تحقیق شرح حال نسیم شمال و نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار نسیم شمال

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق شرح حال نسیم شمال و نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار نسیم شمال دارای ۱۱۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲ـ۱ـ شرح حال «نسیم شمال»    ۶
۲ـ۲ـ آثار نسیم شمال    ۸
۲ـ۲ـ۱ـ نسیم شمال و ملا نصرالدین    ۸
۲ـ۲ـ۲ـ دلایل موفقیت نسیم شمال    ۹
۲ـ۳ـ برگ آخر از زندگی نسیم شمال    ۱۱
۲ـ۴ـ رابطهی جامعه با ادبیات    ۱۲
۲ـ۵ـ جامعه و زندگی اجتماعی    ۱۳
۲ـ۶ـ جامعهشناسی    ۱۵
۲ـ۷ـ اصالت جامعهشناسی ادبیات    ۱۵
۲ـ۸ـ نقد جامعهشناختی ادبیات    ۱۵
۲ـ۸ـ۱ـ فایدههای نقد جامعهشناختی ادبیات    ۱۶
۲ـ۹ـ پیوند ادبیات با جامعه در عصر مشروطه    ۱۶
۲ـ۹ـ۱ـ ادبیات مشروطه    ۱۷
۲ـ۱۰ـ ویژگیهای مهم ادبیات مشروطه    ۱۷
۲ـ۱۰ـ۱ـ ویژگی شعر مشروطه    ۱۸
۲ـ۱۱ـ اصول اندیشه، زبانی و ادبی شعر مشروطه    ۱۹
۲ـ۱۱ـ۱ـ اومانیسم    ۱۹
۲ـ۱۱ـ۲ـ رئالیسم    ۲۰
۲ـ۱۱ـ۳ـ ناسیونالیسم    ۲۱
۲ـ۱۱ـ۴ـ پرهیز از لفاظی زبانی    ۲۱
۲ـ۱۱ـ۵ـ عدم اتکا بر آرایهها و صنایع ادبی    ۲۲
۲ـ۱۲ـ ادبیات و تاریخ    ۲۳
۲ـ۱۳ـ تعریف طنز    ۲۴
۲ـ۱۳ـ۱ـ طنز در دورهی مشروطه    ۲۴
۲ـ۱۳ـ۲ـ شعر نسیم، طنزی ملایم اما کوبنده    ۲۵
۲ـ۱۴ـ ادبیات عامیانه    ۲۶
۲ـ۱۴ـ۱ـ مثلها    ۲۷
۳-بحث و بررسی نقد جامعه شناسی    ۲۹
۳ـ۱ـ مضامین اشعار نسیم شمال    ۲۹
۳ـ۱ـ۱ـ محتوای اجتماعی    ۳۰
۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ ریا و تظاهر    ۳۱
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ دین    ۳۲
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ دعوت به اتحاد اسلام    ۴۱
۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ روشنفکری ضدّ مذهب    ۴۲
۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ تعلیم و تربیت    ۴۴
۳ـ۱ـ۱ـ۴ـ زن و اهمیت و جایگاه او در خانواده و اجتماع    ۴۵
۳ـ۱ـ۱ـ۴ـ۱ـ حق تحصیل زنان    ۴۶
۳ـ۱ـ۱ـ۴ـ۲ـ ظلم و ستم نسبت به زنان    ۵۰
۳ـ۱ـ۱ـ۴ـ۳ـ تأکید بر عفت و حجاب زنان    ۵۱
۳ـ۲ـ۱ـ محتوای سیاسی    ۵۲
۳ـ۲ـ۱ـ۱ـ اصطلاحات اجتماعی    ۵۳
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ مفهوم آزادی در اشعار نسیم شمال    ۵۴
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ آزادی بیان    ۵۵
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ آزادی مطبوعات    ۵۸
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۳ـ آزادی زنان    ۶۰
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۴ـ آزادی: رهایی از استبداد داخلی    ۶۲
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۵ـ آزادی: رهایی از استعمار و تجاوز اجنبی    ۶۷
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ۶ـ آزادی انتخابات    ۷۰
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ واژهی وطن در ادبیات فارسی    ۷۱
۳ـ۲ـ۱ـ ۳ـ۱ـ مفهوم وطن در بعد سیاسی و حکومتی در دورهی مشروطه    ۷۲
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ وطن در شعر دورهی مشروطه    ۷۳
۳ـ۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ وطن در اشعار نسیم شمال    ۷۳
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ مشروطه و بازتاب آن    ۷۵
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ بازتاب مشروطه در اشعار نسیم شمال    ۷۷
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۱ـ بزرگداشت مشروطه وآثار ونتایج آن    ۷۷
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ تأیید و تکریم نظام مشروطه وحاکمیت قانون    ۷۷
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۱ـ۲ـ اجرای عدالت و رفع ستم    ۷۸
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۱ـ۳ـ آسایش و سعادت مردم    ۷۹
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۱ـ۴ـ استقبال از مجلس شورا    ۷۹
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۱ـ۵ـ تشویق مردم به انتخاب وکلای لایق    ۸۰
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ ناامیدی از استقرار مشروطه و انتقاد از مخالفان آن    ۸۲
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ۱ـ ناامیدی از استقرار مشروطه و انتقاد از وضع نابسامان کشور    ۸۲
۳ـ۲ـ۱ـ۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ انتقاد از انحراف مشروطه    ۸۲
۳ـ۲ـ۱ـ۵ـ انتقاد از غوغای جمهوریخواهی    ۸۴
۳ـ۲ـ۱ـ۶ـ توجه به مسائل جهانی    ۸۶
۳ـ۳ـ۱ـ محتوای اقتصادی    ۸۸
۳ـ۳ـ۱ـ۱ـ فقر و فاصلهی طبقاتی    ۹۱
۳-۳-۱-۲- مشاغل    ۹۳
۳-۳-۱-۳- کسادی بازار    ۹۴
۳ـ۳ـ۱ـ۴ـ فساد مالی    ۹۴
۳ـ۳ـ۱ـ۵ـ وابستگی اقتصادی ایران به غرب    ۹۵
۳ـ۴ـ۱ـ مضامین فرهنگی    ۹۷
۳ـ۴ـ۱ـ۱ـ تعدد همسر    ۹۷
۳ـ۴ـ۱ـ۲ـ آداب و رسوم در ایام مشهور    ۹۹
۳ـ۴ـ۱ـ۳ـ غربزدگی    ۱۰۱
۳ـ۴ـ۱ـ۵ـ رواج خرافه و نادانی در دورهی مشروطه    ۱۰۳
۳ـ۴ـ۱ـ۵ـ۱ـ جهل و خرافهستیزی در دیوان اشعار ایرج میرزا    ۱۰۴
۳ـ۴ـ۱ـ۵ـ۲ـ جهل و خرافهستیزی در دیوان اشعار ملک الشعرای بهار    ۱۰۴
۳ـ۴ـ۱ـ۵ـ۳ـ جهل و خرافهستیزی در اندیشهی نسیم شمال    ۱۰۶
فهرست منابع و مآخذ    ۱۰۹

