تحقیق رویکرد ها و دیدگاه های پیرامون ژئوپلیتیک و تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق رویکرد ها و دیدگاه های پیرامون ژئوپلیتیک و تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه دارای ۸۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲- تعاریف و رویکرد ها و دیدگاه های ژئوپلیتیک    ۵
۲-۱- تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون    ۵
۲-۲- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیک    ۶
۲-۳- ویژگی ها و تحول نظری ژئوپلیتیک    ۷
۲-۴- جهانی شدن و تحول مفهومی ژئوپلیتیک    ۸
۲-۵- رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن)    ۸
۲-۶- دیدگاه های جدید در ژئوپلیتیک    ۱۱
۲-۷- عوامل موثر در ژئوپلیتیک    ۱۲
۲-۸- واگرایی    ۱۲
۲-۹- همگرایی    ۱۳
۲-۱۰- تعریف جغرافیای سیاسی    ۱۳
۲-۱۱- پوزیتیویسم    ۱۵
۲-۱۲- ظهور مکتب ساختارگرایی    ۱۷
۴-تحلیل ژئوپلیتیک عوامل تأثیرگذار بر واگرایی های ایران و ترکیه    ۲۴
۴-۱- ژئوپلیتیک ایران    ۲۴
۴-۱-۱- جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در منطقه آسیای جنوب غربی    ۲۴
۴-۲- ژئوپلیتیک ترکیه در منطقه    ۲۶
۴-۲-۱- مشکلات ترکیه با کشورهای همجوار و خارج از قلمرو ملی    ۲۷
۴-۲-۲- ژئوپلیتیک آب    ۲۸
۴-۳- روابط ایران و ترکیه از زمان عثمانی تا به امروز    ۲۸
۴-۳-۱- روابط ایران و ترکیه در دوره پهلوی    ۲۹
۴-۴- جایگاه ایران و ترکیه در ساخت قدرت و سیاست منطقه خاورمیانه    ۳۱
۴-۵- روابط ایران و ترکیه در سایه تحولات سوریه    ۳۳
۴-۶- تنگه های استراتژیک موجود در منطقه    ۳۴
۴-۶-۱- ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای اقتصادی آن برای ایران    ۳۶
۴-۶-۲- اهمیت راهبردی تنگه هرمز برای اقتصاد جهان    ۳۸
۴-۶-۳- تنگه داردانل و تنگه بسفر    ۳۸
۴-۶-۴- موقعیت ترانزیتی ممتاز ترکیه    ۳۹
۴-۷- عوامل همگرا و واگرا در روابط ایران و ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه (۲۰۰۹-۲۰۰۲)    ۳۹
۴-۷-۱- تلاش برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای؛ رقابت یا همکاری    ۳۹
۴-۷-۲- نگرش ترکیه و ایران به مسائل خاورمیانه    ۴۱
۴-۷-۳- عوامل همگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه    ۴۴
۴-۷-۴- ایران و ترکیه دو کشور غیر عرب منطقه    ۴۷
۴-۷-۵- شکست طرح انزوای ایران    ۴۸
۴-۷-۶- افکار عمومی ترکیه    ۴۸
۴-۷-۷- عوامل واگرا در روابط ایران و ترکیه در دوران حکومت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه    ۴۸
۴-۷-۸- نگاه متفاوت به مسائل جهانی و منطقه ای    ۴۹
۴-۷-۹- مسأله ی هسته ای ایران    ۴۹
۴-۷-۱۰- رقابت دو کشور در مناطق آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه    ۵۰
۴-۷-۱۱- تأثیر مسأله ی کُرد بر روابط دو کشور    ۵۰
۴-۷-۱۲- روابط ترکیه و امریکا و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه    ۵۰
۴-۷-۱۳- روابط ترکیه و اسرائیل و تأثیر آن بر روابط ایران و ترکیه    ۵۲
۴-۸- بررسی اختلافات، ادعاها و منازعات مرزی و ارضی در کشور ایران و ترکیه    ۵۳
۴-۹- جایگاه و نقش ایران و ترکیه در تحولات منطقه ای    ۵۶
۴-۱۰- تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا: (تأثیر بر روابط ایران و ترکیه)    ۶۱
۴-۱۱- نقش ترکیه در تحولات اخیر کشورهای منطقه    ۶۵
۴-۱۲- بررسی و مقایسه اقتصاد ترکیه با اقتصاد ایران    ۶۵
۴-۱۲-۱- روابط اقتصادی ایران و ترکیه در گرو روابط سیاسی    ۶۸
۴-۱۳- نقش فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز    ۷۱
۴-۱۴- موانع همگرایی ایران و ترکیه در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز    ۷۵
۴-۱۴-۱- تقابل ایدئولوژیک (اسلام گرایی و دنیاگرایی)    ۷۶
۴-۱۴-۲- تقابل نقش های منطقه ای    ۷۷
۴-۱۴-۳- رقابت اقتصادی    ۷۹
۴-۱۴-۴- عامل امنیتی    ۸۱
منابع و مأخذ    ۸۳

