تحقیق شوری و اثرات آن بر رشد گیاه و سازوکارهای تحمل به شوری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق شوری و اثرات آن بر رشد گیاه و سازوکارهای تحمل به شوری دارای ۳۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
۲- ۲-شوری    ۵
۲-۲-۱-اثرات شوری بر رشد گیاه    ۵
۲-۲-۲-سازوکارهای تحمل به شوری    ۸
۲-۲-۳-سازگاری کل گیاه به تنش شوری (Whole Plant adaptation to high salinity)    ۱۲
۲-۲-۳-۱-تنظیم انتقال Na+ به اندام هوایی (Requlation of Na+ transport to the shoot)    ۱۲
۲-۳-۲-۲- مسیرهای اولیه ورود به ریشه (Pathways for initial entry into the root)    ۱۳
۲-۲-۴-نقش بیولوژی خاک در تحمل به استرس شوری در گیاهان    ۱۵
منابع    ۲۵

 منابع

سادات، عبدالوهاب.‏‏ٌ،‏ غلامرضا.،ثواقبی فیروزآبادی. فرهاد.،‏ رجالی. محسن،فرح بخش.کاظم.،خاوازی. مصطفی ،شیرمردی.۱۳۸۷٫ تاثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر شاخص های رشد و عملکرد دو رقم گندم در یک خاک شور. آب وخاک(علوم وصنایع کشاورزی). ۲۴(۱):۵۳-۶۲٫

شیرانی بیدآباد، فرهاد.،، حمید مدنی.، محمدرضا نادری درباغشاهیو محمدرضا شهسواری. ۱۳۷۹٫ اثر آرایش کاشت متراکم روی برخی از صفات مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه اصفهان. نجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان. ایران.

صالح راستین، ناهید. ۱۳۷۷٫ بیولوژی خاک. علوم خاک و آب، ۱۲(۳):۱-۳،

امیرآبادی‏، محسن.، محمد سیفی, فرهاد رجالی, محمد رضا اردکانی. ۲۰۰۶٫ بررسی غلظت عناصر معدنی پرمصرف در ذرت علوفه ای (Zea mays.L) (رقم سینگل کراس ۷۰۴) تحت تأثیر تلقیح قارچ میکوریزی و Azotobacter chroococcum در سطوح مختلف نیتروژن. نشریه بوم کشاورزی. جلد ۴، شماره ۱٫

رضوانی مقدم، نباتی، نوروززاده، محمدآبادی.۱۳۹۰٫  بررسی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه و روغن کرچک در تراکم‌های مختلف گیاهی و فواصل مختلف آبیاری. نشریه پژوهشهای زراعی ایران.

خسروی، ه. ح ، علیخانی و ب ، یخچالی. ۱۳۸۷٫ بررسی اثر سویه های ریزبیوم دارای آنزیم ACC-deaminase بر رشد گندم در شربیط تنش شوری. مجله تحقیقات آب و خاک. جلد ۳۹٫ شماره۱٫

  Wang, S.Y., C.Y. Wang and A.R. Welborn, 1990. Role of ethylene under stress conditions. In: Alscher, R. and J. Cumming (eds.),  Stress Responses in Plant Adaptation and Acclimation Mechanisms,Pp: 147–۷۳٫ Wiley Liss, NewYork, USA

Morgan, W ., M. C. Drew. 1997. Ethylene and plant responses to stress. Physiologia Plantarum. Volume 100, Issue 3, pages 620–۶۳۰٫

Homaee, M., R. A. Feddes  and C. Dirksen. 2002. A Macroscopic Water Extraction Model for Nonuniform Transient Salinity and Water Stress. SSSAJ, Vol. 66 No. 6, p. ۱۷۶۴-۱۷۷۲٫

Pazira, E.,  M. Homaee. 2003‏. Salt-affected resources in Iran extension and reclamation. OXFORD UNIV PRESS GREAT.

