تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی و تعهد به کیفیت خدمات دارای ۹۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه    ۵
۲-۱-۱-مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی    ۵
۲-۱-۱-۱ تعریف سرمایه    ۵
۲-۱-۱-۲ دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی    ۶
۲-۱-۱- ۳  تعاریف سرمایه اجتماعی    ۶
۲-۱-۲ اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی    ۱۱
۲-۱-۳ مدل های سرمایه اجتماعی    ۱۲
۲-۱-۴ عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی    ۱۵
۲-۱-۴-۱ تاثیر دولت بر سرمایه اجتماعی    ۱۵
۲-۱-۴-۲ تأثیر نوع سازمان بر سرمایه اجتماعی    ۱۶
۲-۱-۴-۳ تاثیر ویژگی فردی بر سرمایه اجتماعی    ۱۷
۲-۱-۴-۴ تاثیرات متقابل عوامل با سرمایه اجتماعی    ۱۸
۲-۱-۵ پیامد های مثبت سرمایه اجتماعی    ۲۰
۲-۱-۶ پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی    ۲۱
۲-۱-۷جمع بندی    ۲۱
مقدمه    ۲۲
۲-۲-۱  تعاریف و مفاهیم عملکرد    ۲۲
۲-۲-۲  اهمیت و ضرورت  عملکرد شغلی    ۲۷
۲-۲-۳  مدل های سنجش عملکرد شغلی    ۲۸
۲-۲-۳-۱  مدل سیستم عملکرد فردی فیشر    ۲۸
۲-۲-۳-۲  مدل کمپل  و همکاران    ۲۹
۲-۲-۳-۳ مدل  اچیو ( ACHIEVE)    ۲۹
۲-۲-۳-۴  مدل  اینسورث و اسمیت     ۳۱
۲-۲-۴  عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی    ۳۱
۲-۲-۵ پیامد های مثبت ارزیابی  عملکرد شغلی    ۳۳
۲-۲-۶  پیامد های منفی  ارزیابی عملکرد شغلی    ۳۴
۲-۲-۷  جمع بندی    ۳۴
۲-۳مقدمه    ۳۵
۲-۳-۱  تعاریف رفتار شهروندی سازمانی    ۳۶
۲-۳-۲  اهمیت و ضرورت رفتار شهروندی سازمانی    ۳۹
۲-۳-۳ مدل های  رفتار شهروندی سازمانی    ۴۰
۲-۳-۳-۱ مدل ارگان    ۴۰
۲-۳-۳-۲ مدل گراهام    ۴۱
۲-۳-۳-۳ مدل  رفتارهای شهروندی پادساکف    ۴۲
۲-۳-۴  عوامل موثر بر  رفتار شهروندی سازمانی    ۴۳
۲-۳-۵ پیامد های مثبت  رفتار شهروندی سازمانی    ۴۵
۲-۳-۶  پیامد های منفی رفتار شهروندی سازمانی    ۴۵
۲-۳-۷  جمع بندی    ۴۶
۲-۴ مقدمه    ۴۷
۲-۴-۱ مفاهیم و تعاریف تعهد سازمانی    ۴۸
۲-۴-۲ اهمیت و ضرورت تعهد سازمانی    ۵۱
۲-۴-۳ مدل های تعهد سازمانی    ۵۲
۲-۴-۳-۱ تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ؟    ۵۲
۲-۴-۳-۲-الگو های چند    ۵۲
۲-۴-۴  عوامل موثر بر تعهد سازمانی    ۵۵
۲-۴-۵  پیامد های مثبت تعهد سازمانی    ۵۶
۲-۴-۶ پیامد های منفی تعهد سازمانی    ۵۷
۲-۴-۷ جمع بندی    ۵۸
۲-۵ مقدمه    ۵۹
۲-۵-۱  تعاریف و مفاهیم  تعهد به کیفیت خدمات    ۵۹
۲-۵-۲  اهمیت و ضرورت  تعهد به کیفیت خدمات    ۶۴
۲-۵-۳  مدل های  تعهد  به کیفیت خدمات    ۶۵
۲-۵-۳-۱  مدل تعهد به کیفیت خدمات    ۶۵
۲-۵-۳-۲  مدل تعهد مدیریت  به کیفیت خدمات    ۶۶
۲-۵-۳-۳  مدل پاراسورامان (Parasuraman)    ۶۸
۲-۵-۴  عوامل مؤثر بر  تعهد به کیفیت خدمات    ۶۹
۲-۵-۴-۱   تأثیر  نقش مدیریت  بر  تعهد  کارکنان  به  کیفیت  خدمات    ۶۹
۲-۵-۴-۲   تأثیر  رفتار شهروندی سازمانی بر  تعهد  کارکنان  به  کیفیت  خدمات    ۶۹
۲-۵-۵ پیامد های مثبت  تعهد به کیفیت خدمات    ۷۰
۲-۵-۶ پیامد های منفی (چالش های )  تعهد به کیفیت خدمات    ۷۰
۲-۵-۷ جمع بندی    ۷۱
۲-۶ پیشینه پژوهش    ۷۲
۲-۶-۱ پیشینه خارجی    ۷۲
۲-۶-۲ پیشینه داخلی    ۷۴
منابع    ۷۶

