تحقیق سبک شناسی اشعار حافظ و محوی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق سبک شناسی اشعار حافظ و محوی دارای ۱۳۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مختصری از شرح حال محوی    ۶
محوی و شعر :    ۶
محوی وشاعران پارسی گوی ایران:    ۸
شعرمحوی وتاریخ:    ۹
محوی ازنگاه شاعران و منتقدان:    ۹
شاعران کرد و زبان فارسی:    ۱۰
حافظ و شاعران کُرد:    ۱۱
حافظ و مهلای جزیری:    ۱۳
پیشینۀ تأثیر وتأثر در ادبیّات    ۱۵
“سبک شناسی اشعار حافظ و محوی”    ۱۷
۱-۱-۱)موسیقی بیرونی    ۱۹
۳)سطح فکری    ۱۹
فصل اوّل    ۲۰
سطح زبانی    ۲۰
۲-۱) سطح زبانی :    ۲۰
۲ -۱-۱)سطح آوایی یا موسیقایی :    ۲۱
۲-۱-۱-۱) موسیقی بیرونی    ۲۱
“بسامد ”    ۲۳
۲-۱ -۱-۲) موسیقی کناری    ۲۴
۲-۱-۱-۳) موسیقی درونی    ۳۷
۱-“سجع متوازی ”    ۳۷
۲-ازدواج    ۳۹
۳-واج آرایی    ۴۱
۴- جناس تام    ۴۳
۵-جناس مرکّب    ۴۳
۶)  جناس مذیّل:    ۴۴
۷-اشتقاق    ۴۵
۸-سجع متوازن    ۴۵
۹-سجع مطرّف    ۴۶
۱۰-تکرار    ۴۷
۱۱- قلب بعض    ۴۷
۲-۱-۲) سطح لغوی    ۵۱
الف:  مفردات (واژه ها )    ۵۴
ب:  ترکیبات    ۵۶
پ: انسجام واژگانی در شعر حافظ    ۵۹
ت : انسجام واژگانی در شعر محوی    ۶۰
۲-۱ -۳) سطح نحوی    ۶۳
فصل دوم    ۷۱
سطـح ادبی    ۷۱
مقدمه :    ۷۲
۲-۱)صور خیال    ۷۲
۲-۱-۳) کنایه :    ۸۸
۲-۱-۴) مجاز :    ۹۰
۲-۲) صناعات بدیع معنوی    ۹۱
۲-۲-۱)ایهام :    ۹۱
۲-۲-۲)ایهام تناسب:    ۹۲
۲-۲-۳) حسن تعلیل:    ۹۳
۲-۲-۴) لف و نشر :    ۹۴
۲-۲-۵) استخدام :    ۹۵
۲-۲-۶) پارادوکس:    ۹۵
۲-۲-۷) حسّ آمیزی :    ۹۶
۲-۲-۳) قالبهای شعری در دیوان حافظ و محوی    ۹۸
۲-۲-۳-۱) غزل    ۹۸
۲-۲-۳-۲) قصیده    ۹۹
۲-۲-۳-۳) مثنوی    ۹۹
۲-۲-۳-۴) قطعه:    ۱۰۰
۲-۲-۳-۵)رباعی    ۱۰۰
فصل سوم    ۱۰۱
سطح فکری    ۱۰۱
مقدمه :    ۱۰۲
حافظ:    ۱۰۳
مدّاحی حافظ :    ۱۰۴
نگاه حافظ به زندگی :    ۱۰۴
بازتاب اوضاع زمانه  در شعر حافظ :    ۱۰۵
محوی :    ۱۰۵
انسان کامل :    ۱۰۶
حقیقت  محمّدی :    ۱۰۷
فنا :    ۱۰۸
بازتاب اوضاع زمانه در دیوان اشعار محوی    ۱۰۹
روح ملّی گرایانه و حس ناسیونالیستی در اشعار محوی    ۱۱۰
اصطلاحات عرفانی:    ۱۱۱
اندیشه های مشترک در دیوان حافظ ومحوی :    ۱۱۱
۱) وحدت وجود :    ۱۱۱
۲-اندیشه های اشعری    ۱۱۲
۳-اندیشه های ملامتی    ۱۱۵
۴-اندیشه‌های فلسفی    ۱۱۸
۵- توصیه به اطاعت از مرشد و مراد    ۱۱۹
۶- عشق بن مایه فکری آن ها است و هر دو زنده به عشق اند .    ۱۱۹
۷- هر دو در برابر معشوق تسلیم محض اند.    ۱۲۰
۸- هر دو شاعر حسادت را نکوهش می کنند.    ۱۲۰
۹- هر دو از روزگار گله مندند زیرا سفله پروراست .    ۱۲۱
۱۰- دنیا را شایسته دل بستگی نمی دانند.    ۱۲۱
۱۱- شعر خودر ا ارزشمند می‌دانند و به نوعی شیفتۀ آن هستند.    ۱۲۲
۱۲- هر دو از مفهوم قرآنی”امّانت”عشق را در نظر دارند.    ۱۲۲
۱۳- هر دو از راز آفرینش و عظمت پروردگار با سؤالهایی فلسفی اظهار شگفتی می کنند.    ۱۲۳
۱۴- دید گاه  حافظ و محوی درمورد صوفی،زاهد،شیخ،واعظ:    ۱۲۳
فهرست منابع و مآخذ فارسی    ۱۲۷
الف: کتب    ۱۲۷
ب- مقالات و فصل نامه ها و نشریه های علمی –پژوهشی    ۱۲۹
فهرست منابع و مآخذ کُردی    ۱۳۰