FAO. 2005. Global Network on Integrated Soil Management for Sustainable Use of Salt-affected Soils. Rome, Italy: FAO Land and Plant Nutrition Management Service..

مقدمه

شوری یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولیدات گیاهان زراعی بوده و با افزایش سطح زیر کشت زراعت فاریاب  بر دامنه آن افزوده می شود. انتخاب دقیق و اصلاح نباتات برای تحمل به شوری نیاز به شناخت ویژگیهای  فیزیولوژیکی دارد که منجر به این تحمل می شود، این اطلاعات هنوز کاملا شناخته شده نیست. اتیلن به عنوان یکی از هورمونهای موثر در استرس شناخته شده است این نقش به دلیل  نقش آن در پاسخ های فیزیولوژیک گیاهان در معرض انواع استرس های مختلف از جمله استرس شوری بیان شده است.[۱] این هورمون با کاهش دوره رشد باعث کاهش عملکرد گیاه می گردد. دسته ی از باکتریهای محرک رشد گیاه قادر به آنزیم ACC هستند که درکاهش میزان هورمون اتیلن در گیاه نقش موثری دارد.این باکتریها علاوه بر ترشح آنزیم ACC دی آمیناز با ترشح متابولیت های مختلف در خاک باعث افزایش قابلیت جذب عناصر مختلف غذایی مثل فسفر، پتاسیم، آهن و… در خاک گردیده و بطور غیر مستقیم بر بهبود شرایط رشد گیاه در معرض تنش شوری کمک می کند. بنابراین اعتقاد بر این است که با افزایش جمعیت این باکتریها در ریزوسفر ریشه گیاه در شرایط شور می توان بر تحمل گیاه در برابر تنش شوری  افزود. این اعتقاد وجود دارد که استرس موجب افزایش ماده  ۱آمینو سیکلو پروپان۱ کربوکسیلیک اسید (ACC) که پیش ماده سنتز اتیلن در گیاه است می گردد ( آلبلتاجی و همکاران، ۱۹۹۷) که این ماده ممکن است منجر به تغییرات فیزیولوژیکی در بافتهای گیاهی و کاهش رشد شود. آنزیم ACC دی آمیناز که توسط باکتریهای محرک رشد خاکزی(PGPR) ترشح می گردد باعث تجزیه پیش ماده ACC در گیاه شده بنابراین از اثرات مضر اتیلن بر رشد گیاه کاسته و موجب تعدیل اثرات تنش شوری بر گیاه می گردد.  با توجه به اینکه، یکی از روش­های مهم و جدید در کشاورزی اکولوژیک استفاده از فناوری بیولوژیک شامل کودها،  سموم در تولید محصول سالم است.