منابع

۱-معمارزاده ، غلامرضا ، عطایی ، محمد ، اکبری ، احمد (۱۳۸۸)  ، بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان ، مجله مدیریت توسعه و تحول ۳ ، صص ۱۵-۹

۲-امامقلی ، فاطمه (۱۳۹۰) ، نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی  )مطالعه موردی : مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین( ، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول   ۷ ، ۶۷-۵۹

۳-امیرخانی ، طیبه  و آغاز ، عسل (۱۳۹۰) ، توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو سرمایه انسانی : شرکت ملی پتروشیمی ، مدرس علوم انسانی – پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره ۱۵ ، شماره ۱ ،صص ۵۰-۳۱

۴-زارعی متین ، حسن ، جندقی ، غلامرضا ، توره ، ناصر (۱۳۸۵) ، شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی  و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی ، فرهنگ مدیریت ، سال چهارم ، شماره دوازدهم ، صص ۶۳ -۳۱

۵-زمردیان ، غلامرضا و  رستمی ، علی (۱۳۸۹) ، استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی ( مطالعه موردی : واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۸) ، مجله حسابداری مدیریت ، سال سوم ، شماره پنجم ،  ۶۳-۴۵

۶-سلطانی ، شهره (۱۳۸۳)  ،  اهمیت و کاربرد سرمایه اجتماعی در ترویج کشاورزی ، جهاد ، سال بیست و چهارم ، شماره ۲۶۴ ، صص ۱۷-۱۴

۷-مرادی ، مرتضی ، جلیلیان ، حمیدرضا ، کریمی ،  داوود  (۱۳۸۹)  ، دو ماهنامه توسعه ی انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره ۳۱ ، صص  ۱۰۸-۹۵

۸-کریمی ، داوود (۱۳۸۸) ، بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهای پلیس  ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال ششم ، شماره ۲۴ ، صص ۳۹-۲۵

۹-اسماعیلی ، کوروش ،  ۱۳۸۰ ، ماهنامه تدبیر ، شماره ۱۱۲ ، صص ۶۹-۶۶

۱۰-الوانی ، سیدمهدی و  شیروانی ، علیرضا (۱۳۸۳) ، سرمایه اجتماعی اصل محوری توسعه، ماهنامه تدبیر ، سال پانزدهم ، شماره ۱۴۷، صص ۲۲-۱۶

۱۱-جهانگیری ، جهانگیر و  شکری زاده ،  طاهره (۱۳۸۹) ،  بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر عملکرد سازمان های غیردولتی زنان از دید اعضاء در شهر شیراز ، فصلنامه ی زن و جامعه ، سال اول ، شماره سوم ، صص ۱۲۰-۱۰۵

۱۲-نصر اصفهانی ، مهدی ، نصر اصفهانی ، علی ، نوری ، ابوالقاسم(۱۳۹۰)  ، رابطه رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و مؤلفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان ، پژوهشهای مدیریت ، سال چهارم ، شماره یازدهم، صص ۱۲۴-۱۰۵

۱۳-افجه ، سید علی اکبر  و  محمود زاده ، سید مجتبی (۱۳۹۰ ) ، الگوی اثر گذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان : شرکت های تابع گروه صنعتی ایران خودرو  ، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی ، دوره ۱ ، شماره ۲ ، صص ۲۲-۱

۱۴-افجه ، سید علی اکبر و  میری ، عبدالرضا (۱۳۸۸) ، الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه سازی خودرو در ایران ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال چهارم ، شماره ۱۴ ، صص ۱۶۹-۱۴۹

