تحقیق مبانی حقوق ورزشی و مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مبانی حقوق ورزشی و مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی دارای ۶۱ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه:    ۶
فصل اول    ۷
مبانی و تاریخچه حقوق ورزشی    ۷
مبحث اول: شناخت حقوق ورزشی    ۸
گفتار اول: تعریف حقوق ورزشی    ۸
گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشی    ۹
گفتار سوم: تاریخچه حقوق ورزشی    ۱۰
بند۱: تاریخچه حقوق ورزشی در اسلام    ۱۰
بند ۲: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران    ۱۱
مبحث دوم: آشنایی با قلمروحقوق ورزشی    ۱۳
گفتار اول : قوانین و مقررات ورزشی    ۱۳
بند ۱:قوانین پیشگیرانه ( بازدارنده )    ۱۴
بند۲- قوانین حمایتی    ۱۵
بند ۳: قوانین تنبیهی    ۱۶
گفتار دوم : مراجع قضاوتی    ۱۷
بند ۱: دادگاه های عمومی    ۱۷
بند ۲: مراجع استثنایی (اختصاصی)    ۱۸
بند ۳: کمیته های انضباطی    ۱۸
بند ۴: حکمیت    ۱۹
بند ۵: دادگاه بین امللی ورزش ( CAS )    ۲۰
بند ۶: منابع انسانی    ۲۰
مبحث سوم: سیر تکاملی تاریخ ورزشی در ایران    ۲۲
گفتار اول: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران قبل از انقلاب    ۲۲
گفتار دوم: جایگاه ورزش در قوانین جمهوری اسلامی ایران    ۲۴
گفتار سوم: ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۲۵
مبحث اول: مسئولیت های قانونی در ورزش    ۲۸
فصل دوم    ۲۸
مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی    ۲۸
گفتار اول : مسئولیت مدنی در ورزش    ۳۱
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در ورزش    ۳۲
مبحث دوم: جرم و ارکان آن    ۳۶
گفتار اول: عنصر قانونی جرم    ۳۶
گفتار دوم: عنصر مادی جرم    ۳۷
بند ۱: فعل مجرمانه ایجابی    ۳۷
بند ۲: فعل سلبی    ۳۸
بند ۳: فعل مجرمانه ایجابی ناشی از فعل مجرمانه سلبی    ۳۸
گفتار سوم: عنصر معنوی جرم    ۳۹
بند ۱: اراده    ۳۹
بند ۲: سوء نیت    ۴۰
مبحث سوم: تعرض غیر عمدی نسبت به تمامیت جسمانی در عملیات ورزشی    ۴۴
گفتار اول: عناصر اختصاصی تعرض غیر عمدی به تمامیت جسمانی در ورزش    ۴۵
بند ۱: تحقق صدمه جسمانی    ۴۶
قسمت ۱: فعل مادی ایجابی    ۴۷
قسمت ۲: ترک فعل    ۴۸
قسمت ۳: فعل ناشی از ترک فعل    ۵۱
بند ۲: تحقق عناصر خطا ( تقصیر)    ۵۲
قسمت ۱: مفهوم خطا (تقصیر)    ۵۳
منابع:    ۵۹

منابع:

شعبانی مقدم، کیوان. طاهری، حمیدرضا. یوسفی، بهرام. ۱۳۸۸٫ حقوق ورزشی. انتشارات اندیشه های حقوقی

آقایی نیا ، حسین ، پایان نامه ی دوره دکتری

آقایی نیا، حسین. ۱۳۸۸ . حقوق ورزشی. انتشارات میزان

آقایی نیا، حسین، ۱۳۸۴، جرایم علیه اشخاص، حقوق کیفری اختصاصی، نشر میزان

صالح ولیدی ، محمد. حقوق جزا عمومی . نشر داد . جلد سوم .

صانعی ، پرویز . ۱۳۷۵ . حقوق جزا عمومی . انتشارات میزان . جلد ۱

علی آبادی ، عبدالحسین . حقوق جنایی و قوانین قضایی تطبیقی .۱۳۷۳٫ انتشارات فردوسی. جلد ۱

شکری ، نادر.۱۳۸۷٫ حقوق ورزشی. انتشارات نقش گستران بهار

شکری، رضا، کوشا، جعفر، ۱۳۸۱، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ چهارم

زراعت، عباس، ۱۳۸۵، قانون مجازات در نظم حقوق کنونی، نشر داد،

گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۷، حقوق جزای عمومی، نشر میزان

مقدمه:

مفاله حاضر در ۲ فصل می باشد که بدین شرح است:

فصل نخست: درباره مبانی حقوق ورزشی و تاریخچه ورزش و ارتباط آن با علم حقوق و آشنایی با محیط حقوق ورزشی و قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

فصل دوم: در مورد مسئولیت های قانونی در ورزش و عناصر تشکیل دهنده جرم در اعمال ورزشی و تفکیک اعمال عمدی و غیر عمدی در فعالیت های ورزشی می باشد.