منابع

غیاثی ، محمّد تقی ، در آمدی بر سبک شناسی ساختاری ، چاپ اول ، شعله اندیشه تهران تهران ۱۳۶۸٫

شمیسا ، سیروس ، بدیع ، چاپ چهارم ، پیام نور تهران ۱۳۷۱٫

……………………………………، معانی و بیان ، چاپ چهارم ، پیام نور تهران ۱۳۷۴٫

……………………………….، کلیات سبک شناسی ، چاپ سوم ، فردوسی تهران ۱۳۷۴٫

ناتل خانلری ، پرویز، هفتاد سخن ج۱ ، چاپ دوم توس ، ۱۳۷۷٫

…………………. ، وزن شعر فارسی ، چاپ هشتم ، توس ، ۱۳۷۳٫

معین محمّد، حافظ شیرین سخن ، به کوشش معین ، مهدخت چاپ اول ، مهرات تهران ۱۳۶۹٫

…………………. ، فرهنگ فارسی ، چاپ هفتم ، امیر کبیر ، تهران ، ۱۳۷۱٫

شفیعی کدکنی ، محمّد رضا ، موسیقی شعر ، چاپ پنجم ، آگه ، تهران بهار ۱۳۷۶٫

………………………………………. ، شاعرآئینه ها، چاپ سوم ، اگه ، تهران ، تهران ۱۳۷۶٫

……………………………………… ، صور خیال در شعر فارسی ، چاپ پنجم ، اگه تهران ، تابستان ۱۳۷۲٫

زرین کوب ، عبد الحسین ، ارزش میراث صوفیه ، چاپ چهارم ، امیر کبیر ، تهران ۱۳۵۶٫

……………………………………………نقد ادبی،چاپ دوم ،دانشگاه پیام نور،۱۳۷۲

خرمشاهی ، بها ء الدین ، حافظ نامه ، ج۱ چاپ دوازدهم ، علمی و فرهنگی ، تهران ۱۳۷۵٫

-……………………………………………………………..ج۲ ………………………………………………………………..۱۳۸۰

…………………………………….. ، حافظ،‌چاپ دوم ، طرح نو ، تهران ۱۳۷۴٫

…………………………………….. ، ذهن و زبان حافظ ، چاپ دوم ، نشر نو ، تهران ۱۳۶۲٫

داد،سیما،فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ دوم ،مروارید،۱۳۷۵

رجائی بخارائی ، احمد علی ، فرهنگ اشعار حافظ ، چاپ چهارم ، علمی .

