تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی و نظریه های مرتبط با انگیزش پیشرفت

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق راهبردهای شناختی و فراشناختی و نظریه های مرتبط با انگیزش پیشرفت  دارای ۸۵ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

شناخت    ۷
فراشناخت    ۸
پیدایش رویکرد فراشناخت    ۱۱
مولفه های فراشناخت    ۱۳
مهارت های فراشناختی    ۱۶
راهبردهای شناختی    ۲۵
راهبردهای فراشناختی    ۳۰
مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی    ۳۱
آموزش و پرورش رسمی فراشناخت    ۳۲
هدف    ۳۲
راهبردها کدامند؟    ۳۲
عناصر مهم این راهبردها کدامند؟    ۳۳
مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی    ۳۴
روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت    ۳۶
هدف اساسی    ۳۶
مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی    ۳۷
مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی    ۳۸
مداخلات غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی    ۴۱
راهبردهای براون برای کمک به فراشناخت    ۴۴
راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناخت    ۴۶
انگیزه، انگیزش و انگیزه پیشرفت    ۵۰
نیازها و انگیزش    ۵۳
نیاز به پیشرفت، خودشکوفایی و خودشناسی    ۵۵
نظریه های انگیزه پیشرفت    ۵۵
نظریۀ نسبت دادن(اسناد)    ۵۵
الگوی اتکینسون    ۵۶
نظریه مک کللند    ۵۷
نظریه برانگیختگی    ۵۸
پیامدهای انگیزه پیشرفت    ۵۸
رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی    ۶۱
جمع بندی    ۷۷
فهرست منابع    ۷۹

منابع

فرانکن، رابرت(۱۳۸۴) انگیزش و هیجان. ترجمه حسن شمس اسفندآباد و دیگران. تهران: نشر نی.

-فونتانا. د(۱۳۸۵) روانشناسی برای معلم. ترجمه عفت السادات حق گو. تهران: شباهنگ.

برونو، فرانک.(۱۳۷۳). فرهنگ توصیفی اصطلاحات روانشناسی. ترجمه مهشید یاسایی و فرزانه طاهری. انتشارات طرح نو .

کدیور، پروین(۱۳۸۳) روانشناسی تربیتی. تهران : سمت(چاپ هشتم).

هومن، حیدر علی.(۱۳۷۷). روانسنجی . تهران : انتشارات رشد.

هومن، حیدر علی.(۱۳۷۸). راهنمای تدوین گزارش پژوهشی،رساله وپایان نامه تحصیلی . تهران : نشر پارسا.

هومن، حیدر علی و عسگری، علی.(۱۳۷۹). تهیه و استاندارد کردن آزمون انگیزه پیشرفت. مجله پژوهشهای روان شناختی،شماره ۶٫ زمستان.

هومن، حیدر علی.(۱۳۸۰). تحلیل داد ه های چند متغیری درپژوهش رفتاری. تهران : نشر پارسا.

هومن، حیدر علی.(۱۳۸۴). استنباط آماری درپژوهش رفتاری . تهران : انتشارات سمت.

هومن، حیدر علی.(۱۳۸۶). شناخت روش علمی درعلوم رفتاری . تهران : انتشارات سمت.

آدلایدآ.ام.نیکل وپنی ام.پکسمن.(۱۹۹۹). راهنمای عملی تهیه ونمایش جدولهای آماری در پژوهش رفتاری . ترجمه حیدرعلی هومن وعلی عسگری (۱۳۸۸).تهران : انتشارات سمت.