  منابع

۱ـ گیلانی، سید اشرف الدین، ۱۳۷۵، کلیات سید اشرف الدین گیلانی، با مقدمه و کوشش احمد   اداره­چی گیلانی، چاپ اول، تهران: مؤسسهی انتشارات نگاه.

۲- گیلانی، سید اشرف الدین، ۱۳۹۲، کلیات جاودانه نسیم شمال، به کوشش حسین نمینی، چاپ سوم، تهران: انتشارات اساطیر.

۳-صدرهاشمی، سید محمد، ۱۳۳۲، تاریخ جراید و مجلات ایران، چاپ اول، اصفهان: انتشارات کمال.

۴- صدرهاشمی، سید محمد، ۱۳۶۳، تاریخ جراید و مجلات ایران، چاپ پنجم، اصفهان: انتشارات کمال.

۵ـ آدورنو، تئودور و دیگران، ۱۳۷۷، درآمدی بر جامعه­شناسی ادبیات، گزیده و ترجمه­ی محمد جعفر پوینده، چاپ اول، تهران: انتشارات نقش جهان.

۶ـ آرین­پور، یحیی، ۱۳۵۵، از صبا تا نیما، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی، جلد دوم.

۷ـ آرین­پور، یحیی، ۱۳۸۷، از صبا تا نیما؛ تاریخ ۱۵۰ سال ادب فارسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات زوار.

۸-پورالخاص نوکنده­یی، شکرالله، ۱۳۸۰، تحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در ادبیات منظوم فارسی از آغاز تا نیمه دوم قرن هفتم هجری، چاپ اول، اردبیل: انتشارات شیخ صفی الدین اردبیلی.

