تحقیق فریدون در شاهنامه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق فریدون در شاهنامه دارای ۳۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۴-۱- مقدمه    ۴
۴-۲-تعریف واژه    ۵
۴-۳-نسب فریدون    ۵
۴-۴-تولد فریدون    ۶
۴-۵- دوران کودکی و جوانی فریدون    ۷
۴-۶-نقش«گاو»در زندگانی فریدون    ۱۴
۴-۶-۱-کاربرد لفظ«گاو»در القاب پدران فریدون.    ۱۴
۴-۶-۲-«گاو برمایه»،گاو فریدون.    ۱۴
۴-۶-۳-گاو سواری فریدون.    ۱۶
۴-۷-گرز فریدون    ۱۶
۴-۸- جنبۀ افسونگری فریدون    ۱۷
۴-۸-۱-راز :    ۱۷
۴-۸-۲-اروند رود    ۱۸
۴-۸-۳- به شکل اژدها در آمدن    ۱۹
۴-۸-۴- آگاهی از آینده    ۲۰
۴-۹-طبابت    ۲۲
۴-۱۰-سفر در زندگی فریدون    ۲۲
۴-۱۱-تقسیم جهان    ۲۳
۴-۱۲- دلایل شهرت فریدون    ۲۶
۴-۱۳-اوصاف و القاب فریدون    ۲۹
یادداشت ها    ۳۳
فهرست منابع و مأخذ    ۳۹

منابع

 کریستن سن،آرتور ( ۱۳۸۳). نمونه های نخستین انسان نخستین شهریار. ترجمه ی دکتر ژاله آموزگار- احمد تفضلی. تهران: چشمه.

بیرونی، ابوریحان. (۱۳۶۳).  آثار الباقیه. ترجمه اکبر دانا سرشت. تهران: انتشارات ابن سینا.

ابن بلخی.(۱۳۶۳ ) . فارسنامه. تهران: دنیای کتاب.

ثعالبی، منصور .(۱۳۶۸) . تاریخ ثعالبی. پاره ی نخست. ترجمه ی محمد فضائلی. تهران: نشر نقره .

بهار، مهرداد .(۱۳۷۵) . ادیان آسیایی. تهران، انتشارات توس.

بهار، مهرداد. (١٣٧۶). جستاری چند در فرهنگ ایران. تهران: فکر روز.

پورداود، ابراهیم. (۱۳۴۷) .یشت ها. ج. ۱ و ۲٫ تهران: دانشگاه تهران.

پورداود، ابراهیم. (۱۳۴۳). ویسپرد، تهران: اساطیر.

پورداود، ابراهیم. (۱۳۸۰). یسنا. تهران: اساطیر.

فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). شاهنامه. به تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۴۱). شاهنامه، مقدمه بایسنقری معروف به مقدمه جدید شاهنامه از روی نسخه امیر بهادر . تهران: امیر کبیر.

صفا، ذبیح الله (۱۳۸۴). حماسه سرایی در ایران. تهران: امیر کبیر.

چراغی،علی. (۱۳۸۰) . داستان پیامبران در قرآن. تهران :ذکر.

حسین پور،زهرا.(۱۳۷۶) . بررسی شخصیت جمشید. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

ابن اسفندیار، بهاء الدین محمد (۱۳۳۰)  تاریخ طبرستان.. به تصحیح عباس اقبال. تهران: انتشارات پدیده.

یونگ،کارل گوستاو (۱۳۵۲).انسان و سمبلهایش. ترجمه ابوطالب صارمی.تهران: امیر کبیر.

امینی،محمد رضا (۱۳۸۱) . تحلیل اسطوره ی قهرمانان در داستان ضخاک. شیراز: دانشگاه شیراز.

– مقدمه

طبق نظریه ای که امروزه رایج است و گروه زیادی از پژوهشگران نیز طرفدار آن هستند،بسیاری از مطالب حماسه و روایات حماسی سابقه میتولوژیک (اساطیری) دارند که در اعصار بعد از عالم اسطوره به حیطه حماسه در آمده اند.در ایران چنین تحولی از اساطیر به حماسه را در شاهنامه فردوسی می توانیم ببینیم.

اگر صحیح باشد که در شاهنامه به دو بخش اساطیری و تاریخی قائل شویم،ابتدا در آن از دو سلسله ی اسطوره ای پیشدادی و کیانی سخن رفته است و سپس سلسله ی تاریخی به میان آمده است.سلسله های پیشدادی و کیانی کلاَ همان خدایان هندو ایرانی و بعضاَ خدایان بومی غیر آریایی اند که از درجه خدایی افتاده صورت شاهان یافته اند آنچه از آنها در شاهنامه آمده در قاموس حماسی است ونه اساطیری، هر چند که از اصل و منشاَ اساطیری برخوردارند.