۱۵رنانی ، محسن  و  دلیری ، حسن  (۱۳۸۸) ، آیا سرمایه اجتماعی، واقعاً سرمایه است؟ ،  راهبرد یاس ، شماره ۱۹ ،  صص۱۷- ۱۴۷

۱۶-زارعی ، بهروز  و  چاقویی ،  یحیی (۲۰۰۹) ، بررسی تاثیر فرآیندمحوری بر شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان ، کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری ، صص ۱۰-۱

۱۷-سالک مقدم ، علیرضا (۱۳۹۱)  ،  چالش های مدیریت در کیفیت خدمات بانکی ، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی(تهران) ،  صص ۸-۱

۱۸-سلاجقه ، سنجر  و سیستانی خنامان ،فاطمه (۱۳۸۹) ، بررسی رابطه میان اخلاق کار وکیفیت خدمات در سازمان های دولتی شهر کرمان ، همایش های ملی چالش های مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان ) ، صص ۱۱-۱

۲-۱ مقدمه

امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، اقتصادی و فیزیکی از سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نام برده می شود که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح شده است (مرادی ؛ جلیلیان ؛ کریمی ؛  ۱۳۸۹:  ۹۶) . سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات ، هنجارهای گروهی و اجتماعی است  (زارعی متین ؛  جندقی؛  توره ؛   ۱۳۸۵ :  ۳۳).  مفهوم سرمایه اجتماعی که صبغه جامعه شناسانه دارد بستر مناسبی برا بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود ( امامقلی ؛ ۱۳۹۰ :  ۵۹). در جهان پرشتاب امروز سازمان های زیادی در تلاشند در راستای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خویش از الگو ها و شیوه های مختلف بهره مند شده و مزیت رقابتی جدیدی کسب کنند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند ، در عصر حاضر مدیران به منظور دستیابی به توسعه بیش از آن که به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند تا از این راه بتوانند زمینه های توسعه سازمان را فراهم آورده راه کامیابی شغلی و سازمانی را هموار سازند ( امیرخانی و آغاز  ؛  ۱۳۹۰ :  ۳۱-۳۲ ).  امروزه سرمایه اجتماعی اساسی برای انتخاب های استراتژیک است ، می تواند تصمیم گیرندگان را مطلع و تحت تاثیر قرار می دهد و حتی تصمیمات آن ها را در داخل و خارج سازمان محدود سازد۲۰۰۶ : ۱۷) Shipilov & Danis; ). بدین لحاظ سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های دیگر بستر مناسب برای دسترسی به فرصتها و اهداف زندگی را آماده ساخته، یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می شود (معمارزاده ؛ عطایی ؛ اکبری ؛۱۳۸۸: ۹ ). در این بخش به بیان تعاریف ، اهمیت و ضرورت ، مدل ها ،  عوامل  موثر و پیامد های مثبت و منفی متغیر سرمایه اجتماعی می پردازیم .

۲-۱-۱-مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی

قبل از آن که وارد بحث مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی شویم شایسته است درباره سرمایه و آیا واقعاً سرمایه اجتماعی سرمایه است ؟ مفاهیمی را مبذول بداریم .

۲-۱-۱-۱ تعریف سرمایه

درمورد سرمایه آلبرو[۱]  (۲۰۰۱) آن  را اساس ارزشهای  آینده می داند ، آن هییر[۲] و همکاران (۱۹۹۵)  سرمایه را یک منبع عام اعم از پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس می داند. سرمایه به چند گروه طبقه بندی شده است که سرمایه اجتماعی از جمله آنها ست ( زمردیان  و  رستمی ؛ ۱۳۸۹ : ۵۱)  در واقع  سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان یک مفهومی که نشان دهنده دارایی های غیر مادیست تعریف شود  و بدهی است که آن  شرایط را برای همکاری بین افراد و یا شرکت ها تحت تاثیر قرار می دهد( Eklinder-Frick ; Torsten Eriksson;  Hallén ;  ۲۰۱۴ :  ۱ ).

۲-۱-۱-۲ دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی

برای اینکه سرمایه اجتماعی به عنوان یک سرمایه شناخته شود دلایل زیادی وجو د دارد که در زیر بیان می گردد :

ماندگاری : مانند دیگر اشکال سرمایه ، سرمایه اجتماعی دارای عمر طولانی است که در آن می توان هم چون منابع دیگر در آن سرمایه گذاری کرد .

