تحقیق توسعه پایدار و ساختار فضایی شهر و پایداری اجتماعی و نظریات در حوزه پایداری اجتماعی و مجتمع مسکونی  

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق توسعه پایدار و ساختار فضایی شهر و پایداری اجتماعی و نظریات در حوزه پایداری اجتماعی و مجتمع مسکونی  دارای ۱۲۵  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه    ۷
۲-۲ بیان مفاهیم و تعاریف    ۷
۲-۲-۱ توسعه (Development)    ۷
۲-۲-۲ تعریف پایداری (sustainability)    ۷
۲-۲-۳ توسعه پایدار (Sustainable Development)    ۸
۲-۲-۴ شهر پایدار (sustainability City )    ۸
۲-۲-۵ پایداری اجتماعی (Social sustainability)    ۸
۲-۲-۶ سرمایه اجتماعی (Social capital)    ۸
۲-۲-۷ مسکن (Housing)    ۹
۲-۲-۸ مسکن پایدار (Housing sustainabe)    ۹
۲-۲-۹ آپارتمان (apartement)    ۱۰
۲-۲-۱۰ مجتمع های مسکونی (Residential Complexes)    ۱۰
۲-۳-مبانی نظری    ۱۰
۲-۳-۱ مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment)    ۱۰
۲-۳-۲ اصول توسعه پایدار (Principles of sustainable development)    ۱۳
۲-۳-۳ دیدگاه های مختلف درباره توسعه پایدار    ۱۴
۲-۳-۳-۱ دیدگاه اقتصاد نئو کلاسیک    ۱۴
۲-۳-۳-۲ دیدگاه اکولوژی    ۱۴
۲-۳-۳-۳ دیدگاه عدالت بین نسلی    ۱۴
۲-۳-۳-۴ دیدگاه توازن مواد    ۱۵
۲-۳-۴ شاخص های توسعه پایدار    ۱۶
۲-۳-۵ الگوی گسترش فضایی شهرها    ۱۸
۲-۳-۵-۱ پراکنش افقی شهری    ۱۸
۲-۳-۵-۲ پراکنش شهری (Urban distribution)    ۲۰
۲-۳-۵-۲-۱ پیامدهای الگوی پراکنش شهری    ۲۱
۲-۳-۵-۳ رشد فشرده (Compact City)    ۲۲
۲-۳-۵-۴ گسترش عمودی شهر (Vertical expansion of the city)    ۲۳
۲-۳-۶ مفهوم فضا (Space)    ۲۴
۲-۳-۶-۱ فضای شهری (City Space)    ۲۵
۲-۳-۶-۲ انواع فضای شهری    ۲۶
۲-۳-۶-۲-۱ فضای خصوصی (Private space)    ۲۷
۲-۳-۶-۲-۲ فضایی نیمه خصوصی/ نیمه عمومی (Space semi-private / semi-public)    ۲۷
۲-۳-۶-۲-۳ فضای عمومی (Puplic Space)    ۲۷
۲-۳-۶-۳ فضاهای اجتماعی (Social Spaces)    ۲۷
۲-۳-۷ ناپایداری اجتماعی (Social Unsustainability)    ۲۹
۲-۳-۸ پایداری اجتماعی (Social Sustainability)    ۳۰
۲-۳-۹ دیدگاه ها و نظریات  صاحب نظران در حوزه پایداری اجتماعی در سطح جهان    ۳۳
۲-۳-۱۰ شاخص های کلیدی در پایداری اجتماعی    ۳۸
۲-۳-۱۱-ابعاد مختلف پایداری اجتماعی    ۴۳
۲-۳-۱۱-۱ حس تعلق و و ابستگی (Sense of belonging and affiliation)    ۴۳
۲-۳-۱۱-۲-شاخصه های حس تعلق و وابستگی    ۴۵
۲-۳-۱۱-۲-۱ حس رضایت (Sense of Satisfaction)    ۴۵
۲-۳-۱۱-۲-۲-حس مالکیت (Sense of Ownership)    ۴۶
۲-۳-۱۱-۲-۳ مدت اقامت (Length of stay)    ۴۶
۲-۳-۱۱-۳  مشارکت (partnership)    ۴۶
۲-۳-۱۱-۴ امنیت (Security)    ۴۸
۲-۳-۱۱-۵  هویت اجتماعی (Social identity)    ۵۰
۲-۳-۱۱-۶ گروه ها و طبقات اجتماعی (Social classes and groups)    ۵۰
