تحقیق عملکرد موسسه و مدل های ارزیابی آن ومفهوم قابلیت های بازاریابی، مفهوم پویایی های رقابتی و نقش قابلیتهای بازاریابی در عملکرد موسسه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق عملکرد موسسه و مدل های ارزیابی آن ومفهوم قابلیت های بازاریابی،  مفهوم پویایی های رقابتی و نقش قابلیتهای بازاریابی در عملکرد موسسه دارای ۵۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ .مقدمه    ۵
۲-۲٫ عملکرد موسسه    ۵
۲-۲-۱٫عملکرد بانک ها    ۷
۲-۲-۲٫ ضرورت ارزیابی عملکرد    ۸
۲-۲-۳٫مدل های مختلف ارزیابی عملکرد    ۱۰
۲-۲-۳-۱٫ ROI, ROE, ROCE و مشتقات آن (قبل از دهه ۸۰)    ۱۰
۲-۲-۳-۲٫مدل ارزش افزوده اقتصادی (۱۹۸۰)    ۱۰
۲-۲-۳-۳٫مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت    ۱۱
۲-۲-۳-۴٫ماتریس عملکرد (۱۹۸۹)    ۱۱
۲-۲-۳-۵٫هرم عملکرد    ۱۲
۲-۲-۳-۶٫پرسشنامه اندازه گیری عملکرد (۱۹۹۰)    ۱۳
۲-۲-۳-۷٫مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱)    ۱۳
۲-۲-۳-۸٫کارت امتیازدهی متوازن (۱۹۹۲)    ۱۴
۲-۲-۳-۹٫فرایند کسب و کار (۱۹۹۶)    ۱۴
۲-۲-۳-۱۰٫مدل تعالی سازمان (۱۹۸۸)    ۱۵
۲-۲-۳-۱۱٫تحلیل ذی نفعان (۲۰۰۱)    ۱۵
۲-۲-۳-۱۲٫چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد (۲۰۰۰)    ۱۶
۲-۲-۳-۱۳٫مدل تحلیل پوششی داده ها(DEA)    ۱۷
۲-۳٫مفهوم  قابلیت های بازاریابی    ۱۷
۲-۳-۱٫مفهوم تلاطم بازار    ۲۰
۲-۳-۱-۱٫بازاریابی در شرایط متلاطم    ۲۰
۲-۳-۱-۲٫واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار    ۲۲
۲-۳-۲٫ مفهوم شدت رقابت    ۲۴
۲-۳-۲-۱٫شدت رقابت در صنعت بانکداری    ۲۵
۲-۳-۳٫مفهوم تمرکززدایی    ۲۶
۲-۳-۳-۱٫انواع تمرکز زدایی    ۲۷
۲-۳-۳-۲٫علت تمرکز زدایی    ۲۸
۲-۳-۳-۳٫تمرکز زدایی در صنعت بانکداری    ۲۸
۲-۳-۴٫مشتری مداری    ۲۸
۲-۳-۴-۱٫ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری    ۲۹
۲-۳-۴-۲٫مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها    ۳۱
۲-۳-۴-۳٫تعاریف مشتری مداری    ۳۱
۲-۳-۵٫رقیب محوری    ۳۳
۲-۳-۵-۱٫تعاریف رقیب محوری    ۳۴
۲-۳-۶٫گرایش به نوآوری    ۳۵
۲-۳-۶-۱٫تعاریف گرایش به نواوری    ۳۶
۲-۴٫مفهوم پویایی های رقابتی    ۳۶
۲-۴-۱٫اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری    ۳۷
۲-۵٫نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه    ۳۸
۲-۶٫مروری بر تحقیقات    ۴۰
فهرست منابع    ۴۸

منابع

۱٫ریاضت،فرهاد (۱۳۸۱) “ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل”نشریه: اقتصاد » پژوهشنامه اقتصادی » شماره ۵، صص ۱۶۸-۱۳۵

۲٫آرمسترانگ، مایکل(۱۳۸۵)، “مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی”، ترجمه سعید صفری، انتشارات جهاد دانشگاهی

۳٫استونر جیمز. ای. اف، ادوارد فری من آر، گیلبرت، دانیل آر. (۱۳۸۶) “مدیریت” ترجمه پارساییان و اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، جلد اول.

۴٫اعتباری، محمد و پوراسفندیانی، حامد(۱۳۸۴) “زمینه پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد مدون زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو” سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،۱۳-۱٫

۵٫صالحی، سیدمرتضی و نیکوکار، غلامحسین و محمدی، ابوالفضل و تقی نتاج، غلامحسین (۱۳۹۰) “طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری” مدیریت بازرگانی، دوره ۳، شماره ۷، صص ۱۴۲-۱۲۷٫

۶٫رحیمی، غفور (۱۳۸۵) “ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان” ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۳

۷٫رضایی، فرزین و عازم، حامد (۱۳۹۱)” تاثیر شدت رقابتی و راهبرد تجاری بر ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد شرکت ها” فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت ، سال پنجم، شماره دوازدهم.

۸٫رضایی دولت آبادی، حسین و خائف الهی، احمد علی (۱۳۸۴) ” مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی در صنایع شیمیایی” فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره ۱۰، شماره ۱٫

۹٫عباسی، محمدرضا و صالحی، صبور (۱۳۹۰)، “اثر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه” پژوهشنامه بیمه، سال بیست و ششم، شماره ۲، صص ۱۷۶-۱۴۵٫

۱۰٫علی احمدی، علیرضا و ابراهیمی، مهدی و سلیمانی ملکان، حجت (۱۳۸۹) ” برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات”، انتشارات تولید دانش.

