم    ۲۹
مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم    ۲۹
گفتار نخست: دلایل موافقین    ۳۰
گفتار دوم : دلایل مخالفین    ۳۱
مبحث دوم : نظریات تکرار جرم    ۳۲
گفتار نخست: نظریه ی کلاسیک    ۳۲
نظریه حالت خطرناک    ۳۶
فصل سوم : تحولات تقنینی    ۳۹
مبحث نخست: حقوق ایران    ۳۹
گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب    ۴۰
الف) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴    ۴۲
۱-سیاست  های کیفری    ۴۲
۲- تحلیل ها و ارزیابی ها:    ۴۴
ب- قانون مجازات اصلاحی ۱۳۱۰    ۴۵
۱- سیاستهای کیفری اصلاحی :    ۴۶
۲- تحلیل ها و ارزیابی ها    ۴۷
ج- قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲    ۴۸
۱-سیاستهای کیفری :    ۴۹
۲- تحلیل ها وارزیابی ها    ۵۰
گفتار دوم :  دوران پس از پیروزی انقلاب    ۵۱
الف : قانون مجازات ۱۳۶۱    ۵۱
۱- سیاست های کیفری    ۵۱
۲- تحلیل ها و ارزیابی ها    ۵۳
ب- قانون مجازات ۱۳۷۰    ۵۴
۱- سیاست کیفری    ۵۵
۲- تحلیل و ارزیابی ها    ۵۸
مبحث دوم : حقوق فرانسه    ۶۲
گفتار نخست: قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه    ۶۲
گفتار دوم : قانون جزای ۱۹۹۴    ۶۳
۱- تحلیل و ارزیابی    ۶۴
۲- سیاست های کیفری    ۶۵
منابع و ماخذ    ۶۸

منابع

دهخدا – علی اکبر. لغت نامه ، تهران. انتشارات دانشگاه تهران ، ج ۲ از دوره ی جدید . جلد ۵ ذیل واژه تکرار

گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا .

حائری شاع باغ- سید علی. شرح قانون مجازات عمومی. چاپ اول. کانون معرفت تهران،بی تا.

علی آبادی – عبدالحسین. حقوق جنایی. چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫

باهری-محمد. نگرش بر حقوق جزای عمومی. مقارنه و تطبیق رضا شکری. چاپ اول. مجمع فرهنگی مجد ۱۳۸۰ .

صانعی-پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ ششم کتابخانه گنج دانش . تهران۱۳۷۴٫

ولیدی- محمدصالح. حقوق جزای عمومی. جلد چهارم . چاپ اول . دفتر نشر داد.۱۳۷۴٫

غلامی –حسین. تکرار جرم . نشر میزان. چاپ اول .۱۳۸۲٫

غلامی – حسین . بزهکاری به عادت از واکنش کیفری تا پژوهش های جرم شناختی . مجله ی امنیت . سال پنجم . شماره ۲۳و ۲۴٫ خرداد و تیر ۱۳۸۰

پیمانی-ضیاءالدین. بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده ی تعدد جرم ،قم . معاونت پژوهشی مجتمع آموزشی عالی قم . ۱۳۷۸٫ جلد اول.

مقدمه

تاریخ زندگی بشر همواره با ارتکاب جرم و نقص ارزش های حاکم بر جامعه عجین و همراه بوده ، واکنش کیفری افراد جامعه را در قبال بزهکاران و مجرمین برانگیخته است . در این مسأله ی تکرار جرم به عنوان یکی از دغدغه های همیشگی در زندگی اجتماعی بشر، رویکرد ابتدایی و غریزی حاکمان و برقرار کنندگان نظم عمومی جامعه را به سوی تشدید مجازات به دنبال داشته است . هر چند این رویکرد هنوز هم پا بر جاست ، اما بررسی سیر تاریخ روند برخورد با تکرار جرم ، تفاوتهای بسیاری را در نحوه ی نگرش قانونگذاران و نیز شیوه ی اجرا و  اعمال تشدید مجازات نشان می دهد. مقاله در دو فصل که فصل نخست به تعاریف و اقسام تکرارجرم و فصل دوم به مبانی نظری تکرار جرم می پردازد.

فصل نخست : تعاریف و اقسام تکرار جرم

تعریف و تحدید مفاهیم ، در آغاز مطالعه ی هر موضوع و بررسی شناخت اقسام و صوری که برای آن موضوع متصور است از اهمیت و نقش به سزایی در هدایت و جهت گیری بحث و بررسی موضوع مورد مطالعه برخوردار است . در پایان نامه ی حاضر نیز که به بررسی و مطالعه ابعاد تکرار جرم و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه اختصاص دارد شایسته است ابتدائاً اصطلاح تکرار جرم به طور دقیق شناخته شده ، تعاریف متفاوتی که از دیدگاه جرم شناختی و حقوق کیفری و قانونی ارائه شده است مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

هر چند معنای تکرار جرم ممکن است در بادی امر به ظاهر واضح و آشکار به نظر رسد لکن مطالعه و بررسی آن و رسیدن به یک تعریف واحد و مطلوب ، امعان نظر و دقت بیشتری را می طلبد. به ویژه تفاوت هایی که از حیث قانونگذاری در خصوص شروط تحقق تکرار جرم وجود دارد این امر را دشوار ساخته ، ما برآنیم در مبحث نخست ضمن تعریف تکرار جرم ، ملاک و معیار مشخصی از تمایز تکرار و عناوین مشابه ارائه داده و مورد بررسی قرار دهیم و در مبحث دوم اقسام تکرار جرم و جهات تشدید را بررسی می کنیم .