۲-۳-۱۱-۷ عدالت اجتماعی و برابری (Social justice and equality)    ۵۱
۲-۳-۱۱-۸ دسترسی (Access)    ۵۲
۲-۳-۱۱-۹ رفاه اجتماعی (social welfare)    ۵۳
۲-۳-۱۱-۱۰ آموزش (Education)    ۵۳
۲-۳-۱۱-۱۱ تعامل اجتماعی (Social interaction)    ۵۴
۲-۳-۱۲ مفهوم کاربری زمین (Land Use)    ۵۶
۲-۳-۱۳ مفهوم زمین شهری (Urban land)    ۵۷
۲-۳-۱۳-۱ ویژگی های زمین شهری    ۵۷
۲-۳-۱۳-۲ اثرات واگذاری زمین شهری    ۵۸
۲-۳-۱۴ کاربری مسکونی (Residential Users)    ۵۸
۲-۳-۱۵ مسکن (Housing)    ۵۹
۲-۳-۱۶ مفهوم مسکن پایدار (Sustainable Housing)    ۶۰
۲-۳-۱۷ جایگاه مسکن به لحاظ بعد اهمیت    ۶۲
۲-۳-۱۷-۱ بعد اقتصادی مسکن    ۶۲
۲-۳-۱۷-۲ بعد اجتماعی مسکن    ۶۳
۲-۳-۱۷-۳ بعد حقوقی مسکن    ۶۳
۲-۳-۱۸ برنامه ریزی مسکن (Housing Planning)    ۶۴
۲-۳-۱۹ آپارتمان نشینی (Apartment retreat)    ۶۵
۲-۳-۲۰ سابقه و پیشینه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در جهان    ۶۷
۲-۳-۲۱ سابقه آپارتمان نشینی و آپارتمان سازی در ایران    ۶۹
۲-۳-۲۲ مجتمع مسکونی (Residential Complex)    ۶۹
۲-۳-۲۲-۱ فضاهای باز در مجتمع های مسکونی بلند مرتبه    ۷۲
۲-۳-۲۳ سابقه کشورهای مختلف در حوزه پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی    ۷۴
۴-نظریات و دیدگاه ها    ۷۵
۲-۴ نظریات در حوزه پایداری اجتماعی و مجتمع مسکونی    ۷۵
۲-۴-۱ نظریه اجتماعی و کیفی توسعه    ۷۵
۲-۴-۲ نظریه اکولوژی اجتماعی شهری    ۷۶
۲-۴-۳ نظریه سرمایه اجتماعی    ۷۹
۲-۴-۳-۱ دیدگاه های در باب سرمایه اجتماعی    ۸۰
۲-۴-۳-۱-۱ نظریه کلمن    ۸۰
۲-۴-۳-۱-۲ نظریه بوردیو    ۸۲
۲-۴-۳-۱-۳ نظریه فرانسیس فوکویاما    ۸۲
۲-۴-۳-۱-۴ نظریه پونتام    ۸۳
۲-۴-۳-۱-۵ نظریه باس    ۸۴
۲-۴-۳-۱-۶ نظریه لوری    ۸۴
۲-۴-۳-۱-۷ نظریه پا اکستون    ۸۴
۲-۴-۴ نظریه توسعه اجتماعی    ۸۵
۲-۴-۵  نظریه رشد هوشمندی شهری    ۸۶
۲-۴-۵-۱ اصول رشد هوشمند    ۸۷
۲-۴-۵-۲ مزایای رشد هوشمند    ۸۷
۲-۴-۵-۳ استراتژی های رشد هوشمندی شهر    ۸۸
۲-۴-۶ نظریه مجتمع های شهری اریک گلودن    ۹۰
۲-۴-۷ نظریه شهر سالم    ۹۱
۲-۴-۷-۱ شاخص های شهر سالم    ۹۳
۲-۴-۷-۲ راهکارهای دستیابی به شهر سالم    ۹۴
۲-۴-۷-۳ نظریه کیفیت زندگی    ۹۴
۲-۴-۸ مدل بوم شناختی مکتب شیکاگو    ۹۶
۲-۴-۸-۱ هجوم و جانشینی    ۹۶
۲-۴-۸-۲-جدایی و تجمع    ۹۷
۵-مدل SWOT    ۹۸
۲-۵ تکنیک مدلSWOT    ۹۸
۲-۵-۱ روش کار با SWOT    ۱۰۰
۲-۵-۲ شاخص های درونی ( قوت و ضعف)  و بیرونی (فرصت و تهدید)    ۱۰۰
۲-۵-۳ نکات ضروری در تشکیل ماتریس  SWOT    ۱۰۲
۲-۵-۴ تشکیل ماتریس بهبود یافته SWOT (ترکیبی):    ۱۰۴
۶-پیشینه    ۱۰۵
۲-۶- تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی    ۱۰۵
۲-۶-۱ پایان نامه های داخلی    ۱۰۵
۲-۶-۲ مقالات داخلی    ۱۰۶
۲-۶-۳ مقالات و پایان نامه های خارجی    ۱۰۷
۲-۷ جمع بندی و نتیجه گیری    ۱۰۹
منابع و مأخذ:    ۱۱۱