منابع

علی رحیم پور، کتاب تحولات ژئواستراتژیک در سد بیست و یکم و جایگاه منطقه و ایران، ۱۳۸۱

مجتهدزاده، پیروز؛ عسکری، سهراب؛ جغرافیایی سیاسی و ژئوپلیتیک، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۴

مقاله جلال درخشه، مجید دیو سالار، ۱۳۹۰

میر حیدر، دره. ژئوپلیتیک ارائه تعریفی جدید، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ۱۳۸۳

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، کتاب سبز ترکیه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۸۶

راهنمای زبان ایرانی، جلد اول، ترجمه بختیاری، انتشارات ققنوس، زمستان ۱۳۸۲

رضازاده، سخاوت. استراتژی خاورمیانه ای ترکیه و محدودیت ها و مطلوبیت های ایران، تهران، مرکزی تحقیقات استراتژیک، ۱۳۸۶

سیاست معاونت آموزشی و پژوهشی سیاست خاورمیانه و خلیج فارس، ۹۰

آصف، محمدحسن (۱۳۸۰). اهداف سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی، فصلنامه خاورمیانه، شماره ۲۸، ص ۱۶۰-۱۴۱

احمدی، حمید (۱۳۸۸). ترکیه، پان ترکیسم و آسیای مرکزی، مطالعات آسیای مرکزی، سال دوم، شماره ۵، ص ۲۲-۱

Bulent & Biakarakayad Plot. Turkey & Middle East, Frontiers of The Neo Geographic Imagination, Australian Journal of International Relations, vol 67, 2009

Flanagan, Stephen J & Brannen, Samuel J. Turkey’s Shifting Dynamics Implications for U. S.-Turkey Relations, 2008

Karakoc, Abdullah. Turkey’s Relations with Iran & the United States, A Shift in Alignment? March, 2009

۲- تعاریف و رویکرد ها و دیدگاه های ژئوپلیتیک

 ۲-۱- تعاریف ژئوپلیتیک از دیدگاه های گوناگون

ژئوپلیتیک دارای نقش برجسته ای در روابط بین الملل و سیاست بین الملل است و از دو بخش «ژئو» به معنای زمین و «پلیتیک» (سیاست) تشکیل یافته است. دانشنامه ی سیاسی آشوری از ژئوپلیتیک را «ترکیبی از جغرافیای سیاسی و علم سیاست» می داند. (آشوری، ۱۳۷۳: ۱۸۲) مراد از این واژه «رابطه ی بین منابع زیرزمینی و موقعیت جغرافیایی یک کشور با وضع و موقعیت سیاسی آن است». (طلوعی، ۱۳۷۲: ۵۱۷)

ژئوپلیتیک (علم سیاست جغرافیایی) «بررسی رابطه ی بین جغرافیا و سیاست، جغرافیای سیاسی (طراحی سیاست خارجی کشور با توجه به عوامل جغرافیایی و جمعیتی آن، نظریه ای که سیاست را وابسته به محیط می داند)، مطالعۀ نفوذ عوامل فیزیکی در مشی سیاسی و سیاست خارجی کشور تعریف می کند. (مهاجری، ۱۳۵۶: ۲۰۴)

