تحقیق شهر و فضاهای فرهنگی و نیازهای جامعه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق شهر و فضاهای فرهنگی و نیازهای جامعه دارای ۴۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۲-۱- شهر    ۴
۲-۱-۱- انواع شهر    ۴
۲-۱-۲- شهر و فضاهای فرهنگی    ۷
۲-۱-۳- فضاهای فرهنگی و اوقات فراغت    ۹
۲-۱-۴- فضاهای فرهنگی و نیازهای جامعه    ۱۱
۲-۱-۵-فعالیتها و نیازهای فرهنگی،ورزشی و تفریحی    ۱۳
۲-۲-شهروند کیست؟    ۱۵
۲-۲-۱-حقوق شهروندی    ۱۶
۲-۳- نظریه ها    ۱۶
۲-۳-۱- نظریه مشارکت اجتماعی    ۱۸
۲-۳-۲- نظریه یادگیری اجتماعی۱    ۱۹
۲-۳-۳- نظریه‌ مبادله اجتماعی    ۲۰
۲-۴- مفهوم نیازسنجی    ۲۱
۲-۴-۱- اصول نیازسنجی    ۲۳
۲-۴-۲- روش ها و ابزارهای سنجش نیازها    ۲۷
۲-۴-۳-فنون نیازسنجی    ۲۸
۲-۵-روش دلفی:    ۳۰
۲-۵-۱-پیشینه    ۳۰
۲-۵-۲-تعاریف و برداشتها    ۳۳
۲-۵-۳-اهداف و کاربردها    ۳۵
۲-۶- پیشینه تجربی    ۳۶
۲-۷-نتیجه    ۳۹
منابع    ۴۴

منابع

بیگ بابایی،بشیر؛خدادادی،سلمان،سیمای جغرافیایی شهرستان ملکان،انتشارات عارف،۱۳۸۵

بیگ بابایی،بشیر،شهرو برنامه ریزی شهر ،انتشارات ملکان،۱۳۸۹

بیگ بابایی،بشیر،GIS شهری و شهروند الکترونیک،همایش ملی GIS شهری،دانشگاه بین المللی شمال

بیگ بابایی،بشیر،برنامه ریزی مسکن در شهرهای کوچک،راه حلی برای حل مشکل مسکن کلان،همایش سکونت گاههای غیررسمی،دانشگاه آزاد ری،۱۳۸۸

پیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، ۱۳۷۵

رفیع‌پور، فرامرز، آناتومی جامعه، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰

رضوانی،علی اصغر،روابط متقابل شهر و روستا ،انتشارات پیام نور،۱۳۷۳

زیاری،کرامت،برنامه ریزی شهرهای جدید،انتشارات سمت،۱۳۷۹

سرور،رحیم،جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین،انتشارات سمت،۱۳۸۵

ایمانی جاجرمی، حسین، آشنائی با روش دلفی و کاربرد ‌آن در تصمیم گیری، فصلنامه پژوهشی، تحلیلی، آموزشی، برنامه ریزی و مدیریت شهری، سال اول بهار ۱۳۷۹

اسماعیلی،رضا،شهرداری،مدیریت،برنامهریزی و توسعه فرهنگی،مشاور پژوهش و برنامه ریزی سازمان رفاهی-تفریحی شهرداری اصفهان،۱۳۸۱

مقدمه

فضاهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی به عنوان مکان هایی برای گذران اوقات فراغت در جامعه شهری امروزی از اهمیت بالایی برخوردار است.یکی از نیازهایی که در جوامع امروزی درجه اولویت آن همواره مورد توجه قرار گرفته نیاز به توسعه فضاهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی به منظور رفع نیازهای فرهنگی و فراقتی شهروندان است.در کشورهای پیشرفته یکی از عوامل مهم،توجه به نیازهای فرهنگی و تفریحی شهروندان است که با توجه به اهمیت زندگی اجتماعی و توسعه روز افزون شهرها می تواند در جهت توسعه و تعالی جامعه موثر باشد.افزایش این اثربخشی در گرو تعیین و برآورد نیازهای فرهنگی افراد جامعه می باشد که یکی از این نیازهای اساسی و ضروری،نیاز به توسعه فضاهای فرهنگی است.

 ۲-۱- شهر

به عبارت ساده شهر رامی توان یک واحد اجتماعی و سیاسی یا یک واحد فعالیتی،فیزیکی و جمعیتی دانست به عبارت کلی تر شهر عبارت است از : الحاق یک مکان فیزیکی با مردم سکونت یافته آن.ولی می توان بطور کامل گفت :شهر مجموعه ای از ترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است. (بیگ بابایی،۱۳۹۱ : ۵۲).

