تحقیق خودکشی و رویکردهای خودکشی ، شخصیت و نظریه‏های روانشناسی شخصیت

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق خودکشی و رویکردهای خودکشی ، شخصیت و  نظریه‏ های روانشناسی شخصیت دارای ۸۹ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱- سرشت‏ و ‏منش    ۴
۱-۱- شخصیت    ۴
۱-۲- خصوصیات افراد با شخصیت سالم    ۸
۱-۳- عوامل بوجود آورنده شخصیت:    ۹
۱-۴- دیدگاه‏های قدیمی‏در حوزه شخصیت:    ۱۱
۱-۵- نظریه‏های روانشناسی شخصیت:    ۱۵
۱-۶- ساختار زیستی در سیستم های مغزی رفتاری :    ۱۹
۱-۷- ابعاد سرشت عبارتند از:    ۲۱
۱-۸- ابعاد منش عبارتند از:    ۲۳
۲- خودکشی    ۲۴
۲-۱- تعاریف خودکشی    ۲۵
۲-۲- رویکردهای خودکشی    ۲۶
۲-۳- علت شناسی خودکشی    ۳۲
۲-۴- انواع خودکشی    ۳۴
۲-۵- عوامل مرتبط با خودکشی    ۳۸
۳-    پیشینه تحقیقاتی در خصوص شخصیت و خودکشی    ۴۴
۴- جمع بندی و نتیجه‏گیری    ۶۷
منابع    ۶۸

منابع

کاویانی،حسین،۱۳۸۴، اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI در جمعیت ایرانی ، مجله دانشگده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال ۶۳، شماره۲، صفحات ۹۸-۸۹ .

کاویانی، حسین، هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش (TCI)در طبقات سنی-جمسی:یافته‏های تکمیلی، مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، دور۶۷ ، شماره ۴، تیر۱۳۸۸، صفحات ۲۶۶-۲۶۲٫

کاویانی، حسین؛ رحیمی، پریسا، ۱۳۸۱، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی، مجله اندیشه و رفتار، سال هفتم، شماره ۴، بهار ۱۳۸۱٫

کاویانی،حسین، ۱۳۸۱، مسئله گشایی در بیماران افسرده اقدام کننده به خودکشی ، مجله اندیشه و رفتار، شماره ۴، بهار ۱۳۸۱ .

انیسی ، جعفر؛ فتحی آشتیانی، علی؛ سلطانی نژاد، عبدا…؛ امیری، ماندانا ،۱۳۸۵، بررسی شیوع افکار خودکشی و عوامل مرتبط با آن در میان سربازان،مجله طب نظامی، سال ۸، شماره ۲، صفحات ۱۱۸-۱۱۳ .

متینی صدر، محمدرضا؛ کرمی نیا، رضا؛ گلزاری، محمود؛ و همکاران، ۱۳۸۸، عوامل موثر در انسجام گروهی و ارتباط آن‏ها با پرخاشگری و افکار خودکشی در سربازان وظیفه، مجله طب نظامی، دروه ۱۱، شماره ۴، صفحات ۲۴۲-۲۳۷، زمستان ۱۳۸۸٫

محسنی، منوچهر،۱۳۶۶، انحرافات اجتماعی. تهران: انتشارات مروی.

محمد خانی، پروانه ، ۱۳۸۳، همه گیر شناسی افکار خودکشی و اقدام به خودکشی در دختران مناطق پر خطر ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال چهارم ، شماره ۱۴٫

بیان زاده ، سید اکبر ،۱۳۸۳، بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری ، مذهبی فرهنگی در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی – جبری، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، سال یازدهم ، شماره ۴۴ .

بیرامی، منصور؛ اقبالی، علی؛ قلیزاده؛ حسین، ۱۳۹۱، تعامل عامل های شخصیتی با علایم افسردگی ، ناامیدی و افکار خودکشی در بین دانشجویان، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دوره ۳۴ ، شماره ۱ ، صفحات ۳۴-۲۸٫

۱- سرشت‏ و ‏منش

۱-۱- شخصیت

به نظر اتکنسیون[۱] و هیلگارد[۲] (۲۰۰۱) شخصیت عبارت است از الگوهای معینی از شیوه‏های تفکر که نحوه سازگاری شخص را به محیط تعیین می‏کند.

