تحقیق تنوع ژنتیکی و نشانگرهای مولکولی و انواع نشانگرها  

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق تنوع ژنتیکی و نشانگرهای مولکولی و انواع نشانگرها دارای ۳۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱-هنر و دانش اصلاح نباتات    ۵
١-۲-چرا گیاهان اصلاح میشوند؟    ۵
١-۳-تنوع ژنتیکی    ۶
١-۳-١-تنوع ژنتیکی و اهمیت مطالعه آن    ۶
١-۳-٢-فرسایش ژنتیکی    ۷
١-۳-٣-حفاظت از ذخایر توارثی    ۷
١-۳-۴-هتروزیس    ۸
١-۴-نشانگرهای مولکولی    ۹
١-۵-انواع نشانگرهای مولکولی    ۱۰
١-۵-١-نشانگرهای مورفولوژیکی    ۱۰
١-۵-٢-نشانگرهای بیوشیمیایی    ۱۱
١-۵-٣-نشانگرهای DNA    ۱۲
١-۶-انواع نشانگرهای مولکولی جدید    ۱۴
١-۶-١-RFLP    ۱۴
١-۶-٢-RAPD    ۱۴
١-۶-٣- AFLP    ۱۵
١-۶-۴- SSR    ۱۵
مروری بر تحقیقات انجام شده    ۱۸
٢-١-نشانگرها    ۱۸
٢-٢-انواع نشانگر    ۱۸
٢-٢-١-نشانگر RAPD    ۱۸
٢-٢-٢-نشانگر RFLP    ۲۰
٢-٢-٣-نشانگر AFLP    ۲۱
٢-٢-۴-نشانگر SSR    ۲۲
٢-٢-۴-نشانگر ISSR    ۲۴
٢-٢-۴-١-انگشت نگاری ژنومی    ۲۴
٢-٢-۴-٢-نقشه یابی ژنوم    ۲۵
٢-٢-۴-٣-برچسب زنی ژن و گزینش به کمک مارکر    ۲۵
٢-٢-۴-۴-تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی    ۲۶
منابع    ۲۹

منابع

اسلیپر د، پولمن ج،١٣٨٧.اصلاح گیاهان زراعی. ترجمه: ارزانی ا. دوم. اصفهان: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان، ۵۶١.

فضل­آبادی م.١٣٨۴.تجزیه و تحلیل چند متغیره عملکرد و اجزای گندم تحت شرایط شوری و بررسی تنوعژنتیکی ارقامی از آن توسط نشانگرSSRs.پایان نامهکارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکدهکشاورزی، دانشگاهزابل.

قرنجیک ش.١٣٨١.تجزیه و تحلیل چند متغیره جهت بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد اجزای عملکرد در لاین­های جو لخت تحت شرایط شوری. پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.

سعیدی م. ١٣٨٢.تجزیه و تحلیل چند متغیره عملکرد و اجزای آن در جو لخت.پایان نامه کارشناسی ارشد اصلاحنباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.

وجدانی پ. ١٣٧٢.نقش ژن و مواد ژنتیکی گیاهی در افزایش محصولات کشاورزی.مقالات کلیدیاولین کنگرهزراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.

قاسمی ا، پورکاظمی م، کلباسی م. ١٣٨۴. مقایسه تنوع ژنتیکی ماهی شیپ (Acipensernudiventris) در سواحل جنوبی دریای خزر و رودخانه اورال با استفاده از روش PCR_RFLP. علمی شیلات ایران، ۴: ١۶۴-١۵١.

محمدی ا. ١٣٨١. جزوه درسی اصلاح نباتات تکمیلی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

محمدی ر، معالی­امیری ر، نقوی م­ر، کابلی م­م. ١٣٨٩. بررسی تنوع ژنتیکی بخشی از یونجه­های زراعی (غرب و شمال­غرب) ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. دوفصلنامه علمی_ پژوهشی تحقیقاتژنتیک و اصلاح گیاهانمرتعی و جنگلی ایران، ١: ١١-١.

نقوی م­ر، قره­یاضی ب،حسینی­سالکده ق­.١٣٨٨. نشانگرهای مولکولی. سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ٣۴٠.

Beckmann JS, Soller M. 1983. Restriction fragment length polymorphisms in genetic improvement:Methodologies, mapping and costs. Theoretical and Applied Genetics,67: 35-43.