فصل اول:مبانی و تاریخچه حقوق ورزشی

مبحث اول: شناخت حقوق ورزشی

گفتار اول: تعریف حقوق ورزشی

حقوق ورزشی یا حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد. واژه ورزش در این اصطلاح دارای مفهوم وسیعی است و عملیات و فعالیت های ورزشی قهرمانی ، جزئی از این مجموعه است. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمامی جرائم و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران ، معلمین ،  مربیان،تماشاگران ، سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات و امثال آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ورزش انجام می گیرد. موضوع این وقایع ممکن است سلامتی ، جان ، اموال ، حیثیت ، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاصی باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند. [۱]

گستره ی کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد و آنگاه که با دقت به جایگاه حیاتی و اساسی ورزش در میان سایر نهادهای اجتماعی توجه شود ضرورت آگاهی از محتوای این رشته برای نظام قضایی کشور و به ویژه همه کسانی که به نحوی در اداره امور ورزش مداخله دارند روشن تر می گردد.[۲]

گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشی

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد. در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند. و بالاخره مطالعه واکنش جامعه در برابر چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی ، شلاق ،حبس ، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هرگاه تخلف ، وصف شبه جرم داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته هر چند یکی از اهداف مجازات ها ، ارعاب مرتکب و سایرین است[۳] و این هدف با اعمال مجازات به طور قهری معمولا ً محقق می شود اما هدف ما در ارائه حقوق ورزشی منحصر به ارعاب متخلف در ورزش نیست بلکه مسائل به گونه مطرح می شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد :

افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی

استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی .

شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران

تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی

ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود.

مطلع کردن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش.

و مهم ترین نتیجه حاصل از این اهداف ،‌ در امان نگه داشتن سلامت جسمی ،‌ روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است.

گفتار سوم: تاریخچه حقوق ورزشی

از نظر تاریخی بعضی از ورزش‌ها به وسیله تمامی نژادها و ملل، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و هدف آن، بیشتر جهت تناسب اندام و افزایش مهارت‌های جنگی، اجرای مراسم مذهبی، فستیوال‌ها و مسابقات قهرمانی، سرگرمی و وقت گذرانیِ کودکان و تفریح کردن بزرگسالان و گاهی هم جهت «درمان» به کار می‌رفته است. دو هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح، ورزش به وسیله چینی‌ها جهت درمانِ بیماری‌ها و طولانی کردن عمر به کار می‌رفته است، همینطور بین آشوری‌ها، بابلی‌ها، مصری‌ها و مخصوصاً ایرانی‌ها، ورزش خیلی رواج داشته است، اما در بین همه ملل، یونانی‌ها ورزش را توسعه داده و به درجه بالاتری رساندند.

به هر حال باید گفت: انسان از دوران قدیم برای پاسخگویی به نیازهای جسمی، روحی و روانی خود به فعالیت‌های گوناگون می‌پرداخت. به عنوان مثال برای تهیه غذا از جنگل‌ها دریاها، کوه‌ها و نیز برای مقابله با دشمنان، می‌بایست بدنی سالم و ورزیده داشت، لذا برای دست‌یابی به این فضیلت و برتری، جهت آماده بودن، مدام در حال تمرین و ممارست (ورزش) بودند.

پس می‌توان گفت که بشر از قدیم، از زمان پیدایش و ساکن شدن بر روی زمین به مسأله ورزش و تربیت بدنی اهمیت ویژه‌ای قایل بوده و هست.[۴]

[۱] شعبانی مقدم، کیوان. طاهری، حمیدرضا. یوسفی، بهرام. حقوق ورزشی، نشر اندیشه های حقوقی، ۱۳۸۸، چاپ اول، صفحه ۹

[۲] آقایی نیا، حسین. حقوق ورزشی، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ هشتم، صص ۵ و ۶

[۳] محسنی، مرتضی. کلیات حقوق جزا، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، جلد ۱، ص ۲۷

[۴] بهشتی، احمد. مبانی تربیت بدنی در اسلام

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.