نعمت اللهی،فرزاد،ادبیات کودک ونوجوان، چاپ اول ،شرکت چاپ نشر کتاب های درسی،۱۳۸۳٫

مختصری از شرح حال محوی

حاج ملا محمّد متخلص به “مه حوی “فرزند شیخ عثمان بالخی از نواحی سلیمانیه که مردی دانشمند وعارف وشاعر توانا بوده است ،او در سال ۱۲۴۶ ه .ق (۱۸۳۰ م) در بالخ متولد شد. در هفت سالگی شروع به تحصیل کرد، علوم و طریقت را از پدرش که مرید شیخ سراج الدّین بوده، کسب کرد. او برای ادامۀ تحصیل به سنندج ومهاباد رفت ودر شهر مهاباد از ملا عبدالله پیره باب کسب فیض نمود پس از مدتی به سلیمانیه بازگشت وچون درآن زمان فقیه و دانشمند بلند پایۀ کرد ،علّامه مفتی زهاوی در بغداد تدریس می‌کرد با علاقۀ فراوان به خدمت او شتافت و اجازه نامۀ خود را از این عالم شهیر دریافت کرد .در سال ۱۸۵۹ به عنوان امّام جماعت مسجد اعظم بغداد انتخاب شد ودر سال ۱۸۶۲ بغداد را به مقصد سلیمانیه ترک کرد ودردادگستری سلیمانیه به عنوان کارمند استخدام شد مرگ پدردر سال ۱۸۶۸ او را به کناره گیری از شغل دولتی وادار کرد. محوی بعد از مرگ پدر به تدریس وارشاد طریقت پرداخت ودرسال ۱۸۷۴ به علت ناشناخته ای به بغداد تبعید شد. او درسال ۱۸۸۳ به زیارت خانۀ خدا مشرف شد. هنگام بازگشت از حج به استانبول رفت وبا سلطان عبدالحمید دیدار کرد. سلطان تحت تاثیر معنویات محوی قرارگرفت و دستور داد تادر سلیمانیه “تکیه و خانقاهی ” را به اسم او بنا کنند. محوی تا سال ۱۳۲۴ ه .ق (۱۹۰۶) در آن جا به ارشاد وتعلیم خلق پرداخت .و درهمین سال خرقه تهی کرد و به دیدارحق شتافت .

محوی و شعر :

طلّاب پس از مطالعۀ دروس تخصصی وعلمی خویش دیوان شاعران مختلف رامطالعه می‌کردند واززبان بیان واحساس آن ها متاثرمی شدند واگر ذوقی سرشاروروحی لطیف داشتندبه سرایش اشعارمی پرداختند. محوی نیز یکی از این طلّاب است که درمکتب خانه تحصیل کرده و با انسان های خوش قریحه مأنوس بوده ودرضمن آن دیوان شعرای دیگررا نیز مطالعه کرده است. محوی علاوه برادبیّات کردی که زبان مادری او بوده است با زبان وادبیّات فارسی وعربی به طور کامل آشنا بوده واز قراینی که در دیوان او به دست می‌آید زبان ترکی را نیز می‌دانسته است. او بر شرح مثنوی والی عابدین ترک تقریظ می‌نویسد وبااستفاده از واژه‌های ترکی در دیوان خود به حادثه کربلا اشاره می‌کند. شعرهای محوی دارای بن مایه‌های مذهبی وملّی است وبا اساطیروافسانه‌ها نیز آشنا بوده و به مناسبت‌های مختلف به آن اشاره کرده است. محوی شاعری است که از طریقت نقشبند یه پیروی می‌کند و افکار وعقاید آنان رادر شعر خویش بیان می‌کند. شعر‌های او صوفیانه است امّا از صو فیانی که طریقت رابرای نام برگزیده‌اند،  انتقادمی‌کند .از دیوان اشعار محوی چنین استنباط می‌شود که او شاعری صوفی است که دراشعارش به ترویج باورهای صوفیانه خویش توجّه کرد است. سابقۀ شعر سرایی با درون مایۀ عرفانی در ادبیّات کردی مشخص است وشاعران زیر به وجهی عرفان گرایی خویش را در اشعارشان نشان داده‌اند  :

