تحقیق زئولیت های طبیعی و کاربرد های آن و اثر زئولیت به همراه تنش خشکی در گیاهان

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق زئولیت های طبیعی و کاربرد های آن و اثر زئولیت به همراه تنش خشکی در گیاهان دارای ۵۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۱-۳ انواع مواد اصلاح کننده خاک    ۷
۱-۴ پلیمرهای سوپرجاذب    ۸
۱-۵ سابقه استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در جهان    ۱۰
۱-۶ مقدار مصرف سوپرجاذبها    ۱۱
۱-۷ زئولیتهای طبیعی    ۱۲
۱-۸گیاه شناسی گوجه فرنگی    ۱۵
۱-۹ اهمیت گوجه فرنگی    ۱۶
۱-۱۰  ارزش غذایی گوجه فرنگی    ۱۶
۱-۱۱ کاربرد های زئولیت    ۱۷
اثرات سودمند زئولیت درگیاهان    ۱۸
۱-۱۲ اثر زئولیت به همراه تنش خشکی در گیاهان    ۲۱
۱-۱۳ تعریف تنش خشکی    ۲۲
۱-۱۴ تنش خشکی واثرات آن بر گیاه گوجه فرنگی    ۲۳
۱-۱۵ اثرات تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک    ۲۶
۱-۱۶ تنش خشکی برمیزان پرولین    ۲۸
۱-۱۷اثرات تنش بر مقدار کلروفیل    ۳۰
۱-۱۸اثرات تنش خشکی بر مقدار کربوهیدرات(قند)    ۳۳
۱-۱۹تنش خشکی وغلظت عناصر    ۳۶
فهرست منابع    ۳۹

 منابع

پیوست غ ع و برزگر ر، ١٣٨۴.  پرورش سبزیهای گلخانهای در کشت خاکی و بدون خاک. ص٢۴٨.

حجازی،م.قربانی،م.١٣٧٣.زمین شناسی ایران( بنتونیت. زئولیت) .انتشارات سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور.

احمدی دهج،م.،م.قاسم نژاد.م.زواره.،م.شیری.۱۳۹۱٫ تأثیر ضایعات چای و زئولیت به عنوان بستر کشت بدون خاک بر رشد و کیفیت میوه گوجه فرنگی.نشریه دانش کشاورزی وتولید پایدار.جلد۲۲٫شماره ۲٫ص ۶۵-۵۵٫

باغانی ، ج.وعلیزاده،.ا. ١٣٧٩. عملکرد محصول وکارآیی مصرف آب درآبیاری قطره ای وشیاری.مجله تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی. جلد ۵.شماره١٨،١٠-١.

راهنما.ع.ش،آبسالان و م.مکوندی.١٣٨٨.اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سورگوم علوفه ای.مجله پژوهشی علوم زراعی .شماره ٢.

اله دادی، ا . ١٣٨٠ . بررسی تاثیر کاربرد هیدروژلهای سوپرجاذب در کاهش تنش خشکی در گیاهان. مجموعه مقالات دومین دوره تخصصی-آموزشی کاربردهای کشاورزی و صنعتی هیدروژلهای سوپرجاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

خوشنویس، م.١٣٨٠. استفاده از سوپرجاذب جهت آبیاری بهینه فضای سیز و جنگلکاریهای پیرامون شهری. مجموعه مقالات دومین دوره تخصصی -آموزشی کاربردهای کشاورزی و صنعتی هیدروژلهای سوپرجاذب، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

.Gul A, Erogal D and Ongum AR, 2005. Comparison of the use of zeolites and perlite as substrate of crisp-head lettuce. Scientific Horticulture 106: 464-471.

.Robert,l.V.,2001.Zeolite.U.S.Geological Survey (US Bureau of Mines Prior to 1996),Minerals Yearbook,Annual Rao, A. V., and Rao, L . G. 2007. Carotenoids and human health. Pharmacological Research; 55: 207–۲۱۶٫٫

Mumpton FA (1999). Uses of natural zeolites in agriculture and industry. Geology, Mineralogy and Human Welfare. 96: 3463-3470.

.Semmens J.M. 1983. Zeo-agricuiture: cation exchange properties of natural zeolites. Department of Civil and Mineral Engineering, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 55455.

مقدمه

در سالهای اخیر همگام با افزایش تولید جهانی گوجه فرنگی، میزان تولید و سطح زیر کشت این محصول در ایران نیز افزایش یافته است، به طوری که افزایش سطح زیر کشت فقط در کشتهای خاکی نبوده، بلکه کشت های بدون خاک آن افزایش قابل توجهی را نشان می دهد که می تواند به دلیل مدیریت بهتر آب و مواد غذایی در این نوع سیستم کشت باشد (پیوست و برزگر، ١٣٨۴).اغلب واحدهای تولیدی در ایران از پرلیت، پیت و لیکا در مواردی از پشم سنگ به عنوان بستر کشت استفاده می کنند، که به دلیل گرانی باعث افزایش هزینه تولید گردیده است. استفاده از زئولیت با توجه به هزینه پایین، عدم اثر نامطلوب بر رشد گیاه و نیز به دلیل فراوانی در ایران، می تواند جایگزین مناسبی برای بسترهای رایج در کشور معرفی گردند(احمدی دهج،١٣٩١).

زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) از جمله بسترهای است که در سال ١٩٨٠ میلادی کشف گردید؛این بستر به دلیل دارا بودن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، ظرفیت بالای جذب و نگهداری آب و مواد معدنی، تأثیر مطلوبی بر رشد گیاهان دارد (گول [۱]و همکاران‏، ٢٠٠۵).

زئولیت‌ها گروهی از آلومینوسیلیکات‌های هیدراته متبلور با خلل و فرج‌های ریز هستند که حاوی کاتیون‌های قابل تعادلی از گروه فلزات قلیایی و قلیایی خاکی یعنی (Na+، K+، Mg2+ و Ca2+ ) بوده و به‌طور برگشت پذیر آب را جذب و آزاد می‌کنند که در دوران کمبود رطوبت آن را بصورت طولانی مدت در خود نگه داشته و بتدریج در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد (روبرت[۲]، ٢٠٠١)

و بطور فزاینده ای در زمینه های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، حفاظت محیط زیست و حتی پزشکی مورد استفاده واقع شده اند (حجازی و قربانی، ١٣٧٣). زئولیت بخاطر تخلخل یا ساختار کریستالی قادر است بالاتر از۶۵%وزن خود آب جذب نماید (موپتون[۳]، ١٩٩٩). زئولیت ها کانی هایی طبیعی و آلومینو سیلیکاته با بار منفی هستند . مهمتر ین ویژگی زئولیت ظرفیت تبادل کا تیونی آن می باشد ( g١٠٠ meq/٣٠٠-١٠٠(.

این تبادل به طور عمده با آمونیوم و پتاسیم محیط انجام می گیرد و بار منفی ساختار ب کاتیون های محیط خنثی می گردد(سیمنس[۴]،١٩٨٣). علاوه بر ظرفیت تبادل کاتیونی، زئولیت قدرت مکانیکی بالا در برابر سایش و خرد شدگی دارد ؛ همچنین دارای تخلخل بالا برای انتشار گاز و ورود و خروج مایعات به خصوص آب می باشد و به اندازه کافی نرم هست که با خرد شدن به اندازه دلخواه در بیاید علاوه بر این که سمی نیست و باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ،کانی طبیعی و ارزان قیمت است(لگو [۵]و همکاران ،٢٠٠۶). که در تغییرات pH ساختار خود ر ا حفظ می کند، همچنین به نظر می رسد به دلیل خاصیت تبادل کاتیونی ، زئولیت میتواند عناصر غذایی به خصوص آمونیوم و پتاسیم را به صورت مخزنی در کانا ل های ساختاری خود نگه داشته و به تدریج در اختیار گیاه قرار دهند(شپارد[۶]،١٩٨٣). برخلاف سایر اصلاح کننده های خاک زئولیت سریعا در خاک تجزیه نشده و لذا به بهبود وضعیت مواد مغذی آن کمک می نماید(آنونیموس[۷]،٢٠٠۴). کاربرد زئولیت در کشاورزی همچنین باعث بهبود تاثیر و افزایش کارآیی کود های شیمیایی می شود. از طرف دیگر، مصرف زئولیت باعث جذب مواد ارزشمندی از قبیل نیتروژن(N)، پتاسیم (K)، کلسیم، منیزیم و سایر عناصر معدنی در بخش ریشه شده و در مواقع نیاز آن را در اختیار گیاه قرار می دهد(لگو،٢٠٠۶). با توجه به اهمیت گیاه گوجه فرنگی در سبد تغذیه ای انسان از یک طرف و کاهش منابع آبی درسطح جهان وبویژه ایران وافزایش بی رویه مصرف کودهای شیمیایی از طرف دیگر،ضرورت مطالعه وبررسی تاثیر زئولیت بر کارآیی مصرف آب و مواد مغذی توسط گیاه گوجه فرنگی احساس گردید.نتایج آزمایش(بوریسی [۸] وهمکاران،١٩٨۴) نشان داد که زئولیت استفاده شده درخاک تعدادی ازمحصولات کشاورزی ازقبیل سیب زمینی، ذرت، برنج، گوجه فرنگی، بادمجان و  هویج باعث افزایش عملکرد شد که دربعضی موارداین افزایش عملکرد به ۶٠درصدهم رسید. درنتجه استفاده از ترکیب زئولیت با خاک تعدادی از محصولات کشاورزی مشاهده شدکه محتوای ویتامین تا ٧٠درصدافزایش یافت .کاتوک[۹] وهمکارانش (١٩٩۶)بیان کردندکه زئولیت طبیعی به دلیل خاصیت تامپونی خود باعث تنظیمPHخاک ودرنتیجه بهبود کیفیت فیزیکی وشیمیایی خاک میشود.این ماده معدنی زئولیت توسط (دیوایری [۱۰](١٩٩٨)در محصولات باغی استفاده شدکه کاربردآن منجر به آزادسازی تدریجیNH4وافزایش جذب آمونیوم شد. لگو (٢٠٠٠) طی آزمایشات صورت گرفته متوجه شد که زئولیت به دلیل قابلیت تبادل کاتیونی بالا(حدود ١٠٠ تا ٣٠٠ میلی اکی والان در صد گرم) از فقیرشدن خاک از مواداولیه جلوگیری کرده وباعث آزادسازی تدریجی آمونیوم وپتاسیم وسایر موادغذایی میشود ونهایتا باعث رشد بهتر گیاه وافزایش بازده محصول می گردد.آنلو [۱۱]و همکاران و همکاران (٢٠٠۴) باکارهایی که برروی نشاء گوجه فرنگی انجام دادند به اثرات مثبت افزایش زئولیت بر روی رشد نشاء پی بردند.

