تحقیق صدقه ، تعاون و اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و نظریات اسلام و جامعه شناسان

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق صدقه ، تعاون و اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و نظریات اسلام و جامعه شناسان دارای ۷۴ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۱- بررسی تحقیقات انجام شده :    ۵
۲- قضیه موفقیت    ۱۱
۳-قضیه محرک    ۱۲
۴-قضیه ارزش    ۱۲
۵-قضیه محرومیت-سیری    ۱۳
۶- نظریه جهان حیاتی شوتس    ۱۳
۷-نظریه پایگاه اجتماعی وبر    ۱۵
۸-پیر بوردیو    ۱۶
۹-نظریه تبادل تلفیقی بلاو    ۱۸
۱۰-نظریه کارکرد گرایی پارسونز    ۱۹
۱۱-دیدگاه دین اسلام در مورد صدقه :‌    ۱۹
۱۲-معنای لغوی صدقه    ۲۱
۱۳-اهمیت انفاق و صدقه در اسلام    ۲۲
۱۴-مفهوم صدقه وانفاق    ۲۶
۱۵-آداب و شرایط انفاق    ۳۱
۱۶-موارد مصرف صدقه و انفاق    ۳۸
۱۷- نفقه    ۴۴
۱۸-کفارات    ۴۵
۱۹-مساله :    ۴۶
۲۰-صدقه :‌    ۴۶
۲۱- ادبیات مشارکت    ۵۲
۱-۲۱-اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام    ۵۲
۳-۲۱-اهمیت مشارکت در دوران تثبیت انقلاب اسلامی    ۵۴
۲۲-تشریح مشارکت :    ۵۵
۱-۲۲-تعاریفی از مشارکت اجتماعی :    ۵۵
۲-۲۲-پیشینه و ادبیات مشارکت سیاسی و اجتماعی    ۵۶
۳-۲۲-. دیدگاه اسلام و مسیحیت در زمینه مشارکت اجتماعی    ۵۹
۴-۲۲-نقش عوامل فرهنگی در توسعه مشارکت سیاسی و اجتماعی    ۶۱
۵-۲۲-نقش آگاهی های عمومی در توسعه مشارکت اجتماعی و سیاسی    ۶۱
۶-۲۲-جشن های دسته جمعی وهمبستگی اجتماعی    ۶۳
۷-۲۲-راهکارهای توسعه مشارکت اجتماعی در جوامع شهری    ۶۴
۲۳-مشارکت عامه مردم در پیشرفت کشور    ۶۷
۱-۲۳-اهداف سیاسی، اجتماعی مشارکت و نقش آن در وفاق اجتماعی    ۶۷
۲-۲۳-اهداف اقتصادی مشارکت    ۶۸
۳-۲۳-تصمیم گیری و وفاق اجتماعی    ۶۹
۴-۲۳-اهمیت مشارکت در فرآیند نوسازی جامعه    ۷۰
۲۴-مصادیق مختلف مشارکت    ۷۰
۲۵-موانع مشارکت    ۷۱
منابع و ماخذ    ۷۳

منابع

– شارع پور ،محمود و غلامرضا خوش فر (۱۳۸۱).”رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان :مطالعه موردی شهر تهران”نامه ی علوم اجتماعی شماره ۲۰٫

ریتزر،جورج(۱۳۷۴).نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثلاثی ،انتشارات علمی ، تهران .

جوانمرد ،کمال (۱۳۸۴).”اصول و مبانی تحقیقات اجتماعی “جزوه در سی روش تحقیق علمی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز ،دانشکده علوم اجتماعی

آیینی،میترا(۱۳۸۷) بررسی تطبیقی سبک زندگی ایلات و عشایر و روستائیان با سبک زندگی شهرنشینان در شهر کرمانشاه “،دانشگاه علوم و تحقیقات ، تهران .

-میلر،دلبرت(۱۳۸۴)،”راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی

-نادری،عزت اله و مریم سیف نراقی (۱۳۷۶).”روشهای تحقیق و چگونگی ارزیابی ان در علوم انسانی ” ،انتشارات بدر ،تهران.

