تحقیق زبان و معنا و انواع دلالت معنا شناسی و نظریات معنا شناسی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق زبان و معنا و انواع دلالت معنا شناسی و نظریات معنا شناسی دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه    ۵
مقدمه    ۵
دلالت و معناشناسی    ۸
معناشناسی و زبان شناسی    ۹
دلالت صوتی    ۹
دلالت صرفی    ۱۰
دلالت نحوی    ۱۱
دلالت واژگانی (لغوی)    ۱۱
فصل دوم:زبان و معنا    ۱۲
۲-۱- تعریف زبان :    ۱۳
۲-۲- پیدایش زبان    ۱۳
۲-۳- زبانشناسی و نشانه شناسی :    ۱۴
۲-۴- مکاتب زبانشناسی    ۱۵
مکاتب زبان شناسی را می توان در قالب ذیل دسته بندی کرد :    ۱۶
۲-۴-۱- مکتب فرمالیسم :    ۱۶
۲-۴-۲- مکتب ساخت گرایی و گشتاری زایشی :    ۱۷
۲-۴-۲-۱ مکتب پراگ    ۲۱
۲-۴-۲-۲- مکتب کپنهاگ    ۲۲
۲-۵- دلالت و معنا شناسی :    ۲۳
۲-۶- معنا شناسی و زبانشناسی :    ۲۴
۲-۷- پیشینه زبان و معنا :    ۲۵
۲-۷-۱- مطالعه زبان و معنا در یونان    ۲۵
۲-۷-۲- مطالعه زبان و معنا در هند :    ۲۶
۲-۷-۳- زبان و معنا در بین مسلمانان :    ۲۷
۲-۷-۴- دلالت و معنا در قرن نوزدهم و بیستم :    ۲۹
فصل سوم:نظریات معنا شناسی    ۳۱
۳-۱- انواع نظریه های معنایی :    ۳۲
۳-۱-۱- معناشناسی دستوری :    ۳۲
۳-۱-۲- نظریه بافت :    ۳۴
۳-۱-۳-  نظریه حوزه معنایی    ۳۶
۳-۲- انوع دلالت    ۳۸
۳-۲-۱- دلالت صوتی    ۳۸
۳-۲-۱-۱- اندام های گفتار :    ۳۹
۳-۲-۱-۲- دسته بندی اصوات زبان :    ۳۹
۳-۲-۱-۳- صفات حروف :    ۴۰
۳-۲-۱-۳-۱- مجهور (واکدار):    ۴۰
۳-۲-۱-۳-۲- مهموس (بی واک)    ۴۱
۳-۲-۱-۳-۳- آوای شدید (انفجاری)    ۴۱
۳-۲-۲- دلالت صرفی:    ۴۱
۳-۲-۲-۱-  دلالت اسم :    ۴۲
۳-۲-۲-۲- دلالت فعل :    ۴۲
۳-۲-۴-۱- ترادف :    ۴۲
۳-۲-۴-۲- تضاد    ۴۳
۳-۲-۴-۵- شمول معنایی:    ۴۴
فهرست منابع    ۴۵

منابع

– باقری ، مهری ،مقدمات زبانشناسی ،تهران : نشر قطره ، چاپ چهارم ، (۱۳۸۰) .

– شمیسا ، سیروس ، نقد ادبی ، تهران : انتشارات فردوس ، چاپ چهارم ، (۱۳۸۳) .

– پورفرزیب ، ابراهیم ، تجوید جامع ، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، (۱۳۷۷) .

– زندی ، بهمن ، زبان آموزی ،تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ، (۱۳۸۱) .

– صفوی ، کوروش ، درآمدی بر معناشناسی ، تهران : انتشارات سوره مهر ، چاپ اول ، (۱۳۷۹) .

– صفوی ، کورش ، درآمدی بر زبانشناسی ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، چاپ اول (۱۳۶۰)

– صفوی ، کورش ، از زبان شناسی و ادبیات ، جلد ۱ ، تهران : نشر چشمه ،( ۱۳۷۳) .

– صفوی ، کورش ، آشنایی با معناشناسی ، تهران : پژواک کیهان ، (۱۳۸۶) .