Darvasi A, Soller M. 1994. Optimum spacing of genetic markers for determining linkage between marker loci and quantitative trait loci. Theoretical and Applied Genetics‚۸۹: ۳۵۱-۳۵۷٫

Godwin ID, Aitken EAB, Smith LW. 1997. Application of inter-simple sequence repeat (ISSR) markers to plant genetics. Electrophoresis,18:  ۱۵۲۴-۱۵۲۸٫

GonzalezA, Wong A‚ Delgado-Salinas A, Papa R, GeptsP.  ۲۰۰۵٫ Assessment of ISSR markers to differentiate sympatric wild and domesticated populations of common bean. Crop science‚ ۴۵: ۶۰۶-۶۱۵٫

Gupta PK, Varshney RK. 2000. The development and use of microsatellite markers for genetic analysis and plant breeding with emphasis on bread wheat. Euphytica, 113:  ۱۶۳-۱۸۵٫

۱-۱-هنر و دانش اصلاح نباتات

هنر اصلاح نبات به مهارت اصلاح کننده در مشاهده و تشخیص خصوصیات اقتصادی، محیطی، تغذیه­ای یا ارثی وابسته است. قبل از اینکه اصلاح کنندگان، آگاهی و دانش کنونی را کسب نمایند، به طور عمده به مهارت و داوری خود در انتخاب گیاهان جدیدی که به طریق بذر یا رویشی تکثیر می­شد تکیه داشتند. بنابراین انتخاب، قدیمی ترین شکل اصلاح نبات بود (اسلیپر و پولمن، ١٣٨٧)[۱].

اگرچه، گیاهان زراعی در ابتدا به واسطه نتایج جستجوی غیرهدفمند انسان (برای منابع مناسب غذا) رو به تکامل نهادند اما امروزه این امر بیشتر از طریق برنامه های اصلاحی مدبرانه حاصل می شود. در حالیکه تغییرات در فعالیتهای زراعی و مکانیزاسیون کشاورزی، تاثیر چشمگیری بر بهره­وری زراعی داشته اند، بهبود عملکرد اغلب گیاهان به سبب بهبود ژنتیکی آنها بوده است. علیرغم پیشرفت­های حاصله، بهبود بیشتر عملکرد و کیفیت محصولات، به سبب رشد جمعیت، افزایش قیمت نهاده­هایی چون آب، کود و انرژی و ملاحظات مربوط به اثرات کودها و سموم شیمیایی بر زیست­بوم و تغییر سریع سلایق مصرف کنندگان، مورد درخواست مستمر قرار دارد (دروسی و سالر،١٩٨٣؛ بکمن و سولر، ١٩٩۴)[۲]. با پیشرفت دانش ژنتیک و سایر علوم گیاهی وابسته، اصلاح نباتات به علم تبدیل گردید. اصلاح نباتات بر پایه­ی تشخیص ژن به عنوان واحد وراثت، روش­های تغییر و تحول ژنی و نقش رفتار ژنتیکی، که امکان برآورد دقیق نتایج حاصل از تغییر و تحول ژنی را می­دهد بنیان نهاده شد. ژن­ها با آثارشان بر روی ظهور قابل مشاهده­­ی صفات گیاهی نظیر پاکوتاهی یا پا بلندی یا رنگ سفید یا صورتی گل شناسایی می­شدند. از طریق دگرگرده­ افشانی مهار شده ترکیبات ژنی ویژه­ای از صفات مطلوب مختلف به داخل یک رقم گیاهی ادغام می­گردید. اخیرا دانش ژنتیک مولکولی برای پیشرفت اصلاح نبات، به سطح بالاتری از تکنیک تجربی ارائه گردیده است. ژنتیک مولکولی در توصیف ساختار شیمیایی [۳]DNA، ماده­ای که سازنده­ی ژن است، مشارکت دارد (اسلیپر وپولمن, ١٣٨٧).

١-۲-چرا گیاهان اصلاح می­شوند؟

هدف اصلاح نبات تغییر وراثت گیاهی به روش­هایی است که عملکرد گیاهی را بهبود بخشد. بهبود عملکرد گیاهی از راه­های بسیاری مورد عمل قرار می­گیرد. معمولا اهداف اصلی به­نژادی افزایش عملکرد و کیفیت است اگرچه محصول برداشتی دانه، علوفه، الیاف، میوه، غده، گل و یا سایر اندام­های گیاهی باشد، منشا اصلی غذای مردم جهان می­باشند. عملکرد بالاتر محصولات گیاهی تاثیر مهمی در تامین غذای فراوان و سودمندتر شدن کشاورزی و کاهش هزینه­ی محصولات غذایی برای مصرف کننده بر عهده دارند. به­نژادی برای بهبود کیفیت در غذاهای گیاهی، موجب مغذی­تر شدن محصول و افزایش سهولت در تهیه غذا یا کاهش حضور ترکیبات سمی می­گردد. افزایش سلامت گیاه بر اثر به­نژادی، که منجر به مقاومت در برابر بیماری و آفت می­شود، عملکرد و کیفیت محصول را در محیطی با عملیات زراعی مطلوب افزایش می­دهد و مصرف سموم شیمیایی را کاهش می­دهد (اسلیپر و پولمن, ١٣٨٧).

