تحقیق مفاهیم، اقسام و در آمدی بر منابع ملی و فراملی ناظر بر حضور و مداخله وکیل

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفاهیم، اقسام و در آمدی بر منابع ملی و فراملی ناظر بر حضور و مداخله وکیل دارای ۴۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
مبحث نخست: تعریف و درآمدی بر اقسام وکالت    ۷
گفتار نخست: مفاهیم لغوی و اصطلاحی وکیل و وکالت    ۷
الف- مفهوم لغوی وکیل و وکالت    ۷
ب- مفهوم اصطلاحی    ۹
۱) تعریف وکالت از دیدگاه فقها:    ۱۰
۲) تعریف اصطلاحی وکالت ازدیدگاه حقوقدانان:    ۱۱
گفتار دوم: اقسام وکالت    ۱۳
الف- وکالت  تسخیری    ۱۳
ب- وکالت معاضدتی    ۱۴
ج- وکالت تعیینی (قرار دادی)    ۱۷
د- وکالت  اتفاقی یا موقت    ۱۹
ه- وکالت  تبرعی    ۲۴
مبحث دوم: منابع ملی و فراملی ناظر بر لزوم حضور و مداخله وکیل    ۲۷
گفتار نخست: منابع ملی    ۲۷
الف- قانون اساسی    ۲۸
ب- قوانین عادی    ۲۸
گفتار دوم: منابع فراملی    ۳۱
الف- اسناد ارشادی    ۳۱
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر    ۳۱
۲- قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان    ۳۳
۳- اصول اساسی نقش وکلا    ۳۴
ب- اسناد الزام آور    ۳۶
۱- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی    ۳۶
۲- اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت مصوب کانون بین المللی وکلا    ۳۸
۳- اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر راجع به اعدام های خارج از حیطه قانون و خود سرانه    ۳۹
۴- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی    ۴۰
فهرست منابع    ۴۳
۱ – قوانین:    ۴۳
۲ –  کتب و مقالات    ۴۴

منابع

–   قرآن کریم

– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۴

–  العوجی، مصطفی؛ حقوق الانسان فی دعوی الجزائیه، بیروت، مؤسسه نوفل، ۱۹۸۹

–  گانزوف واندر مرچ، و.ژ؛ حمایت بشر در حقوق اساسی، ترجمه نجادعلی الماسی، مؤسسه حقوق تطبیقی، ۲۵۳۶

– مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج ۶، سروش، ۱۳۶۹

–  بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ۱، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۲

–  خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش ، چاپ هشتم آبان ۸۹ ، تهران،

–  دریا باری، سید محمدزمان ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران  ، چاپ اول۸۳

میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی ۱۹۶۶

کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۱۹۵۰

اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۸۱

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلاء

اصول اساسی نقش وکلاء سازمان ملل متحد

توصیه نامه ۲۵ اکتبر سال ۲۰۰۰ کمیته وزیران شورای اروپا

 مقدمه

مقاله حاضر به مفاهیم، اقسام و در آمدی بر منابع ملی و فراملی ناظر بر حضور و مداخله وکیل، اختصاص دارد که در آن ضمن بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی وکیل و وکالت، اقسام وکالت نیز تبیین و تشریح گردیده است؛ در خصوص منابع ملی ناظر بر حضور و مداخله وکیل، قانون اساسی و قوانین عادی را نقد نموده و در مورد منابع فراملی، به بررسی اسناد ارشادی و الزام آور بین المللی، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان و همچنین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پرداخته ایم.

مبحث نخست: تعریف و درآمدی بر اقسام وکالت

قبل از بررسی تحول در نقش و جایگاه وکیل در قوانین آیین دادرسی کیفری، لازم است که وکالت را تعریف و اقسام آن را بشناسیم؛ این مهم، در دو گفتار جداگانه صورت پذیرفته است:

 گفتار نخست: مفاهیم لغوی و اصطلاحی وکیل و وکالت

در این گفتار، ابتدا واژگان وکیل و وکالت را از نظر لفوی، تعریف و در ادامه به بررسی این دو مفهوم از نظر حقوقی پرداخته ایم:

الف- مفهوم لغوی وکیل و وکالت

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است[۱] و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد[۲]. معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.

