تحقیق کارآفرینی سازمانی و مدل ها و مولفه های موانع آن و موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه های مختلف

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق کارآفرینی سازمانی  و مدل ها و مولفه های موانع آن و موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه های مختلف دارای ۷۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱مفهوم کارآفرینی    ۶
۲-۲تاریخچه کارآفرینی    ۷
۲-۳ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی    ۱۰
۲-۴انواع کارآفرینی    ۱۱
۲-۴-۱کارآفرینی فردی که خود بر دو نوع است:    ۱۱
۲-۴-۲کارآفرینی سازمانی :    ۱۲
۲-۵فرآیند کارآفرینی سازمانی    ۱۳
۲-۶تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی    ۱۵
۲-۷ویژگی های سازمان های کارآفرین    ۱۶
۲-۸گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان:    ۱۷
۲-۹مدل های کارآفرینی سازمانی    ۱۹
۲-۹-۱الگوی کارآفرینی سازمانی کورنوال  و پلرمن    ۱۹
۲-۹-۲مدل ترغیب کارآفرینی سازمانی کوارتکو و هاجتس    ۲۱
۲-۹-۳مدل ۴E:    ۲۲
۲-۹-۴مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ    ۲۴
۲-۹-۵مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و دیگران    ۲۵
۲-۹-۶مدل کارآفرینی تامپسون    ۲۷
۲-۱۰مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی    ۲۸
۲-۱۰-۱ساختار سازمانی    ۲۸
۲-۱۰-۲فناوری اطلاعات    ۲۸
۲-۱۰-۳مدیریت مالی    ۲۹
۲-۱۰-۴مدیریت مشارکتی    ۲۹
۲-۱۰-۵مدیریت منابع انسانی    ۳۰
۲-۱۰-۶وفاداری به اهداف    ۳۱
۲-۱۰-۷یادگیری سازمانی    ۳۲
۲-۱۰-۸موانع اجتماعی    ۳۲
۲-۱۰-۹موانع اقتصادی    ۳۳
۲-۱۰-۱۰موانع اینترنتی    ۳۴
۲-۱۰-۱۱و۱۲موانع سیاسی و قانونی    ۳۵
۲-۱۰-۱۳جامعه مداری    ۳۵
۲-۱۰-۱۴رقابت پذیری    ۳۶
۲-۱۰-۱۵مدیریت تضاد    ۳۷
۲-۱۰-۱۶مشتری مداری    ۳۸
۲-۱۰-۱۷همکاری بین سازمانی    ۳۸
۲-۱۱موانع کارآفرینی سازمانی    ۳۹
۲-۱۱-۱دیدگاه  فرای(۱۹۹۳)  از موانع کارآفرینی سازمانی)به نقل ازکرد نائیچ و همکاران،۱۳۸۶)    ۳۹
۲-۱۱-۲موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک  (۱۹۸۹)    ۴۱
۲-۱۱-۳موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه مک میلان و همکارانش(۱۹۸۶)    ۴۲
۲-۱۱-۴موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه زیلبرمن (۲۰۰۰)    ۴۲
۲-۱۱-۵برطبق دیدگاه “کورنوال”و “پلرمن”(۱۹۹۰)نیز برخی از موانع کارآفرینی سازمانی عبارتند از:    ۴۳
۲-۱۱-۶موانع کارآفرینی سازمانی استیون سان(۱۹۸۵)    ( به نقل از امیر سبهانی،۱۹۹۱)    ۴۳
۲-۱۱-۷بوید  و گامپرت چهار منبع برای تنش ها و تضادهای کارآفرینانه مورد شناسایی قرار می دهند که عبارتنداز:(مقیمی، ۱۳۸۳)    ۴۵
۲-۱۱-۸موانع کارآفرینی سازمانی دکتر زالی و رضوی(۱۳۸۷)    ۴۷
۲-۱۱-۹موانع و محدودیت های کار آفرینی درون سازمانی (احمدپور داریانی،۱۳۷۸، ۱۵۲-۱۵۰ )    ۴۸
۲-۱۱-۱۰موانع کار آفرینی سازمانی (هانسن و همکاران،۱۹۹۳،زهرا،۱۹۹۵،اوتیا و همکاران ،۲۰۰۴)    ۵۰
۲-۱۱-۱۱فورستر و گراهام(۱۹۹۶)    ۵۰
۲-۱۱-۱۲وان میرلو(۱۹۹۶)    ۵۱
۲-۱۱-۱۳بورینز(۱۹۹۸)    ۵۱
۲-۱۱-۱۴سادلر(۱۹۹۹)    ۵۱
۲-۱۱-۱۵از دید سادلر( ۲۰۰۰ )    ۵۱
۲-۱۱-۱۶سونی یوگی(۲۰۰۱)    ۵۲
۲-۱۱-۱۷براون و همکاران(۲۰۰۱)    ۵۲
۲-۱۱-۱۸کراسینکی۲۰۰۳))    ۵۲
۲-۱۱-۱۹ کالپر و همکارانش(۲۰۰۶)    ۵۳
۲-۱۱-۲۰   شی(۲۰۰۸)    ۵۳
۲-۱۱- ۲۱ فایرلی و همکارانش(۲۰۱۰)    ۵۴
۲-۱۲مروری بر تحقیقات    ۵۴
۲-۱۲-۱تحقیقات داخلی    ۵۵
۲-۱۲-۲تحقیقات خارجی    ۶۰
فهرست منابع    ۶۵