در فرهنگ توصیفی علوم‏ تربیت، شخصیت این‏گونه تعریف شده است: مجموعه صفاتی که با ثبات نسبی در یک فرد وجود دارد و به دیگران اجازه می‏دهد ‏تا بتواند رفتار او را از دیگران متمایز سازد (فراهانی و همکاران، ۱۳۸۳).شخصیت، مجموعه‏ای از جنبه‏های بدنی، عادات، تمایلات، حالات، افکار و رفتارهایی است که در فرد به صورت خصوصیات و صفاتی نسبتا پایدار در آمده است و به صورت یک کل واحد عمل می‏کند (حسینی، ۱۳۸۷).

پروین (۲۰۰۱) ضمن برشماری چند فرض مشخص درباره ماهیت شخصیت، شخصیت را آن دسته از ویژگی‏های فرد یا افرادی می‏داند که الگو‏های ثابت رفتاری آن‏ها را نشان می‏دهد.این فرض‏ها عبارت است از:

ارگانیسم انسان خصوصیاتی متفاوت از سایر‏گونه‏ها دارد و این تفاوت‏ها در مطالعه شخصیت، اهمیت خاصی دارد.

رفتار انسانی پیچیده است و درک شخصیت انسان ایجاب می‏کند که به این پیجیدگی‏های رفتاری توجه شود.

رفتار همیشه آن نیست که به نظر می‏آید و بین یک رفتار و علل آن رابطه ثانی وجود ندارد.

همیشه از عواملی که رفتار ما را تعیین می‏کنند، آگاه نیستیم و یا آن‏ها را تحت کنترل نداریم (به نقل از روبینز[۳] و همکاران، ۲۰۰۲).

شخصیت عبارت است از مجموعه ویژگی‏های جسمانی، روانی و رفتاری که هر فرد را از افراد دیگر متمایز می‏کند (کریمی، ۱۳۸۵).

شخصیت افراد منحصر به فرد است، اما شخصیت افراد مختلف دارای وجوه اشتراک نیز هست.هم‏چنین شخصیت فرد بالغ نسبتاً ثابت باقی می‏ماند اما دو عامل رشد و تجربه می‏توانند آن را تغییر دهند (حسینی،۱۳۸۷).

شخصیت هر فرد کل خصایص بدنی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی اعم از موروثی و اکتسابی هستند که او را به‏طور آشکار از دیگران مشخص می‏کند. شخصیت ایستا نیست بلکه پویا یا پیوسته در حال تغییر است. وقتی از شخصیت فرد سخن می‏گوییم به‏یکتا و بی‏نظیر بودن او توجه داریم، زیرا دو فرد هم شخصیت نمی‏توان یافت. در واقع، شخصیت فرد همان است که او با ضمیر((من)) یا کلمه ((خود)) از آن تعبیر می‏کند و منظور از شناخت شخصیت فرد، شناخت ترکیب و سازمان رفتار او به صورت تمامی ‏و کلیت است (فراهانی، ۱۳۸۳).

شخصیت در اصطلاح عامه معانی متعدد دارد. یکی از آن معنی هیبت است. از این رو کسی که می‏تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد‏ تحمیل کند، آدمی ‏با شخصیت به شمار می‏رود. معنی رایج دیگر شخصیت، هر نوع صفت اخلاقی برجسته‏ای است (مانند شجاعت اخلاقی، قوت اراده، مناعت طبع، و ….) که سبب امتیاز فرد می‏گردد ‏تا آن‏جا که‏ او را به‏خصوص به آن صفت می‏شناسند و به خاطر آن صفت می‏ستایند. واژه شخصیت در اصطلاح، بلندی مقام را هم می‏رساند، چنآن‏چه گفته می‏شود ((‏شخصیت‏های علمی‏))، ((‏شخصیت‏های مملکتی)). کلمات ((اخلاقی)) و ((حقوقی)) که بر شخصیت اضافه می‏شوند معانی تازه‏ای به آن می‏دهند. اما شخصیت از نظر فلسفی بیشتر به جوهر مجردی اطلاق می‏شود که مستقل از بدن و حاکم بر آن پنداشته شده است و معمولاً با واژه‏های ((روان))، ((نفس))، ((روح)) و نظایر آن تعبیر می‏شود. اما تعریف شلدون[۴] که تعریفی کلی، جامع و مانع به نظر می‏رسد این است: شخصیت سازمان پویای (زنده) جنبه‏های ادراکی، انفعالی، ارادی و بدنی (شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد است (سیاسی، ۱۳۸۱).