۹- ترابی، علی­اکبر، ۱۳۷۹، جامعه­شناسی هنر و ادبیات؛ مثلث هنر، چاپ اول، تبریز: انتشارات فروغ آزادی.

۱۰- یوسفی، غلامحسین، ۱۳۶۹، «شاعرمردم» در کتاب چشمه­ی روشن، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.

۱۱- یوسفی، غلامحسین، ۱۳۸۸، یادداشت­های درس منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران و تاریخ تصوف اسلامی، به کوشش فرهاد عطایی، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

۱۲- ترابی، علی­اکبر، ۱۳۸۰، جامعه­شناسی ادبیات فارسی، چاپ دوم، تبریز: انتشارات فروغ آزادی.

۱۳ـ براوان، ادوارد، ۱۳۴۱، تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت، ترجمه­ی محمدعباسی،

چاپ اول، تهران: انتشارات معرفت.

۱۴ـ باردن، لورانس، ۱۳۷۴، تحلیل محتوا، ترجمه­ی مرتضی کتبی، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

۱۵ـ بابایی، علی، ۱۳۸۴، جامعه، فرهنگ و سیاست، اشعار سید اشرف الدین گیلانی، (نسیم شمال)، چاپ اول، تهران: انتشارات امید فردا.

 ۲ـ۱ـ شرح حال «نسیم شمال»

سید اشرف­الدین حسینی قزوینی معروف به گیلانی با نام مستعار «نسیم شمال» از شاعران مشهور، محبوب و مردمی دوره­ی مشروطه است. از شرح زندگی این شاعر اطلاعات چندانی در دست نیست؛ اما چنین به نظر می­رسد که در سال ۱۲۸۷هجری قمری به دنیا آمده باشد. خود شاعر موطن خود را قزوین ذکر کرده؛ اما در دایره­المعارف مصاحب و لغت­نامه­ی دهخدا، سال تولدش را ۱۲۸۸ آورده­اند و نیز برخی از تذکره­نویسان موطن و محل تولدش را شهر رشت نوشته­اند؛ اما به گفته­ی صریح شاعر:

بنده در قزوین به دنیا آمدم
آمدم از غیب مطلق ناگهان
چندی از بهر تماشا آمدم
چند روزی سوی گلگشت جهان

(گیلانی، ۱۳۹۲: ۲۰۷)

با این اشعار معلوم می­شود، محل تولدش قزوین بوده و هیچ شکی باقی نگذاشته است. نام پدرش، سید احمد حسینی قزوینی بوده و گویا در شش ماهگی پدرش را از دست داده و یتیم شده است و در همین زمان، مال و ثروت خانوادگی آن­ها را به تاراج برده­اند.

رفت بابم سوی جنات النعیم
در یتیمی خانه ام را شیخ برد
من شدم دیوانه از غوغای فقر
من شدم شش ماهه در قزوین یتیم
ملک و مالم را ز روی غصب خورد
در به در گشتم زاستیلای فقر

(همان، ۲۰۷)                                                                                                                         سید در جوانی به عتبات رفت و مدتی که گویا پنج سال بود، در کربلا و نجف زندگی کرد؛ اما بعد از آن، شور و شوق وطن پرستی او را به ایران بازگرداند و به قزوین آمد.

در جوانی با هزاران ابتلا
مدتی در کربلا و در نجف
بر سرم زد باز شور ملک جم
رفتم از قزوین به سوی کربلا
معتکف بودم به صد وجد و شعف
آمدم از کربلا سوی عجم

(همان، ۲۰۷ـ ۲۰۸ )

وقتی بیست و دو ساله بود، دوباره از قزوین به تبریز رفت و در آنجا با پیر وارسته و روشن ضمیری آشنا شد. تحصیلات مقدماتی خود را در تبریز به اتمام رساند و علوم رایج آن زمان، از هیئت، جغرافیا، صرف و نحو، منطق، هندسه و دانشهای دیگر را فراگرفت:

باز از قزوین به چشم اشکبار
در ره تبریز باسوز و تعب
وه چه پیری صافی روشن ضمیر
اندر آن ایام بی رنج و ملال
پیش استاد خوانده ام اندر مدرسه
صرف و نحو و منطق و فقه و کلام
جانب تبریز گشتم رهسپار
خدمت پیری رسیدم نیمه شب
طالبان راه حق را دستگیر
رفته بود از عمرمن بیست و دو سال
هیئت و جغرافیا و هندسه
جمله را یک دوره خوانده­ام والسلام

(همان، ۲۰۸)

و مدتی بعد به گیلان آمد و در شهر رشت سکونت کرد.

