تحقیق جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی و ویژگی های شیوه ی جریان سیال ذهن در رمان و معرفی نویسندگان جریان سیال ذهن

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی و ویژگی های شیوه ی جریان سیال ذهن در رمان و معرفی نویسندگان جریان سیال ذهن دارای ۳۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲- مبانی جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی    ۶
۲-۱  مقدمه    ۶
۲-۲  شیوه نوین داستان نویسی در اوایل قرن بیستم    ۶
۲-۳  جنبه های اجتماعی، روان شناختی و ادبی توجه به آثار ذهنی    ۷
۲-۴  روان شناسان تأثیر گذار بر هنر و ادبیات    ۷
۲-۴-۱  زیگموند فروید    ۸
۲-۴-۲  کارل گوستاو یونگ    ۹
۲-۴-۳  ویلیام جیمز    ۱۰
۲-۴-۴ هانری برگسون    ۱۰
۲-۵  دگرگونی جهان بینی داستان نویسان، و دگردیسی رمان    ۱۲
۲-۶  جریان ها و مکاتب مهم ادبی مرتبط و مؤثر بر جریان سیال ذهن    ۱۳
۲-۶-۱  رمانتیسم    ۱۳
۲-۶-۲  واقع گرایی    ۱۴
۲-۶-۳  نماد گرایی    ۱۵
۲-۶-۴  سوررئالیسم    ۱۷
۲-۷  تعریف جریان سیال ذهن، جویبار ذهن    ۱۸
۲-۸  طراحان داستان‌های ذهنی یا جریان سیّال ذهن    ۱۹
۲-۹  پیدایش جریان سیال ذهن    ۲۱
۲-۱۰  بنیانگذاران جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی    ۲۱
۲-۱۱  زمینه های پیدایش جریان سیال ذهن در ایران:    ۲۴
۲-۱۱-۱  جنگ اصفهان    ۲۵
۲-۱۱-۲  دگردیسی رمان در ایران و پیدایش رمان روان شناختی    ۲۶
۲-۱۱-۳  نویسندگان ایرانی داستان های به شیوه ی جریان سیال ذهن    ۲۷
۲-۱۲  ویژگی های شیوه ی جریان سیال ذهن در رمان    ۲۸
۲-۱۲-۱  شیوه های روایت: داستان، روایی، داستانی     ۲۹
۲-۱۲-۱-۱  تک گویی درونی    ۲۹
۲-۱۲-۱-۱-الف. تک گویی درونی مستقیم:    ۳۰
۲-۱۲-۱-۱-ب. تک گویی درونی غیرمستقیم    ۳۱
۲-۱۲-۱-۲  دیدگاه دانای کل    ۳۱
۲-۱۲-۱-۳  حدیث نفس    ۳۲
۲-۱۲-۲  فوران وحشت بار    ۳۳
۲-۱۲-۳  زبان    ۳۳
۲-۱۲-۴  ابهام    ۳۴
۲-۱۲-۵  شعرگونگی    ۳۴
۲-۱۲-۶  تداعی آزاد،همخوانی آزاد    ۳۵
۲-۱۲-۶-۱  تداعی، همخوانی، مجاورت    ۳۵
۲-۱۲-۷  زمان    ۳۶
۲-۱۲-۷-۱  زمان بیرونی و زمان درونی    ۳۶
۲-۱۲-۷-۲  معنای نمادین ساعت    ۳۷
۲-۱۲-۸  نماد    ۳۸
۲-۱۳  مهم ترین ویژگی های جریان سیال ذهن    ۳۸
۳- نویسندگان جریان سیال ذهن:    ۴۰
۳-۱ مقدمه:    ۴۰
۳-۲ صادق هدایت:    ۴۰
۳-۳ صادق چوبک    ۴۱
۳-۴ بهرام صادقی    ۴۱
۳-۵ رضا فرخ فال    ۴۲
۳-۶ رضا براهنی    ۴۳
۳-۷ عباس معروفی    ۴۴
۳-۸ شهریار مندنی پور    ۴۵
۳-۹  گلشیری:    ۴۷
۳-۹-۱ بازگشت به سرچشمه های ادبیات بومی:    ۴۷
۳-۹- ۲معرفی آثار گلشیری:    ۴۸
منابع    ۵۶

