تحقیق مشخصات گیاهشناسی و دستورالعمل احداث باغ میوه شلیل و اثر پلی آمین ها بر خصوصیات کیفی و فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مشخصات گیاهشناسی و دستورالعمل احداث باغ میوه شلیل و اثر پلی آمین ها بر خصوصیات کیفی و فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها دارای ۴۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۱- مقدمه    ۵
-۲-۱شلیل    ۶
-۱-۲-۱تاریخچه شلیل    ۶
۱-۲-۲- مناطق مناسب کشت و پرورش هلو و شلیل در دنیا و ایران    ۷
۱-۲-۳- مشخصات گیاهشناسی شلیل    ۸
-۴-۲-۱سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران    ۹
-۵-۲-۱استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهند    ۹
-۶-۲-۱مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایران    ۱۰
-۷-۲-۱ارقام مختلف شلیل    ۱۰
-۸-۲-۱ویتامین ها و املاح موجود در شلیل    ۱۰
-۹-۲-۱ترکیب مواد مغذی در شلیل    ۱۰
-۱۰-۲-۱ترکیبات شیمیایی شلیل    ۱۱
-۳-۱دستورالعمل احداث باغ میوه شلیل    ۱۱
-۱-۳-۱انتخاب مکان کشت    ۱۱
-۲-۳-۱انتخاب زمین    ۱۲
-۳-۳-۱خاک و پ هاش    ۱۲
-۴-۳-۱کاشت    ۱۳
-۵-۳-۱فواصل کاشت نهال در باغ    ۱۳
-۶-۳-۱گلدهی و گرده افشانی درختان شلیل    ۱۳
-۴-۱خواص شلیل    ۱۴
-۵-۱شاخص های برداشت میوه شلیل    ۱۵
-۶-۱اسید غالب در شلیل    ۱۵
-۷-۱اهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت    ۱۶
-۸-۱ضایعات پس از برداشت محصولات باغی    ۱۷
-۹-۱برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیل    ۱۸
۱-۱۰- سولفات رویZnSO4    ۱۸
۱-۱۱- بور    ۱۹
۱-۱۲- پلی آمین ها    ۲۱
۱-۱۲-۱- تاثیر پیش تیمارهای دمایی بر میزان سنتز پلی آمین ها    ۲۲
۱-۱۲-۲- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلن    ۲۳
۱-۱۲-۳- تاثیر پلی آمین هابر سفتی بافت    ۲۳
۱-۱۲-۴- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجات    ۲۴
۱-۱۲-۵- ارتباط تیمارهای شیمیایی با پلی آمین های درونی میوه    ۲۵
۲-مروری بر مطالعات گذشته    ۲۶
۲-۱- افزایش عمر انبارمانی میوه ها    ۲۶
۲-۲-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها    ۳۰
۲-۳- کاربرد عناصر غذایی و اثر آنها در ماندگاری میوه ها    ۳۷
۲-۳-۱- روی    ۳۷
۲-۳-۲- بور    ۳۸
منابع    ۴۰

منابع

جلیلی مرندی، ر. ۱۳۷۳٫ بررسی عوامل موثر در کیفیت پس از برداشت میوه سیب. اولین سمینار سراسری بازاریابی و توسعه صادرات سیب وکنسانتره ایران. دانشگاه ارومیه.

جلیلی مرندی، ر. ۱۳۷۴٫ بررسی نگهداری انگور در انبارهای سرد. مجله زیتون. انتشارات وزارت جهادکشاورزی. شماره ۱۲۵٫ تهران.

جلیلی مرندی، ر. ۱۳۸۸٫ ازدیاد نباتات ( چاپ سوم ). انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. ۴۶۹  صفحه.

جلیلی مرندی، ر. ۱۳۸۹٫ پرورش میوه های مناطق معتدله(چاپ دوم ). جهاد دانشگاهی ارومیه. ۳۶۲   صفحه.

جلیلی مرندی، ر. ۱۳۸۹٫ میوه کاری( چاپ پنجم ). انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. ۲۵۱ صفحه.

