تحقیق مشخصات گیاه شناسی برنج و تنش شوری و اثرات شوری در مراحل مختلف رشد گیاه برنج

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مشخصات گیاه شناسی برنج و تنش شوری و اثرات شوری در مراحل مختلف رشد گیاه برنج دارای ۳۰ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲- ۱ اهمیت برنج    ۵
۲- ۲ تاریخچه کشت برنج    ۶
۲- ۳ مشخصات گیاه شناسی برنج    ۷
۲- ۴ ریشه    ۷
۲- ۵ ساقه    ۷
۲- ۶ مراحل رشد و نمو برنج    ۸
۲- ۶- ۱- مرحله رشد برنج از سه مرحله اصلی تشکیل یافته است:    ۸
۲- ۶-۲ مراحل رشد رویشی    ۸
۲- ۶- ۳- مراحل رشد زایشی    ۱۰
۲- ۷ خوشهدهی و گلدهی    ۱۱
۲- ۸ مرحله رسیدن    ۱۱
۲- ۹ نیازمندیهای رشد    ۱۲
۲- ۱۰ درجه حرارت    ۱۲
۲- ۱۱ آب    ۱۳
۲- ۱۲ عناصر غذایی    ۱۴
۳- ۱ تنـش    ۱۴
–  شوری    ۱۴
۳- ۲ فیزیولوژیکی تحمل به شوری در گیاه برنج    ۱۵
۳- ۳ اثرات شوری در مراحل مختلف رشد گیاه برنج    ۱۶
۳- ۴ مکانیسمهای ژنتیکی تحمل به شوری    ۱۶
۳- ۵ واکنش گیاه نسبت به تنش شوری    ۱۷
۳- ۵- ۱- تأثیر عمومی نمک    ۱۷
۳- ۶ شناسایی ارقام مقاوم به شوری    ۲۰
۳- ۷ اثر شوری بر تعادل یونی    ۲۰
۳- ۸  ژنتیک تحمل به شوری در گیاه برنج    ۲۲
۳- ۹ تأثیر شوری بر شاخص های رشد و عملکرد    ۲۲
۳- ۱۰ موتاسیون و تاثیر آن بر رشد صفات زراعی    ۲۳
منابع مورد استفاده    ۲۵

منابع

خدابنده، ن. ۱۳۸۲٫ غلات. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم: ۵۳۷ ص.

رحمان زاده، س. ۱۳۸۴٫ بررسی تحمل به شوری در برخی از ارقام برنج بومی مازندران با استفاده از تکنیک کشت بافت و هیدروپونیک. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم کشاورزی ساری. ص ۱۱۴

زینلی نژاد، خ. میرلوحی،آ. نعمت زاده، ق. و رضایی،م. ۱۳۸۲٫ تنوع ژنتیکی بخشی از ذخایر توارثی برنج ایرانی بر اساس صفات مرفولوژیک. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ۷ (۴). ۲۱۳-۱۹۹

رحیم سروش، ح. ، مصباح، م. حسین زاده، ه. و بزرگی پور،ر. ۱۳۸۳٫ بررسی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی و تجزیه خوشه ای برای صفات کمی و کیفی برنج . مجله نهال وبذر. ۲۰٫ ص ۱۸۲-۱۶۷

کیانوش،غ. و س. عبد میشانی. ۱۳۷۷٫ بررسی اثر ژن ها و وراثت پذیری برخی صفات مهم برنج به روش تلاقی دای آلل. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۵۶۹

کافی، م.، ع. مهدی دامغانی. ۱۳۷۹٫ مکانیسم‌های مقاومت به تنش‌های محیطی در گیاهان. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ص ۴۶۷٫

فلاح ، ا. ۱۳۹۰٫گزارش نهایی طرح بررسی برخی از مکانیزم‌های فیزیولوژیکی مرتبط با تنش شوری در ارقام برنج ایرانی. انتشارات موسسه تحقیقات برنج کشور.

نور محمدی، ق.، ع، سیادت و ع، کاشانی. ۱۳۷۶٫ زراعت (غلات) جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. ص: ۲۹۱-۲۴۱٫

مجد، ف. رحیمی م.، رضازاده م. ۱۳۸۱٫ ایجاد لاین های مقاوم به خوابیدگی و پر محصول در برنج به روش القای موتاسیون به وسیله پرتو دهی گاما ( موتاسیون زای فیزیکی). مجله علوم و فنون هسته ای. شماره ۲۶٫ ص:۳۷-۴۳٫

مجد، م ف.، ر.اردکانی ۱۳۸۲٫ کاربرد تکنیک های هستهای در علوم کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران

Yoshida, S. 1981. Fundamentals of rice crop science. IRRI. 291p

Yoshida, S. , D. A. Forno, J. H. Cock, and K. A. Gomez. 1976. Laboratory manual for physiolagical studies of rice. 3rded. IRRI.