پس از آنجا سوی گیلان آمدم
مدتی در رشت بنمودم درنگ
مست از صهبای عرفان آمدم
از شراب عاشقی مست و ملنگ

(همان، ۲۰۸)

زرتشتیان این شهر او را مورد عنایت قرار داده، در حقش مهربانی­ها کردند و سید اولین شعرهای خود را در آنجا سرود، تا آنکه در سال ۱۳۲۴ هجری قمری، همزمان با اعلام مشروطه، روزنامه­ای با عنوان نسیم شمال را در شهر رشت منتشر کرد. مطالب این روزنامه بیشتر اشعار طنز و انتقادی بود که از اول تا آخرش را خود سید می­نوشت و شعرهای دیگران را در آن چاپ نمی­کرد. چیزی نگذشت که شعرهای ساده و زیبای او بر زبان مردم جاری شد و دهان به دهان گشت.

زردشتیان بر گردنم دارند حق
در هزار و سیصد و بیست و چهار
کردم ایجاد این نسیم نغز را
گر نویسم می شود سیصد ورق

چونکه شد مشروطه این شهر و دیار
عطر بخشیدم زبویش مغز را

(همان، ۲۰۸)

سید اشرف سال­ها در میان جامعه و با مردم زندگی کرد. از آنان تأثیر پذیرفت و با قفقازیان ارتباط دوستی داشت و به روزنامه­های آنان دسترسی یافت. یکی از این روزنامه­ها «ملانصرالدین» بود که با وجود دستور شدید محمد علی میرزای ولیعهد در توقیف و سوزاندن آن، همچنان پنهانی به ایران     می­رسید (گیلانی، ۱۳۷۵: ۱۸). درادامه پژوهش به سرنوشت سید اشرف­الدین خواهیم پرداخت.

۲ـ۲ـ آثار نسیم شمال

سید اشرف غیر از روزنامه­ی نسیم شمال که مهم­ترین اثر اوست و حدود بیست سال با صلابت و قدرت، قلب­های مردم را به تسخیر خود درآورده بود و در سال ۱۳۳۸ هجری قمری بیست هزار بیت آن را در دو جلد، به نام­های نسیم شمال و باغ بهشت جمع­آوری و چاپ کرد و خیلی زود هم همه را به فروش رساند (کریمی موغاری، ۱۳۸۲: ۹۰)، آثار دیگری نیز دارد که می­توان از این­ها نام برد.

۱) گلزار ادبی که خود در مقدمه­اش درباره­ی این کتاب چنین نوشته است: «متأسفانه کتابی که جامع حکایات منظوم و اشعار آسان باشد، در دسترس شاگردان مدارس نبوده و اغلب از این تعلیمات بی­بهره مانده­اند. به این ملاحظه … این مختصر کتاب را ترتیب داده، تقدیم معارف نمودم، … اغلب این حکایات از قصص «لافونتن» و «فلوریان» که از قطعه­نویسان فرانسوی و مشهور جمیع فرنگستان می­باشند، استخراج شده و به فارسی منظوم کردم» (صدر هاشمی، ۱۳۳۲: ۴۳). این کتاب، شامل سی و سه داستان از زبان حیوانات است که سید آن­ها را به نظم درآورده است.

۲) عزیز و غزال، کتاب دیگری است که در شرح عشق نافرجام دو دلداده به نام­های عزیز و غزال است که سید این داستان را هم به نظم درآورده است (گیلانی، ۱۳۹۲: ۸۴۲).

۳) کتاب دیگر سید، منظومه­ی اشرفی است و سید در شماره­ی ۱۳، سال ۱۳۳۳ هجری قمری، در روزنامه­ی نسیم شمال و عده­ی چاپ و پخش آن را داده است؛ اما از این کتاب اثری به دست نیامده است (گیلانی، ۱۳۷۵: ۴۵).