آزاده،منصور اعظم.(۱۳۷۸)،ناسازگاری پایگاهی،پایان نامه دکترای جامعه شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس،تهران.

بلیکی،نورمن (۱۳۸۴).”طراحی پژوهش های اجتماعی “ترجمه حسن چاوشیان ، ،نشر نی تهران .

بیکر ،ترز،ال(۱۳۷۷)،”نحوه تحقیقات اجتماعی “جلد اول ،ترجمه هوشنگ نایبی انتشارات سروش ،تهران.

تنهایی ابوالحسن،نکهت حسین و جواد.(۱۳۷۸)،”شیوه تنظیم و نگارش پایان نامه”کرمان انتشارات همیار، کرمان.

دواس،دی،ای(۱۳۸۶).”پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی، ،نشر نی ،تهران .

ساعی،علی(۱۳۸۱)”تحلیل اماری در علوم اجتماعی”،چاپ فرشیوه ،تهران .

بوردیو ،پی یر (۱۳۸۱).نظریه کنش (دلایل علمی و انتخاب عقلانی)،ترجمه مرتضی مردیها،تهران انتشارات نقش و نگار،تهران .

مقدمه

در این مقاله که به بیان تحقیقات انجام شده مربوط به موضوع پرداخته شده و سپس به بیان تعاریف مختلف از صدقه و مشارکت و انواع آن، ماهیت و حدود موضوع، اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و جنبه های مختلف از آن، دیدگاه اهل سنت در خصوص صدقه ونظریات جامعه شناسان در مورد ارزش ،نفش پاداش در … پرداخته شده است.در قسمت دوم مربوط به این مقاله به تشرح مشارکت و انواع آن ، پیشینه ی مشارکت ، نقش عوامل مختلف در مشارکت ، راهکارهای توسعه مشارکت و موانع مشارکت و …پرداخته شده است و سعی بر آن بوده است که پدیده مورد بررسی به صورت همه جانبه و در ارتباط با سایر پدیدهای اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و سپس  به بیان نظریه های مرتبط پرداخته شده است.

۱- بررسی تحقیقات انجام شده :

در خصوص موضوع پژوهش تا کنون تحقیقات چشمگیری صورت نگرفته البته تحقیقات مشابه با موضوع پژوهش صورت گرفته در زیل به آنها می پردازیم.

تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل موثر بر جلب هدایا و مشارکت های مردمی  توسط  دکتر ملک پور صورت پذیرفته است . این عوامل که بخشی درون سازمانی و بخشی برون سازمانی است ؛ به آن دلیل که می تواند بر تداوم جلب هدایا و ارتقاء کارایی و کیفیت آن تاثیرگذار باشد ؛ نیاز به شناخت و بررسی دارد. این پژوهش با درک این ضرورت و با هدف شناخت عوامل درون سازمانی ، شناخت عوامل و انگیزه های فردی، شناخت الگوهای مدیریت ومسایل اداری و شناخت عوامل برون سازمانی موثر بر جلب هدایای مردمی انجام یافته است؛ می کوشد تاثیر پاره ای متغیرهای درون سازمانی نظیر سابقه کار، ثبات مدیریت، سطح تحصیلات کارکنان و نیز تأثیر پاره ای متغیرهای برون سازمانی نظیر سن، میزان آشنایی مردم با فعالیتهای کمیته امداد را بر مشارکت های مردمی مورد آزمون قرار دهد. جامعه آماری در ابعاد سازمانی متشکل از ۸۰ نفر از کارکنان و مسئولان مشارکتهای مردمی و در ابعاد برون سازمانی در بردارنده ۴۳۲ نفر از گروههای مختلف شغلی و در بین مردم عادی است که از ۶ استان تهران، همدان، اصفهان، فارس، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد از طریق روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مطالعه شدند. روش پژوهش پیمایشی است و داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه، با استفاده از آماره های توصیفی ،درصد فراوانی و آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بخش عوامل درون سازمانی سابقه کار کارکنان فاقد تاثیر و ثبات مدیریت و برنامه دارای تاثیر مثبت در جلب هدایای مردمی است. در بخش عوامل برون سازمانی نیز سن پاسخگویان، اعتقاد به شیوه های گوناگون خیرات، تاثیرپذیری از پیامهای تشویقی و قضاوت درخصوص نحوه توزیع کمک های امداد در جلب مشارکت ها و هدایای مردمی، بدون تاثیر بوده است. با این حال با افزایش آشنایی پاسخگویان با اهداف و عملکرد امداد ، ارزیابی از نقش این نهاد در بهبود زندگی محرومان مثبت تر بوده است. بنابر این در بعد درون سازمانی توجه به آموزش ضمن خدمت کارکنان جلب هدایا، گسترش ارتباطات درون سازمانی و تاکید بر شرط « نفوذ اجتماعی» در انتخاب مسوولان و کارگزاران جلب هدایای مردمی استانها و در بعد برون سازمانی افتتاح حسابهای بانکی به منظور جلب هدایا و کمک های مردمی، بهره گیری از امکانات و پتانسیل های موجود هنری، تشکیل گروههای داوطلبانه همکاران اجتماعی و تاکید بر جنبه های اجتماعی امور خیریه در پیامهای ارتباطی توصیه و پیشنهاد می گردد.

