تحقیق تنش خشکی و پرایمینگ و تاثیر پرایمینگ بر رشد گیاهان تحت تنش محیطی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تنش خشکی و پرایمینگ و تاثیر پرایمینگ بر رشد گیاهان تحت تنش محیطی دارای ۴۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱٫۱    مقدمه    ۵
۱٫۲تنش های محیطی     ۶
۱٫۳تنش خشکی          ۷
۱٫۳٫۱سازوکارهای تحمل در برابر تنش خشکی    ۷
۱٫۴اهمیت خشکی در جهان و ایران    ۱۰
۱٫۵تاثیر خشکی بر گیاهان    ۱۰
۱٫۶پیش تیمار بذر     ۱۳
۱٫۷پرایمینگ          ۱۵
۱٫۸تاثیر پرایمینگ    ۱۶
۱٫۸٫۱تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی و استقرار اولیه گیاهچه    ۱۶
۱٫۸٫۲تاثیرپرایمینگ بذر برافزایش محصول دانه و بیوماس    ۱۷
۱٫۸٫۳پرایمینگ بذر و زود رسی    ۱۹
۱٫۸٫۴نقش پرایمینگ بذر در بهبود رفتارجوانهزنی تحت شرایط تنشهای محیطی    ۲۰
۱٫۸٫۵تاثیر پرایمینگ بذر بر بهبود کارایی مصرف آب    ۲۰
۱٫۸٫۶تاثیر پرایمینگ بذر برکاهش خسارات ناشی ازعوامل بیماریزا    ۲۱
۱٫۹نواع پیش تیمار        ۲۳
۱٫۹٫۱بیوپرایمینگ    ۲۳
۱٫۹٫۲اسموپرایمینگ    ۲۵
۱٫۹٫۳اثر بر جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه    ۲۷
۱٫۹٫۴اثر بر سنتز پروتئین‌ها    ۲۸
۱٫۹٫۵اثر بر سنتز اسید نوکلئیک    ۲۹
۱٫۹٫۶اثر بر تقسیم سلولی    ۲۹
۱٫۹٫۷اثر بر نفوذ‌پذیری غشاء    ۳۰
۱٫۹٫۸افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها    ۳۰
۱٫۹٫۹اثر بر خواب بذر    ۳۲
۱٫۹٫۱۰اثر بر وقایع ترمیم و فساد بذر    ۳۲
۱٫۱۰جنبه‌های منفی پرایمینگ    ۳۳
۱٫۱۱    منابع    ۳۵

منابع

جلیلیان، ع.، ۱۳۸۵٫ پرایمینگ و تاثیر آن بر بهبود جوانه زنی و سبز شدن بذر چغندرقند،. مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند.

جلیلیان، ع. و ن. خدابنده، ۱۳۷۵٫ بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشد زایشی بر جوانه زنی و قدرت بذر سویا، مجله علوم کشاورزی ایران،۱۷-۱۱:(۱)۲۸٫

سرمدنیا، غ وکوچکی، ع. و. ۱۳۷۴٫ فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ هشتم. ۴۰۰ صفحه.

سرمدنیا، غ،. کوچکی، ع. ۱۳۷۳٫ فیزیولوژی گیاهان زراعی. انتشارات آستان قدس رضوی

مالی ،م . ۱۳۷۹ . بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و روغن و برخی صفات زراعی ارقام آفتابگردان . نتایج آفتابگردان . موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر .

تاج بخش، م . ۱۳۷۵٫ ذرت (زراعت، اصلاح،آ فات و بیماری های آن). انتشارات احرار تبریز. ۱۳۳ صفحه.

طویلی، ع.­ ۱۳۷۸٫ بررسی مقاومت به خشکی در سه گونه Agropyron desertorum Agropyron cristatumStipa barbata. پایان نامه کارشناسی ارشد مرتعداری. دانشکده منابع طبیعی. دانشگاه تهران.امینی، ر. و ف. شریف زاده، ۱۳۸۴٫ تاثیر اسموپرایمینگ بر روی جوانه زنی و مقاومت به خشکی در چاودار، اولین همایش ملی گیاهان علوفه ای کشور چکیده مقالات، انتشارات دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی نشر آموزش کشاورزی.

پاسبان اسلام، ب. ۱۳۹۰٫ تاثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ­های پاییزه گلرنگ. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره ۴۲، شماره ۲، ۲۸۳-۲۷۵٫

Angadi, S. V. and M. H. Entz. 2002. Water relations of standard height and Dwarf sunflower cultivars . Crop Sci .42:152-159.

Angadi, S. V. and M. H. Entz. 2002. Water relations of standard height and Dwarf sunflower cultivars . Crop Sci .42:152-159.