انعطاف پذیری و قابلیت تبدیل : سرمایه اجتماعی در معنای انعطاف پذیری بدین منظور است که ، روابط می تواند برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد از جمله جمع آوری اطلاعات و یا مشاوره. علاوه بر این سرمایه اجتماعی را می توان به انواع دیگر سرمایه ها تبدیل کرد مانند مزایای اعطا شده توسط موقعیت فرد در یک شبکه اجتماعی می تواند به مزایای اقتصادی و یا دیگر مزیت ها تبدیل گردد.

جانشین و مکمل بودن : مانند دیگر اشکال سرمایه می تواند جایگزین یا مکمل منابع دیگر شودAdler &  Kwon ;  ۲۰۰۲:  ۲۱)   .(برای مثال سرمایه اجتماعی می تواند با کاهش هزینه مبادله، بهره وری سرمایه فیزیکی را بهبود دهد و جانشینی برای سرمایه فیزیکی مازاد باشد.

استهلاک : مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ، سرمایه اجتماعی نیز نیاز به نگهداری دارد . سرمایه اجتماعی نیز مستهلک می شود . در بعضی از اوقات نیز استفاده بیش از حد از سرمایه اجتماعی موجود در بین افراد برای رسیدن به هدف های فردی خود باعث استهلاک در سرمایه اجتماعی خواهد شد . گاهی اوقات نیز عدم استفاده از روابط  اجتماعی سبب استهلاک در سرمایه  اجتماعی خواهد شد (رنانی و  دلیری ؛  ۱۳۸۸ :  ۱۶۲-۱۶۱ ).

امکانات سرمایه گذاری : منظور همان توانایی ساخت و یا تخریب سرمایه موجود است . سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی نیز می تواند وجود داشته باشد و با ایجاد برنامه ریزی لازم، باعث خلق آن شد (همان منبع : ۱۶۴ ).

۲-۱-۱- ۳  تعاریف سرمایه اجتماعی

اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کلاسیک  “جین جاکوب”[۳]  به نام “مرگ و زندگی” شهرهای بزرگ آمریکایی بکار رفته است ( زمردیان و  رستمی ؛  ۱۳۸۹ :  ۵۱).  همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و ازجنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است . سرمایه انسانی، با تغییر دادن افراد برای کسب مهارت ها و توانایی هایی به آنها پدید می آید و افراد را توانا می سازد تا به شیوه های جدید رفتار کنند و بنابراین کمتر ملموس بوده و در مهارت ها و دانشی که فرد کسب کرده تجسم می یابد. اما سرمایه اجتماعی ، حتی کمتر از این ملموس بوده و در روابط میان افراد تجسم می یابد و موقعی سرمایه اجتماعی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل نماید (ناطق پور  و  فیروز آبادی ؛   ۱۳۸۵ : ۱۶۲ ).

کلمن[۴] (۱۹۸۸ ) در تعریف سرمایه اجتماعی آن را به عنوان  تابع در نظر گرفته و آن را دارای موجودیت واحد نمی داند و معتقد است که ، سرمایه اجتماعی در سازمان های مختلف متفاوت است اما دارای ۲ عنصر مشترک :  ۱- جنبه ساختار اجتماعی و ۲-تسهیل اقدامات خاص برای افراد و شرکت ها می باشد( Zheng ;  Li ; Wu ; Xu  ;  ۲۰۱۴ : ۴۸۹-۴۹۰ ) . هم چنین کلمن ( ۱۹۹۰ ) بیان داشته واژه سرمایه دلالت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سایر اشکال سرمایه  ماهیتی زاینده و مولد دارد( Koutsou ; Partalidou ; Ragkos ; 2014 : 204) ، یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم، ماموریت هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم.  وقتی می گوییم سرمایه های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند  (الوانی و  شیروانی ؛  ۱۳۸۳ :  ۱۷ ).