 

منابع:

خدائی، زهرا، پورخیری، علی (۱۳۹۱) مسائل اجتماعی شهرسازی در ایران، انتشارات پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ اول، تهران

دانشنامه مدیریت شهری و روستایی (۱۳۸۷) سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران

دویران، اسماعیل (۱۳۸۷) توسعه محله ای در شهر زنجان نمونه موردی محله مسکونی اسلام آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

رازدشت، عبدالله، یغفوری، حسین، ملکی، آفرین (۱۳۹۱) مقایسه شاخص های پایداری شهر کوچک دهدشت با متوسط نظام شهری کشور با تاکید بر توسعه پایدار شهری، فصلنامه آمایش محیط، شماره ۱۸، صص ۱۴۴-۱۲۵

صرافی، مظفر (۱۳۷۵) توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزی شهری، مجله معماری و شهرسازی، شماره ۳۸، ص ۶۲، تهران

صرافی، مظفر (۱۳۷۹) شهر پایدار دچیست؟، فضای مدیریت و برنامه ریزی شهری، نشریه مدیریت شهری، شماره۴، صص ۱۳-۶

صرافی، مظفر (۱۳۸۱) بنیادهای توسعه پایدار کلانشهر تهران، نشریه شهروند مداری، شماره ۱۱، صص ۹-۳

صرافی، مظفر(۱۳۷۸) مبانی برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تهران

صرافی، مظفر، احمدی ترشیزی، میترا (۱۳۸۳) ظرفیت توسعه، مجله جغرافیا، شماره ۳

صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله، محمدیان مصمم (۱۳۹۳) اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری، انتشارات قدیانی (شورای اسلامی شهر تهران)، چاپ اول، تهران

ادواردز، برایان، تورنت، دیوید ( ۱۳۹۳ ) مسکن پایدار ( اصول و اجرا )، مترجم: محمود شورچه،انتشارات مدیران روز، چاپ اول، تهران

اطاعت، جواد، صرافی، مظفر ، دژپسند، فرهاد، دینی ترکمانی، علی، سریع القلم، محمود، محمودی، وحید، هادی زنور، بهروز( ۱۳۹۲) مبنای توسعه پایدار در ایران، انتشارات نشر علم، چاپ اول، تهران