دکتر دره میرحیدر جدیدترین تعریفی که از ژئوپلیتیک ارائه کرده است بدین شرح است: «ژئوپلیتیک شیوه قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیرهای سیاسی در سطح ملی و منطقه ای است». دکتر پیروز مجتهدزاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد است: «ژئوپلیتیک یا جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا پدیده های محیطی چون، موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کم آب، امکانات ارتباطی و انتقالی (زمینی، دریایی، هوایی و فضایی) وسایل ارتباط جمعی و … را در تصمیم‎گیری های سیاسی، به ویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند». (مجتهدزاده، ۱۳۸۱: ۱۲۸)

دکتر حافظ نیا در جای دیگر (موضوع ژئوپلیتیک را رفتار گروه های انسانی متشکل نسبت به یکدیگر بر پایه جغرافیا قدرت و سیاست) می داند.

(جعفری پارکر ژئوپلیتیک را ارزیابی فضایی روابط بین الملل تعریف می کند. ژنرال فرانسوی پیرگالوا، نویسنده اثری با عنوان ژئوپلیتیک راه های رسیدن به قدرت، منتشر در سال ۱۹۹۰، ژئوپلیتیک را چنین تعریف می کند: ژئوپلیتیک یعنی مطالعه نحوه ارتباط بین هدایت سیاسی یک قدرت با برد بین المللی و چهارچوب جغرافیای عملکرد آن) عزتی در تعریف مفهومی ژئوپلیتیک می نویسد: (درک واقعیت های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی و منافع ملی و حیات ملی را حفظ کرد. از جمع تعاریفی که از ژئوپلیتیک ارائه شده این چنین می توان نتیجه گرفت که: «ژئوپلیتیک (Geopolitics) به معنی سیاست جغرافیایی است و به مطالعه تأثیر عوامل محیطی و جغرافیایی بر سیاست و تصمیمات سیاسی می پردازد. به عبارت دیگر ژئوپلیتیک یعنی سیاست (غالباً سیاست خارجی) برگرفته از جغرافیا». (حافظ نیا، ۱۳۷۹: ۲۳)

 ۲-۲- تاریخچه و اهمیت ژئوپلیتیک

در نوشته های تاریخی دانشمندانی همچون ارسطو در یونان به نقش آب و هوا در سیاست و حتی جغرافی‎دانان مسلمانی مانند ابن خلدون و ابن سینا به موضوع ژئوپلیتیک اشاره کرده اند اما این واژه در قرن نوزدهم ابداع شد.

رودلف کیلن جغرافیدان سوئدی (۱۸۶۴ م- ۱۹۲۲ م) واژه ی ژئوپلیتیک را مطرح، و معتقد بود «حکومت پنج رکن دارد که به ترتیب عبارتند از: کراتوپلتیک (مطالعه ی وضع حکومتی یک کشور)، دموپلیتیک  (مطالعه ی جمعیت یک کشور)، اکونوموپلتیک (مطالعه ی منابع اقتصادی کشور)، سوسیوپلتیک (مطالعه ی وضع اجتماعی کشور) و مهم تر از همه ژئوپلیتیک (مطالعه ی جغرافیای کشور) است». (فرهیخته، ۱۳۷۷: ۴۷۲)

«در اواخر قرن نوزدهم (۱۸۹۷ م) فردریک راتزل دانشمند آلمانی (بر اساس تحقیقات رودلف کیلن) جغرافیای سیاسی و مطالعات دانشگاهی ژئوپلیتیک را بنیان نهاد و در کتاب جغرافیای سیاسی خود برای نخستین بار «حکومت» را از دید جغرافیا مورد مطالعه قرار داد». (مجتهدزاده، ۱۳۸۴: ۶۸)

اما مفهوم ژئوپلیتیک با جغرافیای سیاسی تفاوت دارد چرا که ژئوپلیتیک در طی فرآیند تاریخی با توجه به تغییر انسان های مختلف در مقتضیات زمانی و مکانی، ثبات و دوام نداشته است و مفاهیم آن اعتباریند و با مقتضیات زمان و محیط جغرافیایی شکل می گیرند، دگرگون می شوند و مورد تأیید و گاهی از بین می روند. برعکس مفاهیم جغرافیای سیاسی مانند مرز، مهاجرت و غیره مفاهیمی همیشگی و پایه هستند و در طول فرآیند تاریخی دگرگون و از بین نمی روند. در تأیید مطالب فوق «زمان آلمان هیلتری، آموزش جغرافیا و ژئوپلیتیک به عنوان اساسی ترین درس، اجباری می شود و روزگاری در شوروی استالینی تدریس آن ممنوع می گردد». (انصاری، ۱۳۸۳: ۱)