فوکویاما[۵] (۱۹۹۵ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان ” توانایی افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند ” Fu ; 2004 : 19)) بعدها فوکویاما  ) ۱۹۹۹) تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد و می گوید: سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد. ( زمردیان و  رستمی ؛  ۱۳۸۹ :  ۵۱)

پیر بوردیو [۶]،  جامعه شناس فرانسوی، به عنوان اولین دانشمندی که به تجزیه و تحلیل نظام مند مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته است.  برای بوردیو ، سرمایه  اجتماعی در درجه اول از این نظر که می تواند به سرمایه فرهنگی و اقتصادی تبدیل و  موجب  حفظ  مزیت کلاس  در  شبکه های  نسبتا  با  دوام  شود  مورد  توجه  بود Darcy ;  Maxwell;  Edwards ;  Onyx ;  Sherker ;  ۲۰۱۴ : ۲) ). وی سرمایه اجتماعی  را به عنوان تجمع واقعی یا بالقوه منابع تعریف شده و جدایی ناپذیر با در اختیار داشتن یک شبکه پایدار خاص، است که به خوبی شناخته شده ، به خوبی تثبیت  شده و دارای یک نوع شبکه ی ارتباطی نهادینه شده مرتبط است تعریف می کند ( Zhengdong ; 2011 : 230 ). از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه ی با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است . بوردیو سرمایه اجتماعی را دارای دو مولفه می داند : نخست به عنوان یک منبع که با عضویت گروهی و شبکه های اجتماعی مرتبط است و دوم میزان سرمایه اجتماعی یک کارگزار خاص به حجم شبکه ی ارتباطی او وابسته است. برای بوردیو سرمایه اجتماعی یک پدیده جمعی است ، حتی اگر از چشم انداز کنشگر به ان نگاه شود ( جهانگیری  و  شکری زاده؛ ۱۳۸۹ :   ۱۰۹ ).

هاینفان  [۷]مفهوم سرمایه اجتماعی (۱۹۱۶) را ”حسن نیت“، ”رفاقت و دوستی“”همدردی متقابل“ و ”معاشرت و تبادلات اجتماعی“ در میان گروهی از افراد توصیف کرده است که یک نظام اجتماعی را پدید می آورد ( خورشید ؛  ۱۳۹۱ :  ۱۲۱ ) .

کاواچی [۸]و همکارانش (۱۹۹۷) سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرده اند  : ترکیبی از سازمان ها اجتماعی مانند مشارکت مدنی ، هنجارهای ارتباطات متقابل و اعتماد به دیگران که همکاری جهت دستیابی به مزایای دو جانبه را تسهیل می کند (سلطانی ؛  ۱۳۸۳ : ۱۴ ).

بانک جهانی (۱۹۹۸)  نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور های  مختلف دارد (صیدایی ؛ احمدی شاپور آبادی ؛  معین آبادی ؛   ۱۳۸۸ : ۱۹۶ ) .

سرمایه اجتماعی یک دارایی است که فر صتی را برای کارکنان و گروه ها برای دسترسی به اطلاعات ، دانش و منابع موجود در شبکه های اجتماعی شان فراهم می کند(Maurer  & Ebers; 2006 : 264 ).

یکی از مهم ترین تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه اجتماعی تعریفی است که پونتام[۹] ارائه کرده است ، پونتام (۲۰۰۰) برای سرمایه اجتماعی از دو مفهوم پل  و اتصال ( پیوند ) استفاده می کند، سرمایه اجتماعی در معنای  اتصال ( پیوند ) به دنبال تجسم روابط نزدیک در داخل تیم ، یکپارچگی هنجارها و هویت گروهی از طریق گروه های اجتماعی قوی است ، این نوع سرمایه اجتماعی ممکن است عملکرد را تحت تاثیر قرار داده و موجب اشتراک دانش و ارتباط ، رضایت ، کاهش فرصت طلبی و افزایش همکاری در بین کارکنان شود ، هم چنین سرمایه اجتماعی در معنای پل زدن بیان کننده روابط بین کارکنان در تیم های مختلف و امکان نقض مرزهای گروه ها می باشد ، این نیز می تواند بر عملکرد از طریق ایجاد دانش در کل سازمان ، نوآوری و جریات اطلاعات تأثیر بگذارد(Gonczaryk ; 2011: 63) و درجایی دیگر سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند :  »سرمایه اجتماعی ، ویژگی هایی از زندگی اجتماعی شامل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا در همکاری با هم اثربخش تر باشند و بتوانند یک هدف مشترک را دنبال کنند« ( افجه ؛  محمود زاده ؛  ۱۳۹۰ :  ۴ ). هم چنین  او استدلال می کند که سرمایه اجتماعی از  حس  ” فضیلت مدنی ” جاسازی شده در یک شبکه روابط متقابل نگه می دارد  ، در حالی که یک جامعه با   وجود فضیلت مدنی اما افراد جدا شده ،  لزوما غنی از سرمایه اجتماعی نمی باشد(Prasad adhikari & Goldey ;  ۲۰۱۰ :  ۱۸۵).