 ۱۱٫Hurley, R. F., & Hult, T. (1998). Innovation, market orientation, and organizational learning: An integration and empirical examination. Journal of Marketing, 62(3),42–۵۴٫

۱۲٫Hilary.c&Chuan.L&Chung.(2010).”Improved Slack-Based Contex-Dependent DEA- A study of  International Tourist hotel in Taiwan”.Expert systems with Application,37,6452-6458.

۱۳٫Morgan, N. A., Slotegraaf, R. J., & Vorhies, D. W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing, 26, 284–۲۹۳٫

۱۴٫Morgan, N. A., Vorhies, D. W., & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing capabilities and firm performance. Strategic Management Journal,30(8), 909–۹۲۰٫

۲-۱ .مقدمه

طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است. (تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند. (کوهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای (نارور و اسلتر، ۱۹۹۰)

رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید. (تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند. (سونگ و همکاران، ۲۰۰۸)

بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، ۲۰۱۲)

از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،۱۳۸۱)

لذا ، در این مقاله ابتدا به عملکرد موسسه و مدل های ارزیابی آن پرداخته میشود. سپس در قسمت های بعدی بترتیب مفهوم قابلیت های بازاریابی،  مفهوم پویایی های رقابتی و نقش قابلیتهای بازاریابی در عملکرد موسسه آورده می شود و در آخر پیشینه تحقیق بیان می شود.

۲-۲٫ عملکرد موسسه

در مورد چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد به طوری که می توان عملکرد را فقط سابقه ی نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی، عملکرد سابقه ی موفقیت های یک فرد است. کین[۱] معتقد بود که عملکرد چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است. برنادین وهمکارانش[۲] معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد. فرهنگ لغت آکسفرود عملکرد را به این صورت تعریف نموده است که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد شده عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها یا نتایج بر می گردد و در عین حال عنوان می کند که عملکرد در مورد انجام کار و نیز نتایج حاصله از آن می باشد. (آرمسترانگ،۱۳۸۵،ص ۳۰۴)

پس مروری بر فرهنگهای لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه عملکرد است. بنظر می‌رسد منطقی است که ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:

– عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

– عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).

– توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.

– عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.

لذا می‌توان گفت که عملکرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. بعبارت دیگر، عملکرد بعنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می شود.(کارول[۳] و همکاران، ۲۰۱۱)

بطور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دست یابی خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف می شود که می تواند به وسیله کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود. (استونر، ۱۳۸۶)

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (۲۰۰۲) ارائه شده است: «فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته». طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

۱) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و

۲) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است.(رهنورد،۱۳۸۷(

در واقع اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند، می‌توانند تعاریف متفاوتی برای عملکرد ارائه دهند. تعاریف ارائه شده توسط فردی از درون سازمان، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکز دارد. در این حالت اگر افراد داخل سازمان، دیدگاههای متفاوتی به عملکرد نداشته باشند، یک تعریف یکتا و مشترک از عملکرد ارائه خواهد شد که در عمل کاری بس دشوار است. در مقابل یک فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعریف شده نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می‌شود، نظر دارد و کارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی، بر پیش‌بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد.(پاتن[۴]، ۲۰۱۰)

اکثر محققان بازاریابی معتقدند که معیارهای ذهنی عملکرد مانند رضایت مشتری، وفاداری مشتری و… عاملی مهم و موثر در معیارهای عینی عملکرد مانند حاشیه سود، ROI و… است. بسیاری از فعالیت های بازاریابی مستقیما بر عملکرد مشتری مانند رضایت و وفاداری مشتری تاثیر می گذارد همچنین عملکرد مشتری و عملکرد بازار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر می گذارد. بر این اساس عملکرد کسب و کار از سه جزء تشکیل شده است که عبارتند از عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی. در عملکرد مشتری بر وفاداری و رضایت مشتری و در عملکرد بازار بر مقدار فروش، رشد فروش و سهم بازار و در عملکرد مالی بر سود، حاشیه سود، ROI تاکید می شود. (رضایی و خائف الهی، ۱۳۸۴)

۲-۲-۱٫عملکرد بانک ها

بانک ها نهاد های مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع اوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سوداوری به دنبال استفاده از انواع روشهای بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده است.(سم[۵] و همکاران، ۲۰۰۹)

۳۰ Kane

۳۱ Bernadin

[۳] Carroll

[۴] Patton

[۵] Secme

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق رضایت مشتری و مفاهیم و شاخص های آن در سطح بین المللی و بازاریابی رابطه مند و مفاهیم و ابعاد و مدل های آن
 • تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن
 • تحقیق هوش هیجانی و هوش بازاریابی و نقش آن دو در مدیریت بازار و بازاریابی
 • تحقیق بازاریابی ورزشی و حمایت مالی ورزشی
 • تحقیق اهمیت اقتصادی و بازار تولید گل و گیاهان زینتی و مدیریت و ترویج بازاریابی و عوامل مؤثر بر ترویج بازاریابی گل و گیاهان زینتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.