تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری و نظریه های آن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری و نظریه های آن دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    ۶
۱٫۲ .  تعهد سازمانی    ۷
۱٫۲۱٫  ابعاد تعهد سازمانی    ۱۱
۱٫۲٫ ۲ انواع تعهد سازمانی    ۱۵
۳٫۱٫۲ .  عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه های مختلف    ۱۸
۴٫۱٫۲٫   دیدگاه ریچرز در مورد کانونهای تعهد سازمانی    ۲۰
۵٫۱٫۲٫   دیدگاه بکر و بیلینگس در مورد کانونهای تعهد سازمانی    ۲۱
۲٫۲٫ کیفیت زندگی کاری    ۲۱
۱٫۲٫۲٫   ماهیت برنامه های کیفیت زندگی کاری    ۲۴
۲٫۲٫۲ .  نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری    ۲۸
۳٫۲٫۲٫   اهداف کیفیت زندگی کاری    ۳۲
۳٫۲٫   فرهنگ سازمانی    ۳۴
۱٫۳٫۲٫   ویژگی فرهنگ سازمانی:    ۳۹
۲٫۳٫۲٫   انواع فرهنگ سازمانی    ۴۳
۳٫۳٫۲٫   سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف    ۴۵
۴٫۲٫   پیشینه تحقیق:    ۴۸
منابع:    ۵۳

 

منابع:

ساعتچی ، محمود ، ۱۳۸۹ ، روانشناسی صنعتی و سازمانی ، چاپ سوم ، تهران ، نشر ویرایش .

سیاحی،علی اکبر ، ۱۳۷۷ ، کیفیت زندگی کاری ، نشریه اقتصاد  کار و جامعه ، شماره ۲۹ .

شهبازی ، بهزاد ؛ واعظی ، مظفرالدین؛ ثنایی پور ، هادی ؛ ۱۳۸۸ ، تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گره های آموزشی دانشگاه اصفهان ، نشریه مدیریت دولتی ، دوره ۱ ، شماره ۳ .

ضیایی ، محمد صادق ؛روشندل اربطانی ، طاهره ؛ نرگسیان ، عباس ؛ ۱۳۹۰ ، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان کتابخانه های دانشگاه تهران: بر اساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون ، نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال چهل و پنجم، شماره ۵۵٫

طالقانی ، محمد ، نگهداریان ، سیده سمانه ، ۱۳۹۰ ، تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی حوزه غرب مازندران ، ماهنامه مهندسی مدیریت ، شماره ۴۰٫ طبرسا ، غلامعلی  ؛ ایمانی دلشاد ، رضا ، ۱۳۸۶ ، تجزیه و تحلیل و تبیین تعاملات فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ( مورد مصالعه سازمان صنایع شیر ایران ) ، ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار / مدیریت و پیشرفت دانشگاه شاهد ، سال ۱۶ ، شماره ۳۸ .

عسگری ، محمد رضا ، ۱۳۸۸ ، تعهد سازمانی و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی ، نشریه علوم انسانی ( پژوهشهای مدیریت راهبردی ) ، شماره ۲۲ ، ۲۳ .

Shiuan, C.B & YU, J.D & Relley, J.H ‚ ۲۰۰۳ ‚ Organizational Comitment, Supervisory Commitment and Employee Outcomes in the Chinese Context Proximal Phyothesis or Global  Hypothesis , Journal  of Organizational  Behavior, VOL 24, NO 3 .

Baron, R.A., & Greenberg, M.S. ‚ ۱۹۹۳ , Behavior in Organization‚  ۳ Ed, Prentice, Hall.

Steers, R.M&Porter, L.W ‚۱۹۹۲ ‚ Motivation and Work Behavior‚ Mcgraw-Hill, INC, 5th ed .

Syauta‚ Jack Henry‚ ۲۰۱۲‚ The Influence of Organizational Culture, Organizational Commitment to Job Satisfaction and Employee Performance (Study at Municipal Waterworks of Jayapura, Papua Indonesia) ‚ International Journal of Business and Management Invention ‚ Volume 1Issue 1 .

 مقدمه:

جامعه امروزی جامعه سازمانی است.بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان ها به شکل های مختلف وبا اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی می شوند . به طور کلی می توان گفت نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است . وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن کاهش غیبت ، تاخیر و جا به جایی ، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد . تعهد سازمانی مانند دیگر مفاهیم رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف و از دیدگاه های متعددی بررسی شده است . (کردتمینی ، کوهی ،۱۳۹۰ ،ص۱۳۰).

عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهمترین شاخصهای پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع بشمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم برای شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد. از طرفی کارکنان ادارات به عنوان مهمترین نیروهای جامعه، ارزشمندترین دارایی هستند. نیروی انسانی است که با برخورد مناسب می تواند مثبت و در جهت اهداف سازمان و یا در صورت عدم هدایت ، در خلاف جهت اهداف سازمان گام بردارد . از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی وعوامل موثر بر تعهد سازمانی در سازمان ها اهمیت ویژه ای دارد (ابولعلایی، ۱۳۸۴).

از جمله متغیرهای مهم و شخصیتی تاثیرگذار در رشد و تحول سازمانها و ادارات، تعهد سازمانی می­باشد که برخی شرایط محیطی و فردی بر آن تاثیر وافری دارد. بنابراین شناسایی مولفه­های تاثیر گذار بر تغهد سازمانی و بهبود این متغیرها ، میزان بهره­وری و بازده یک سازمان را افزایش می­دهد. از جمله متغیرهای مهم و تاثیر گذار، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری می­باشد (کلاورسن[۱]، ۲۰۰۲).

بنابراین شناسایی و مطالعه دقیق فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری و نحوه افزایش آنها  اهمیت و ضرورت مطالعه حاضر را بازنمایی می­کند. به عبارتی با شناسایی و افزایش فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری می توان به نیازهای  کارکنان توجه و اقداماتی در جهت  برطرف ساختن نیازهای آنان در محیط کار انجام داده. تنها مدیرانی می توانند امکان برطرف کردن نیازهای مرتبه های بالای کارکنان تحت نظارت حوزه را فراهم سازند که فضای روانی (فضای سازمانی) مناسب را درون سازمان بوجود آورده باشند و از این طریق باعث افزایش تعهد و علاقه کارکنان به شغل خود ­شوند (دسلر[۲]، ۱۹۸۸).

که در این مقاله ابتدا به تعاریف و مباحثی از دیدگاه های مختلف در خصوص تعهد سازمانی ، فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری ارائه و و در آخر مطالعات پیشین ارائه می گردد.

۱٫۲ .  تعهد سازمانی

بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمان ها به شکل های مختلف و با اهداف گوناگون تاسیس و سازماندهی می شود . اما بدون تردید همه آنها بر پایه تلاش های جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت می شوند . به طور کلی می توان گفت نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است . وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان می تواند ضمن کاهش غیبت ، تاخیر و جابجایی ، باعث افزایش چشمگیر عمکرد سازمان ، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد ( کرد تمینی ، کوهی ، ۱۳۹۰ ، ص ۱۳۰ ).

تعهد سازمانی متغیر نگرشی پر طرفداری در قلمرو کار است و به اشکال تقریبا متفاوتی تعریف شده است اما تمام این تعاریف مستلزم همبستگی افراد با سازمان هستند (اسپکتور[۳] ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۵۸ ).

معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است ،هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد (ساروقی ، ۱۳۷۵، ص ۶۷ ).

پورتر[۴] و همکارانش “۱۹۷۴” تعهدسازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان می دانند. چاتمن و اورایلی [۵]  “۱۹۶۸” نیز تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزشهای یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن “وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر” تعریف می کنند (رنجبریان ،  ۱۳۷۵، ص ۴۴) .

تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان “نه شغل ” است که در آن مشغول به کارند . در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد  ( استرون[۶] ، ۱۳۷۶ ، ص ۷۳ ).

۱ Culverson

[۲]. Dessler

[۳] – Spector

[۴] -Porter

[۵]-Chatmn & o’reilly

[۶] -Estrone

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها و مفاهیم و مدل ها و عوامل مؤثر بر آن
 • تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن
 • تحقیق ارتباطات سازمانی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مدل ها و نظریه ها و عوامل موثر برآن
 • تحقیق فرهنگ سازمانی و عوامل موثر بر آن و کارآفرینی و ویژگی های آن و ارزیابی عملکرد مدیران
 • تحقیق تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و دیدگاهها و نظریه ها و عوامل موثر بر آن و ویژگی های شخصیت و عوامل به وجود آورنده شخصیت و نظریه های ان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.