تحقیق فضاهای سبز شهری و اهمیت، ضرورت و نقش های آن و معیارهای برنامه ریزی و ضوابط معماری انواع فضاهای سبز شهری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق فضاهای سبز شهری و اهمیت، ضرورت و نقش های آن و معیارهای برنامه ریزی و ضوابط معماری انواع فضاهای سبز شهری دارای ۴۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱: مقدمه    ۵
۲-۲: انواع فضاهای سبز شهری    ۵
۲-۲-۱: فضاهای سبز عمومی    ۵
۲-۲-۲: فضاهای سبز نیمه عمومی    ۶
۲-۲-۳: فضاهای سبز خیابانی    ۶
۲-۲-۴: فضاهای سبز خصوصی    ۶
۲-۳: تقسیم بندی فضاهای سبز    ۶
۲-۳-۱: پارک    ۶
۲-۳-۱-۱: طبقه بندی پارکها براساس هویت    ۶
۲-۳-۲: باغها    ۸
۲-۳-۳: فضای سبز خطی    ۸
۲-۳-۴: فضای سبز عمودی    ۹
۲-۴: تاریخچه فضای سبز در جهان    ۱۰
۲-۵: تاریخچه فضای سبز در ایران    ۱۲
۲-۶: اهمیت، ضرورت و نقش های فضای سبز شهری    ۱۴
۲-۶-۱: اهمیت فضای سبز در زندگی شهری    ۱۴
۲-۶-۲: نقش فضای سبز بر اقلیم شهری    ۱۷
۲-۶-۳: نقش فضای سبز از بعد شهر سازی    ۱۷
۲-۷: معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری    ۱۷
۲-۷-۱:  سرانه ها و اسنانداردهای فضای سبز شهری    ۱۷
۲-۸: معیارهای محیطی فضای سبز شهری    ۲۰
۲-۹: معیارهای مکانیابی فضای سبز شهری    ۲۱
۲-۱۰: مکان شناسی فضای سبز    ۲۲
۲-۱۱: عوامل موثر در طراحی فضای سبز    ۲۷
۲-۱۱-۱: نیازهای بیولوژیکی    ۲۸
۲-۱۲: اثرات فضاهای سبز در بهبود شرایط محیط زیستی    ۲۸
۲-۱۲-۱: اثرات فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی    ۲۹
۲-۱۲-۲: اثرات تفرجگاهی فضای سبز    ۳۰
۲-۱۳: ضوابط معماری انواع فضاهای سبز شهری    ۳۰
۲-۱۳-۱: ضوابط طراحی خطی    ۳۱
۲-۱۳-۲: ضوابط ایجاد فضاهای سبز بر حسب اقلیم منطقه    ۳۲
۲-۱۳-۳: ضوابط مربوط به آب در فضاهای سبز    ۳۲
۲-۱۳-۴: ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز فضاهای سبز شهری    ۳۳
۲-۱: پیشینه تحقیق    ۳۶
۱-۲: منابع و مأخذ    ۴۱

منابع

سوزنچی؛ کیانوش؛۱۳۸۳ ؛ نقدی بر قوانین و دستورالعمل های اجرایی فضای سبز؛ ماهنامه شهرداریها؛ سال پنجم؛ شماره۵۹ .

شیعه؛ اسماعیل؛ (۱۳۸۲)؛ مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری؛ چاپ سیزدهم؛ دانشگاه علم صنعت
و صنعت ایران.

حبیبی؛ سید محسن؛ سرانه کاربریهای شهری؛ دفترمطالعات زمین و مسکن تهران؛ سازمان ملی زمین
و مسکن( وزارت مسکن و شهرسازی)۱۳۷۸٫

حیدری چپانه؛ رحیم؛ جایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در برنامه ریزی شهری؛ دانشگاه تبریز؛۱۳۷۸٫

شریف؛ درسای؛ ۱۳۷۲؛ آلودگی صوتی و فضای سبز؛ انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز.

شکویی؛ جغرافیای اجتماعی شهرها و اکولوژی اجتماعی شهر؛ چاپ دوم؛ سال ۱۳۶۹٫

شیبانی؛ مهدی؛ ۱۳۸۲ (طراحی فضای سبز)؛ مجموعه مقالات فضای سبز؛ انتشارات سازمان فضای سبز؛ جلد اول.

آشتیانی؛ سعید؛ راهنمای طرح جامع پارک سازی؛ سازمان جنگل ها و مراتع؛ ۱۳۵۹ .

آریانپور؛ علیرضا؛ پژوهشی در شناخت باغهای ایرانی؛ تهران ۱۳۶۵٫

دلال پور محمدی؛ محمدرضا؛ برنامه ریزی کاربری اراضی شهری؛ انتشارت سمت.

مجنونیان؛ هنریک؛ مباحثی پیرامون پارکها و فضای سبز شهر تهران ؛ چاپ اول؛ ۱۳۷۴٫

۱-۱: مقدمه

فضای سبز شهری به مجموعه فضاهای باز و سبزی گفته می شود که در داخل محیط های شهری با اهداف مشخص، برنامه ریزی و عملکردهای معینی برعهده آنها نهاده شده است (مطلبی، ۱۳۸۳). در تعریفی دیگر آمده است « فضاهای سبز شهری بخشی از فضاهای وسیع یا محدود موجود در محدوده عملکردی شهر است که به منظور ایجاد تنوع و زیبایی، افزایش کیفیت زیستی، تأمین رفاه انسانی و ارائه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب شده و با انواع پوشش های گیاهی بومی و غیربومی، تحت نظارت و مدیریت شهری قرار دارد(ضرابی و تبریزی، ۱۳۸۵).»