از دیدگاه سازمانی ، گوشال وناهاپیت )[۱۰] ۱۹۹۸ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل وبالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق ، وناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند . از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارائی های مهم سازمانی است که می تواندبه سازمان ها در خلق وتسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر»مزیت  سازمانی پایدار « ایجاد کند ( قلیچ لی و مشبکی  ؛   ۱۳۸۵ : ۱۳۰ ) .

سرمایه اجتماعی سازمانی توصیف کننده روابط عاطفی در میان کارکنان و شامل سطح بالایی از اعتماد ، هنجارهای مشترک ، تعهدات درک شده و حس شناسایی متقابل است(Bolino ;  Turnley; Blood good 2002 : 507). سرمایه  اجتماعی در سازمان ها در واقع  توصیف کننده ساختار و محتوای روابط در میان افرادی است که ،  اجرای تقش می کنند و موجب ایجاد انسجام داخلی و چشم انداز های مشترک در میان کارکنان و به دنبال ایجاد یک هویت قوی با شرکت ،  ماموریت و اهداف آشکار جمعی است;  ۲۰۱۳ : ۶۷۹) Hsun Chuang ;  jer Chen ;  Wen Chuang ) . لینا و بِرن[۱۱] (۱۹۹۹) سرمایه اجتماعی سازمانی را به عنوان منبعی که ناشی از ویژگی روابط اجتماعی درون سازمانی که این منبع از طریق سطو ح جهت گیری هدف جمعی و اعتماد مشترک، قابل تشخیص است؛ تعریف کرده اند (امین بیدختی ؛ نظری؛  ۱۳۸۸: ۵۸ ).  سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی به دنبال ایجاد محیطی است که ، در آن روابط مفید متقابل بین کارکنان و سازمان را پرورش دهد : ۵۷۳)  ۲۰۱۱ ; .et al   Ellinger) و در آخر سرمایه اجتماعی سازمانی عبارت است از تاسیس شبکه های مبتنی بر اعتماد درون سازمان ها که با استفاده از آن  سازمان ها می توانند به اهداف خود نائل شوند . این تعریف در حالت کلی هم شامل افراد شده و هم سازمان ها را  در بر دارد و بدان معناست که سازمان ها و افراد به صورت توأمان قادر به کسب و پرورش سرمایه اجتماعی هستند (Schneider ; 2009 : 644).