 منابع

هزارجریبی، جعفر، ( ۱۳۸۲ )، توسعه کارآفرینی و دانش آموختگان، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،۳۰:۱۵۹-۱۶۶؛

مشایخ، ف، ( ۱۳۸۱ )، دیدگاههای نو در برنامه ریزی درسی، چ سوم، سمت،تهران.

مقیمی، سیدمحمد ( ۱۳۸۳ )، کارآفرینی درنهادهای جامعه مد نی پژوهشی در سازما نهای غیردولتی (NGOs)ایران، انتشارات دانشگاه تهران ،مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران،چ دوم .

احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد،( ۱۳۸۵)، مبانی کارآفرینی، انتشارات فرا اندیش، چاپ سوم.

احمدپورداریانی ، محمود(۱۳۷۸)؛کار آفرینی :تعاریف،نظریات،الگوها:چاپ سوم،تهران:شرکت پردیس۵۷٫

سعیدی کیا، مهدی، (۱۳۸۸)،اصول و مبانی کارآفرینی، تهران، انتشارات کیا، چاپ پانزدهم .

گلستان هاشمی، سید مهدی،(۱۳۸۲)، مبانی علم کارآفرینی، اصفهان، جهاد دانشگاهی.

پیکارجو، کامبیز، فرزانه، علی اصغری،(۱۳۸۷)، کارآفرینی سازمانی و سازمان های کارآفرین، تهران، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، شماره ۲۰ .

فرهنگی، علی اکبر ؛ صفرزاده ،حسین،(۱۳۸۵), روش تحقیق در علوم انسانی با نگرش بر پایان نامه نویسی,تهران:انتشارات پیام پویا, صفحه ۲۷۵

فرهنگی، علی اکبر؛ صفرزاده،حسین،(۱۳۸۶)، کارآفرینی، ( مفاهیم، نظرها، مدل ها و کاربردها)، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران .

کرد نائیج،اسدالله؛ رضاییان، علی؛ اکبری، حسن ( ۱۳۸۶ )، بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال، فصل نامه مدرس علوم انسانی، .۱۵۹- ویژه نامه مدیریت، شماره ۵۵ ، صفحات ۱۴۱

Hynes, Briga (1996),” Entrepreneurship Education And Training- Introducing Entrepreneurship In To Nonbusiness Discipline”, Journal of European industrial Training, No.20, pp.10-17;

Morris, M.H., (1998). Entrepreneurial intensity: sustainable advantages for individuals, organizations, and societies, Westport, CT: Quorum Books.

Spencer, J.W., & Gomez, C. (2004). The relationship among national institutional structures, economic factors, and domestic entrepreneurial activity: a multicountry study, Journal of Business Research, 57: 1098-1107.