۲ـ۲ـ۱ـ نسیم شمال و ملا نصرالدین

سروده­های صابر، میرزا علی­اکبر طاهـرزاده در روزنامه ملا نصر­الدین که در قـفقاز منتشر می­شـد و

پنهانی وارد ایران می­شد، نقش عمده­ای در بیداری افکار ایرانیان داشت. با کوله­بار تجربیات تلخ خود، به یاری ملت­های ستم دیده و رنج کشیده می­شتافت. با پیدایش شعر مشروطیت، ادبیات عامه رونق گرفت و از طریق روزنامه­ها در بین همه­ی مردم رواج یافت. همان­گونه که گفت شد یکی از این روزنامه­هایی که در بیداری و جنبش آزادی­خواهی مردم ایران نقشی اساسی داشت. انتشار روزنامه ملانصرالدین در سال۱۹۰۶م/۱۳۲۴هـ .ق، سید اشرف­الدین را سخت تحت تأثیر قرار داد و راهگشای راهش گردید. سید اشرف­الدین پا در جای ملانصرالدین گذاشت و شیوه­ی فکاهی و طنزهای صابر را سرلوحه­ی کار خود قرار داد. او نیز با سلاح قلم به مبارزه با استبداد بر می­خیزد و ظلم و ستم ستمگران را افشا می­کند. و روزنامه «نسیم شمال» را همان­طور که در بالا با استناد به اشعار خودشان گفته، مقارن با اعلان مشروطیت در شهر رشت منتشر می­کند.

«اشعار روان و زیبای سید اشرف­الدین خیلی زود بر زبان مردم جاری می­شود و در دل­های آنان جای می­گیرد. روزنامه کوچک نسیم شمال که معمولاً در چهار صفحه به قطع وزیری و با چاپ سربی در رشت، چاپخانه کوچک عروه­الوثقی، منتشر می­شد، عنوان هفتگی داشته ولی به طور غیرمرتب تا انحلال مشروطه الاولی منتشر می­شده است» (صدرهاشمی، ۱۳۳۲: ۲۹۵).

سید اشرف­الدین گیلانی از مضامین روزنامه «ملا نصر الدین» الهام گرفت. او برای بالا بردن شعور سیاسی و اجتماعی ستم­دیدگان و ملت ایران و تشویق آنان بر مبارزه با سلطه­گران، اشعار طنزی خود را در روزنامه نسیم شمال منتشر می­کرد. تأثیر این روزنامه در انقلاب مشروطه و  بیداری ملت، آنچنان بود که حتی نویسندهی آن را به اسم روزنامهاش(نسیم شمال) می­شناختند.

درست است که در آغاز وی پیرو صابر بوده و قدم در راه او گذاشته، اما خیلی زود راه خود را باز یافت و با قدرت طبیعی که در لطیفه­گویی و نکته­سنجی داشت، شاعری مبتکر گردید.

۲ـ۲ـ۲ـ دلایل موفقیت نسیم شمال

اما باید دید که چرا روزنامه­ی محقر و کوچک نسیم شمال که نه بر کاغذی عالی چاپ می­شد و نه مدیرش وکیل و سناتور و وزیر بود، این همه مورد استقبال عامهی مردم قرار می­گرفت و بر سر زبانها افتاده و اشعارش که هر هفته در تهران شوری بر پا می­کرد، چه داشت که مردم این چنین در خرید و خواندن آن، از هم سبقت می­گرفتند؟

بخشی از این اشعار که از نظر تاریخی و سیاسی و به نظر براون از لحاظ ادبی هم اهمیت بسیار داشتند، اقتباس و ترجمه­ی آزادی از شعرهای میرزا علی­اکبر طاهرزاده صابر، شاعر قفقازی بود که سید آن­ها را به شکل خاصی ترجمه و اقتباس و در اختیار مردم فارسی­زبان که طالب برقراری آزادی و از بین رفتن فساد اجتماعی و برافتادن رژیم دیکتاتوری بودند، قرار می­داد. سید در واقع مترجم افکار صابر و حتی آن قسمت از شعرهای اصیل خود او نیز تقلیدی از سخن صابر بود.