Johnkutty, I., Palaniappan, and S.Peng. 1996. Use of chorophyllmeter for nitrogen management in lowland rice. Fertilizer Research 45, 21-24.

Khatun, S., T. J. flowers. 1995. The estimation of pollen viability in rice. J. Exp. Bot. 49 (282): 151-154.

Lar Lauchli, A., E. Epstein. 1990. Plant responses to saline and sodic condition. PP:117. Newyork cher, W. 1995. Physiological plant ecology. PP:390.

۱-۱اهمیت برنج

برنج یک منبع اصلی در رژیم غذایی انسان است که تقریباً نیمی از مردم دنیا از طریق آن امرار معاش می کنند. این محصول برای یک سوم جمعیت جهان به عنوان غذای اصلی محسوب می گردد و در حدود یک پنجم از کل زمین های زیر کشت غلات را در جهان به خود اختصاص داده است. تقریباً دو میلیارد نفر (یک سوم جمعیت جهان) در جهان، به نحوی فرایندهای کاشت و فرآوری برنج وابستگی دارند. در حدود
۹۰ درصد از برنج دنیا توسط کشاورزان خرده مالک در کشورهای در حال توسعه تولید می شود محصول برنج، اصلی­ترین غله در آسیا محسوب گردیده و برای تقریباً ۳ میلیارد نفر(نیمی از جمعیت جهان) غذای اصلی و منبع عمده کالری به شمار می رود. در گزارشاتی که در سال ۲۰۰۰ تهیه شد، مشخص گردید که در حدود ۴۰ درصد از مردم دنیا و اساساً آنهایی که در مناطق پرجمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی می­کرده­اند، برای تامین بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز خود، به این محصول وابسته بوده اند.
در کشورهایی آسیائی سهم غلات و حبوبات، در کل رژیم غذایی حدود ۶۳ درصد می باشد که بخش عمده این غلات را برنج تشکیل می دهد. برنج تامین کننده ۳۵ درصد تا ۷۵ درصد از کالری مصرف شده توسط بیش از ۳ میلیارد آسیائی است. قرن ها است که در بسیاری از کشورهای آسیائی این غله، بخش
اساسی رژیم غذایی افراد را تشکیل می دهد و کماکان در سه کشور از چهار کشور پرجمعیت جهان ی عنی چین، هند و اندونزی، برنج غذای اصلی محسوب می گردد. برآورد شده که تا سال ۲۰۲۵، تعداد  ۶/۴ میلیارد نفر، برای گذران زندگی خود به نحوی به این محصول وابستگی خواهند داشت. همزمان با  افزایش رشد جمعیت، میزان تقاضا برای برنج نیز افزایش می یابد، به طوری که پیش بینی شده است
که به منظور تامین تقاضا در سال ۲۰۲۵، سطح ۵۰% تا ۶۰% افزایش در تولید این محصول ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این نیاز روزافزون، به طور طبیعی مشکلاتی از قبیل کمبود آب، زمین، کارگر و کودهای شیمیایی وجود خواهد داشت. تنها گندم و ذرت از نظر میزان تولید با برنج، قابل رقابت هستند. (آمار وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۷۴)

از لحاظ ایجاد اشتغال نیز برنج را می توان یکی از مهمترین منبع اشتغال و درآمد خصوصاً برای اقشار روستایی دانست. اکثر تولید کنندگان و مصرف کنندگان برنج توده فقیر دنیا را تشکیل می دهند. این گیاه در روی مزارع ۲۵۰ میلیون بهره بردار آسیایی که اکثراً دارای اراضی کمتر از یک هکتار هستند، کشت می­شود (۳۳).

برنج نقش مهمی را در تمدن و فرهنگ بشر بازی می کند، کشت برنج یکی از پایه های اجتماعی بوده و سهم زیادی را در مراسم و تمدن های آسیایی دارد. از برنج هنوز در بعضی مواقع در برخی از مناطق روستایی آسیا برای پرداختن بدهی­ها و دستمزدها استفاده می­شود(۳۳).

از سال ۱۹۶۱ تا اوایل ۱۹۹۰ سهم تجارت برنج در بازارهای جهانی از حدود ۵/۳ درصد به ۵ درصد کل تولید رسیده و از آن زمان به بعد بتدریج به طور متوسط به ۶ درصد افزایش یافته است. اکثر کشورها برای تغذیه جمعیت شان به طور کامل به تولید برنج خود متکی هستند امروزه علی رغم ثبات کمتری که تجارت جهانی برنج نسبت به گندم و ذرت دارد، هنوز برنج به عنوان یک کالای سیاسی در بعضی از کشورهای آسیایی مورد توجه می باشد(۳۳).