بابا طاهر(۹۳۵-۱۰۱۰م)، مه لای پریشان (سده ی چهاردهم)، مه لای جزیری(۱۵۶۰-۱۶۴۰م) ،سید صالح نعمت اللهی (۱۸۳۴-۱۹۰۵م)، کوردی (۱۸۱۲-۱۸۵۰)، حه ریق (۱۸۶۵-۱۹۰۹)، وه فایی (۱۸۴۴-۱۹۱۴)

محوی نیز یکی از شاعران نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم میلادی است که به شعر عرفانی وصوفی گری روی می‌آورد. شعرهای او در سه بخش زیر قابل برسی است:

شعرهایی که صوفیانه است ودر دیوان او بسامد مشخصی دارد :

به نووری باده کهشفی زولَمهتی تهقوا نهکهم ض بکهم

به شهمعیَکی وهها ضاری شهویَکی وا نهکهم ض بکهم

(۲۳۰ـ۳۰)

ترجمه: اگر با نور باده، تاریکی و ظلمت تقوا را از بین نبرم چکار کنم؟ واگر با چنین شمعی تاریکی شب را از بین نبرم چکار کنم ؟

منظو راو از ظلمت تقوا دراین بیت متشرّعین ظاهری است که عبادت در نزد آنان به عادت تبدیل شده است. نور باده به اشراق اشاره می‌کند که متشرّعین از آن بی بهره‌اند و صوفیان از آن بهره مندند.

۲- شعرهایی که به توصیف صوفی گری پرداخته است:

محوی شاعری است پیرو طریقت نقشبندیه و بر این باور است که شریعت با طریقت باید یکی شود و طریقت در کنار شریعت به مسیر خود ادامه دهد نه برعکس. اودر این گونه شعرها بر انتخاب طریقت اصرار می‌ورزد واز بزرگان صوفیه مانند منصور حلّاج که جان خود را در این راه فدا کردند ،با احترام یاد می‌کند :

موحهققهق ههر کهرسآ مهسلهکیه حهقق و حهققییه مهنزوور

سولووکی ضؤنهسهر داره، تهریقهی ثیریه مهنسوور

(۱۲۷-۳)

ترجمه:

بی‌گمان هر کس سیر و سلوک به سوی حق را بر گزیند و فقط حق را در نظر داشته باشد، باید در این راه همچون منصور حلّاج جان خود را فدا کند.

محوی در این بیت خلاف متشرّعین که برظاهر حلّاج حکم کردند و او را شایستۀ دار دانستند، عمل می‌کند، حلّاج را نمایندۀ حق جویی و حقیقت طلبی معرفی می‌کند.

۳-شعرهایی که در آن از تصوف انتقاد می‌کند :

عدّه ای محدود با سوء استفاده از نام طریقت بر گردۀ مردم سوار شدند و مانند عصر برده داری از مردم کار می‌کشیدند و آنان در لباس عرفان و تصوف به عرفان و تصوف خیانت می‌کردند، محوی به شدّت با این گروه‌ها مخالفت می‌کرد و با اشعاری تند و رسا ،تصویری از بی عدالتی آنان را ترسیم می‌کرد.

محوی از شاعرانی است که نمی تواند بی اعتنایی جامعه رانسبت به خودبرتابد،اودرتوصیف شعرهای خودهمچون دیگرشاعران ید طولایی داردوازاین که جامعه قدروارزش شعر اورانمی دانند معترض است. در بخش افکار مشترک باحافظ به ابیاتی در این زمینه اشاره شده است (صفحات ۱۲۴ تا ۱۲۷این رساله)

کآ قهدری شیَعری ئیَمه دهزانآ بهری دهکا               ههر ساحیَبه لهبهر کهری کالآیی بآرِهواج

(۹۳-۳)

ترجمه:

هر کس قدر شعر مرا بداند آن را حفظ خواهد کرد (مانند لباس خواهد پوشید) امّا کالایی که رواج نداشته باشد فقط مورد مصرف صاحبش قرار می‌گیرد.