هریک از ما به نوعی روانشناس شخصیت هستیم یعنی معمولا در مورد دیگران حدس‏هایی می‏زنیم، از اصطلاحاتی برای توصیف و تفکیک آن‏ها استفاده می‏کنیم و قوانینی برای درک و پیشن‏بینی رفتار‏هایشان داریم. اگر چه این اصول و برداشت‏ها را به ندرت برداشت می‏کنیم، ولی در تفکر ما رسوخ می‏کند و بر رفتارمان اثر می‏گذارند. در برخورد با افراد آن‏ها را با اصطلاحات مربوط به شخصیت توصیف می‏کنیم و براساس ارزیابی از شخصیت آن‏ها، به این قضاوت زودرس می‏نشینیم که آن‏ها را دوست داریم یا نه. تعامل با دیگران تا حدی تحت تاثیر انتظاری است که از آن‏ها داریم، این انتظار از برداشت از شخصیت آن‏ها به وجود می‏آید. این امر هم در تصمیمات کوچکی که می‏گیریم و هم در تصمیمات عمده‏تر زندگی که در ارتباط با دیگران مصداق پیدا می‏کند. با این وصف به ندرت چهارچوب مورد استفاده را ابراز می‏کنیم و آن را برای بررسی جدی تر بر‏ملا می‏سازیم. در جریان زندگی روزانه ‏از نظریه‏های خود در مورد شخصیت استفاده می‏کنیم ولی آن‏ها را به بوته‏ی آزمایش نمی‏گذاریم (گروسی،۱۳۸۰).

عوامل ایجاد کننده‏ی شخصیت دو دسته‏اند. عوامل وراثتی که به وجود آورنده‏ی ویژگی‏های جسمی هستند، عوامل محیطی که زمینه‏ساز رشد و توسعه‏ی جنبه‏های وراثتی و ایجاد کننده‏ی بسیاری از خصوصیات اکتسابی شخصیت می‏باشند.

سنگ بنای اولیه شخصیت از هنگامی ‏گذاشته می‏شود که‏ یک اسپرم ماتوزوئید (سلول جنسی نر) با یک اوول (سلول جنسی ماده) ترکیب می‏شود و سلول تخم را به وجود می‏آورد. هر سلول تخم حاوی ۲۳ کرموزم از پدر است که این کرموزم‏ها از طریق ژن‏هایی که روی آن‏ها قرار دارند ناقل صفات ارثی مختلف والدین به فرزندان هستند. از این ۲۳ جفت کرموزوم، تنها جفت آخر تعیین کننده‏ی جنسیت است. این جفت آخر در مردان به صورت XY و در زنان به صورت XX خوانده می‏شود. بدین ترتیب نخستین تمایز شخصیت که جنسیت در مرد و زن است با ترکیب خاص کرموزمی مشخص می‏شود (کریمی، ۱۳۸۵).

ژن‏ها که در واقع انتقال دهنده‏ی صفات هستند، بسیار با ثبات‏اند ‏تنها جهش و تغییرات حاد محیطی قادرند در ژن‏ها تغییر ایجاد کنند.

دستگاه عصبی انسان از طریق تکانه‏های عصبی اداره کننده‏ی فعالیت‏های انسان هستند و می‏توانند در تفاوت میان شخصیت‏ها مؤثر باشند. پاولوف[۵] فیزیولوژیست مشهور روسی تفاوت‏های فیزیولوژیست را بر حسب فرایند‏های برانگیختگی و بازداری توجیه کرده است. به عقیده ‏او اگر برانگیختگی و بازداری هر دو متحرک و پرنوسان باشند، شخصیت حاصله، مزاج دموی خواهد بود، اگر هر دو فرآیند متعادل و راکد باشد، شخصیتی که به وجود می‏آید مزاج صفراوی خواهد بود، اما در مورد نظر پاولوف در مورد شخصیت‏های انسانی جای بحث و تردید است. نقش هورمون‏های گوناگون در تعیین و شکل دهی شخصیت به سایر حائز اهمیت است. این هورمون‏ها که ترشحات غدد درون ریز هستند، کنترل رشد جسمی ‏و حتی خلق و خوی ایشان را به عهده دارند و بسیاری از رفتارهای افراد و دچار شدن به بیماری‏های روانی و جسمی تحت تاثیر همین هورمون‏ها می‏باشند (کریمی، ۱۳۸۵).