اثنی عشری، م. و زکایی خسرو شاهی، م. ر. ۱۳۸۷٫ پلی آمین ها و علوم باغبانی. انتشارات دانشگاه بو علی  سینا. ۱۸۸صفحه.

اثنی عشری، م. و زکایی خسرو شاهی، م. ر. ۱۳۸۷٫ فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت. انتشارات  دانشگاه بو علی سینا. ۶۵۸ صفحه.

جزایری، غ، ۱۳۸۸٫ درمان گیاهی، انتشارات جانزاده.

رسول زادگان. ی. ۱۳۷۵٫ میوه کاری در مناطق معتدله،. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. ۷۶۰ صفحه.

رسول زادگان. ی. ۱۳۷۵٫ میوه کاری در مناطق معتدله،. انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

 – Crisosto, C. H. (1994); Stone fruit maturity indices:a descriptive review. Post harvest News   and Information .5(6):65-68.

– Kakkar, R.K. and V.K. Sawhney. 2002. Polyamine research in plants: a changing      perspective. Physiol. Plant. 116:

– Galston, A.W. and R.K. Sawhney. 1990. Polyamines in plant physiology. Plant Physiol. 94:606-610.

– Tassoni, A., M.V. Buuren, M. Franceschetti, S. Fornale and N. Bagni. 2003. Polyaminecontent and metabolism in Arabidopsis thaliana and effect of spermidine on plant  development. Plant Physiol. Biochem. 38: 383-393.

۱-۱- مقدمه

هر انسان برای فعالیتهای روزانه خود به۲۳۰۰–۲۶۰۰کیلوکالری انرژی نیازدارد. میوه هاوسبزیها به علت دارا بودن کربوهیدرات، چربی وپروتئین قادربه تامین انرژی موردنیاز انسان هستند.زیرا ارزش کالری میوه ها و سبزیهابین ۵الی ۱۵۰کیلوکالری در ۱۰۰ گرم ماده غذایی است. میوه هاوسبزیها علاوه برترکیبات انرژی زادارای انواع املاح معدنی وویتامین ها نیزهستندوازاین نظردر حفظ تعادل غذایی انسان وجلوگیری ازسوء تغذیه نقش مهمی دارند( جلیلی مرندی، ر. ۱۳۷۴ ).

فیزیولوژی پس ازبرداشت علمی است که تغییرات متابولیکی رادربافتهای گیاهی یاجداشدن ازگیاه مادری ودر پی توزیع و نگهداری تاهنگام مصرف بررسی می شود. این دانش با گیاه ونیز اندامهای گیاهی مثل دانه ها، میوه ها، سبزیها، گلهای بریده، قلمه، نهال وقارچ های خوراکی مرتبط است که البته دراین بین میوه هاوسبزیهای تازه ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند( جلیلی مرندی، ر. ۱۳۷۳). ازسال ۱۹۹۴-۱۹۷۰میلادی تولیدسبزی ومیوه ۵۰ درصد افزایش داشته است. نقش عمده سبزیهاومیوه ها درتامین ویتامین ها ومواد معدنی موردنیازانسان می باشددرصورتیکه میوه ها وسبزیهادرتامین انرژی نقش پررنگی راندارند.علاوه برتامین ویتامین هاواملاح دارای ترکیبات دیگری به نام متابولیت های ثانویه هستند که نقش آنهاایجادتنوع دررژیم غذایی است( ایران منش ، م . و ملک یارند ، م ۱۳۹۰ ).

مشکلات میوه هاوسبزیها این است که درصد آب آنهابالاست درواقع درحدود۸۰ درصد حاوی آب می باشندبنابراین فسادپذیر هستند. بین۲۵–۸۵ درصد میوه ها وسبزیهابعدازبرداشت ازبین می روندکه این میزان درکشورهای درحال توسعه بیشترازکشورهای توسعه یافته است وهمین امراهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت رابیشتر مشخص می کند( رسول زادگان ی، ۱۳۷۱ ).