منابع

۱٫بیات، حسین،۱۳۹۰،داستان نویسی جریان سیال ذهن، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی

۲-دیچز،دیوید و جان ستلوردی،۱۳۷۴، «رمان قرن بیستم»، نظریه ی رمان، حسین پاینده، تهران، نشرنظر

۳-صنعتی، محمد، ۱۳۸۰، تحلیل های روان شناختی در هنر و ادبیات، تهران، نشرمرکز

۴٫غیاثی،محمد تقی،۱۳۸۲ ،نقد روانشناختی متن ادبی،تهران،موسسه انتشارات نگاه.چ اول

۵٫استیوارت، ج.آی.ام،۱۳۸۱،جیمز جویس،منوچهر بدیعی،تهران، انتشارات نیلوفر

۶٫ایدل، لئون،۱۳۷۴، قصه ی روان شناختی نو، ناهید سرمد، تهران، انتشارات شباویز

۷٫سید حسینی،رضا،۱۳۸۴،مکتب های ادبی، تهران،انتشارات نگاه، ج۲

۸٫حسینی، صالح،۱۳۸۲،بررسی تطبیقی خشم و هیاهو و شازده احتجاب،تهران،نیلوفر

۹٫بهمن،کاوه،۱۳۷۳، رمان نو،درغیاب انسان، تهران، حوزه ی هنری

۱۰٫می،درونت، ۱۳۸۱، پروست، فرزانه طاهری، تهران، طرح نو

۱۱-نیک منش،مهدی،سوناسلیمیان،بررسی زمان روایت در نمایشنامه ی«زنان مهتابی،مردآفتابی»، فصلنامه علمی-پژوهشی«پژوهش زبان و ادبیات فارسی،۱۳۸۹،زمستان شماره نوزدهم،صص۲۳۵-۲۱۳

۱۲-مقالات نخستین سمینار بررسی مسایل رمان در ایران، ویراسته ی حسین پاینده،۱۳۷۴،تهران دفتر مطالعات ادبیات داستان

۲- مبانی جریان سیال ذهن در ادبیات داستانی

۲-۱  مقدمه

داستان نویسی به شیوه ی جریان سیال ذهن یکی از  شیوه های مدرن داستان پردازی است که حدود یک قرن از پیدایش آن در مغرب زمین می گذرد و برخی نویسندگان ایرانی نیز در چندین دهه پیش، از طریق آشنایی با جریان مدرنیسم و یا ترجمه این رمان ها به فارسی با این شیوه آشنا شده، و از طریق تقلید و الگو برداری از شیوه های نویسندگی غربی و یا از طریق نوآوری و توجه به فرم داستان با بهره گیری از میراث اصیل ادب گذشته ی ایران به تجربه ی روایت های ذهنی دست زده اند .

جریان سیال ذهن شکل خاصی از روایت داستان است که مشخصه‌های اصلی آن پرش های زمانی پی در پی، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستان و گاه نوعی شعرگونگی در زبان است که به دلیل انعکاس ذهنیات مرحله پیش از گفتار رخ می دهد. این شیوه ی روایت، یعنی بکارگیری نظرگاه محدود به ذهنیت یک شخصیت واحد، مزیت فراوانی به این گونه داستان ها بخشید. حضور ذهن یا درون‌نگری در داستان تلاشی بوده است که از سوی نویسندگان مختلف پی‌ریزی شده است.