به  طور کلی «وکالت» واژه عربی است. کلمه « وکالت» بروزن فعالت، مصدر است از ریشه

« وَکَلَ، تِکِلُ، وَ کَلاً و وُ کولاً » اِلیه  الاَمر.

چون درلسان عرب اسم فاعل آن بر وزن فاعل (واکل) وجود ندارد، لذا از صفت مشبهه بر وزن فعیل (وکیل) استفاده می شود.

همچنین، معنی لغوی وکالت عبارت است از: «آن مطلب یا آن کار را موکل به او کرد و به او سپرد، اورا وکیل خود قرار داد و کار را به او حواله کرد»[۳].

علاوه بر موارد فوق الذکر، کلمه وکیل و وکالت، در لغت، معانی دیگری را افاده می کند که از جمله به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود؛ وکیل به معنای نماینده، سرپرست، نایب، حامی، گماشته شده؛ کسی که به او اعتماد کنند وکاری را به اوبسپارند نیز استعمال می‏گردد[۴].

در قرآن کریم، آمده است: «حسبنا‏ الله و نعم الوکیل»[۵] یعنی خدا ما را بس و او بهترین حامی و سرپرست است؛ در این آیه مبارکه از خداوند (ج) به لفظ بهترین وکیل و حامی تمجید  صورت گرفته است؛ همچنان در آیه دیگر از قرآن کریم در ارتباط به وکالت آمده است: «وعلی الله فلیتوکل المومنون»[۶] یعنی مومنان باید به خداوند توکل نمایند و امور خود را به او بسپارند.

علاوه بر آیات مبارکه فوق الذکر آیات متعدد دیگر نیز در قرآن مجید موجود است که درآنها از لفظ وکیل به معانی حامی، سرپرست، حافظ و مورد اعتماد تعبیر گردیده است.

ب- مفهوم اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی، وکیل یعنی، کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری  است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید»[۷].

از این ماده، نتایجی به دست می آید  که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت، اهمیت ویژه دارد:

۱-اثر عقد وکالت اعطای نیابت است؛ بدین معنی که موکل اقدام وکیل را، در مورد انجام اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود  می داند و به  او اختیار می دهد  که به نما و حساب موکل تصرفاتی انجام دهد. بنابراین، وکیل نسبت به آثار اموری که انجام می دهد در حکم واسطه است و آنچه می کند برای  موکل است؛ تعهدهایی که پذیرفته  است بر موکل تحمیل می شود و اگر نفعی  در بین باشد  برای اوست. پاره ای از مولفان، جوهر وکالت را در اعطای سلطه به دیگران دانسته اند نه دادن نیابت و اذن در تصرف، و از این تحلیل نتیجه گرفته اند که وکالت در شمار عقود است، زیرا هیچ کس را نمی توان به طور قهری، مسلّط برامری ساخت. در حالی که، اگر از وکالت تنها دادن اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بایستی در شمار ایقاعات در آید. ولی، اکثریت قاطع  نویسندگان، وکالت را مبتنی بر اعطای نیابت یا دادن نمایندگی شمرده اند[۸].

۲- از ظاهر ماده  ۶۵۶ چنین بر می آید که موضوع  وکالت ممکن است اعمام یک «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ  اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی. ولی به نظر می رسد وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی، می توان  به انجام عمل حقوقی براب موکل اختصاص داد، زیرا، نیابت در اموری قابل  استفاده  و تصور است  که به اراده  انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به اضافه،پاره ای از موارد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا می کند که نمایندگی، مربوط به انجام عمل حقوقی باشد[۹].

۱- معلوف، لوییس، المنجد، تهران، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۶۲، ص ۹۱۶

۲- عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه، ج ۲، انتشارات دارالتفیر، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص ۲۲۱

۱-  عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تک جلدی، انتشارات امیر کبیر، چاپ سیزدهم، ۱۳۷۷ ،ص ۶۳۲

۲- بندر ریگی، محمد،  فرهنگ عربی به فارسی، چاپ سوم، ۱۳۶۱، انتشارات  اسلامی، ص ۶۹۱

۳- سوره آل عمران، آیه ۱۷۳

۴- سوره یوسف، آیه ۱۰

۱- ماده  ۶۵۶ قانون مدنی و ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق

۲- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، عقود معین ۲، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱، ص ۱۴۵

۱- همان، ص ۱۴۶

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.