۲-۱-۱- انواع شهر

از دوجنبه می توان به انواع شهرها پرداخت: یکی بعد کارکردی(فعالیت و نقش) و دیگر از بعد اندازه(کوچک و بزرگ بودن)،از نظر اول باتوجه به نوع فعالیت شهرها به دسته بندی کلی شهرها می پردازیم و از نظر دوم تقسیم بندی معمولاً با جمعیت شهرها انجام می گیرد.

الف-کارکرد و نقش: تقسیم بندی شهرها باتوجه به محیط بوجود آمده براساس فعالیتی که سایر فعالیتهای شهر را تحت شعاع خود قرار داده و شهر براساس آن نوع فعالیت خاص شناخته می شود: مانند شهرهای فستیوال و کنگره ای،شهرهای فرهنگی،شهرهای مذهبی و زیارتگاهی،شهرهای درمانی و آسایشگاهی،برف شهرها،شهرهای بازنشسته گان،شهرهای صنعتی،شهرهای تجاری،شهرهای اداری-سیاسی،شهرهای صنعتی-خدماتی و … .

ب- اندازه و وسعت: در این دیگاه عامل جمعیت در تقسیم بندی شهرها نقش مهمی را ایفا می کند چراکه با توجه به این دیدگاه،شهرها از کوچکترین نوع آن تقسیم بندی می شوند و شهر کوچک یا بزرگ در وهله اول بیانگر جمعیت کم یا زیاد خود میباشد.که البته این جمعیت خود بیانگر سطح فعالیتها،حیطه نفوذ شهر و … میباشد.

بعضی از جغرافی دانان و شهرسازان برای تعریف و شناخت شهر تنها به تعداد جمعیت شهر توجه کرده و گفته اند هر اجتماع انسانی را به هنگامی می توان شهر نامید که جمعیت ان از عدد معینی بگذرد و بدین ترتیب خواسته اند برای شهر و تمیز ان از روستا معیار عددی پیدا کنند و بر این مبنا کنفرانس اروپایی امار در شهر پراگ کلیه کلبیه واحدهای جغرافیایی بیش از ۲۰۰۰ نفر جمعیت را شهر خوانده است . به شرط  انکه کلیه هسته های تراکم انسانی کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر نبایستی بیش از ۲۵ در صد ساکنین خود را از کار و فعالیت روی زمین معاش بدهند . ولی این معیار هنوز مقبولیت جهانی ندارد و  هر یک از کشورها در مقیاس ناحیه ای و کشوری واحدمعینی بر گزیده اند که اختلاف ان از دولتی به دولت دیگر و حتی در محدوده کشوری به پهناوری  اتحاد جماهیر شوروی از ناحیه ای به ناحیه دیگر در خور توجه خا صی است و با توجه به سطح توسعه اقتصادی و نوع فعالیت شهرنشینان کشورهای جهان به تنهایی نمی توان جمعیت معینی را پایه و معیار تمیز شهر از روستا قرار داد. در پایان می توان افزود انچه که بیش از همه در تمیز شهر از روستا به عنوان عامل تعیین کننده عمل می کند نوع فعالیت  جامعه فعال شهری است که علی الاصول باید بر محور فعالیت های غیر زراعی دور بزند.

در اینجا با توجه به شرایط کشورمان انواع شهر ها را با توجه با اندازه آن بیان می کنیم:

۱- بازار شهر؛ ۱۰-۵ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: دهستانی)

۲- روستا-شهر؛ ۲۵-۱۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: بخش)

۳- شهر کوچک؛ ۵۰-۲۵ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: شهرستان)

۴- شهر متوسط کوچک؛ ۱۰۰-۵۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: شهرستان)

۵- شهر متوسط؛ ۲۵۰-۱۰۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: ناحیه ای)

۶- شهر بزرگ میانی؛ ۵۰۰-۲۵۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: استانی)

۷- شهر بزرگ؛ ۱۰۰۰-۵۰۰ ؛ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: منطقه ای)

۸- کلان شهر (متروپل)؛ ۵/۲-۱ میلیون نفر جمعیت. ( عملکرد: کلان منطقه ای)

۹- کلان شهر (متروپل ملی)؛ ۵/۲ میلیون نفر جمعیت و بیشتر.( عملکرد: ملی)

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق حقوق شهروندی و حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا و آیین دادرسی کیفری
 • تحقیق حقوق شهروندی متهم در آئین دادرسی کیفری
 • تحقیق مفهوم حقوق شهروندی و نظریه های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.