آوانسیان، اما.(۱۳۷۷). نقش آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب و سرعت یادگیری دانش آموزان دختر مدارس روزانه مقطع راهنمایی شهر تهران(پایان نامه کارشناسی ارشد ). دانشگاه علامه طباطبایی : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

ابراهیمی قوام آبادی، صغری.(۱۳۷۷). اثربخشی سه روش آموزشی راهبردهای یادگیری  آموزش دوجانبه، توضیح مستقیم و چرخه افکار بر درک مطلب، حل مسئله، دانش فراشناخت، خودپنداره تحصیلی و سرعت یادگیری در دانش آموزان دختر دوم راهنمایی معدل پایین تر ۱۵ شهر تهران(رساله دکتری) دانشگاه علامه طباطبایی : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی .

برونینگ، راجر. اچ و گلاور، جان. ای.(۱۹۹۰). روانشناسی شناختی برای معلمان . ترجمه علینقی خرازی(۱۳۷۹). تهران : مرکز نشر دانشگاهی.

سیف، علی اکبر.(۱۳۷۴). روش آموزش متقابل، وسیله ای برای پرورش راهبردهای شناختی و فراشناختی. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. ش ۱۳٫

سیف، علی اکبر.(۱۳۷۹). روشهای یادگیری و مطالعه . تهران : نشر دوران .

 شناخت

شناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راههایی گفته می شود که در آن ها اطلاعات پردازش[۱] می شوند. یعنی راههایی که به وسیله آن ها اطلاعات  مورد توجه قرار گرفته، به رمز در آمده و در حافظه ذخیره می شود تا، هر زمان که نیاز باشد از حافظه فرا خوانده شده و مورد استفاده قرار گیرد.

ادراک[۲]، تخیل[۳]، بازشناسی[۴]، حل مسئله[۵] و تفکر از اصطلاحاتی است که به مراحل فرضی شناخت اشاره دارد (وول فولک[۶] ۱۹۹۰ ). واژه شناخت جهت توصیف روش هایی به کار می رود که طی آنها اطلاعات پردازش[۷] می شوند. بیشتر فعالیت های شناختی، وابسته به عوامل فراشناختی هستند که این فعالیت ها را نظارت و کنترل می کنند(اسپادا و همکاران، ۲۰۰۷). در زیر به فراشناخت و عوامل فراشناختی اشاره شده است.

 فراشناخت

یادگیری را تغییر نسبتاً دائمی در رفتار نهفته یک شخص بر اثر کسب تجربه تعریف می کنند؛ و این نکتۀ مهمی است که یادگیرنده به صورت فعال و از راه تعامل دائم با محیط، به ساخت دانش می پردازد (فونتانا، ۱۳۸۵). فلاول براین باور بود که اصطلاح فراشناخت به فرآیندهای شناختی گفته می شود که در کنترل جنبه های شناخت نقش دارند(پوردون و کلارک[۸]، ۱۹۹۹). در واقع فراشناخت به دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آن ها برای رسیدن به هدف های یادگیری گفته می شود، چنانکه فرد را یاری می دهد تا به هنگام یادگیری و دانستن امور، پیشرفت خود را زیر نظر گیرد. همچنین این دانش به افراد کمک می کند تا نتایج تلاش های خود را ارزیابی کرده و میزان تسلط خود را بر مطالبی که خوانده است بسنجد. یکی از رویکردهای آموزشی نوین، خودارزشیابی است. خودارزشیابی را به عنوان راهکار فراشناختی در یادگیری زبان تعریف می کنند که در آن، زبان آموزان عملکرد خود را پس از تکمیل فعالیتهای  یادگیری بررسی و یا پیشرفت خود را در به کار بردن زبان کنترل می کنند(دیک[۹]، ۱۹۹۱ و ریچاردز[۱۰]، ۱۹۹۲). هدف اصلی خودارزشیابی گسترش فرایند شناختی است به گونه ای که یادگیری توسعه یابد(لئو[۱۱]، ۲۰۰۰: ۵۶۵). فراشناخت عبارت است از فرایندهای ذهنی که در آن فردی، فرایندهای ذهنی خود را در تفکر، یادگیری و یادآوری[۱۲] هدایت می کند. به این ترتیب فراشناخت به فرد اجازه می دهد که پس از خواندن یک پاراگراف، آگاه شود که آیا آن را فهمیده است یا خیر؟ بنابراین، فراشناخت مفهومی چند وجهی است که شامل دانش ها(باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز، ۱۹۷۹؛ فلاول، ۱۹۷۹؛ نلسون[۱۳] و همکاران، ۱۹۹۹؛ موسس و بیرد[۱۴]، ۲۰۰۲؛ اسپادا[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۷).