پژوهشی دیگر به سنجش دانش و نگرش مردم استان قزوین نسبت به پرداخت زکات و نهادهای پذیرنده آن می پردازد   روش این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق سرپرستان خانوارهای استان قزوین در سال ۱۳۸۲ و بالغ بر ۲۰۱۳۳۹ نفر هستند. حجم نمونه مورد مطالعه ۷۱۱ نفر می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که شامل دو بخش تشریحی و مقیاس درجه بندی است.

یافته های به دست آمده از این پژوهش بشرح زیر است که حدود ۲/۸ درصد از پاسخگویان مشمول پرداخت زکات شده و همه آنان نیز زکات خود را پرداخت کرده اند، ۹ درصد روستائیان و ۹/۲ درصد شهرنشینان اعلام کرده اند که مشمول پرداخت زکات می باشند. بالاترین آمار مربوط به نهادهای پذیرنده زکات متعلق است به دفاتر مراجع عظام تقلید و پائین ترین نسبت مربوط به کمیته امداد می باشد. لذا پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت به شرح زیرارائه می گردد:

اطلاع رسانی درخصوص نحوه جمع آوری و نحوه هزینه وجوه دریافتی توسط کمیته امداد با کمک متخصصین امر تبلیغات و اطلاع رسانی، اطلاع رسانی درخصوص فتاوی علما نسبت به مشروعیت پرداخت زکات و وجوه شرعی دیگر به کمیته امداد و دیگر اینکه پرداخت کنندگان زکات و وجوهات شرعیه به کمیته امداد از پرداخت مالیاتهای متعدد معاف شوند.