۲-۲  شیوه نوین داستان نویسی در اوایل قرن بیستم

در آغاز قرن بیستم، در نتیجه اکتشافات روان شناسانی چون زیگموند فروید و کارل گوستاو یونگ، درباره ی ذهن و ماهیت آن دیدگاه های جدیدی مطرح شد. طبق این دیدگاه ها ذهن آدمی پیچیده و چند لایه است و گذشته همواره در برخی لایه های آن حضور دارد ومدام بر واکنش های فعلی فرد تأثیر می گذارد. انسان ها چیزی جز خاطراتشان نیستندو با کاوش در ذهن انسان می توان به همه چیز درباره او پی برد. این دیدگاه، در تحولات فنون رمان نویسی سهم به سزایی داشت.

«دهه اول قرن بیستم را «عصر طلایی رمان مدرن» می نامند. در آغاز قرن بیستم، جامعه دچار تحولی شد که اعلام فردیت و اهمیت فرد به جای جامعه مهم ترین مشخصه آن بود»(دیچز، ۱۳۷۴ :۱۱۵).

«هانری برگسون[۱] فیلسوف فرانسوی چنین پیش بینی کرد: «کندو کاو ناخودآگاه، کار در زیر زمین ذهن با ابزار خاص، وظیفه ی اصلی روان شناسی در قرن تازه ماست»(صنعتی، ۱۳۸۰ :۴۰).

«در قرن بیستم آن قدر متن های روانکاوی و روانشناسی بر ادبیات و هنر تأثیر گذارده اند که کمتر کار عمده ادبی است که از این تأثیر بی بهره باشد. این تأثیر چه در فرم و چه در محتوا (بیشتر در محتوا) به اندازه ای است که امروزه گاه نمی توان ادبیات و روانکاوی را از هم جدا کرد برای مثال در فرم، فن هم خوانی آزاد[۲] با نزدیک به آن جریان آگاهی[۳]  به کار گرفته می شود»(همان:۸۲).

«بدین ترتیب، «کار نوشتن» رفتاری می شود در ردیف رفتار های دیگر، و آفرینش ادبی نیز مورد ویژه ای است تحلیل شدنی همانند رؤیا»(غیاثی،۱۳۸۲، ۱۲(.

۲-۳  جنبه های اجتماعی، روان شناختی و ادبی توجه به آثار ذهنی

مدرنیسم، به عنوان مهم ترین نهضت آغاز قرن بیستم، نشان از نوعی ناپایداری و بی ثباتی داشت. یکی از نمود های این بی ثباتی را در مقایسه ی آثار هنری این عصر با عصر پیشین می توان دید.

«رمان نویسان مدرن می بایست برای یافتن ملاک های تصمیم گیری درباره ی این که کدام جنبه از زندگی انسان ها واجد اهمیت است، از ذوق شخصی خود کمک می گرفتند. چنین فضایی مستعد پیدایش نویسندگانی بود که با ماده ی خام رمان هایشان دچار جدال بودند»(دیچز، ۱۳۷۴ :۱۱۶).

«احساس فشار، فقدان آرامش و اعتماد به نفس، ایجاز زیاده از حد، گرایش مداوم به نگارشی پر رمز و راز و مبهم و حاکی از طغیان ذهنی، و سرانجام، سوق یافتن به سوی دنیای درون که در اغلب رمان های مدرن و به طور خاص در داستان های جریان سیال ذهن دیده می شود، به این دلیل بود که رمان نویسان دیدگاه هنری جامعی نداشتند»(بیات، ۱۳۹۰ :۲۴).