– یول ، جرج ، نگاهی به زبان ( یک بررسی زبان شناختی) ، ترجمه نسرین حیدری ، قم ، چاپ مهر ، (۱۳۷۷) .

– عمر احمد مختار ، معناشناسی ، ترجمه دکتر سید حسین سیدی ، مشهد : انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ، (۱۳۸۶) .

– فالک ، جولیا اس ، زبان شناسی و زبان ، ترجمه خسرو غلامعلی زاده ، مشهد آستان قدس رضوی ، (۱۳۷۱) .

– وزیر نیا ، سیما ، زبان شناخت : تهران ، چاپ امینی ، (۱۳۷۹) .

فصل اول: مقدمه

مقدمه

معناشناسی ، دانش بررسی و مطالعه معانی در زبان انسان است . به طور کلی بررسی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناسی می گویند . این علم معمولا بر روی دلالت کننده ها مانند لغات ، عبارات ، علایم و نشانه ها و اینکه از معانی شان چه استفاده ای می شود ، تمرکز دارد . از لحاظ زبانشناسی ، دانش معناشناسی به موضوعات پایه ای خود می پردازد ؛ نظیر چند معنایی (آرایه ای که به ابهامات معنایی می پردازد) ، ترادف (آرایه ای که پیرامون لغات هم معنی می باشد) و تضاد (معانی مخالف یک لغت) ، هم آوایی و … . در واقع معناشناسی یکی از بخش های دانش زبانشناسی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است . زیرا می توان زبان را به شکل پدیده ای که دارای دو حوزه است ، در نظر گرفت . حوزه لفظ و حوزه محتوا . در لفظ با شکل و ساختار عناصر زبانی سر و کار داریم و در محتوا با معنا و مفهوم . (باقری ،۱۳۸۰: ۱۸۳)

شناخت معنا را در چهار سطح می توان فراگرفت :

سطح آوایی

صوت ، مظهر انفعالات درونی است و انفعال درونی آن است که به تنوع صوت یعنی مد و لین و غنّه و … منجر می شود . (رافعی ، ۲۰۰۵ :۱۴۵) در قرآن کریم روشی به کار رفته است که  هنگامی که قرآن خوانده می شود به بهترین وجه ممکن بر مخاطب اثر می گذارد و توجه مخاطب را به خوبی جلب   می کند . تاجایی که شنونده- ی آن نمی تواند از گوش دادن به آن دست بکشد و تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار می گیرد و در واقع قرآن کریم نوع خاصی از موسیقیای زبانی است که انسجام و هماهنگی کامل و توازن تام در آن قابل ملاحظه است . (همان : ۱۴۸)  یک نوع هماهنگی و توازن در موسیقی و ایقاع آیات قرآن وجود دارد . تکرار بعضی از صوت ها و کلمات در افزایش ایقاع و اثرگذاری سوره و آهنگین کردن آن موثر است و بین این اصوات و جو آیه و معنایی را که آیه درصدد بیان آن است ، رابطه ی تنگاتنگی وجود دارد . همچنین موسیقی در ترکیب برخی جمله ها چنان موثر واقع شده است که جایگزینی یک کلمه با کلمه ی دیگر باعث از بین رفتن موسیقی کلام می شود ، مثلا در آیه ی (انّه لقول رسول کریم) ، (قرآن ، تکویر ، آیه ۱۹) تکرار حرف (ل) بر موسیقی آیه می افزاید و تکرار سه لام زیبایی را افزون میکند به گونه ای که اگر کلمه ی دیگری جایگزین یکی از کلمات کنیم ، بی تردید موسیقی کلام از بین خواهد رفت .(عبدالرحمن ،۲۰۰۶ : ۷)

سطح صرفی و نحوی

سبک شناسی برای سطح صرفی و نحوی اهمیت بسیار قائل است : چرا که این سطح ما را قادر  می سازد تا سبک یک متن از متن دیگری باز شناخته شود . (نک : فهمی حجازی ، ۱۳۷۹ :۶۳) .

