تحقیق سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ، ریسک عدم پرداخت، مفاهیم سود ، سود غیرمنتظره و بازده غیر منتظره

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ، ریسک عدم پرداخت، مفاهیم سود ، سود غیرمنتظره و بازده غیر منتظره دارای ۵۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲ مقدمه    ۵
۲-۲-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:    ۶
۱-۲-۲  سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه:    ۶
۲-۲-۲ آگاه شدن از واکنش بازار    ۸
۳-۲-۲-پژوهش بال و براون    ۹
۴-۲-۲ نتیجه تحقیق بال و براون    ۱۰
۵-۲-۲ ضریب واکنش سود    ۱۲
۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:    ۱۵
۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری:    ۱۵
۲-۳-۲ روش های پیش بینی سود:    ۱۷
۳-۳-۲ مدل باکس- جنکینز:    ۱۸
۴-۳-۲ مراحل عملی روش باکس- جنکینز:    ۱۸
۵-۳-۲ مدل گام زدن تصادفی:    ۱۹
۴-۲ بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره    ۲۰
۱-۴-۲ -بازده    ۲۰
۲-۴-۲ روش های محاسبه بازده سهامداران    ۲۰
۳-۴-۲ بازده مورد انتظار    ۲۴
۴-۴-۲ بازده مورد انتظار پرتفولیو    ۲۴
۵-۴-۲ بازده غیرعادی سهام    ۲۶
۵-۴-۲ تئوری بازار کارآ    ۳۰
۶-۴-۲ تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی    ۳۰
۷-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ    ۳۰
۸-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ    ۳۱
۹-۴-۲ بازار چطور کارآ می شود؟    ۳۲
۱۰-۴-۲ درجات کارایی    ۳۲
۵-۲-بخش چهارم ریسک  عدم پرداخت:    ۳۳
۱-۵-۲ ماهیت ریسک:    ۳۳
۲-۵-۲ ریسک چیست؟    ۳۳
۳-۵-۲ انواع ریسک    ۳۴
۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول)    ۳۵
۵-۵-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:    ۳۵
۶-۲بخش پنجم پیشینه تحقیق    ۴۰
۱-۶-۲ تحقیقات خارجی:    ۴۰
۲-۶-۲ تحقیقات داخلی    ۵۰
۷-۲ خلاصه فصل    ۵۲
منابع و ماخذ    ۵۴
منابع فارسی:    ۵۴
منابع لاتین:    ۵۵

 منابع:

رهنمای رودپشتی، ف. و دیگران،۱۳۸۶، “مدیریت مالی راهبردی”، انتشارات MCG.

شباهنگ،ر،۱۳۸۲،”تئوری حسابداری”، جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی ،سازمان حسابرسی .

نوروزبیگی،ع ، ۱۳۸۶  ،”محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود هر سهم بر اساس ضریب واکنش سود” ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی.جمشیدی،خ ، ۱۳۸۱ ،”آمار و کاربرد آن در مدیریت”، تهران،انتشارات دانشگاه پیام نور .

خوش طینت ، ف ، ۱۳۸۵، “بررسی رابطه بین اهرم مالی و ظریب واکنش سود” ، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۵۱، صفحه ۲۲-۸٫

احمد پور، ا ، ۱۳۸۵  ، “استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود”، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره ۵۲، ص ۲۳-۶٫

آذر، ع. ومحمود مؤمنی ،۱۳۸۵ ، “آمار و کاربرد آن در مدیریت”، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران.

اسماعیلی، ش، ۱۳۸۵  ، “رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

 Monod, M., B. Hube, D. Hess, and D. Sanglard.,1998,” Differential regulation of SAP8 and SAP9, which encode two new members of the secreted aspartic proteinase family in Candida albicans”. Microbiology 144:2731-2737.

P.Kothari, 2001, “An Analysis of International and Cross-Sectional Determinants of Earnings Response Coefficients”, Journal of Accounting and Economics: pp.1-54.

Scoot, W., 2003.” Financial accounting theory”. Pearson Education. Toronto. Ontario.

Dhaliwal, D and S. Reynolds , 1994, “The Effect of the Default Risk of Debt on the Eranings Response Coefficient”, The Accounting Review Vol 18, pp.412-419.

Easton, P., and Zmijewski, M 1989 “Cross-sectional variation in the stock market response to accounting earnings announcements” Journal of Accounting & Economics pp. 17-42.

 ۱-۲ مقدمه

حسابداری به عنوان مکانیزمی جهت ایجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ایجاد امکان تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران ، دارای منافع اجتماعی از طریق بهبود کارکرد بازارهای اوراق بهادار می باشد. تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان می دهد که این واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتی  و اطلاعات مفید حسابداری  است که باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران می شود و میزان درجه مفید بودن ، به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری می شود.

شواهد اولیه واکنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداری ، توسط آقایان بال و براون در سال ۱۹۶۸ ارائه شد، آنها نشان دادند که شرکتهایی با اخبار خوب دارای بازده غیر منتظره مثبت  و شرکتهایی با اخبار بد دارای بازده غیر منتظره منفی هستند. موقعیت خاص هر فرد یا گروه برای دستیابی به سود و زیان در عرصه بازار ، عامل اصلی در خوب و بد بودن خبرها به شمار می رود، با این حال از دیدگاه بازار ، خبرهای خوب عامل افزایش بازده و خبرهای بد عامل کاهش بازده در بازار است.

اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات  دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته  پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها  کاملا مخاطره گریز فرض می شوند، آنها حاضرند تا زمان دستیابی به اطلاعات مطمئن و مصونیت مناسب در برابر آثار  ناشی از اطلاعات بد، مبالغی را برای پنهان کردن این نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ایجاد مصونیت اثربخش، زیان های درخور توجهی در بازار تحمل می شود و بازار صحنه جا به جایی ثروت از بازندگان بی شمار به برندگان اندک خواهد بود.

استفاده از خبرهای بد برای تخصیص مجدد کل منابع اقتصادی در فرصت های سرمایه گذاری مطلوبتر جدای از تحمل زیانهای ناشی از جابجایی ثروت می تواند منجر به کسب بازده  مناسب شود تا حدی که زیانهای وارده را نیز جبران کند. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات  بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپایه اطلاعات داخلی به وسیله مدیران واحد اقتصادی ، نمونه ای از قوانینی است که در ارتباط با توجه به توزیع مخاطرات در بازار وجود دارد. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سودد ERC مطرح گردید(کوتاری ، ۱۹۹۲،ص ۱۷۵)[۱].

طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

در این مقاله ابتدا در خصوص سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه، ریسک  عدم پرداخت، مفاهیم سود ، سود غیرمنتظره و بازده غیر منتظره پرداخته شده  سپس در انتها به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی و نتایج آن نیز اشاره گردیده است.

۲-۲-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:

۱-۲-۲  سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه:

بر اساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش  هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. رویکردی که بر تئوری حسابداری مالی و تحقیقات از سال ۱۹۶۸ حاکم بوده است و تنها اخبرا شروع به نتیجه دادن از طریق اندازه گیری دیدگاه ها نموده است. منظر اطلاعاتی از طریق اصلی ترین هیئت تدوین استانداردهای حسابداری پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران می خواهند که خودشان بازدهی آینده سهام را بیش بینی  کنند به جای اینکه حسابداران این کار را برای آنها بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند و از این منظر حریصانه همه اطلاعات سود مند را می بلعند. تحقیقات تجربی نشان داده اند که حداقل برخی از اطلاعات حسابداری مفید ملاحظه شده اند. علاوه بر این رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند به حسابداران کمک کند که سودمندی را از طریق اینکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتی راهنمایی کند که چه اطلاعاتی سودمند هستند و چه اطلاعاتی برای سرمایه گذاران ارزش ندارند، افزایش دهند. منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است که مسئولیت فردی برای پیش بینی آینده عملیات شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می دهد.  این رویکرد فرض می کند بازار اوراق بهادار کارا به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی که شامل اطلاعات صورتهای مالی نیز هست واکنش نشان می دهد. در این بخش دلایل اینکه چرا ما باید واکنش قیمت بازار شرکتها را به اطلاعات صورتهای مالی پیش بینی کنیم بررسی خواهیم کرد. در بررسی این موضوع معمولا اطلاعات صورتهای مالی به بصورت خالص به  پیش بینی های زیر در مورد رفتار سرمایه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورتهای مالی محدود می شود (نوروز بیگی، ۱۳۸۶،ص ۱۷۵)۱.

سرمایه گذاران درباره بازده مورد انتظار و ریسک دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان است تا اینکه سود جاری شرکت اعلام شود (که سرمایه گذاران در باورهای خود تجدید نظر خواهند کرد). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین همانند باشند، زیرا سرمایه گذاران در برابر اطلاعاتی که کسب می کنند و نیز از نظر توانایی تفسیر آنها متفاوتند. همچنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که در باره قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار ، دست کم، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد.

پس از اعلام سود خالص سال جاری ، برخی از سرمایه گذاران درصدد بر می آیند اطلاعات بیشتری به دست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میسر خواهد شد. برای مثال  اگر سود خالص بالا برود یا از مقدار مورد انتظار بیشتر باشد این می تواند به عنوان  خبر خوبی به حساب آید. اگر وضع بدین گونه باشد  سرمایه گذاران با استفاده از نظر بیز[۲] در باورهایی که در باره  بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت دارند تجدید نظر خواهند کرد. برخی از سرمایه گذاران( کسانی که در مورد سود خالص جاری انتظارات بالاتری داشتند) احتمالا همین عدد سود خالص را به عنوان یک خبر بد تفسیر خواهند نمود.

[۱]– Kothari,1992,p175

[۲]-Bayes

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت سود و فلسفه و شیوه ها و انگیزه های آن و جنسیت مدیران و تأثیر آن در شخصیت مدیران و الگوهای مدیریتی
 • تحقیق پیش بینی سود و کاربردها و روش های آن
 • تحقیق مفاهیم مختلف سود و مدیریت سود و کیفیت حسابرسی و تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی
 • تحقیق هموارسازی سود و ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن
 • تحقیق مفاهیم سود وانواع کیفیت سود و اقلام تشکیل دهنده کیفیت سود و ارتباط بین کیفیت سود و فروش،بازده داراییها ونسبت بدهی ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.