اداره کل روابط عمومی کمیـته امداد امـام خـمینی(ره) در پژوهشی به بررسی نظرات مردم تهران درباره جشن عاطفه ها و عملکرد تبلیغاتی رسانه ها پرداخته است در این تحقیق اینگونه بیان  شده است یکی از معضلات مهم جامعه اسلامی در حال حاضر فقر و نداری است. کمیته امداد امام خمینی(ره) که یکی از اهدافش از بین بردن و دست کم کاهش این مساله اجتماعی است؛ می کوشد با بکارگیری تسهیلات و امکانات موجود و با اتکاء به مشارکت های مردمی, در این زمینه گام دارد. از جمله شیوه ها و ابتکارات این نهاد در جلب هر چه بیشتر کمک های مردمی، برگزاری مراسم جشن عاطفه هاست که پویایی و تداوم آن به شناخت نقاط ضعف و قوت و دیدگاه های مردمی در این زمینه وابسته است. ضرورت اجرای پژوهش حاضر به دلیل تاثیر آن در شناخت و ارزیابی بهتر کیفیت این مراسم و فرصت های پیش رو روشن و آشکار است. در این راستا طرح اخیر با هدف بررسی میزان آگاهی شهروندان درخصوص جشن عاطفه ها، شناخت روشهای مناسب برای حمایت از دانش آموزان نیازمند و بررسی نقش رسانه های ارتباط جمعی در تشویق مردم به حضور در جشن عاطفه ها تدوین و در صدد برآمد تا با سنجش این اهداف پیشنهادهای مردم را در راستای برگزاری هر چه بهتر مراسم جشن عاطفه ها گردآوری نماید و نقش فعالتر رسانه های ارتباط جمعی را تعیین نماید.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت کنندگان در مراسم جشن عاطفه ها در بودند که از این تعداد ۴۹۲ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق میدانی است که داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با بهره مندی از آماره های توصیفی( فراوانی,درصد فراوانی) مورد تحلیل قرار گرفتند.
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که اکثریت پاسخگویان با هدف برگزاری جشن عاطفه ها آشنا بوده و به همین دلیل با اختصاص یک روز یا یک هفته برای کمک به تحصیل نیازمندان موافقند. اکثریت پاسخگویان تاثیر برگزاری جشن عاطفه ها در رفع مشکلات تحصیلی دانش آموزان را در حد خیلی زیاد و زیاد ارزیابی کرده اند ؛ با این حال بهترین روش برای تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان نیازمند، کمک های غیرمستقیم نظیر اشتغال برای والدین است.مهمترین ابزاری که پاسخگویان از برنامه جشن عاطفه ها اطلاع یافته اند؛ تلویزیون بوده و در مقایسه با سایررسانه های جمعی اولویت اول به این رسانه اختصاص داده شده است. به باور اکثریت پاسخگویان، نقش کمیته امداد درجهت تشویق وترغیب مردم به شرکت درمراسم جشن عاطفه ها ومیزان حضورمردم دراین مراسـم زیـاد وخـیلی زیـاد بـوده است.اعطای کمکهای غیرمستقیم به والدین دانش آموزان نظیر کمک در زمینه ایجاد اشتغال آنها و… از عمده ترین راهکار پیشنهادی پاسخگویان برای از بین بردن فقر و محرومیت بوده است.

بررسی شیوه های مناسب جلب مشارکتهای مردمی در زمینه کمک های مالی و غیرمالی به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان که توسط محمد ابراهیم همتی انجام شده است.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادی است که در استان سمنان ( شهرهای سمنان ، دامغان ، شاهرود ، گرمسار ، سرخه و شهمیرزاد) در برنامه های کمیته امداد مشارکت داشته اند. از این تعداد ۵۰۰ نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است و داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه ، با کاربست آماره های توصیفی فراوانی ، درصد فراوانی و آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.نتایج پژوهش حاکی از تاثیر متغیرهای جنسیت، وضعیت خانواده ها (تاهل، تعداد فرزندان ، شغل)، میزان درآمد ، آشنایی با برنامه های کمیته امداد ، نگرش به برنامه های اجرایی کمیته امداد امام خمینی(ره) و میزان پایبندی به اعتقادات مذهبی در مشارکت با کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشد. برای افزایش مشارکت مردم با این نهاد و ساماندهی کمک ها نیز تشویق مردم از طریق صدا و سیما ، انجام تبلیغات گسترده به منظور ارتقاء آگاهی های عمومی، شناسایی ریشه های اصلی فقر، برخورد صادقانه با مردم و ایجاد اعتماد عمومی در مردم مبنی بر توزیع درست کمک های جمع آوری شده ،توصیه و پیشنهاد شده است.