 ۲- ۲-شوری

۲-۲-۱-اثرات شوری بر رشد گیاه

از مهمترین عوامل محدود­کننده تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود (همایی و همکاران، ۲۰۰۲ ) و با افزایش سطح زیر کشت به صورت زراعت فاریاب  بر دامنه آن افزوده می­شود. از کل اراضی زیرکشت دنیا (۱٫۹ ×۵/۱ هکتار) حدود ۲۳ درصد مشکل شوری دارند (شانون، ۱۹۸۴). کشور ایران منابع آبی و خاکی فراوانی را در خود جای داده است که بخش وسیعی از خاک ها و حجم چشم گیری از منابع آبی کشور به درجات مختلف مبتلا به شوری هستند (پذیرا و همایی،۲۰۰۳). در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا مانند ایران، اراضی شور در اثر بهره­برداری بی­رویه و غیراصولی پیوسته در حال گسترش است. در ایران مساحت خاک هائی که به نوعی تحت تأثیر شوری قرار دارند بالغ بر ۲۳ میلیون هکتار است که نزدیک به ۳۰ درصد از سطح کل کشور و ۵۵ درصد از اراضی کشور را شامل می شود شوری از جدی ترین مشکلات در کشاورزی صنعتی به حساب می آید و مشکل اصلی برای تولید محصولات کشاورزی است (پذیرا و همایی، ۲۰۰۳  ). پتانسیل اسمزی پائین محلول خاک و غلظت بالای املاح موجود در خاک که از مهم ترین عوامل ایجاد اختلال در تعادل یون ها در گیاه می باشند، به دلیل اثرات بازدارندگی دررشدگیاهان از خصوصیت های اصلی محیط های شور به شمار می روند. مهمترین واکنش گیاه به افزایش شوری خاک، کاهش آهنگ رشد در مراحل رویش مختلف از جوانه زنی تا گلدهی می باشد از اینرو انتخاب دقیق و اصلاح گیاهان برای تحمل و مقاومت نسبت به شوری نیاز به شناخت ویژگی­های  فیزیولوژیکی دارد که منجر به این مقاومت می شود . بیش از ۸۰۰ میلیون هکتار از اراضی جهان متاثر از شوری هستند که ۳۹۷ میلیون هکتار از آن شور و ۴۳۴ میلیون هکتار شور و قلیا هستند (فائو، ۲۰۰۵). این سطح معادل ۶ درصد از کل اراضی جهان است. بخش عمده ای از این شوری و یا قلیائیت بطور طبیعی ایجاد شده است، ولی با این ­حال آنچه  در سده­های اخیر به آن اضافه شده و سبب اضمحلال اراضی زراعی گردیده، عمدتا از طریق روشهای آبیاری غلط همچون روشهای آبیاری سنتی کرتی و غرقابی بوده است. تاثیر شوری خاک بر تولیدات کشاورزی بسیار شگرف است. حل مشکلات زراعی حاصله از تنش شوری بوسیله تغییر عملیات زراعی در جهت جلوگیری از شور شدن مزارع مانند زهکشی اراضی، کاشت گیاهان چندساله و کم آبیاری مزارع امکان­پذیر است.  مکمل این عملیات، افزایش تحمل گیاهان زراعی از طریق عملیات سنتی به­نژادی یا دست­ورزی­­های ژنتیکی است. بدین وسیله تولید درحالی افزایش خواهد یافت که اراضی همچنان در حال به سازی و باز­سازی بوده و خاک تحت الارض همچنان شور است و خود عملیات کاشت روشی برای احیاء اراضی محسوب می­شود. غلظت انواع مختلف نمک بسته به نوع عملیات زراعی و نحو تیمار زمین زراعی می­تواند مختلف باشد. برای مثال، آبیاری می­تواند املاح کربنات کلسیم و منیزیم را افزایش دهد درحالیکه در زمین­هایی که از نظر زمین شناسی مربوط به باقی ماند دریا و یا دریاچه­ها بوده و یا به مدت بسیار طولانی در معرض انباشت نمک های باد ­رفت دریایی بوده­اند و میزان بارندگی هم به اندازه لازم برای شستشو املاح کافی نبوده، خاک منطقه ممکن است حاوی مقادیر بسیار بالایی از NaCl باشد. علاوه بر این چنین خاک­هایی دارای غلظت­های سمی از اسید­های ضعیف مانند اسید بوریک که هنوز نحوه انتقال و سمیت آنها آشکار نشده است، می­باشد. تمامی نمک ها قادرند بر رشد گیاه تاثیر بگذارند، ولی همه آنها رشد را محدود نمی­کنند. علاوه بر این هرچند نمک­ها به­طور انفرای در خاک عمل می کنند، ولی تواماً  نیز با داشتن اثر متقابل بر گیاه اثر گذار هستند. بعضی  از این اثرات متقابل ساده بوده ( مانند اثر متقابل Na+ و  Ca2+) و برخی بسیار پیچیده هستند ( مانند تاثیرات کربوناتها و اثر آنها بر افزایش pH خاک). در میان عمومی­ترین تاثیرات شوری در رشد گیاهان، محدودیتی است که Na+ وCl در رشد ونمو گیاهان ایجاد می کنند.

[۱] – وانگ و همکاران، ۱۹۹۷& مورگان و دراو، ۱۹۹۳

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.