۱-۳ انواع مواد اصلاح کننده خاک

برای اصلاح خاک، ایجاد تغییر فیزیکی و افزایش ظرفیت آن در نگهداری آب، مواد بسیار متنوعی به خاک افزوده میشود. این مواد به سه گروه تقسیم میشوند، گیاهی مانند زغال سنگ نارس (تورب یا پیت)، خاک اره، تراشه های چوب، برگ؛ مواد معدنی ای مانند بنتونیت، کائولن، دیاتومیت، ژیپس، پیت، پرلیت، لیکا، زئولیت؛ و مواد آلی نظیر مالچهای مصنوعی و پلیمرها. پلیمرها و زئولیت هااز جدیدترین مواد اصلاح کننده خاک هستند که اثرات کمی و کیفی بیشتری دارند و در سطح گسترده تری از آنها استفاده میشود.) اله دادی،  ١٣٨٠).

۱-۴ پلیمرهای سوپرجاذب

پلیمرهای سوپرجاذب از گروه رزینها هستند (آزام [۱]،١٩٨٠).این پلیمرها مواد اصلاح کنندهای هستند که به تازگی کاربرد وسیعی پیدا کرده اند. این مواد از جنس هیدروکربن و از مشتقات نفت هستند و میتوانند صدها برابر وزن خود آب و مایعات آبی را جذب کنند و در خود نگه دارند (گنجی خرم دل ،١٣٨١).سوپرجاذبها در اثر جذب آب متورم میشوند و پس از تبخیر تدریجی آب به حالت اولیه خود باز میگردند. جذب آب در این مواد به صورت شیمیایی صورت میگیرد، بر خلاف مواد اسفنجی که جذب آب در آنها فیزیکی است، به همین دلیل پلیمرها، حتی تحت فشار هم آب را به مدت طولانی تری حفظ میکنند. با مخلوط کردن این مواد با خاک، آب آبیاری به سرعت جذب شده و از هرز رفتن آن جلوگیری میشود. آب جذب شده به مرور زمان و با سرعتی کاملاً کنترل شده به محیط خشک اطراف نفوذ میکند، در نتیجه خاک به مدت طولانی و بدون نیاز به آبیاری مجدد مرطوب میماند. جذب سریع آب و حفظ آن، بازده جذب ناشی از بارندگیهای پراکنده را بالا برده و در صورت آبیاری خاک، فواصل آبیاری را نیز افزایش میدهد. )خوشنویس،١٣٨٠).استفاده از سوپرجاذب در کاشت نشاء و نهال تنشهای رطوبتی را از بین برده و سازگاری گیاهان کاشته شده را با محیط بیشتر میکند. علاوه بر نگهداری آب، سوپرجاذبها به علت تغییر حجم مداوم(انبساط هنگام تورم و انقباض هنگام از دست دادن آب) باعث افزایش میزان هوا در خاک میشوند) گنجی خرم دل ، ١٣٨١(.

Azzam-[1]

Gul  -[۱]

Robert -[2]

Mumpton -[3]

Semmens -[4]

Leggo -[5]

Sheppard -[6]

Anonymous -[7]

Burriesci-[8]

Kutuk-[9]

Dwairi -[10]

Unlu -[11]

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق اهمیت کشت و تولید گیاهان داروئی و خصوصیات گیاهشناسی ختمی خبازی و تاثیر تنش خشکی بر رشد گیاهان
 • تحقیق تنش خشکی و پرایمینگ و تاثیر پرایمینگ بر رشد گیاهان تحت تنش محیطی
 • تحقیق تنش خشکی و اثر آن در گیاهان و سایکوسل و اثر سایکوسل بر صفات گیاهان
 • تحقیق گیاه شناسی کرچک و اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه و کرچک و کاربرد چیتوزان در کشاورزی
 • تحقیق مکانیزم های مقاومت به خشکی در گیاهان زراعی و تأثیرتنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو و گندم و اثر سالیسیلیک اسید بر گیاهان تحت تنش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.