مبحث نخست : مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه :

گفتار نخست : مفهوم شناسی

تکرار در لغت به معنای باز گردیدن از کسی ، باز گردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی آمده است[۱] . تکرار جرم که معادل انگلیسی آن Recidivism است از واژه ی لاتین Recider گرفته شده است که به معنای سقوط مجدد (Fallback) می باشد[۲].

در یک تعریف کلی تکرار جرم را در مفهوم حقوق کیفری آن می توان به بازگشت دوباره یک فرد به ارتکاب رفتار جنایی پس از آنکه او قبلاً به دلیل ارتکاب جرم پیشین محکوم ، مجازات و احتمالاً اصلاح شده است ، تعریف نمود[۳]. علیرغم این تعریف کلی ، حقوقدانان و جرم شناسان تعاریف دیگری هم از تکرار جرم ارائه داده اند که برحسب مورد، موجب توسعه و تضییق مفهومی این اصطلاح شده است . در این مبحث ابتدا به مفهوم تکرار جرم از نظر قانونی و جرم شناختی و حقوق می پردازیم و سپس تفکیک تکرار جرم از عناوین مشابه .

الف ) مفهوم حقوقی تکرار جرم

قوانین کیفری عموماً به ارائه ی تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده ی جرم محسوب می شود با این  وجود حقوق دانان براساس دکترین و نیز قوانین حاکم بر ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته اند.

براساس تعریف پروفسور گارو، تکرار جرم حالت کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او به مجازات از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم ، مرتکب جرمی دیگر شود ، بنابراین  تکرار جرم به دو عنصر تجزیه می شود: یکی محکومیت قبلی و دومی ارتکاب جرم بعدی[۴] . سایر حقوق دانان نیز با توجه به قوانین موجود تعاریف مشابهی بدست داده اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

۱- تعریف تکرار جرم بر اساس قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های آن:

نخستین نویسندگان حقوق جزای عمومی ایران ، تعریفی مشابه تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم بدست آورده اند:

« تکرار در لغت به معنای اعاده دادن چیزی یا کاری بعد از دیگری – یک مرتبه یا چند مرتبه می باشد ولی در اصطلاح علمای حقوق عبارت است از حالت شخصی که مرتکب یک جرم یا زیادتر گردد بعد از اینکه حکم قطعی نسبت به جرمی که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد[۵]» مرحوم دکتر علی آبادی در کتاب حقوق جنایی ابتدا در تعریف مختصری بیان می کند که تکرار جرم وضع تبهکاری است که سوابق محاکماتی دارد لکن در صفحات بعد تعریف دقیق تری ارائه می دهند :« تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ی ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد[۶]».

یکی دیگر از نویسندگان حقوق جزا نیز در بیان مفهوم تکرار جرم می نویسد « کسی را مرتکب تکرار جرم گویند که سابقه ی محکومیت جزایی داشته باشد[۷] ». همانگونه که ملاحظه می شود این تعاریف جهت انطباق با مفهوم قانونی تکرار جرم نیازمند ذکر و تفصیل جزئیات بیشتری هستند ، امری که دکتر لنگرودی در کتاب مسبوط در ترمینولوژی حقوق در بیان تعریف تکرار جرم بدان ملتزم بوده اند. همچنین در تبیین تکرار جرم برخی دیگر از نویسندگان نوشته اند: « وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس صجنه ای یا جنایی محکوم می شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضایی به قوت خود باقی است مرکتب جرم دیگری می گردد. جرم بعدی او به خاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات های سنگین تری خواهد بود[۸]»

با توجه به تعریف فوق می رسد که معیارها و مبانی ارائه شده در این تعاریف منطبق با تعریف منقول از پروفسور گارو در ابتدای این مبحث می باشد یعنی « ارتکاب مجدد جرم پس از صدور حکم محکومیت از دادگاه صالح و قطعیت آن » و نگاه نویسندگان فوق علاوه بر نوشته های حقوقِ خارجی به قانون مجازات عمومی و اصلاحیه های پس از آن با صدور نیم قرن حاکمیت بر فضای حقوق کیفری ایران معطوف بوده است .

. دهخدا – علی اکبر. لغت نامه ، تهران. انتشارات دانشگاه تهران ، ج ۲ از دوره ی جدید . جلد ۵ ذیل واژه تکرار .[۱]

[۲] .Maltz.Michael.D.Recidivism.Academic.Press.Icon. or land florida. 2001. P 1

[۳] . Maltz , ibid , P 1

. گارو، رنه. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا. ترجمه ضیاء الدین نقابت. چاپ اول. ابن سینا . صفحه ۳۸۰[۴]

. حائری شاع باغ- سید علی. شرح قانون مجازات عمومی. چاپ اول. کانون معرفت تهران،بی تا. صفحه ۱۷[۵]

. علی آبادی – عبدالحسین. حقوق جنایی. چاپ اول. چاپخانه بانک ملی ایران. تهران ۱۳۵۲٫صفحه ۲۸۶[۶]

. باهری-محمد. نگرش بر حقوق جزای عمومی. مقارنه و تطبیق رضا شکری. چاپ اول. مجمع فرهنگی مجد ۱۳۸۰ . صفحه ۴۴[۷]

. صانعی-پرویز. حقوق جزای عمومی. چاپ ششم کتابخانه گنج دانش . تهران۱۳۷۴٫ صفحه ۲۸۳[۸]

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.