۱-۲- خصوصیات افراد با شخصیت سالم

می‏تواند و می‏خواهد مناسب سن خود مسئولیت‏هایی را به عهده بگیرد.

از تجربه‏های موفقش لذت می‏برد.

علاقمند است مسئولیت‏های نقش‏های خود را در زندگی بپذیرد.

به مسائل و مشکلاتی که مستلزم حل هستند می‏تازد.

از برطرف کردن موانع خوشبختی لذت می‏برد.

با حداقل نگرانی، تعارض و اندرزجویی تصمیم می‏گیرد.

برسر انتخابش می‏ایستد مگر این که متقاعد شود که انتخابش نادرست بوده است.

از پیشرفت‏های واقعی بیش از پیشرفت‏های خیالی رضایت دارد.

می‏تواند ‏تفکر را به عنوان دستور کار، به وسیله تعویق انداختن کار یا گریز از کار به‏کار ببرد.

به جای توجیه شکست‏ها از آن‏ها یاد می‏گیرد.

موفقیت‏هایش را بزرگ جلوه نمی‏دهد یا آن‏ها را به حوزه‏های نامربوط شامل نمی‏کند.

می‏داند هنگام کارکردن چگونه کار کند و موقع بازی کردن چگونه بازی کند.

می‏تواند به موقعیت‏های زیان آور ((نه)) بگوید.

می‏تواند به موقعیت‏هایی که نهایتاً به او کمک می‏کند ((آری)) بگوید.

می‏تواند هنگامی‏که به حقوقش تجاوز می‏شود مستقیماً اظهار خشم کند.

می‏تواند مستقیماً و با میزان و نوع خاص، مهرورزی کند.

می‏تواند درد و ناکامی هیجانی را در صورت لزوم‏تحمل کند.

می‏تواند با مشکلات مواجهه شود و با آن‏ها کنار آید.

می‏تواند انرژی خود را روی هدف مهم متمرکز کند (شعاری نژاد، ۱۳۷۳).

۱-۳- عوامل بوجود آورنده شخصیت:

چون شخصیت را می‏توان مجموعه ویژگی‏های جسمانی، روانی و رفتاری در افراد در نظرگرفت، پس عواملی که به‏وجود آورنده این ویژگی‏‏ها است ساخته وراثت و بخش دیگر آن زاینده عوامل اجتماعی یا محیط است. تعیین این‏که کدام یک از این دو عامل نقش مهم‏تری در ایجاد شخصیت دارند، کار غیر ممکنی است. اما بدیهی است که شخصیت هر فرد حاصل تعامل و تأثیر متقابل هر دو عامل است. بدین معنی که از یک سو عوامل محیطی در چهار چوب امکانات و محدودیت‏های فیزیولوژیکی و ساختار توارثی تأثیر می‏کنند و از سوی دیگر توانائی‏های بالقوه که عمدتاً محصول توارث هستند هنگامی می‏توانند شکوفا شوند و از قوه به فعل در آیند که محیط مناسبی برای شکوفا شدن داشته باشند (روبینز[۶]، ۲۰۰۲).

[۱] – Etecsion

[۲] – Hiligard

[۳] – Robins

[۴]– Sheldon

[۵]– paoloof

[۶]-Robins

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مفهوم شخصیت از دیدگاه مختلف و عوامل موثر بر شخصیت و نظریه های عاملی شخصیت و پرسشنامه سرشت و منش (TCI)
 • تحقیق بازی های یارانه ای و شخصیت و نظریه های مربوط به بازی و شخصیت
 • تحقیق تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و دیدگاهها و نظریه ها و عوامل موثر بر آن و ویژگی های شخصیت و عوامل به وجود آورنده شخصیت و نظریه های ان
 • تحقیق شخصیت و نظریه‌های مرتبط با آن
 • تحقیق ماهیت شخصیت و ارتباط جرم و شخصیت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.