بررسی زمینه های توسعه مشارکت های مردمی در امور حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)  به طور کلی، دو دسته اهداف مدنظر این پژوهش بوده است: الف) شناخت وضع گذشته و موجود فعالیت به منظور بازنگری شیوه ها و نگرش های پیش بینی و موجود کمیته امداد امام (ره) در ارتباط با امور حـمایتی ؛ ب) ارائه راهکارهـای لازم بـرای افـزایش مشارکت های مردمی و امورحمایتی.فرض اساسی در این تحقیق این است که دو دسته از عوامل ( درون سازمانی و برون سازمان) در میزان مشارکت های مردمی در کمیته امداد تأثیر می گذارد. لذا این تحقیق در پی یافتن پاسخ به دو دسته از سؤالات طراحی شده است. به عبارتی کدام عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در جلب کمکهای مردمی کمیته امداد (ره) مؤثرند؟

این پژوهش در ۶ استان کشور در سه گروه براساس کمک های بیشتر، متوسط و کمتر (از هر گروه ۲ استان) شامل استانهای تهران، مرکزی، یزد، اصفهان، گیلان و کرمانشاه انجام گرفت. در هر یک از استانها ۳ شهر به ترتیب مشابه فوق (انتخاب استانها) بعنوان جامعه آماری انتخاب گردید. افراد نمونه را دو دسته افراد تشکیل می دادند: مردم و مدیران و کارشناسان کمیته امداد. در دسته نخست تعداد کل نمونه حدود ۱۷۰۰ نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید. افراد نمونه با استفاده از نقشه های شهرداری و بلوک بندی مناطق شهری شهرهای مورد مطالعه بصورت تصادفی انتخاب شدند. در دسته دوم ، حدود ۱۰۰ نفر (حدود ۱۲ درصد کارکنان واحد جلب هدایای کمیته امداد) در استان های مورد بررسی انتخاب گردید.این تحقیق با استفاده از روش اسنادی و روش میدانی انجام شده است. اطلاعات بخش اسنادی بر داده ها، اسناد و مدارک امداد و سازمان های ذیربط مبتنی اسـت و داده هـای بخش میـدانی از طریـق پرسشنامه و انجام مصـاحبه جمع آوری شده است. این داده ها از طریق آماره های مختلف از قبیل آزمون های آماری، ضرایب همبستگی و پیوستگی، رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس و امثالهم تجزیه و تحلیل شده است.

بررسی دیدگاه مردم استان گیلان در خصوص جشن عاطفه ها . پژوهش حاضر برای پوشش چنین خلایی و با هدف بررسی نگرش پاسخگویان درخصوص اهداف، زمان، مناسب ترین شیوه جمع آوری کمک ها، مناسب ترین روش ارایه هدیا به مستحقان و علت عدم مشارکت مردم در جشن عاطفه ها اجرا شده است و بر آن است تا تفاوت معنی دار میان نگرش زنان و مردان و تفاوت معنی دار میان نگرش افراد را در گروههای مختلف تحصیلی، در میان صاحبان مشاغل گوناگون و ساکنان مناطق مختلف استان بررسی نماید. جامعه آماری تحقیق کلیه افرادی است که در سال ۱۳۸۱ در مراسم جشن عاطفه ها شرکت نموده اند. از این تعداد ۴۵۳۳ نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گیرند. روش پژوهش از نوع توصیفی است و داده ها پس از گردآوری با پرسشنامه، با کاربست روش های آماری توصیفی واستنباطی تحلیل گردیدند.نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که اکثریت افراد به دلیل وجود حس نوع دوستی در جشن عاطفه ها شرکت نموده اند و همچنین مشخص شد بهترین متولی برگزاری مراسم کمیته امداد و بهترین زمان برگزاری جشن عاطفه ها هفته آخر شهریور است. از یافته های دیگر پژوهش می توان به تمایل کمتر افراد بی سواد، بیکار و مردم شرق استان برای شرکت در مراسم جشن عاطفه ها اشاره کرد. بنابراین ضروری است اولاً تبلیغات چند ماه قبل از مراسم جشن عاطفه ها انجام شود؛ ثانیاً قسمتی از تبلیغ صرف نحوه ارسال کمک برای افراد و نحوه پرداخت به آنها پس از اتمام جشن باشد و ثالثاً با بکارگیری شیوه تبلیغی ارسال پیام کوتاه و افزایش پوشش تبلیغاتی طرح، زمینه اعتماد عمومی به این نهاد افزایش یابد.