Parera C., A. and Cantliffe D. J. 1994. Pre-sowing seed priming. Hortic. Rev. 16: 109-141.

Sadeghian, S.Y. and N. Yavari, 2004. Effect of water-deficit stress on germination and early seedling growth in sugar beet. J. Agron. Crop Sci., 190: 138-144.

Sadeghian, S.Y., and N. Yavari. 2004. Effect of water-deficit stress on germination and early seedling growth in sugar beet. J. Agron. Crop Sci. 190: 138–۱۴۴٫

۱٫۱ مقدمه

خشکی یکی از مهمترین تنش های محیطی می باشد که روی جوانه زنی و سبز شدن گیاهان و درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه تاثیر منفی داشته و رشد گیاه را محدود کرده و این امر در تقابل نیاز روز افزون بشر به مواد غذایی است . یکی از موانع عمده عملکرد و تولید بالای گیاهان زراعی فقدان استقرار یکنواخت گیاه است که به خاطر شرایط نامناسب خاکی و آب و هوایی است.بذور گاهی اوقات در بسترهایی کاشت می شوند که به دلیل عدم بارندگی در زمان کاشت رطوبت نامناسبی دارند که نتیجه آن سبز شدن ضعیف و غیر یکنواخت گیاهچه است (Angadi and Entz, 2002).

امروزه بخشی از محققان فعال در حوزه بذر، مشغول تحقیقاتی بر روی تیمار‌های پیش از کاشت بذر  هستند. تحقیقات متعددی اثبات کرده است که اعمال این تیمار‌ها توسط زارعین قبل از کاشت بذر به خصوص در شرایط نامساعد محیطی و بستر غیر بهینه بذر، می‌تواند جوانه‌زنی و رشد و نمو را در ابتدای دوره زیستی بهبود بخشیده و باعث استقرار هر چه بهتر گیاهچه شود. این امر سبب استفاده مطلوب‌تر گیاه از نهاده‌های موجود شده و در نهایت می‌تواند سبب افزایش کمی و کیفی محصول گردد. در کل به این تیمار‌ها پرایمینگ بذر اطلاق می‌شود (سلطانی و همکاران،۱۳۸۶). هیدروپرایمینگ در کاهش خطرات استقرار گیاهچه در شرایط تنش خشکی موثر می‌باشد و به بذر اجازه می‌دهد تا رشد یکنواختی را در شرایط بارندگی‌های نامنظم داشته باشد. همچنین بذور را هیدراته کرده ، استفاده از مواد شیمیایی را به حداقل رسانده و باعث بهبود بنیه بذر و رشد گیاهچه می‌شود(جلیلیان و خدابنده۱۳۷۵).

همچنین اثرات سودمند تیمار کردن بذر در فعالیت‌های مزرعه‌ای در گیاهانی مثل گندم، چغندرقند، ذرت و سویا گزارش شده است(Parera and Cantliffe,1994;Singh,1995;Sadeghiyan and Yavari,2004). رشید و همکاران گزارش کردند، تیمار کردن بذرجو، باعث بهبود استقرار گیاهچه در شرایط تنش خشکی می‌گردد. (Rashid et al., 2002)

برای عمل پرایمینگ مزایای زیادی از جمله افزایش قوه نامیه، افزایش سرعت جوانه‌زنی در شرایط درجه حرارت پایین، کوتاه‌کردن متوسط زمان جوانه‌زنی، افزایش عملکرد ریشه، افزایش قدرت جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه در شرایط آلودگی قارچی، افزایش قدرت جوانه‌زنی در شرایط شوری و خشکی، کاهش نیاز به آب جهت سبز‌شدن و در نهایت استقرار بهتر و بیشتر بوته در واحد سطح در گیاهان مختلف ذکر شده است (جلیلیان،۱۳۸۵).