مقدمه

ازآنجاکه شبکه های ارتباطی، بازارهای گوناگون تولید و عرضه خدمات را در سطح ملی، منطقه ای وجهانی به یکدیگر وصل ساخته، کلید ورود به این بازارهای جهانی را رقابت پذیری دانسته اند، بدیهی است که در این رقابت جهانی نه تنها کشورها، بلکه کلیه نهادها و افراد باید دائماً قابلیتهای رقابت پذیری  و سازگاری خود را افزایش دهند.(مشایخ، ۱۳۸۱)

برای دستیابی به این مهم پرورش ایده های خلاق وکارآفرینی که بتوانند خود را پیوسته با دنیای جدید هماهنگ و سازگار کنند، ضروری به نظر میرسد.

کارآفرینی فرایند یا مجموعه فعالیتهایی است که افراد را در فراگیری و توسعه دانش، مهارتها و ارزشها توانمند کرده، افراد را قادر به تعریف، شناخت، تحلیل وبرخورد با مسائل اطراف خود می سازد(۱۹۹۶،Hynes)

کارآفرینی تأثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی واجتماعی مردم دارد. هرچه یک جامعه بیشتر درفعالیتهای کارآفرینی شرکت کند، سریعتر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد.

جوامع امروزی به افرادی نیاز دارند که مصمم به کسب موفقیت باشند و قادر به تبدیل رؤیا به حقیقت بوده، دارای روحیه استقلال طلبانه برای کاوش موقعیتهای جدید باشند. اگر به تأثیرات اقتصادی واجتماعی کارآفرینی توجه شود نقش متخصصان ودانش آموختگان در توسعه جامعه روشن خواهد شد و دانش آموختگان به نیازهای مختلف جامعه پاسخ می دهند.

بنابراین، کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و توسعهکالاها و خدمات جدید و نیز به دنبال روشهایی هستند که این کالاها و خدمات را به طور مؤثر تولید و عرضه کنند؛ ازاین رو، کارآفرینی زندگی را بهبود می بخشد. کارآفرینی موجب توزیع متناسب درآمد میشود. بدین ترتیب، مردم جامعه برای خرید کالاها و محصولات پول بیشتری می پردازند و سود بیشتری به کارآفرینان میرسانند.آنها میتوانند در خانه های خودشان سرمایه گذاری کنند و موجب افزایش بهره وری عظیم ملی شوند و از این نظر کشور سریعتر توسعه مییابد و سود اجتماعی نصیب دولت میکند. از طریق ایجاد فرصت برای کارآفرینان میتوان به درآمد سالانه بالاتر وزندگی بهتر دست یافت؛ زیرا میزان درآمد سرانه بالانشانه قابلیت بالا برای کارآفرینی است(هزارجریبی،۱۳۸۲)

کارآفرینی سازمانی  به معنای توسعه شایستگی ها و فرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیبات گوناگون منابع جدید است.کارآفرینی درون سازمانی به عنوان سیستمی تعریف می شود که ظرفیت خلاق مدیران وکل نیروی کار در سازمان را افزایش داده و قابل بهره برداری می سازد. این سیستم از

طریق توسعه حوزه ها و واحدهای سازمانی و هم چنین توسعه محصولات و خدمات،سازمان را در جهت تعیین و دستیابی به اهداف کارآفرینانه حمایت می کند، منابع راشناسایی و آماده بهره برداری می سازد و برای دستیابی به رشد تولید و سود، بهترین عرضه کنندگان و مشتریان را در درون و خارج سازمان می یابد۱۹۸-۲۰۴): (Elango, et al,  : ۲۰۰۷

سازمان های عصر حاضر باتحولات و تهدیدات گسترده بین الملی روبرو هستند، از این رو تضمین، تداوم و حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات می باشدکه به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرآیندها و روش های جدید بستگی زیادی دارد (احمدپور داریانی، ۱۳۷۸) .

در این فصل سعی برآن است ضمن بیان مفاهیم پایه، به بیان مطالعات نظری در خصوص کارآفرینی سازمانی و موانع آن پرداخته شود.

