تحقیق تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی و اهمیت بخش روستایی و انواع برنامه های توسعه روستایی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی و اهمیت بخش روستایی و انواع برنامه های توسعه روستایی دارای ۳۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۴
۲-۲- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی    ۵
۲-۲-۱- توسعه    ۵
۲-۲-۲- توسعه روستایی    ۷
۲-۲-۳- تعریف روستا    ۹
۲-۲-۴- خصلتهای جامعه روستایی:    ۱۳
۲-۲-۵- توسعه پایدار روستایی:    ۱۵
۲-۲-۶- توسعه همه جانبه روستایی:    ۱۶
۲-۲-۶-۱- پیش شرطهای لازم جهت توسعه همهجانبه روستایی:    ۱۷
۲-۲-۶-۲- ویژگیهای توسعه همهجانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:    ۱۷
۲-۲-۶-۳- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:    ۱۷
۲-۲-۷- عمران روستایی:    ۱۸
۲-۳- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی    ۱۹
۲-۳-۱- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرایند توسعه    ۱۹
۲-۳-۲- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی:    ۲۰
۲-۳-۳- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی:    ۲۰
۲-۳-۴- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت    ۲۱
۲-۳-۵- اهداف توسعه روستایی    ۲۲
۲-۳-۶- برنامه ریزی روستایی:    ۲۲
۲-۳-۷- اجزای توسعه روستایی:    ۲۳
۲-۳-۸- مفهوم برنامهریزی    ۲۴
۲-۳-۹- انواع برنامه های توسعه روستایی:    ۲۵
۲-۳-۹-۱- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع:    ۲۵
۲-۳-۹-۲- تقسیم برنامهها از نظر هدف:    ۲۵
۲-۳-۹-۳- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه:    ۲۵
۲-۴- بخش سوم: مروری بر تحقیقات    ۲۷
منابع و ماخذ    ۳۳

 منابع

ازکیا، م. و غفاری، غ.، (۱۳۸۴). جامعه شناسی توسعه. نشر کیهان. ویرایش دوم. تهران.

ازکیا، م.، (۱۳۸۴). مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی. انتشارات اطلاعات. ویرایش دوم. تهران.

ازکیا، م.، (۱۳۸۱). جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران. انتشارات اطلاعات. تهران.

جمعه پور، م.، (۱۳۸۵). مقدمه ای برنامه ریزی توسعه روستایی. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.

جمعه پور، م.، (۱۳۸۵). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی:دیدگاهها و روشها. انتشارات سمت. تهران.

رضوانی، م.، (۱۳۸۸). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران. نشر قومس. تهران.

رضوانی، م.، (۱۳۸۵). تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان. فصلنامه پژوهش های جغرافیایی.شماره ۵۰٫

رضوانی، ع.، (۱۳۷۷). روابط متقابل شهر و روستا با تأکید بر ایران چاپ سوم. دانشگاه پیام نور. تهران.

کامران، ف.، (۱۳۷۴). توسعه و برنامه ریزی روستایی. انتشارات آوای نور. تهران.

کردوانی، پ. و شریفی، ص.، (۱۳۹۱). میزان توسعه یافتگی در دهستان های شهرستان مریوان: مطالعه موردی بخش مرکزی. فصلنامه روستا و توسعه. سال ۱۵٫ شماره ۳٫

کلانتری ، خ. و همکاران، (۱۳۸۲). «سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان بیرجند». پژوهش های جغرافیایی. شماره ۴۴٫

. Holt.D,(1973): forth un seminar: training for rural development, june, 7-15.

Misra . R.P(1985): rural development, capitalist & social paths, vol l, cocept publishing company , new delhi.

R. J. Et all (1998) : the dictionary of human geography , third edition , black well, u k.

Small john and Witherick michael,(1990), a modern dictionary of geography, second edition, london.

۲-۱- مقدمه

روستانشینی شکل ویژه­ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در کشور­هاست که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است (رضوانی ، ۱۳۸۸) بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه­ ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا از جمله شرایط ضروری توسعه اقتصادی- اجتماعی تمام جوامع است (ازکیا،۱۳۸۴). بررسی علمی روستاها گرچه به عنوان زمینه­ای تحقیقاتی از دیر­باز مورد توجه بوده، تنها در دهه­های اخیر مورد علاقه خاص قرار گرفته است. آنچه به ضرورت این مقوله دامن می­زند این واقعیت است  که رشد بی­رویه شهرها، نارسایی­ها و پیچیدگی­های اجتماعی و اقتصادی در واماندگی، تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ریشه دارد و رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه ­های روستایی است (سعیدی، ۱۳۸۱).

توجه به توسعه و برنامه ­ریزی منطقه­ای، شهری و روستایی ابزاری شناخته شده برای سیاست­گذاری دولت­ها است. یکی از مباحث عمده و اساسی برنامه ­ریزی، مسئله توسعه متوازن است که می­تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مطرح شود توسعه متعادل منجر به برخورداری عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امکانات، کاهش نا­آرامی­های سیاسی و عدم مهاجرت می­گردد. توجه به همگن سازی مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات و تسهیلات و سایر شاخص­های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و جمعیتی از موضوعاتی است که می تواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد(رضایی،۱۳۹۰ به نقل از آسایش،۱۳۷۴). امر برنامه­ریزی روستایی بدون شناخت واقعی جایگاه مناطق روستایی امکان­پذیر نخواهد بود. بنابراین لازم است قبل از برنامه­ریزی توسعه روستایی و حتی قبل از تعیین هدف توسعه روستایی، جایگاه و یا به عبارتی سطح توسعه هر یک از روستاها مشخص گردد. در سالهای اخیر یکی از روش­هایی که برای منطقه­بندی و رتبه­بندی نواحی مختلف مورد استفاده می­گیرد کاربرد شاخص­های مختلف است در این رابطه تعداد زیادی از شاخص­ها وجود دارد که از میان آنها شاخص­های کلیدی انتخاب شده می­شود و از روشهای مختلفی می­توان برای آنالیز آنها استفاده کرد که یکی از آنها روش آنالیز تاپسیس می­باشد.