ابراهیم زاده، عیسی، سرگزی، زینب (۱۳۸۹) آپارتمان نشینی در شهرهای اسلامی و مشکلات فرهنگی ناشی از آن، مطالعه موردی شهر زاهدان، مجموعه مقالات چهارمین گنکره بین المللی جغرافی دانان جهان اسلام، زاهدان

ازکیا، مصطفی و دریان آستانه، علیرضا (۱۳۸۲) روش های کاربردی تحقیق، جلد اول، انتشارات کیهان، تهران

هریسون، جفری و کارون، جان (۱۳۸۲) مدیریت استراتژیک، ترجمه بهروز قاسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات هیأت

نسترن، مهین و هوشمندفر، سپیده (۱۳۸۹) برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی قسمتی از بافت فرسوده شهر ارومیه، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال اول، شماره ۳، صص ۷۲-۶۱

 ۲-۱ مقدمه

در این مقاله به تشریح مفاهیم و تعاریف و رویکردهای نظری مطرح در زمینه ساختار فضایی شهر خواهیم پرداخت. سپس مباحث و مبانی مربوط به پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی به طور کامل تشریح می شود در پایان مدل  SWOT آورده شده و سپس نتیجه گیری از این مقاله انجام می شود.

۲-۲ بیان مفاهیم و تعاریف

۲-۲-۱ توسعه (Development)

توسعه که در لغتنامه دهخدا به معنای«فراخی یا فراخی کردن و وسعت» آمده است. مفهومی است که حداقل دو بعد طول و عرض را در بر می گیرد. این واژه ابتدا به معنی توسعه مادی و اقتصادی و در حوزه علم اقتصاد بکار رفته، و به تدریج برای دیگر جنبه های مرتبط با حیات اجتماعی، همچون انسان، فرهنگ، سیاست، هنر، عدالت اجتماعی و نظایر آن مورد استفاده قرار گرفته است. عام ترین معنای توسعه در یک جامعه، فرایند کشف قابلیت های خود و دیگر جوامع برای به دست آوردن توانایی خلق آگاهانه روابط نوین اجتماعی، در جهت رهایی هرچه بیشتر بشر از بند کور جبرهای طبیعی و اجتماعی و تحقق آزادانه اعمال اراده خویش است (اطاعت و همکاران، ۱۳۹۲: ۲۰۳).

۲-۲-۲ تعریف پایداری (sustainability)

این   مفهوم ریشه در یک اصل اکولوژیکی دارد، بر اساس این اصل اگر در هر محیطی به اندازه توان طبیعی فرآوری محیط زیست، بهره برداری یا بهره وری انجام شود، اصل سرمایه (منابع اکولوژیک) به طور پایدار باقی می ماند. و استفاده ما از محیط به اندازه آن توان تولیدی، همیشه پایدار است. میزان استفاده انسان در آن محیط زیست معین، که در خور توان ها و ظرفیت های محیط است، به این خاطر که به اندازه تمام تولید است پس بازده حداکثر یا پیشینه را نیز دارد (مخدوم، ۱۳۸۷: ۵۴). در هر صورت اگر مفهوم اصلی پایداری عبارت از پایدار کردن کیفیت زندگی مردم باشد، اهداف اجتماعی و اقتصادی با سهولت بیش تری قابل شناسایی خواهند بود. اهداف اجتماعی شامل دستیابی به برابری و حفظ تنوع فرهنگی، ارتقای نقش خانواده، افزایش حس جمعی و شهروندی، دستیابی به کیفیت و بهتر کردن کیفیت زندگی است. اهداف اقتصادی مشتمل بر اهداف قبلی و هر نوع تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد بود که موجب ارتقاء بهبود کیفیت زندگی بشود (راز دشت، ۱۳۹۱: ۱۲۸).