فرایندهای فراشناختی دارای دو جنبۀ مستقل اما مرتبط بایکدیگرند : یکی دانش فراشناختی و دیگری تجربه فراشناختی(کدیور، ۱۳۸۳). می توان گفت اکثر نظریه پردازان بین دو جنبه فراشناخت تمایز قائل شده اند: دانش فراشناختی که عبارت است از اطلاعاتی که افراد در مورد شناخت خود درباره عوامل و راهبردهای یادگیری مرتبط با تکلیف دارند؛ و تنظیم فراشناختی که به انواع اعمال اجرایی نظیر توجه، بازبینی، برنامه ریزی و شناسایی خطاها در عملکرد اشاره دارد و بر فعالیتهای شناختی اثر می گذارد(ولز، ۲۰۰۰). براون[۱۶](۱۹۸۰) عقیده دارد از آنجا که دانش فراشناختی، یادگیری چگونه یادگرفتن است، داشتن آن باعث می شود افراد بطور کارآمدتر و منعطف تر به تطبیق توانایی های شناختی خود با تکلیف جدید بپردازند. دانش فراشناختی شامل توانایی فرد در پرسیدن سئوال هایی از نوع سئوال های زیر از خودش است :

درباره این موضوع چه می دانم؟

به چه مقدار زمان برای یادگرفتن این موضوع نیاز دارم؟

برای پرداختن به حل این مسئله، چه برنامه ای مناسب است؟

چگونه می توانم نتیجه این کار را برآورد یا پیش بینی کنم؟

چگونه باید در روش هایی که استفاده می کنم، تجدیدنظر کنم؟

اگر مرتکب خطایی شدم، چگونه می توانم آن را مشخص کنم؟

مهارت های فراشناختی مهارت های بازبینی هستند که در خلال یادگیری و آموزش فعال می شوند. اگر فرد نداند چگونه پاسخ هایش را وارسی کند، وقت کافی برای مطالعه اختصاص دهد یا در صدد برآید که بفهمد اطلاعاتی درباره موضوع قبلا آموخته است یا نه؟، در آن صورت تکلیف یادگیری آن چنان جلوه می کند که گویی برای اولین بار است که با آن روبرو شده است. یادگیری همیشه فعالیتی دشوار است. مهارت های فراشناختی یادگیری را برای فرد ساده تر می کنند زیرا در ضمن یادگیری و انتقال یادگیری دو نوع تفکر فراشناختی رخ می دهد :

تفکر درباره ی آن چه فرد می داند.

تفکر درباره نظم دادن فعالیت هایی که به یادگیری منجر می شود.

فراشناخت در خلال یادگیری و در خلال انتقال، دو نوع متفاوت از یکدیگر هستند زیرا چنان که گفته شد اولی آگاهی هایی درباره نظم بخشیدن به نحوه ای که به یادگیری پرداخته می شود است، و دیگری یادگرفتن نحوه ی یادگرفتن است.

گیج و برلاینر[۱۷] (نقل از سیف، ۱۳۸۷) معتقدند بسیاری از دانش آموزان نیاز به این گونه مهارت های یادگیری آموزی دارند. یادگیرندگان تنها زمانی می توانند نحوه ی یادگرفتن را بیاموزند که بر استراتژی های کلی شناختی تسلط یافته باشند.

فقدان فراشناخت، ممکن است باعث ایجاد خطاهایی در محیط کاری شده و منجر به عدم آگاهی از خطاهایی شود که می توان از بروز آنها، با انتخاب یک رویکرد مناسب جلوگیری کرد(هائت[۱۸]، ۲۰۰۰).