 ۲-۳- ویژگی ها و تحول نظری ژئوپلیتیک

یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی کشورها، ویژگی های ژئوپلیتیک آنهاست، زیرا چنین      ویژگی هایی در توان و منافع ملی کشورها اساس قرار می گیرد. این ویژگی ها را می توان در دو دسته از عوامل مطرح کرد: «یکی عوامل ثبات که موقعیت جغرافیایی و شکل های آن (دریایی و …)، فضا و تقسیمات آن، وسعت کشور، وضع توپوگرافی (مرزها، ناهمواری ها و …)، شکل کشورها و انواع آن و غیره را شامل می شود. دوام عوامل متغیر که جمعیت، منابع طبیعی و انواع آن (غذایی، معدنی و …) انرژی و مقدار مصرف آن در کشور و جهان، نهادهای سیاسی و اجتماعی و … را در بر می گیرد». (انصاری، ۱۳۸۳: ۲)

با توجه به ویژگی های فوق، نظریه پردازانی تفکر راتزل آلمانی در ارتباط با جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک را گسترش دادند که چند مورد آنها به شرح ذیل است:

۱- سرهالفورد مکیندر انگیسی نظریه ی معروف «هارتلند» را بیان، و معتقد بود: «سرنوشت تاریخ جهان در گرو نزاع قدرت ارضی با قدرت دریایی است و مرکز سرزمین قاره ای اروپا- آسیا را قلب جهان و قدرت جهانی می شمرد و قدرت های دریایی را در خطر می دید».

۲- هاوس هوفر آلمانی نظریه ی معروف «سرزمین مادر» یا «هارتلند» که به مکیندر منسوب است تفسیر نمود و اساس دولت نازی برای هجوم به دیگر کشورها قرار گرفت.

۳- نیکولاس اسپایکمن نظریه ی «ریملند» را در کتاب «جغرافیای صلح» خود مطرح، و بر نظریه‎ی «هارتلند» مکیندر انتقاد نمود. مکیندر معتقد بود اطراف هارتلند دو ناحیه است: «یکی هلال داخلی یا حاشیه ای که شامل سرزمین هایی است که پشت به خشکی اورآسیا و در کنار آب قرار دارند «موقعیت ساحلی»، دیگری هلال خارجی یا جزیره ای شامل بریتانیا، ژاپن، استرالیاست» اما در بیان اسپایکمین این محدوده، سرزمین حاشیه یا ریملند خوانده می شود که در محاصره آب هاستوی معتقد بود قلمرو جغرافیایی ایران در محدوده‎ی ریملند قرار دارد و از نفوذ شوروی جلوگیری می کند.

۴- الکساندر دوسورسکی روسی بر نیروی هوایی تأکید می کند و هارتلند را بر روی قطب شمال جای داد. که فقط قابل دسترسی نیروهای هوایی است.

از دیگر نظریه پردازانی که مکتب ژئوپلیتیک را گسترش دادند فریدریش راتسل (که ارتباط گسترش فرهنگ را با فضای باز و محیط گشاده ارائه می دهد)، آلفرد امریکایی (اصل را نیروهای دریایی می داند)، الکسی دوتوکویل فرانسوی (در اواخر قرن ۱۹ م با نوشتن کتاب تقسیم جهان سیاسی میان دو قدرت روس و امریکا را پیش بینی کرد) و ژان گاتمن (پدر ژئوپلیتیک نوین) است. (تقوی اصل، ۱۳۸۴: ۴۹-۴۸)

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک و ژئوپلیتیک شیعه و دیدگاه اندیشمندان ژئوپلیتیک
 • تحقیق فرایند تکوین ژئوپلیتیک شیعه و نقش آن در معادلات قدرت منطقه‏ ای و بین‏ المللی
 • تحقیق نظریات پایه ارائه شده در تاریخ مطالعات ژئوپلیتیک و عوامل موثر بر آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.