محوی وشاعران پارسی گوی ایران:

محوی دیوان اشعارشاعران فارسی زبان ایرانی رابه خوبی مطالعه کرده وازآن ها به شکل تضمین،تخمیس و… استفاده نموده است. دراینجابه بعضی از آن ها اشاره می‌شود:

۱- تخمیس دوبیت مثنوی:

دوری ازاین شهرواین قوم عنود      خـواستم لیکن با صد  قیود

در(سلــــیمانیه)پیوندم نمود       احمدم مانده دردست جهود

صالحم افتاده در حبس ثمود

پس همان به هردم آری”مه حویا”       رو بـــــه سـوی بارگاه کبریا

بادوصد زاری ازاین شه خــــواهیا        ای کــرامت بخش جان اولیا

” یا بکش، یابازخوانم، گو: بیا”

(ص۵۳۹)

تخمیس دو بیت سعدی شیرازی:

ای مبّرا وجودت از همه ریب        درکمـــال ظهورذات توغیب

پاک کن بنده رازنقص وزعیب       “ای کریمی که ازخزانۀ غیب

گبروترساوظیفه خورداری”

(ص۵۳۹)

شدمحمّدزرحمتت معلوم       گــشت (لاتقنطوا) از و مفـهوم

شده نامم به نام اوموسوم       “دوستان راکجاکنـــی محروم

توکه بادشمنان نظر داری”

(کلیات، ص۷۲) (دیوان محوی ص۵۴۰)

 شعرمحوی وتاریخ:

محوی دردیوان اشعارخودبه جنگ روس وژاپن اشاره کرده است ومرگ ناصرالدّین شاه دردیوان اوبازتاب داشته است.

  محوی ازنگاه شاعران و منتقدان:

نویسندگان،شاعران ومنتقدان،با دیدگاه‌های گوناگون شعرمحوی راموردبحث وگفتگوقرارداده‌اند، دراینجابرای پرهیزاز اطالۀکلام به مواردی چنداشاره می‌شود:

۱-سالم(۱۸۴۵-۱۹۰۹) شاعرکردزبان،درغزلی زیبابه محوی مباهات  می‌کند و او رامّایۀ افتخارمی داند،ملا محمّدخاکی(سالم)شاعرقرن نوزدهم درقصیده ای طولانی پیامبّراکرم(ص)رامدح می‌کندودرپایان این قصیده چندبیت رادروصف محوی می‌سراید.

۲-حاجی قادرکویی(۱۸۱۵-۱۸۹۲) درسرایش شعری، محوی را ازشاعران بلندپایۀ کرد به حساب می‌آورد.

۳-ناری(۱۸۷۴-۱۹۴۴)درمرگ محوی مرثیه ای می‌سرایدودراین سروده وزن وقافیه دوغزل محوی را به کار می گیرد.

۴-گوران شاعر نواندیش قرن بیستم، سبک شعراوراهندی می‌داندودرتایید سخن خود، نازک‌اندیشی‌های محوی رایادآورمی شود.

۵-علاالدّین سجّادی محقق وپژوهشگرمعاصردروصف محوی می‌نویسد: محوی شاعری توانابودبرای سرودن یک قطعه شعرگاهی یک ماه یایک سال تلاش می‌کرداوشاعرجناس پروربودوشعرهای اوسنگینی ومهابت خاصّ خودراداشت،امّانمی دانم،چه چیزی اوراناچارکرده بودتااین اندازه خودرادررنج اندازد؟

 شاعران کرد و زبان فارسی:

زبان فارسی به عنوان یکی از زبان های معتبر و نزدیک و همواره مورد توجّه کرد زبانان قرار گرفته است. طلّاب و محصلین  کرد زبان، در مکتب خانه‌ها، علاوه برکتب عربی، بعضی از کتاب‌های فارسی را می‌خواندند، گلستان و بوستان  سعدی، کتب اصلی درسی مکتب خانه‌ها محسوب می‌شد  آنان پس از یادگیری زبان فارسی، به مطالعۀ دواوین شعری و کتب  مختلف  علمی فارسی روی می‌آورند .

شاعران کرد زبان، بخشی از دیوان اشعارشان را به پارسی گویی اختصاص می‌دادند، و در این زمینه شهرت خاصی  نیز پیدا  می‌کردند. کتاب‌های “شاعران  پارسی گوی کرد” و” تاریخ مشاهیر  کرد” در این زمینه به تفصیل سخن گفته‌اند. امّا در این جا  به نمونه ای  از آشنایی شاعران کرد زبان با شاهنامۀفردوسی اشاره ای می‌شود.