 پیدایش رویکرد فراشناخت

تا حدود اوایل قرن بیستم میلادی بر طبق نظریه انظباط صوری[۱۹] یا انظباط ذهنی[۲۰] ، اعتقاد بر این بود که یادگیرندگان باید برای پرورش و ورزش ذهنی، علوم و اطلاعات دشوار چون ریاضیات، زبان های لاتین و یونانی را در اثر تکرار و تمرین بیاموزند. بر طبق این نظریه اعتقاد بر این بود که همانگونه که ورزش بدنی، عضلات را نیرومند می سازد، تحصیل این اطلاعات نیز ذهن دانش آموزان را ورزیده می کند. پیروان این نظریه معتقد بودند که ذهن از توانایی هایی برخوردار است که باید آن ها را از طریق ورزش ذهنی پرورش داد.

بر اثر تحقیقاتی که روان شناسان در قرن حاضر انجام دادند(ثرندایک) ابطال این نظریه به اثبات رسید و از آن پس این اعتقاد پیروان خود را از دست داد. ثرندایک در تحقیقات خود نشان داد که آن چه باعث می شود تا یادگیری یک تکلیف بخصوص، یادگیری تکلیف دیگری را آسان سازد، وجود عناصر مشابه بین این دو تکلیف است. یعنی زمانی یادگیری یک مطلب یادگیری مطلب دیگری را سهولت می بخشد که بین این دو تکلیف عناصر مشابه وجود داشته باشد. بنابراین انتقال مثبت مستلزم کاربرد اصول، قوانین و قواعد یاد گرفته شده قبلی در موقعیت فعلی برای حل کردن مسائل تازه است. در حل مسئله، پیدا کردن یک راه حل بخصوص برای یک مسئله ویژه چندان مورد نظر نیست. مهم آن است که در اثر حل مسئله، یک اصل یا قانون انتزاعی[۲۱] بدست آید که برای موقعیت های دیگر قابل تعمیم و انتقال پذیر باشد. کای[۲۲](۱۹۹۲) نقش مهم رفتارهای فراشناخت در حل مسآله را شناسایی کرد و استدلال کرد که تفاوت های افراد در حل مسآله را به تفاوت های فراشناختی آنها مربوط می شود. برخی محققان به این نتیجه دست یافته اند که فرایندهای فراشناختی لازمۀ موفقیت در حل مسآله هستند چرا که به فرایندهای شناختی سمت و سو می دهند و آنها را تنظیم می کنند(مونتاگو[۲۳]، ۱۹۹۲؛ براردی-کولتا[۲۴] و همکاران، ۱۹۹۵).

[۱] processing

[۲] perception

[۳] imagination

[۴] recognition

[۵] problem solving

[۶] Wolfolk

[۷] processing

[۸] Purdon  & Clark

[۹] Dick

[۱۰] Richards

[۱۱] Leow

[۱۲] remembering

[۱۳] Nelson

[۱۴] Moses & Baird

[۱۵] Spadaa

[۱۶] Brown

[۱۷] Gage and Berliner

[۱۸] Huet

[۱۹] formal discipline

[۲۰] mental discipline

[۲۱] abstract

[۲۲] Cai

[۲۳] Montague

[۲۴] Berardi-Coletta

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدرسه هوشمند و طرح هوشمند سازی مدارس و تقابل انگیزش پیشرفت و مدارس هوشمند
 • تحقیق انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و نظریه انگیزه پیشرفت و عوامل مرتبط با انگیزش
 • تحقیق مهارت های روانی و انگیزش و اعتماد به نفس در ورزش
 • تحقیق مدیریت آموزشی و سبک رهبری و انگیزش و نظریه های آن
 • تحقیق اهداف و ضرورت آموزش و مفهوم انگیزش و تئوری ها و نظریه های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.