شاهنامه ی فردوسی مهم ترین اثر به زبان فارسی است که شخصیت های اساطیری بسیاری را در دل خود جای داده است، مخصوصاً بخش اساطیری آن که شامل سلطنت کیومرث(۱)  تا پادشاهی فریدون است و به دوره ی پیشدادیان شهرت دارد. این بخش از نظر اسطوره شناسی اهمیّت زیادی دارد و اکثر شخصیت های آن منشأ هند و ایرانی دارند. با این حال اگر ما در خصوص این   شخصیت ها، فقط به شاهنامه تکیه کنیم، با توجّه به تغییر و تحولاتی که در اساطیر بر اثر گذشت زمان رخ داده است، مطالب زیادی به دست نخواهیم آورد و تنها با مقایسه ی این شخصیت ها با روایت های کهن تر است که می توان منشأ اساطیری آن ها را آشکار ساخت. کریستن سن در خصوص این شخصیت ها می نویسد: « محققی که به بررسی تاریخ افسانه ای ایرانیان می پردازد، زود به این نتیجه می رسد که دسته ای از شخصیت های افسانه ای، تماماً نمونه های اوّلیه ی « نخستین انسان » هستند که منشأ متفاوتی دارند. بیشتر این شخصیت ها در طی زمان، دستخوش تغییر شده اند-  فی المثل به صورتی که در اثر فردوسی ظاهر می شوند – و به زحمت چیزی از آن ها بر جای مانده است، به طوری که به اشکال می توان، در همان نظر اوّل، نتیجه گرفت که اینان، از نمونه ی « نخستین انسان »  تحول یافته اند.»(کریستن سن،۱۳۸۳: ۵۰۵ ).

فریدون از جمله شخصیت های اساطیری است که وجود آن به دوران هند و ایرانی باز می گردد و بر این اساس برای بررسی شخصیت این قهرمان و ماجراهای آن، باید منابع شاهنامه را در نظر گرفت و با توجّه به این منابع، سیر تحوّل شخصیت او را آشکار ساخت.

در این فصل از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی از روی نسخه امیر بهادر در سال ۱۳۴۱ استفاده شده است.

 ۴-۲-تعریف واژه

واژه فریدون در شاهنامه بصورت های افریدون و آفریدون(۲)  بکار رفته است .

شخصیت اساطیری فریدون در شاهنامه را می توان در بخش های زیر تقسیم و بررسی نمود :

۱-نسب فریدون                                                 ۲- تولد فریدون

۳- دوران کودکی و جوانی فریدون                          ۴-  نقش گاو در زندگی فریدون

۵-  گرز فریدون                                              ۶- افسونگری فریدون

۷-  طبابت                                                       ۸- سفر در زندگی فریدون

۹-تقسیم جهان                                                ۱۰-دلایل شهرت فریدون

  ۴-۳-نسب فریدون

در آثار الباقیه نسب فریدون چنین آمده است: “افریدون بن اثفیان گاو بن اثفیان نیکاوبن اثفیان بن شهر کاوبن اثفیان”(بیرونی،۱۳۶۳: ۱۳).

و در تاریخ سیستان نسب او چنین ذکر شده است:”منوچهر بن نیروسنج بن ایرج بن افریدون بن ابتیان بن جمشید”(ملک الشعرای بهار،۱۳۱۴: ۲۰۱).

با توجه به این متن می توان نتیجه گرفت که بین آبتین و اتبیان متن تاریخ سیستان و اثفیان البیرونی و اتپین پهلوی تفاوتی نیست. دهخدا در مورد نسب فریدون می نویسد:” آبتین نام پدر فریدون مصحف آتبین بکسرباء هم ضبط کرده اند و معنی آنرا نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعدا است”(دهخدا،۱۳۵۸: ۲۰).

نسب سازان در سلسله نسب فریدون اختلاف کرده اند: ابن بلخی علت این اختلاف را در آن می داند که فرزندان جمشید بعد از کشته شدن پدرشان بدست ضحاک فرار کردند و در مدت پادشاهی ضحاک در میان چوپانان گاو و گوسفند زیستند. میان فریدون و جمشید یازده نسل را ذکر کرده اند که تمام آنان به لقب «اثفیان» ملقب بودند. به استثنای آخرین آنان همه دارای نامی بودند که بر گاو و خصوصیات آن دلالت می کرد، مثل اسپیدگاور(ابن بلخی،۱۳۶۳ : ۳۸).