رضا گودرزی به  بررسی جایگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) نزد افکار عمومی و وضعیت مشارکت های مردمی می پردازد   جلب مشارکت های مردمی نزد کمیته امداد امام خمینی (ره) که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. جلب هر چه بهتر و بیشتر مشارکتهای مردمی منوط به پیش شرط هایی است که درواقع زیربنای هرمی است که راس آن مشارکت تبلورمی یابد.سنجش افکارعمومی وآگاهی از نقطه نظرات آنان از جمله این پیش شرط هاست که دست یابی به آن نیاز به زمان، مکان و ابزار مناسب دارد به همین دلیل طرح های افکارسنجی و استفاده از نظرات و دیدگاههای مردمی به منظور دستیابی به شناختی در زمینه تمایلات و نگرش های مردم نسبت به زوایای فعالیت های این نهاد بس ارزشمند و با اهمیت است. پژوهش حاضر که با هدف شناسایی عوامل تقویت کننده و بازدارنده موثر بر مشارکت آرمانی و مطلوب مردم در فرایند فقرزدایی اجرا شده است؛ درصدد است به پرسش هایی نظیر اینکه آیا مردم به طور فراگیر و ایده آل کمیته امداد را به عنوان حامی محرومان می شناسند؟ نقش وسایل ارتباط جمعی در کمیت و کیفیت مقبولیت کمیته امداد در نزد مردم و خواست و انتظار واقعی مردم از این نهاد چیست؟ بازتاب خدمات ۲۰ ساله این نهاد در جامعه چگونه می باشد؟ پاسخ گوید. جامعه آماری پژوهش کلیه هموطنان شرکت کننده در جشن عاطفه ها در سال ۱۳۷۹ بودند که از این تعداد ۲۳ هزار نفر از طریق نمونه گیری تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق میدانی است و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه گردآوری گردید. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که کمیته امداد برای جامعه به نحو مطلوبی شناخته شده است و در این شناخت نقش تلویزیون در میان سایررسانه های جمعی برجسته تربوده است. پاسخگویان برای آگاهی نسبت به نوع و میزان فعالیت کمیته امداد به ترتیب به نقش تلویزیون، مطبوعات و رادیو اشاره کرده و به لحاظ برتری در میان برنامه های تلویزیونی، قالب های گزارش و مصاحبه، سریال، فیلم داستانی و زیرنویس را انتخاب کرده اند. همچنین ۶۰ درصد از پاسخگویان از از انتشار نشریه ای درخصوص چگونگی ارایه خدمات حمایتی استقبال نموده اند. در مجموع اکثریت پاسخگویان با فعالیت ها و طرحهای مختلف کمیته امداد آشنا بوده و تمایل خود را برای مشارکت در این گونه برنامه ها اعلام داشته اند.تهیه برنامه های تلویزیونی جذاب و متنوع شامل گزارش، تهیه فیلم و…، توجه به زمان پخش پیام های رادیوئی در زمینه فعالیت های امداد و کوتاه بودن آنها، در نظر گرفتن تنوع و تفاوتهای اقلیمی، قومی، آداب و رسوم و فرهنگ ها در برنامه های تبلیغاتی و ارایه گزارش عملکرد در فواصل مختلف زمانی (سه ماهه، شش ماهه و…) از موارد پیشنهادی برای بهبود عملکرد و فعالیت های کمیته امداد و جلب مشارکتهاست.

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق نظریات کلاسیک و جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی و نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی
 • تحقیق نظریه ها و مدل های مشارکت
 • تحقیق تعاون وهمکاری و کارکرد تعاون
 • پیشینه تحقیق مشارکت اجتماعی و دیدگاه های نظری مشارکت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.