۲-۲-۳ توسعه پایدار (Sustainable Development)

مفهوم پایداری، از سال ۱۹۶۰، ریشه در جنبش های زیست محیطی داشته و به ویژه در پاسخ به تاثیر جامعه مصرف و کاهش سریع منابع طبیعی و جایگزین سریعتر برای آن بوده است (Annandale et al, 2004: 597). توسعه پایدار راه تازه ای برای رسیدن به آرمان های بشر، همراه با حفظ منابع و امکانات برای آیندگان است (خدائی و پور خیری، ۱۳۹۱ : ۱۹۸). توسعه پایدار جریانی است به دنبال مسئله جهانی شدن فقر، که یکی از چالشهای جهانی در توسعه پایدار می باشد وابستگی پیچیده ای با شاخص های محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی دارد (Elliott, 2006 : 7).

۲-۲-۴ شهر پایدار (sustainability City )

شهر پایدار شهری است که دارای آن چنان اقتصادی باشد که نه تنها کم ترین اثری نامطلوب را برای محیط زیست داشته باشد، بلکه جنبه های کالبدی و فیزیکی شهر یعنی توسعه آینده بهینه شهر را مورد توجه قرار دهد و از نظر کاربری ها با هماهنگی و انسجام عمل نماید و مشارکت شهروندان را در دستور کار قرار دهد (صرافی: ۱۳۷۹: ۱۲-۱۱).

۲-۲-۵ پایداری اجتماعی (Social sustainability)

پایداری اجتماعی بدین معناست: بهبود شرایط زندگی در جوامع و ایجاد یک روندی که جوامع بتوانند به این شرایط برسند (McKenzie, 2004: 12). پایداری اجتماعی، به مفهوم توانمند کردن همه گروهها، برای بهره مندی از نیازمندی های ضروری، شامل دستیابی به سطح معقول و منابعی از آسایش، در واقع تقسیم عادلانه فرصت ها را در زمینه سلامتی و تحصیلات مورد توجه قرار می دهد (Assefa a Frostell, 2007 : 64-65).

۲-۲-۶ سرمایه اجتماعی (Social capital)

پیر بوردیو” معتقد است، سرمایه اجتماعی عبارت است از جمع منابع بالفعل و بالقوه مرتبط با شبکه ای از روابط کم و بیش نهادینه شده از آشنایی ها و انتظارات متقابل یا به عبارت دیگر عضویت در گروه. جیمزکلمن” معتقد است، سرمایه اجتماعی بر مبنای کارکرد آن تعریف می شود. سرمایه اجتماعی ذات واحدی نیست؛ بلکه مجموعه ای از ذات های گوناگون است که دو عنصر مشترک دارند: اول، همه ی آن ها دارای نوعی از ساختارهای اجتماعی هستند و دوم، برخی کنش های خاص کنشگران- اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی را در داخل محدوده ی ساختار تسهیل می کند (اطاعت و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۱۹). شیوه های پیچیده ای که بر اساس آنها بخش های جامعه مدنی، ظرفیت (اقتصادی، اجتماعی و حمایت متقابل) اقدام برای حمایت از نیازهای گروه های متفاوت را ایجاد و حفظ می کنند در مفهوم سرمایه اجتماعی جمع شده است (ایوانس و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۳). سرمایه اجتماعی به حقوق برابر انسانها و مذاهب و فرهنگ ها و همچنین حفظ ارزش هایی که چنین شرایطی را در جوامع انسانی می پرورانند، اطلاق می شود (Goodland, 2003:1-6). سرمایه  اجتماعی به عنوان فرآیندهای ویژه ای در میان مردم و سازمان هایی تعریف شده است که به طور مشارکتی و در فضایی از اعتماد با هم همکاری داشته و به دستیابی به یک منفعت اجتماعی متقابل منجر خواهد شد. به اعتقاد آنها تئوری سرمایه اجتماعی به طورمشخص در چهار مفهوم نشان داده شده است: اعتماد، تشریک مساعی، التزام (تعهد) مدنی و عمل متقابل (حاجی پور، ۱۳۸۵: ۴۲).