در این سطح به عناصری چون بررسی جمله ها ، بررسی پدیده های سبکی مانند مفرد و جمع بودن کلمات ، به کار بردن استفهام و امثال آن و نیز دلالت بلاغی واژگان پرداخته می شود .

سطح ادبی

در سطح ادبی به مسائل علم بیان از قبیل تشبیه ، استعاره ، مجاز ، و کنایه و مسائل بدیع المعنی از قبیل تضاد و تناسب توجه می شود . (شمیسا ،۱۳۷۲ :۱۵۸) در این قسمت به پدیده های سبک شناسی که در سطح ادبی به چشم می خورد ، باتوجه به بلاغت عربی همچون عناصر تشبیه و استعاره و مجاز و غیره می پردازیم .

سطح فکری

در سطح فکری ، با عینیت و برونگرایی در توصیف  صحنه ها و شخصیت ها ، مخاطب را در فضای حس و لمس توصیفی قرار می دهد تا با وضوح و شفافیت آن  را در ذهن تداعی کنند . (شمیسا،۱۳۹۰:۱۵۷) در این سطح به تصویر پردازی در قرآن می پردازیم چرا که اگر مردم  با خط هایی (نوشته ها) بدون تصویر مواجـه شونــد که فقــط ذهن و عقــل آنــان را مخاطب قرار دهد ، این کلام نمی تواند آنچنان تأثیر گذار باشد . ولی از راه تصویر است که قرآن تمام وجود آدمی را تسخیر می کند و دعوت به ایمان را از اینکه یک جدال منطقی بر پایه ی یک سری مقدمات عقلی صرف باشد، خارج می سازد . (حسنعلیان ، ۱۳۸۹ : ۱۵۴) .

بهترین ابزار شناخت معانی و مفاهیم ، معناشناسی است که از شاخه های مهم زبان شناسی محسوب می شود و به دنبال کشف معنایی است که در متن نفهته است . در حقیقت چهارسطح : صوت ، صرف ، نحو و واژگان نقش به سزایی در کشف معنا ایفا می کنند .

این چهار عامل مجموعه عناصر زبان هستند که ساختار معنایی را تشکیل می دهند و با هم ارتباط تنگاتنگی دارند. (حجازی ، ۱۳۷۹: ۳۶)

عناصر مذکور در قرآن هم جلوه گر شده است و بر معنای آیات تاثیر گذاشته است . بدیهی است که تک واژگان و کلمات به کار رفته در قرآن آهنگ و طنین ویژه ای دارد . از این حیث تاثیر خاص خود را بر شنوندگان می گذارد . در قرآن میان موسیقی حروف ، الفاظ، معانی آنها ، جملات و آیات ، به حسب موضوعات مختلف هماهنگی وجود دارد. از جلوه های اعجاز قرآن ، می توان به تناسب شگفتی که میان الفاظ و معانی از حیث آهنگ به چشم می خورد ، اشاره نمود. هماهنگی لفظ و معنا در قرآن ، وقتی مشخص می شود که در مناسبت های مقتضی و به تبع معنا ، گاه الفاظی به کار گرفته می شود که حامل بشارت و مطلب مسرت بخش است . در نتیجه ، آهنگی ملایم دارد و در قالبی نرم و لطیف ارائه می شود . اما چنانچه مضمون آیه حاکی از وعده عذاب یا -مطلب ناگوار باشد ، لحن آیه تند ، خشن و کوبنده است و دارای آهنگی گوش خراش و در قالبی سخت و ثقیل ، به کار می رود    (کاشانی ،۱۳۶۳ : ۱۲۴).

یکی از نکات قابل توجه در بحث الفاظ قرآن ، این است که بعضی واژه ها ، هم از جنبه هیئت و صیغه کلمه و هم از حیث صوت و آهنگشان تداعی گر معنای خود می باشند . در این صورت ، الفاظ و اصوات با مشارکت هم ، بیانگر معنای واحدی هستند .

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق معنا شناسی تاریخی واژه قرب و مشتقات آن
 • تحقیق روش‏های زبان ‏شناسی و یادگیری ماشین جهت تشخیص مرجع مشترک
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.