اهمیت پرورش محصولات باغی به ویژه بعدازجنگ جهانی اول دراثرپیشرفت علم وتکنولوژی واضح گردید.زیرابه ارزش غذایی واهمیت میوه هاوسبزیهادرسلامتی انسان پی برده شد. یکی از مشکلات عمده درمسیرتولید وعرضه محصولات باغبانی ضایعات پس ازبرداشت اینگونه محصولات به دلیل عدم آشنایی به علم برداشت وحمل و نقل آنها است( جلیلی مرندی ، ر .۱۳۸۸ ).

-۲-۱شلیل

-۱-۲-۱تاریخچه شلیل

اولین بار که به زبان انگلیسی به شلیل اشاره شده است در سال ۱۶۱۶ بوده است. اما احتمالا در مراکز شرقی و مرکزی آسیا که هلو بومی آن مناطق است قدمت بسیار بیشتری دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده به طور رسمی برای اولین بار در ۱۹۰۶ میلادی به شلیل اشاره کرد. اما تعدادی از مقالات روزنامه های دوران استعمار آمریکا قبل از آن به شلیل اشاره کرده بودند. به عنوان مثال شماره ۲۸ مارس  ۱۷۶۸ میلادی یعنی قبل از استقلال ایالات متحده، روزنامه “نیویورک گزت” (New York Gazette) از مزرعه ای در جامائیکا نام برده است که در آن شلیل کشت می شده است (Halverson, 1996).  تا مدتها تصور بر این بود که احتمالا شلیل دورگ بین هلو و آلو می باشد، اما بعدها مشخص گردید که شلیل نوعی هلو است که توسط جهش رویشی(vegetative mutation) در یکی از ژن های هلو ایجاد شده است. این ژن، ژنی متواتر است که سبب می شود این جهش نه یک بار، بلکه بارها از جهش جوانه روی درخت هلو ایجاد شود. مطالعات ژنتیکی متعددی نشان داده است که شلیل به دلیل بروز یک ژن مغلوب تولید می شود و پوست کرک دار هلو آلل غالب است (Crisosto, 1994).

 ۱-۲-۳- مشخصات گیاهشناسی شلیل

شلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است و در نتیجه این جهش کرکهای روی میوه از بین رفته و رنگ و عطرو طعم خاص در آن ایجاد کرده است. در میوه های هسته دار مانند شلیل برون بر و میان بر آنها گوشتی است اما درون بر میوه سفت و چوبی بوده و دانه را احاطه می کند. درون برسفت و سخت را همراه با دانه داخل آن هسته می نامند. شلیل تا عرض جغرافیایی ۵۰درجه شمالی و جنوبی رشد می کند و در عرض های بالاتر اندام های رویشی و زایشی این درختان سرمارا تحمل نمی کند. شلیل بسته به رقم به ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت سرما بین ۰ تا ۷ درجه سانتیگراد برای بر طرف شدن خواب فیزیولوژیکی نیاز دارد( اثنی عشری ؛م . و زکایی خسروشاهی ؛ م . ر .۱۳۸۷ ) .

-۴-۲-۱سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران

سطح زیر کشت هلو و شلیل در کشور ۷۱۰۷۳ هکتار بوده که ۵۷۴۹۵۸ تن محصول از این سطح برداشت می شود( بی نام ۱۳۸۹ ).

-۵-۲-۱استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهند

مهمترین استانهای تولیدکننده شلیل درایران شامل استانهای تهران، مازندران، گلستان، قزوین، فارس، اردبیل، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان رضوی، کرمان وکرمانشاه می باشد( بی نام ۱۳۸۹ ).

-۶-۲-۱مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایران

در مناطق پرورش شلیل همواره سرما مسئله ساز بوده است. یکی دیگر از مشکلات عمده پرورش دهندگان شلیل عدم دسترسی به ارقام جدید و پر محصول و استفاده از ارقام ناشناخته است که میزان تولید، بازارپسندی و کیفیت محصول آنها کم می باشد(جلیلی مرندی ؛ ر . ۱۳۸۹ ).

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.