۲-۲-۷ مسکن (Housing)

مسکن، خردترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل  انسان و محیط و خصوصی ترین فضای زندگی انسان است (زیاری و همکاران، ۱۳۸۹ : ۲). مسکن در عین عامل اصلی جامعه پذیری  افراد نسبت به جهان و کالایی عمده و تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضاست که در شکل گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بسیار تعیین کننده ای دارد (Short, 2006: 199). مسکن به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده سکونتگاهها، زایده مهم ترین نیازهای انسان ها، علاوه بر پدیده ای فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی، پدیده ای اقتصادی در هر منطقه به شمار می رود، اما امروزه مسکن به صورت کالایی مهمی درآمده که از نظر اقتصادی به عنوان کالایی اقتصادی می باشد. زیرا افزایش روز افزون جمعیت شهرها، که از یک سوء معلول مهاجرت روستاییان و نیروهای انسانی آزاد شده از بخش کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول رشد طبیعی جمعیت ساکن در شهرها می باشد (پوردیهیمی، ۱۳۹۱ : ۸۵). مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرحهای اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد (پورمحمدی، ۱۳۸۵: ۳).

۲-۲-۸ مسکن پایدار (Housing sustainabe)

یکی از تعاریف مسکن پایدار می تواند این باشد که مسکن پایدار «مسکنی است که نیازهای ادراکی و واقعی کنونی را از طریق استفاده کارآمد از منابع برآورده نموده و در عین حال سبب ایجاد محله های جذاب، امن و به لحاظ اکولوژیکی غنی می شود» (ادواردز و تورنت، ۱۳۹۳: ۲۵). در تعریف دیگر مسکن پایدار مسکنی تعریف شده که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد (رحم بزی و همکاران، ۱۳۸۹: ۳۱). مسکن پایدار به معنی ساخت و مدیریت ساختمانهای سالم برا ساس کارایی منابع و اصول اکولوژیکی است (ادواردز و تورنت، ۱۳۹۳: ۱۷۲).

۲-۲-۹ آپارتمان (apartement)

آپارتمان بخش معینی از یک ساختمان بزرگ تر و به طور معمول چند طبقه است که شامل یک یا چند اتاق بوده و به لحاظ حقوقی دارای سند مجزا و مستقل از کل ساختمان است که از آن برای سکونت یا کسب و کار استفاده می شود (اسدی و امیری، ۱۳۹۱: ۵۷).

۲-۲-۱۰ مجتمع های مسکونی (Residential Complexes)

تجمع تعدادی آپارتمان، در یک بلوک شهری که به شکلی یکپارچه طراحی و ترکیب شده باشند؛ مجتمع های مسکونی را پدید می آورد. بسیاری از مجتمع های مسکونی دارای فضای عمومی مشترکی هستند که مورد استفاده همگانی ساکنان مجتمع قرار می گیرد و دیگران حق استفاده و حتی ورود بدان را ندارند (سعیدنیا، ۱۳۸۳: ۸۷).

۲-۳-مبانی نظری

۲-۳-۱ مفهوم توسعه پایدار (Sustainable Dvelopment)