مادر فریدون فرانک  نام داشت. در شاهنامه ثعالبی آمده است که: «قضا را بانوی یکی از اعقاب طهمورث (۴) بنام آبتین حامله شد و حمل خود را مخفی داشت تا پسری به بار آورد و پدر نامش افریدون گذاشت»(ثعالبی،۱۳۶۸ :۱۴ ).

۴-۴-تولد فریدون

فریدون اژدها کش اسطوره، در شاهنامه پسر آبتین و فرانک است که وقتی به دنیا آمد:

ببالیدبرسان سرو سهی
جهانجوی با فرّ جمشید بود
جهـان را  چو  بـاران به بایستگی
همی تافت زو فرّ شاهنشهی
بکردار تابنده خورشید بود
روان  را  چو  دانش به شایستگی

(شاهنامه ، ۱۳۴۱: ۳۰)

در شاهنامه تولد فریدون در حدود چهل سال مانده از روزگار ضحاک و در اوج ستمگریهای بی رحمانه او صورت می گیرد. در این زمان دیوان در همه جا بدی میکردند و دروغ می گفتند.

و در چنین شرایطی فریدون همانند بسیاری از پیغمبران و نیکان که جریان ولادت و زندگی آنان با سختی همراه است ولی اراده یزدانی همیشه آنان را نگه می دارد ، در حالیکه از بیم ضحاک او را در البرز کوه (۵) پنهان کرده بودند، به دنیا می آید (بهار ، ۱۳۷۶: ۴۴). بنا به روایات مذهبی فریدون (ترائتون دریشتها) با دیوان مازندران می جنگد. و بنابر آنچه دریشتها آمده است پس از روی گرداندن جم از هرمزد فر او به سه بخش شد که به صورت مرغی یکی به میثر «مهر» تعلق گرفت و دیگری به ثراتئون (فریدون) و سومین به گرشاسب پیوند یافت(پورداوود،۱۳۴۷: ۳۳۶-۳۳۷).   به عبارت دیگر جمشید دارای فری با سه جلوه بود یکی از آنها که فره خدائی موبدی است به مهر می رسد، فره شاهی به فریدون می پیوندد و فره پهلوانی به گرشاسب تعلق می گیرد(بهار ، ۱۳۷۶: ۳۲). و شگفت انگیز آنست که همچنانکه فرعون  (۶)پیش از تولد موسی (۷) از او می هراسد ترس اژدها از فریدون نیز پیش از ولادت فریدون جان می گیرد و خواب گزاران برای ضحاک چنین پیش بینی می کنند که:

کسی را بود زین سپس تخت تو                  بخاک اندر آرد سر و بخت نو

کجا نام او آفریدون بود                           زمین را سپهری همایون بود

(شاهنامه ،۱۳۴۱: ۳۰)

این پیش بینی ضحاک را نگران می کند و او را وادار می سازد که به دنبال فریدون باشد تا او را نابود کند، ولی از وی نشان نمی یابد:

خجسته فریدون ز مادر بزاد                     جهان را یکی دیگر آمد نهاد

ببالید برسان سر و سهی                          همی تافت زو فر شاهنشهی

جهان جوی بافر جمشید بود                      بکردار تابنده خورشید بود

جهان را چو باران به بایستگی                   روانرا چو دانش به شایستگی

(شاهنامه ،۱۳۴۱: ۳۰)

در تاریخ طبرستان ابن اسفندیار آمده است که فریدون در طبرستان (۸) در قریۀ «ورکه»  در دامنه کوه دماوند متولد شد.( ابن اسفندیار،۱۳۳۰: ۱۵). پرورش فریدون را گاوی عجیب بنام «برمایه»  به عهده داشت:

مهرگان (۹) آمد جشن ملک افریدونا                     آن کجا گاو بپروردش برمایونا

پدر فریدون طعمه ماران ضحاک می شود، نفرت مردم از ضحاک با قیام کاوه همرا ه می شود و فریدون به کمک سروش (۱۰) ضحاک را نابود می کند:

از او نام ضحاک چون خاک شد                           جهان از بد او همه پاک شد

(شاهنامه ،۱۳۴۱: ۳۱)

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق ویژگی های هنری شاهنامه و گذری بر سجایای اخلاقی پهلوانان ایرانی در شاهنامه ی فردوسی
 • تحقیق بررسی شخصیت رستم و منشأ داستان های او و پیشینۀ خاندان رستم در شاهنامه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.