۲-۱مفهوم کارآفرینی

در تعریف واژه کارآفرینی میان صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، در حقیقت از معنی کلمه آن نمی‌توان به مفهوم واقعی آن پی برد. ریشه واژه کارآفرینی از کلمه فرانسویEntreprendre به معنای متعهد شدن نشات گرفته است. در واژه نامه وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می شود خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی اداره و تقبل کند ( هزار جریبی، ۱۳۸۳، ۱۳).
کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می شود. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه ی منحصر به فردی از منابع، به منظور بهره گیری از فرصت ها (سعیدی کیا، ۱۳۸۸، ۲۳). پیتر دراکر در خصوص کارآفرینی چنین می گوید اکثر چیزهایی که درباره کارآفرینی می شنوید و آمریکا را پیشرو در تفکر مدیریتی قلمداد می کنید، گزافه ای بیش نیست، نه سحری در کار است، نه رازی در میان است و نه ربطی به ژن دارد. کارآفرینی یک علم است و همچون علوم دیگر می توان آن را فرا گرفت (کوراتکر، هاجتس، ۱۳۸۳، ۵۰). از سویی کارآفرینی عبارت است از ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصت ها ( همان منبع، ۱۸). در اوایل سده شانزدهم کسانی را که در سمت هدایت ماموریت های نظامی بودند کارآفرین می خواندند، از آن پس برای انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت هایی مورد استفاده قرار می گرفت (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۶، ۱۷). کارآفرینی موضوعی میان رشته ای است و در برگیرنده رویکردهای خلاقیت شناختی ، مدیریتی، روان شناختی، جامعه شناختی و اقتصادی می باشد. از کارآفرین و کارآفرینی تعاریف مختلفی مطرح شده است که از میان آنها سه تعریف با رویکردی جامعه شناختی، روانشناختی و مدیریتی مورد تامل قرارمی گیرد (گلستان هاشمی، ۱۳۸۲، ۱۱-۱۰).

کارآفرینی عبارت است از قبول مخاطره ،تعقیب فرصت ها و ارضای نیازها و خواست ها از طریق ، نوآوری و تاسیس یک کسب وکار (وارث، ۱۳۷۸،۲۲)

کارآفرین فردی است که یک کسب وکاررا ر اه اندازی می کند و یا از طریق رو ش های نوآورانه آن را بهبود می بخشد (فرای، ۱۹۹۳،۵۹)

کارآفرینی درون سازمانی فعالیت هایی است که به طور صریح از حمایت قانونی ومنابع انسانی در جهت تلاش های نوآورانه برای ارائه محصول جدید ، رشد، بهبود محصول و فرآیندهای جدید تولید، برخوردار می گردد (احمدپورداریانی، (۱۳۸۱

کارآفرین سازمانی فردی است که تحت حمایت یک سازمان محصولا ت ، فعالیت ها و فن آوری جدید را کشف و به بهره برداری می رساند )احمدپورداریانی، ۱۳۸۱)

سازمان کارآفرین : سازمان کارآفرین سازمانی است که بدون در نظر گرفتن منابع موجو د و تحت کنترل ، فرصت ها را پیگیری می کند (مقیمی، ۱۳۸۳)

در رویکردی جامعه شناختی کارآفرینی نوعی فعالیت اجتماعی ارزشمند است و با مفاهیم جامعه شناختی مانند نیاز جامعه، حل مسئله اجتماعی و فرهنگ توصیف می گردد.

رویکرد روانشناختی ، عبارت است از نوعی نگرش، رفتار و به طور کلی نوعی سبک زندگی است و با مفاهیم روانشناختی همچون شناخت، شخصیت، یادگیری و انگیزش توصیف می شود.
رویکرد مدیریتی ، کارآفرینی نوع خلاقی از فرآیندهای مدیریتی است و با مفاهیم مدیریتی از قبیل طراحی راهبرد، برنامه ریزی و سازماندهی توضیح داده می شود.

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق پارک علم و فناوری و کارآفرینی و اهداف و دیدگا ه آن و اهمیت کارآفرینی در اشتغال زایی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.