توسعه مفهومی است که بعد از جنگ جهانی دوم در موضوعات علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و بین المللی بکار برده می شود (Mousavi & et al, 2014: 111). از آغاز دهه ۱۹۹۰، اندیشه توسعه شهری پایدار در بین تصمیم گیران و متفکران یک موضوع ریشه ای و بسیار مهم بوده است. ریشه ای به این دلیل که مفهوم تاریخی توسعه را در بر می گیرد و در عین حال در تعیین خط مشی های بین المللی، ملی و منطقه ای حال حاضر نیز اهمیت بسیاری یافته است. پی آمدهای مربوط به علوم اجتماعی مدنی بسیار عمیق و خلاق است. قبل از اینکه پایداری شکل بگیرد علوم اجتماعی شهری همواره در پی ایجاد مرزبندی های مشخص بوده است. جامعه شناسان شهری همیشه علاقمند بوده اند که ساختارهای اجتماعی را بشناسند و طبقات مختلف جامعه را از هم جدا کنند و جنبه های مختلف نابرابری و فقر را بررسی کنند. شناسایی چنین عواملی برای تعیین نحوه سکونت، واگذاری زمین برای استفاده های مختلف، نسبت درآمدها و دسترسی به خدمات مختلف شهری به ما کمک می کند (پاگ، ۱۳۸۳: ۳۳). علت اساسی توجه روز افزون به سیاستهای توسعه پایدار، محدود بودن امکانات و نامحدود بودن نیازها و خواسته های بشر است. رشد تکنولوژی و جمعیت، نیازها و خواسته های بشری را به طور تصاعدی افزایش داده است و منابع کاهنده برای دهانهایی که هر لحظه به جهان گشوده می شوند، از آینده ای نه چندان امید بخش خبر می دهند. برآیند این شرایط، شمار روزافزون چشمهایی است که نگران فردای جهان اند. برای کاهش این نگرانی، که بسیار بجا و به مورد است، ضرورت سیاست گذاری زیربنایی برای تحقق توسعه پایدار احساس می شود. در ابتدا باید بر این موضوع تاکید داشته باشیم که عبارت «پایدار» در مفهوم توسعه پایدار باید به گونه ای نسبی مورد قضاوت قرار گیرد، به عبارت دیگر شاید هرگز نتوان توسعه پایدار را در دنیای امروزی به طور مطلق تعریف کرد. تصور یافتن جامعه ای، شهری یا محلی که به معنی واقعی آیده ال باشد، همانند تصور دیرپای یافتن آرمانشهر است. جایی که عدالت اجتماعی به معنی برقرار بوده، از نظر اقتصادی در اوج شکوفایی قرار داشته و محیط زیست در بهترین شکل خود حفظ می شود. جایی که هیچ گونه شکاف طبقاتی وجود نداشته، بیکاری یافت نمی شود، بزه وجود ندارد، هیچکس از درآمد خود ناراضی نیست، به هر آنچه که نیاز دارد بدون کوچکترین مانعی دسترسی داشته و در محیطی پاک، آرام، امن، سالم و در نهایت هماهنگی و توازن با طبیعت توان در آن زندگی کرد. حال هر جا که هستیم، با نگاهی به محیط پیرامون خودمان، می توانیم دریابیم که از چنین آرمانشهری فرسنگ ها فاصله داریم. البته این ممکن است تا حدود زیادی ناامید کننده باشد اما باید بپذیریم که با شرحی که رفت، شهر و ساختمانی پایدار به معنی مطلق آن، عملا وجود خارجی ندارد. یعنی تا زمانی که آلاینده ای وجود دارد، گونه ای (چه جانوری و چه گیاهی) در معرض انقراض است، فرهنگی در حال نابودی و زوال است، شکاف طبقاتی وجود دارد، بسیاری از مردم در تامین نیازهای اولیه خود ناکام هستند، صحبت از پایداری مطلق بیهوده است. پس شاید بهتر باشد بر مفهوم نسبی توسعه پایدار متمرکز شویم (قلعه نویی، ۱۳۹۰: ۱۲۴).

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق توسعه پایدار کشاورزی و کشاورزی پایدار و شاخصهای کشاورزی پایدار و سنجش پایداری
 • تحقیق بیابان و توسعه پایدار و ارتباط آن با بیابان زایی و معرفی شاخص های آن
 • تحقیق توسعه و معماری پایداری و مسکن پایدار و جایگاه سرمایه اجتماعی و عرصه های گروهی و مجتمع های زیستی در پایداری مجتمع های مسکونی
 • تحقیق سرمایه اجتماعی و نظریه های آن و توسعه پایدار گردشگری
 • تحقیق گردشگری و انواع و آثار و عناصر و اجزای آن و گردشگری و توسعه پایدار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.