۱٫۲ تنش های محیطی

رشد و عملکرد گیاهان زراعی تابعی از عوامل ژنتیکی، محیطی و اثرات متقابل آنها می باشد. عوامل متعدد محیطی مانند عوامل آب و هوایی ( بارندگی ، دما ، رطوبت ، نور و باد)، عوامل غیر اقلیمی ( مواد غذایی، گازها، آفات، بیماری­ها و رقابت با علف های هرز) و فاکتورهای مدیریت زراعی و میزان نهاده های کشاورزی در کاهش یا افزایش رشد و نمو گیاه نقش دارند. تنش نتیجه روند غیر عادی فرایند های فیزیولوژیک است که از تاثیر یک یا ترکیبی از عوامل زیستی و محیطی حاصل می شود. در حقیقت ، مقدار یا شدت نامتناسب عوامل فوق است که بطور بالقوه برای موجود زنده مشکل ساز است و باعث تنش و بروز آسیب های غیر مستقیم در گیاه یا اجزای آن می شود (باقری‌ و همکاران ۱۳۶۷) . به عوامل محدود کننده در اصطلاح تنش های محیطی  گفته می شود . تنش ها به دو دسته تنش های زیستی  و غیر زیستی  تقسیم می شوند. گزارش های متعددی وجود دارد که بیانگر کاهش رشد ، عملکرد و حتی مرگ بخشی یا تمام گیاه در نتیجه انحراف از شرایط مساعد و قرار گرفتن در شرایط تنش می باشند. خسارت تنش های کمبود آب، شوری و دما به گیاهان زراعی در سطح جهان در مقایسه با سایر تنش ها گسترده تر است و تنش شوری و خشکی بیشتر مورد توجه است. (Allakhverdiev et al.,2002) مطالعه عوامل تنش زا باید بصورت جامع انجام شود، چرا که این عوامل خود روی دیگر عوامل محیطی اثر نموده و آثار ناشی از آن ها را تشدید یا تقلیل می­دهند. واکنش گونه های مختلف و حتی ارقام مختلف یک گونه در مقابل تنش­ها متفاوت است. در شرایط یکسانی از تنش بعضی بسیار مقاوم و بعضی بسیار حساس می­باشند . روش هایی در گیاهان وجود دارد که از طریق آنها می توانند از صدمات تنش مصون بمانند و متابولیسم عادی و چرخه زندگی را ادامه دهند. به عنوان مثال، در حالت تحمل تنش، گیاه تغییرات و یا صدماتی را که در اثر تنش به وجود می آید، تحمل نموده و یا آنها را به حداقل می رساند. در این حالت به گیاه تنش وارد می شود، اما خسارت وارد شده کمتر از مقدار قابل انتظار است. (Parida et al., 2004)

به طور کلی ، گیاه در مواجه با شرایط تنش دو نوع واکنش بروز می دهد (کافی و همکاران، ۱۳۷۹). در اولین مرحله که مرحله اعلام خطر یا آگاهی دهنده نام دارد ، برخی از کارکرد های گیاه کاهش می یابد (واکنش به تنش) و برخی از اعمال گیاه از طریق وقوع واکنش هایی در جهت مخالف موجب برگشت گیاه به حالت عادی می شود. در مرحله بعدی که مرحله مقاومت است ، تنش هزینه زیادی را بر گیاه اعمال می کند (سخت شدن). در این مرحله اگر رویا رویی گیاه با تنش کوتاه مدت باشد و از آستانه تحمل گیاه فراتر نرود ، خسارت وارد شده به گیاه ممکن است قابل ترمیم و برگشت پذیر باشد و تنها باعث تغییرات موقت در فرایند های فیزیولوژیک گیاه شود و در گیاه حالت بهبود  به وجود می آید ، اما اگر گیاه در مدتی معین توسط یک تنش حاد یا مزمن تحت فشار قرار گیرد، به تدریج رو به ضعف رفته و آسیب های غیر قابل برگشت در گیاه به وقوع می پیوندد . به همین دلیل ، رویارویی طولانی مدت با تنش باعث اختلالات دائمی در گیاه می شود (Parira et al., 2004).

۱٫۳ تنش­ خشکی

تنش­های محیطی،مخصوصاً تنش آبی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده تولیدات کشاورزی در دنیا است.تنش خشکی مفاهیم مختلفی دارد و از دید فیزیولوژیست­های گیاهی تنش خشکی زمانی اتفاق می­افتد که خروج آب ازگیاه درفرایند تعرق بیش از آب جذب­شده توسط ریشه گیاه باشد(Shepherd et al., 2002)

۱٫۳٫۱ سازوکارهای تحمل در برابر تنش خشکی

لویت معتقد است که مقاومت به خشکی در نتیجه مجموعه­ای از سازوکارها و عکس العمل های پیچیده به وجود می­آید. به نظر وی تنها دو سازوکار اساسی، یعنی اجتناب و تحمل، در مقاومت به خشکی مهم تلقی می­شوند (Levitt, 1980). هر کدام از این سازوکارها به روش­های مختلفی ممکن است تظاهر داشته باشند (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۷۳).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق اهمیت کشت و تولید گیاهان داروئی و خصوصیات گیاهشناسی ختمی خبازی و تاثیر تنش خشکی بر رشد گیاهان
 • تحقیق زئولیت های طبیعی و کاربرد های آن و اثر زئولیت به همراه تنش خشکی در گیاهان
 • تحقیق تنش خشکی و اثر آن در گیاهان و سایکوسل و اثر سایکوسل بر صفات گیاهان
 • تحقیق گیاه شناسی کرچک و اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه و کرچک و کاربرد چیتوزان در کشاورزی
 • تحقیق مکانیزم های مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی و تأثیرتنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو و گندم و اثر سالیسیلیک اسید بر گیاهان تحت تنش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.