«در آثار قدیم گاهی اندیشه شخصیت رمان یا تک گویی درونی او، مثلاً با افزودن یک فعل «با خود گفت» نقل می شد، و آوردن آن تغییری در سبک و ساختار رمان نمی داد. رمان جدید احساس را به جای اندیشه ارائه می دهد و آن هم از جانب خود شخصیت، نه با دخالت نویسنده. بدین سان وارد جهان پیچیده احساس های درونی و ذهنی می شویم. به ویژه در زمانی که ترتیب اندیشه ها، احساس ها و حساسیت ها از سوی نویسنده تعیین نشده است. اولین نمونه  این نوع رمان که در روزگار خودش جلب توجه نکرد درختان غار را بریده اند اثر ادوارد دوژاردن(۱۹۴۹-۱۸۶۱)بود که باید او را مبدع تصادفی «تک گویی درونی» و سیلان ذهن به شمار آورد. در واقع این نویسنده سمبولیست رشته سخن را به دست شخصیت رمان می دهد که احساس های خود را بیان کند»(سیدحسینی، ۱۳۸۴ :۱۰۶۸).

۲-۴  روان شناسان تأثیر گذار بر هنر و ادبیات

چنان که گفته شد، حرکتی در روانکاوی به رهبری زیگموند فروید، آلفردآدلر و کارل گوستاو یونگ در قرن بیستم ظهور کرد و پیامد های آن نویسندگان دهه های بعد را به طور جدی تحت تأثیر قرار داد.

«رمان مدرن در دوره ای متولد شد که نظریه های انقلابی فروید درباره ی ضمیر ناخودآگاه و نشأت گرفتن اعمال و رفتار انسان از انگیزه های سرکوب شده ای که خود از آن بی خبر است، عرصه های فرهنگی و هنری را سخت تحت تأثیر قرار داده بود. رمان نویس مدرن نیز به منظور نمایش نحوه ی کارکرد ذهن و آنچه درون آن می گذرد، توجه خود را به روانکاوی معطوف کرد»(بیات، ۱۳۹۰ :۲۴).

«سود نهایی روان کاوی این است که گذشته از شرح و توجیه بیماری های روانی، و پاره ای واقعیت های زندگی روزمره، کلیدی برای تعبیر و تفسیر فراورده های زندگی انسان ، مانند آثار هنری، پدیده های فرهنگی تمدنی نظیراخلاق، مذهب، سیاست و غیره در اختیار ما می گذارد»( غیاثی، ۱۳۸۲، ۲۵).

البته اندیشه های جدید در باره ماهیت ذهن و ضمیر ناخودآگاه به بخشی از دیدگاه های غالب زمانه تبدیل شد و رد پای آن دربسیاری از شاخه های هنر مشاهده می شد؛ اما تأثیر داستان نویسان جریان سیال ذهن از این دیدگاه ها بسیار جدی تر و عمیق تر بود.

 ۲-۴-۱  زیگموند فروید

«زیگموند فروید با نام کامل زیگیسموند شلومو فروید[۴] ‏ (۱۸۵۶ – ۱۹۳۹) عصب شناس اتریشی و  پایه‌گذار رشته روانکاوی است.به نظر او بسیاری از رفتارهای انسان تحت تأثیر انگیزه‌های ضمیر ناخودآگاه است. افکار و خاطرات و ضمیر ناخودآگاه، به ویژه از نوع جنسی و پرخاشگرانه، ریشه اختلالات روانی اند»(موللی،۱۳۸۴ :۸).

«به نظر فروید میل جنسی و دوران کودکی نقش سرنوشت سازی در زندگی روانی بازی می کند. نخستین احساس های دوره کودکی، طرز رفتاری که با کودک می شود ، نخستین ستیزه جویی هایش با پدر و مادر، نخستین دلهره هایش از تنهایی، فقدان احتمالی محبت، همه و همه چنان در ذهنش نقش می بندد که هرگز محو نمی شود و مسلماً لحن خاصی به تجربه آینده ی او می دهد و در واقع تجربه اش را در قالب معینی می ریزد. چرا که ویژگی شعور ناآگاه این است که هیچ چیز را از یاد نمی برد و همه چیز را نگه می دارد. ناآگاه را می توان امیال سرکوفته و کودکانه شمرد»( غیاثی، ۱۳۸۲، ۳۷).

[۱] Henri Bergson

[۲] free association

[۳] stream of consciousness

 (به آلمانی)Sigismund Schlomo Freud [4]

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.