 ۲-۱-۲ اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی

شاید در زمان های گذشته سرمایه ی اجتماعی به عنوان شایستگی ضروری برای سازمان ها محسوب نمی شود ، اما امروزه ،  تغییرات فراگیر نیازهای رو به رشد برای اطلاعات و آموزش ، نیازهای ضروری برای نوآوری و خلاقیت ، پیشرفت مداوم ، تغییر به سوی طراحی سازمانی مسطح و منعطف و ارتباط تنگاتنگ بین سازمان و شبکه های مشتریان یا ارباب رجوعان ، تامین کنندگان و رقبا ایجاب می کند که رهبران سازمان سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص تلقی کنند ( فقیهی و فیضی ؛۱۳۸۴ : ۱۴ ). بسیاری از اندیشمندان اجتماعی در تبیین سرمایه اجتماعی با بر شمردن عناصر تشکیل دهنده آن ، آن را به عنوان موتور حرکت جامعه برای طی مراحل رشد و تعالی دانسته و معتقدند جامعه ای توان گام نهادن در پویش توسعه را دارد که بتواند بر میزان این انباشت سرمایه اثر گذاشته و موجودی سرمایه اجتماعی را تقویت کند (جهانگیری و شکری زاده ؛ ۱۳۸۹ :  ۱۰۸ ). اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا آشکار می گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و اثربخشی سایر سرمایه ها در سایه سرمایه اجتماعی خود می توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با استفاده از سرمایه اجتماعی می توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت کنند. وجود میزان قابل قبولی از سرمایه اجتماعی موجب تسهیل کنش های اجتماعی می شود ، به طوری که در مواقع بحرانی می توان برای حل مشکلات از سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیند های موجود سود برد ( امامقلی ؛ ۱۳۹۰ : ۶۰ – ۵۹ ). سرمایه اجتماعی در سازمان ها به مفهوم  ارتباط و پیوند میان اعضای یک شبکه اشاره دارد و به عنوان یک منبع با ارزش که با ایجاد هنجارها و اعتماد متقابل به اهداف اعضا منجر می شود. سرمایه اجتماعی می تواند  راه را برای رسیدن به موفقیت هموار می سازد و با  ایجاد و ترویج آن دستیابی به پیشرفت حرفه ای و موفقیت سازمانی تسهیل می گردد ( ;  ۲۰۱۳ :  ۴۳۱  Nopasand Asil ; Azadehdel ; Rastgar ; Kiadei) . بانک جهانی نیز نشان داده است که این پدیده تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد (هاشمی و نوروزی ؛  ۱۳۸۸:  ۴۲۲  ).  بـه کمـک سرمایه های اجتماعی، هنجارها سنجش می شـوند، ناهنجاری ها شناخته می شوند و سیاستها  برای  استفـاده از هنجـارهـا و دوری از ناهنجاری هـا تبیین می شوند و در نهایت مسیر توسعه هموار می شود. بنابر این آنچه مسلم است دستیابی به توسعه بدون در اختیار داشتن سرمایه اجتناب ناپذیر است و امروزه بر خلاف گذشته، سرمایه محدود به سرمایه مادی نیست . بلکه امروزه سرمایه جنبه های مختلفی دارد و کشورها برای توسعه نیازمند تمام جنبه های سرمایه هستند. در گذشته نه چندان دور ، باور عمومی و اعتقاد عمومی بر این بوده است که بـا بهره گیری از سرمایه های انسانی، مادی و اقتصادی، راه توسعه و پیشرفت هموار و میسر می شوند . اما امروزه در کنار سرمایه های فوق به سرمایه اجتماعی که نقش مهم و فراتر از سرمایه های انسانی، مادی و اقتصادی دارد، توجه زیادی می شود. چرا که سرمایه اجتماعی عامل ایجاد انسجام، تعادل و تعامل در استفاده از سایر سرمایه ها می شود. به همین جهت اعتقاد بر این است که سرمایه اجتماعی، منبع کنش های جمعی است و عامل پیوند دهنده و موجب استفاده بهینه و حداکثری از منابع فیزیکی و انسانی در جهت رشد و تعالی جوامع خواهد شد (رضوانی ؛ ۱۳۸۸:  ۵۹۵)  و  در  آخر باید گفت توجه به سرمایه اجتماعی برای  اینکه  افراد بتوانند به درک مشخصی از یکدیگر و اعتماد  برسند تا بتوانند موثرتر  و  کارآمد تر در  کنار  یکدیگر  کار کنند  مهم  بوده ( ; ۲۰۱۲ :  ۲۲۷ Wahyu Ariani )  و سازمان ها تا زمانی که برای بقا تلاش می کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی  و جهانی می دانند ، باید اصل بهبود توسعه را سر لوحه فعالیت خود قرار دهند . این اصل حاصل نمی شود ، مگر این که زمینه دستیابی به ارتقاء سرمایه اجتماعی امکان پذیر است (احمدی  و فیض آبادی ؛  ۱۳۹۰ :   ۳۷ ).

۲۰ – Albero

۲۱ –  Anheier

۲۲- Jane Jacob

۲۳Coleman

۲۴ Fukuyama

۲۵  Pierre Bourdieu

۲۶ Hanifan

۲۷- kawachi

۲۸-  Putnam

۲۹- Nahapiet  &   Ghoshal

۳۰- Leana  &  Buren

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی و مفاهیم و مدلهای آن و ارتباط سرمایه اجتماعی و چرخه مدیریت دانش
 • تحقیق هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و انواع آن و ارتباط هوش فرهنگی و رفتار شهروندی
 • تحقیق تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها و مفاهیم و مدل ها و عوامل مؤثر بر آن
 • تحقیق بازاریابی داخلی، بازارگرایی ، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و مفهوم و ابعاد و مدل ها و دیدگاه ها و الگوهای آن
 • تحقیق کیفیت خدمات به مشتریان(شهروندان) و مدل کیفیت خدمات و مفاهیم تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.