باتوجه به اینکه مهمترین قدم در برنامه­ریزی توسعه روستایی تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل­ها است، با تعیین درجات توسعه هر یک از مکان­ها از طریق روش تاپسیس تشخیص و جهت نوع توسعه امکان­پذیر می­باشد.(آسایش ،۱۳۷۵)

مقاله حاضر در سه بخش مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا در بخش اول با استفاده از منابع و متون معتبر مفاهیم توسعه، روستا، توسعه روستایی بیان گردید. در بخش دوم به تعریف برنامه ­ریزی روستایی و اهمیت روستا مورد بررسی قرار گرفت. سپس در بخش سوم به بررسی مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان اختصاص دارد.

۲-۲- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

۲-۲-۱- توسعه

واژه توسعه[۱] در لغت به معنای خروج از لفاف است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش­های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند (ازکیا، غفاری، ۱۳۸۴). توسعه عبارت است از وسعت دادن یک پدیده در ابعاد مختلف که جامعیت داشته و دربرگیرنده توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تغییرات رفتار نیز می­باشد. توسعه اساسا یک عملکرد انسانی است که در آن وضعیت مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود با سایر کشورها در سطوح بین المللی مطرح می­گردد. لذا توسعه نتیجه برنامه­ریزی در یک مقطع زمانی و در مکان معین و در ابعاد مختلف است که در صورت شناخت و تبیین درست پدیده­های مورد نظر و برنامه­ریزی بهینه، تحقیق امر توسعه به مفهوم واقعی آن(ابعاد کمی و کیفی) امکان­پذیر خواهد بود (مولایی، ۱۳۸۰). در تعریف توسعه نکاتی را باید مد نظر داشت که مهم­ترین آنها عبارتند از این است: اولا، توسعه را مقوله­ای ارزشی محسوب کنیم، ثانیا،آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم ثالثا، به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود[۲] توجه داشته باشیم.

دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه تعاریف متعددی ارائه کرده­اند که به برخی از آنها اشاره می شود:

مایکل تودارو[۳] معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق است. توسعه باید در اصل نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته­های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می­آبد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴ به نقل از تودارو،۱۳۶۶).

برنشتاین[۴] می گوید: تلاش برای ایجاد توسعه بار ارزشی به همراه دارد که کمتر کسی با آن مخالف است. اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه، فقر و بیماری که از شایع­ترین و مهم­ترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می­رود.

دادلی سیرز[۵] رئیس موسسه اطلاعات توسعه­ای دانشگاه ساسکن، توسعه را جریانی چند بعدی میداند که تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی_اجتماعی را به همراه دارد. به عقیده وی توسعه علاوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت­های نهادی،اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجه نظر­های مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می­گیرد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴ به نقل از ازکیا،۱۳۶۷).

پیتردونالدسن[۶] در تعریف توسعه می­گوید: توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش­ها و نهاد­ها برای تحقق کامل هدف­های جامعه است و در این استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشند ممکن است میوه رشد فورا نصیب آنها نشود زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج­آور و دشواری است، تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند، ادامه توسعه ممکن نخواهد بود (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴ به نقل از دینی،۱۳۷۰).

میسرا[۷]  محقق و صاحب نظر هندی نیز تعریفی از توسعه ارائه داده که در آن بر ابعاد فرهنگی تاکید شده است. به نظر او توسعه از دستاورد­های بشر بوده و پیچیده­ای با ابعاد  مختلف است. توسعه دستاورد انسان محسوب می­شود و در آن محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است. هدف از توسعه ایجاد زندگی پر ثمری است که توسط فرهنگ تعریف می­شود. به این ترتیب می­توان گفت توسعه دستیابی فزاینده انسان به ارزش­های فرهنگی خود است.

در برخی از تعاریف به ابعاد رفاهی و فقر زدایی توسعه توجه شده است. آن چنان که گونارمیردال[۸] می­گوید توسعه یعنی فرایند دور شدن از «توسعه نیافتگی» یعنی رهایی از چنگال فقر. راه رسیدن به این مقصود و شاید آن چه که عملا موجب کامیابی در این راه شود عبارت است از برنامه­ریزی به منظور توسعه (ازکیا و غفاری،۱۳۸۴ به نقل از میردال،۱۳۶۶).

[۱]– development

[۲] – improvment

[۳] – michael Todaro

[۴] – bernestein

[۵] – dudly sears

[۶] – peter Donaldson

[۷]– misera

[۸]– gonar mirdal

[۹]– Brogfild

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق توسعه پایدار روستایی و ضرورت تأکید بر توسعه پایدار روستایی در جامعه روستایی ایران
 • پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات وارتباطات ابزاری برای توسعه روستایی و مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات الکترونیک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.