۲- ۲ تاریخچه کشت برنج

برنج از قدیمی ترین گیاهان زراعی می باشد ولی قدمت آن به طور دقیق مشخص نمی باشد. بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان می دهد که پنج هزار سال پیش از میلاد در مناطقی از چین کشت می شده است، دانشمندان منشأ آن را جنوب آسیا، هندوستان و چین می دانند. این گیاه ابتدا به صورت دیم کشت می­شده است ولی با پیشرفت در امر کشاورزی، زراعت برنج به صورت فعلی درآمده است(خدابنده، ۱۳۶۹).

برنج زراعی گیاهی است از جنس Oriza و گونه Sativa که نزدیکی با گونه وحشی O.fatua که منشأ آن احتمالاً آسیای جنوب غربی می باشد وجود دارد.

تاریخچه کشت برنج در ایران به حدود ۶۵۵ سال پیش از میلاد و به زبان هخامنشیان می رسد و در دوره اشکانیان و ساسانیان نز در نقاط مختلف از جمله گیلان، مازندران، خراسان، شوش و بابل کشت می­شده است، نواحی عمده کشت برنج در ایران استانهای گیلان، مازندران و بخشهای از خوزستان، اصفهان و فارس می باشد.

 ۲- ۳ مشخصات گیاه شناسی برنج

برنج گیاهی است از رده تک لپه ایها و تیره گندمیان[۱] و زیر تیره Orizoidae می باشد که دارای گونه های متعدی می باشد که گونه زراعی آن Sativa می باشد برنج زراعی[۲] دیپلوئید بوده و دارای ۲n=24 کروموزوم می­باشد.

 ۲- ۴ ریشه[۳]

ریشه برنج از نوع سیستم ریشه ای افشان می باشد که بطور متوسط در عمق ۲۵-۲۰ سانتیمتری خاک گسترش می­یابد. سازگاری ریشه برنج در زمین­هایی که اکسیژن آن درجات طبیعی کم می باشد زیرا ریشه این گیاه به اکسیژن هوا نیاز چندانی نداشته بلکه از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید. ریشه برنج تا زمان تشکیل پانیکول برنج حداکثر رشد را می­نماید و سپس رشد آن کم می­شود.

 ۲- ۵ ساقه[۴]

ساقه برنج به صورت استوانه­ای و توخالی می باشد که گل در انتهای ساقه بوجود می آید که در هر گل سه گلچه وجود دارد که فقط یکی از آنها رشد نموده  بارور می­گردد و دو عدد دیگر عقیم بوده و به سختی قابل رویت می باشند و هر گل توسط دوگلوم تحلیل رفته و دوگلومل در برگرفته می شود که در هر گلچه، ۶ عدد پرچم و یک مادگی با کلاله دو قسمتی و پری شکل دیده می شود.

تخمدان در برنج یک برچه ای با یک تخمک می باشد و میوه آن گونه[۵] می باشد. به مجموع پوشینه و بذر اصطلاحاً شلتوک[۶] می گویند. برنج گیاهی است خودبارور که تعداد کمی دگرگشتی دارد (حدود ۳-۱ درصد)(خدابنده، ۱۳۸۲).

 ۲- ۶ مراحل رشد و نمو برنج

 ۲- ۶- ۱- مرحله رشد برنج از سه مرحله اصلی تشکیل یافته است:

مرحله رویشی[۷] : که از جوانه زدن بذر تا پیدایش و ظهور اولیه پانیکول ادامه می یابد.

مرحله زایشی[۸] : که از مرحله ظهور اولیه پانیکول تا گلدهی را در بر می گیرد.

مرحله رسیدن[۹] : که از گل دهی شروع و تا رسیدن کامل دانه (بذر) خاتمه می یابد.

طول هر یک از مراحل رشد برنج به صورت گسترده ای توسط واریته کنترل می شود. برای مثال ارقام زود رس، مرحله رویشی را سریع تر طی می کنند. همچنین سرعت رشد و نمو برنج به درجه حرارت هوا و آب، طول روز و شرایط محیطی بستگی دارد (یوشیدا، ۱۹۸۱).

[۱] .Poacaal

[۲] . Oryza sativ

[۳] . Root

[۴] . Stem

[۵] .Coryopsis

[۶] . Paddy

[۷] . Vegetative phase

[۸] . Reproductive

[۹] . Ripening

[۱۰] . Sowing

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق نیشکر در ایران و جهان و تنش شوری و مکانیسم های تحمل آن
 • تحقیق گیاه شناسی ذرت و پیش تیمار بذر و تاثیر آن بر گیاه و تنش شوری و اثرات تنش شوری بر گیاه زراعی
 • تحقیق تأثیر تنش شوری بر گیاهان و بررسی تأثیر آن بر عملکرد گندم و تأثیر روی بر عملکردگندم در شرایط شور
 • تحقیق تنش شوری و پرایمینگ سالسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه ‏زنی
 • تحقیق مشخصات گیاه شناسی و وضعیت ژنتیکی برنج و کاربرد نشانگرهای مولکولی و ریزماهواره در برنج
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.