نالی (۱۷۹۷-۱۸۵۵) شاعر پر آوازه و صاحب سبک در بیتی چنین می‌سراید :

دیده‌ نیطههبانی یار، تیثی سریَشکم ههزار                نالَهی دلَ‌ نهی سوار، ئاهه عهلهمداری من

(۳۳۴-۲)

من با تمام وجود در مقابل یار تسلیم محض هستم، چشم من نگهبان و مراقب اوست، سپاه اشکم از او محافظت می‌کند، ناله‌ی درون من نیزه دار است، و آه من علمدار اوست.

استاد عبدالکریم مدّرس تصحیح کننده دیوان نالی می‌نویسد: که مفهوم و معنی ” نه‌ی سوار” برای ما مشخص نشد.[۱] استاد هیمن در توضیح این بیت می‌نویسد: نه ی سوار به معنی نیساری است و یکی از طبقات  چهار گانه است که در زمان جمشید وجود داشته است.[۲]

“صفی بردگر دست بنشاندند                                    همی نام نیساریان خواندند”

(شا. بخ. ۲۴:۱)

“نیساری: سپاهی ،لشکری ،ارتیشدار” [۳]

تامّل در این موضوع بیانگر آن است که ” نالی” شاهنامه را مطالعه کرده است و در ضمن به معنی واژه‌ها نیز آگاهی داشته و به مقتضای کلام از آن ها  استفاده کرده است.

حافظ و شاعران کُرد:

خواجه شمس الدّین محمّدبن محمّد، حافظ شیرازی، یکی از بزرگ ترین شاعران نغزگوی ایران زمین است که در شعر‌های خود (حافظ) تخلص نموده است. در غالب مأخذها نام پدرش را بهاءالدّین نوشته‌اند.

ولادت حافظ در اوایل قرن هشتم هجری و حدود سال( ۷۲۷ه .ق)در شیراز اتفاق افتاد. بعد از مرگ بهاءالدّین پسران او پراکنده شدند ولی شمس الدّین محمّد که خردسال بود با مادردرشیرازبماند و روز گار آن دو به تهیدستی می‌گذشت،به همین سبب حافظ همین که به مرحلۀ تمیز رسید در نانوایی محله به خمیر گیری مشغول شد تا آن که عشق به تحصیل کمالات اورا به مکتب خانه کشانید و به تفصیلی که در تذکرۀ میخانه آمده است وی چند گاهی ایّام را بین کسب معاش و آموختن سواد می‌گذرانید. بعد از آن زندگانی حافظ تغییر کرد و او در جر گۀ طالبان علم در آمد و مجلس‌های درس عالمان و ادیبان زمان رادر شیراز درک کرد و به تتبّع و تفحّص در کتاب‌های مهمّ دینی و ادبی پرداخت.

حافظ در دو  رشته از دانش‌های زمان خود یعنی علوم شرعی و علوم ادبی کار می‌کرد و چون استاد او

قوام الدّین خود عالم به قراآت سبع بود طبع حافظ نیز در خدمت او به حفظ قرآن با توجّه به قرائت‌های چهارده گانه (از شواذ و غیر آن)ممارست می‌کرد و خود در شعر‌های خویش چندین بار بدین اشتغال مداوم به کلام الله اشاره نموده است و به تصریح تذکره نویسان اتخاذ تخلّص حافظ نیز ازهمین اشتغال نشأت گرفته است.

-دیوان نالی،به تصحیح عبدالکریم مدّرس،ص۳۳۴                                                                                                            [۱]

-همان،مقدمۀ هیمن بردیوان نالی                                                                                                                                    [۲]

-فرهنگ فارسی معین،ج۴،ص۴۸۸۶                                                                                                                              [۳]

 

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ایهام و انواع آن و ویژگی‌های شعر حافظ و بررسی ایهام در آثار حافظ
 • پیشینه تحقیق بررسی شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روزگار غزالی و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.