از دیدگاه شهرسازی، فضای سبز شهری عبارت از بخشی از استخوان بندی و مورفولوژی شهر است. به بیان دیگر، فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر، تعیین کننده اندام و بطور کلی سیمای شهر می باشد. از اینرو هرگاه طراحی شهر بدرستی انجام گیرد، و نیز به دقت به مورد اجرا گذاشته شود، منطق طراحی حکم می کند که میان این دو  عامل یعنی بخش بی جان و جاندار مورفولوژی شهری به گونه ای تعادل برقرار گردد(حسین زاده دلیر، ۱۳۷۲).

پارک منطقه فراخ و بازی برای استفاده های تفرجگاهی عامه در کنار شهرها(مجنونیان، ۱۳۷۴) فضای عمومی و خدماتی است که از ترکیب میان عملکرد و بیان تصویری شکل می گیرد و در زیباسازی منظر شهر نقشی مهم ایفا می کند و به عنوان رابطی میان زیباسازی و فضاهای عملکردی مطرح می گردد
(حسین زاده دلیر، ۱۳۷۲). اصولاً طبیعت و ماهیت این فضاها به گونه ای است که تمام طبقات مردم می توانند از آن استفاده کنند. در پارک های عمومی سعی می شود که تمام وسایل سرگرمی و رفاهی، تقریباً برای هرگونه سلیقه، فکر و سن وجود داشته باشد(حکمتی، ۱۳۶۹).

۲-۲: انواع فضاهای سبز شهری

در یک تقسیم بندی کلی می توان فضاهای سبز شهری را به چهار دسته ذیل تقسیم نمود:

فضاهای سبز عمومی

فضاهای سبز نیمه عمومی

فضاهای سبز خیابانی

فضاهای سبز خصوصی

که در زیر به تعریف مفاهیم هر یک از آنها پرداخته می شود .

۲-۲-۱: فضاهای سبز عمومی

فضاهای سبزی هستند که واجد بازدهی اجتماعی می باشند . این فضاها برای عموم مردم در گذران اوقات فراغت، تفریح و مصاحبت با دوستان وگردهمایی های اجتماعی و فرهنگی استفاده می شوند . فضاهای یاد شده اساساً برای این منظور طراحی یا تجهیز شده اند . وجود نیمکت ، روشنایی ، آبخوری ، دستشویی ، کف سازی معابر و دسترسی از مؤلفه های فضاهای سبز عمومی به شمار می روند . از فضاهای سبز عمومی معمولاً  به عنوان « پارک » نام برده می شود . در واقع فضاهای سبز اجتماعی شامل فضاهای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیلات می شود .

۲-۲-۲: فضاهای سبز نیمه عمومی

فضاهای سبزی که بازدهی اکولوژیکی دارند ، لیکن استفاده کنندگان آنها نسبت به فضاهای سبز عمومی محدودترند ، واجد بازدهی تام اجتماعی نیستند . محوطه های باز بیمارستان ها و ادارات دولتی و . . .  در این دسته قرار می گیرند .

۲-۲-۳: فضاهای سبز خیابانی

نوعی از فضاهای سبز شهری هستند که به طور معمول درخت کاری حاشیه باریکی از حد فاصل مسیرهای پیاده رو و سواره رو را تشکیل می دهند و یا به صورت متمرکز در فضاهای نسبتاً کوچک میدان و یا در زمین های پیرامون بزرگراه ها و خیابان ها شکل گرفته اند ( سعید نیا ، ۱۳۸۳ : ۲۴ – ۲۳ ) .

۲-۲-۴: فضاهای سبز خصوصی

فضاهای سبز خصوصی شامل باغ های مثمر ، زمین های کشاورزی و باغچه های خصوصی هستند و به دلیل خصوصی بودنشان ، فاقد ارزش اجتماعی می باشند. بدون تردید فضاهای سبز خصوصی بر شرایط اکولوژیکی شهر تأثیر گذار هستند (سلطانی ، ۱۳۸۴ : ۶۵ ).

۲-۳: تقسیم بندی فضاهای سبز

فضاهای سبز، به دو دسته پهنه ای و خطی تقسیم می شوند: فضاهای سبز پهنه ای، فضاهایی هستند که در نقشه های شهر، به عنوان لکه های سبز دیده می شوند و فضاهای سبز خطی، به فضاهایی اطلاق می شوند که متناسب با هویت ظرفیت جابجاشدگی شهرها و گذرگاهها موردتوجه قرار می گیرند؛ بطوریکه ممکن است در نقشه های شهری دیده نشوند؛ هرچند نقش بسیار مهمی را در کنترل مسایل زیست محیطی و کالبدی شهر برعهده دارند. از آنجا که کلیه ی فضاهای سبز خطی در مالکیت عموم مردم قرار دارند، بنابراین تقسیم بندی براساس مالکیت، فقط در مورد فضاهای سبز پهنه ای اعمال می شود.

۲-۳-۱: پارک

عبارت است از فضای سبز طراحی شده ای که در مالکیت عموم قرار دارد و جزیی از فضاهای شهری محسوب می شود. این فضاها توسط گیاهان و درختان پوشیده شده و براساس نظارت و مدیریت انسان، حفظ و نگهداری یا احداث می شوند.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.