ملک­الشعرای بهار در این باره در نامه­ی منظومش به صادق سرمد، با اعتراف به تازگی و پسندیده بودن شعر سید، می­گوید:

احمد ای سیداشرف خوب بود
شیوه اش مرغوب بود
لیک هپ هپ نامه بودش در بغل
احمدا گفتن از او مطلوب بود
سبک اشرف تازه بود و بی بدل
بود شعرش منتحل

(گیلانی، ۱۳۹۲: ۸۱)

اگر چه ممکن است در دفاع از سید اشرف چنین گفته شود که او نمی­دانسته این اشعار که با امضای مستعار در روزنامه­ی ملانصرالدین چاپ می­شود، از صابر است؛ اما به حکم امانت، می­بایست در روزنامه­­ی نسیم شمال حداقل یک بار ذکر می­کرد که مطالبش را از چه منبعی گرفته است و این برای او عیب و انتقادی مسلم است؛ اما چون هر دوی آن روزنامه­ها مقصودی واحد داشتند که همانا تبلیغ هدف سیاسی واحدی بود و مطالب هر دو از خواسته و آرزوی درونی مردم سرچشمه و از زبان آنان گفته  می­شد، دیگر کسی توجهی به گویندگان آن­ها نداشت و تنها از زن و مرد و پیر و جوان و با سواد و   بی­سواد می­خواستند آن را بخوانند. با این وجود، گر چه این کار سید ممکن است اندکی از ارزش هنری اشعارش بکاهد؛ اما از خدمتی که به جامعه­ی آن روزش در انتشار این افکار و کمک به آزادی کشور کرده، چیزی نمی­کاهد.

۲ـ۳ـ برگ آخر از زندگی نسیم شمال

سید که همیشه در آرزوی زیارت کربلا و نجف بود، سرانجام در سال ۱۳۰۵هجری شمسی، عازم سفر عتبات می­شود. خرج این سفر را حکومت در اختیارش گذاشته بود. سید بعد از بازگشت از این سفر، دوباره روزنامه­اش را به راه انداخت؛ اما در سال ۱۳۰۹ خورشیدی به بیماری جنون مبتلا و روانه­ی تیمارستان شد. پس از چند ماه از تیمارستان مرخص شد و تا اندازه­ای بهبود یافت. برای سید اتاقی روی آب انبار ساختمان کوچکی در عباس­آباد شرقی، خیابان عین­الدوله، نزدیک خندق اجاره کردند و او با زنش در آن زندگی می­کرد. سید فرزندی نداشت؛ اما زنش از شوهر قبلی خود دو دختر داشت که در رشت زندگی می­کردند و زنش گاه از زندگی محقر سید چیزی برای آن­ها می­فرستاد. در همین زمان، سید زنش را از دست داد و دوستان او برایش پرستاری گرفتند. «نکته­ی مبهم در زندگی اشرف­الدین وجود دارد و آن همسر داشتن اوست؛ کسانی همچون سعید نفیسی با توجه به شعرهایش معتقد بودند تا پایان عمر مجرد زیست و کسانی همچون ابراهیم صفایی معتقد بودند؛ صاحب همسر بوده است» (محمدخانی، ۱۳۸۴: ۵۶). پس از مدتی، چون ثروت سید تمام شد، تصمیم گرفتند روزنامه­اش را دوباره منتشر کنند تا پول معاش او را از این راه کسب کنند.

بدین ترتیب، دوره­ی سوم روزنامه­ی نسیم شمال به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حریرچیان و سردبیری محسن الحسینی حریرچیان ساعی انتشار یافت. اولین شماره­ی آن در هشت صفحه به قطع وزیری و با چاپ سربی در چاپخانه­ی اطلاعات نوشته و در روز پنجشنبه، ۱۷ صفر سال ۱۳۵۳ هجری قمری، مطابق با دهم خرداد ۱۳۱۳ خورشیدی، منتشر شد. از شروع این دوره، در تمام شماره­های بعدی، این شعر در زیر نام روزنامه چاپ شد:

به یاد اشرف دین سید ستوده خصال مشام خویش معطر کن از نسیم شمال

درباره­ی تاریخ وفات سید، اختلاف وجود دارد. در کتاب تاریخ جراید و مطبوعات، زمان فوت او سال ۱۳۱۴ خورشیدی ذکر شده است؛ اما در شماره ی ۳۰ فروردین سال۱۳۱۳ هجری شمسی روزنامه که محمد اسماعیل وطن­پرست آن را نوشته، چنین آمده است:

«با کمال تأسف، وفات و رحلت ناگهانی آقای سیداشرف­الدین (نسیم شمال) را در ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ خورشیدی به خوانندگان جریده، به وسیلهی آخرین شمارهی روزنامه، اعلام میداریم»     (گیلانی، ۱۳۷۵: ۵۴).

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق جامعه شناسی ادبیّات و نقد جامعه شناختی رمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.