 ١-۳-تنوع ژنتیکی

١-۳-١-تنوع ژنتیکی و اهمیت مطالعه آن

یکی از نیازهای اولیه­ی اصلاح گونه­های گیاهی، آگاهی از میزان تنوع ذخایر توارثی و روابط ژنتیکی بین آنها می­باشد. تنوع ژنتیکی به عنوان مهمترین عامل بقاء موجودات از جمله گیاهان در برابر تغییرات شرایط محیطی و آفات است (بهرا و همکاران، ٢٠٠٨)[۴]. تنوع ژنتیکی اصولا از عوامل ارثی ناشی می­شود و به نسل بعد یا نتاج هم انتقال پیدا می­کند. در مقابل تنوع ژنتیکی، تنوع محیطی قرار دارد که از عوامل محیطی منشا می­گیرند. تنوع ژنتیکی ممکن است ساده باشد و به راحتی در دانه و گیاه مانند رنگ گل یا دانه و وجود یا عدم وجود ریشک در غلات مشاهده شود و یا اینکه تنوع ژنتیکی می­تواند پیچیده باشد و در صفات ارثی پیچیده­ای مانند عملکرد و مقاومت به خشکی خود را بروز دهد. وجود تنوع ارثی برای به­نژادگر الزامی است و بدون آن اصلاح ژنتیکی دائمی امکان پذیر نیست (اسلیپر و پولمن، ١٣٨٧). به طور کلی، تنوع و انتخاب دو اصل اساسی هر برنامه به­نژادی است و انجام انتخاب منوط به وجود تنوع مطلوب از حیث صفت مورد بررسی می­باشد طی هزاران سال، انتخاب طبیعی و شرایط اقلیمی باعث ایجاد تنوع ژنتیکی در منابع گیاهی شده­اند (سعیدی، ١٣٨٢).

بنابراین تنوع ژنتیکی ابزار کار به­نژادگر است و برای بهره­گیری از آن می­توان یا از تنوع موجود در جمعیت­ها استفاده نمود و یا اگر برای صفت مورد نظر تنوع وجود نداشته باشد با انتخاب والدین مناسب و تلاقی آنها، تنوع مورد نظر را برای صفت مورد نظر در برنامه اصلاحی بدست آورد (محمدی، ١٣٨١).

از عواملی که باعث ایجاد تنوع ژنتیکی می­شوند می­توان، جهش، دورگ­گیری و وارد کردن ارقام را نام برد (قرنجیک، ١٣٨١). اصلاح نباتات و یا به گفته واویلوف، تکامل مصنوعی به دست بشر، همانند تکامل طبیعی، متکی به تنوع و انتخاب است (واویلوف، ١٩۵١)[۵]. لذا تنوع ژنتیکی از نیازهای اساسی پیشرفت در اصلاح نباتات می باشد (رامانوجام و همکاران، ١٩٧۴)[۶].

 ١-۳-٢-فرسایش ژنتیکی

از بین رفتن منابع ژنتیکی یا ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی گویند (فارسی و باقری، ١٣٨٣). امروزه ذخایر توارثی گیاهی مهمترین، پرارزش­ترین و حیاتی­ترین ذخایر منابع طبیعی بشر محسوب می­گردند و ارزش مادی و معنوی آنها به هیچ عنوان با سایر ذخایر و منابع طبیعی قابل مقایسه نمی­باشد (وجدانی، ١٣٧٢). در حدود سال ١٩۵٠ این نظریه قوت گرفت که منابع ژنتیکی طبیعی به سرعت در حال تخریب می­باشند و یا به اصطلاح فرسایش ژنتیکی اتفاق می­افتد. در حقیقت، فرسایش ژنتیکی در طول ده­ها سال بر اثر سرعت زیاد در تخریب منابع ژنتیکی تداوم یافته است و اگر با همان سرعت پیش می­رفت تا سال ٢٠٠٠ مخازن ژرم­پلاسم طبیعی همه نابود شده بودند (اسمل و همکاران، ١٩٩۵)[۷]. بنابراین گیاهان با تمام ارزش­های مادی که برای بشر دارند متاسفانه به دلیل سیستم­های دفاعی ضعیف خود تحت تاثیر عوامل فرساینده منابع ژنتیکی متعددی قرار گرفته و به سرعت به زوال و نابودی کشیده می­شوند.

از مهمترین عوامل فرساینده منابع ژنتیکی می­توان به سوانح طبیعی مانند سیل، آتش­سوزی، چرای بی رویه حیوانات، بهره­برداری بی­رویه بشر از درختان جنگلی، توسعه شهرنشینی و صنعت، توسعه شبکه راه­های مختلف و امکانات حمل و نقل، توسعه کشاورزی مدرن و جایگزینی ارقام اصلاح شده به جای ارقام بومی، اثرات سوء استفاده از نهاده­های کشاورزی مثل سم و کود و بالاخره اثرات سوء استفاده از ماشین­آلات سنگین بر روی بافت خاک و پوشش گیاهی اشاره نمود (وجدانی، ١٣٧٢).

۱ Sleper and Poehlman

۲ Beckmann and Soller ; Darvasi and Soller

۱ Deoxyribo Nucleic Acid

۲ Behera et al

۱ Vavilov

۲ Ramanujam et al

۳ Smale et al

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گیاه ‏شناسی اسفناج و پرورش و ارزش غذایی آن و معرفی نشانگر‏ها و ریزماهواره‏ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.