تحقیق مفاهیم و نظریه های تحلیل فضایی و نظریه سرمایه انسانی و هوشمندسازی مدارس

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفاهیم و نظریه های تحلیل فضایی و نظریه سرمایه انسانی و هوشمندسازی مدارس دارای ۵۲ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲- مقدمه    ۵
۲-۲ تعاریف و مفاهیم    ۷
۱-۲-۲- فضا    ۷
۲-۲-۲- فضای جغرافیایی    ۷
۳-۲-۲- تحلیل فضایی    ۸
۴-۲-۲- روش تحلیل فضایی    ۹
۵-۲-۲- دسترسی    ۱۰
۶-۲-۲- روستا و جامعه روستایی    ۱۰
۷-۲-۲- دهستان    ۱۱
۸-۲-۲- توزیع فضایی (پراکندگی)    ۱۲
۹-۲-۲- آموزش و پرورش    ۱۳
۱۰-۲-۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)    ۱۴
۳-۲- نظریه ها و دیدگاهها    ۱۶
۱-۳-۲- نظریه ها و دیدگاه های فضایی    ۱۷
۲-۳-۲- سازمان فضایی و سطح بندی روستاها    ۲۴
۴-۲- نظریه سرمایه انسانی    ۲۷
۱-۴-۲- تعریف و مفهوم سرمایه انسانی    ۲۷
۲-۴-۲-سرمایه گذاری در سرمایه انسانی    ۲۸
۳-۴-۲- تشکیل سرمایه انسانی از طریق آموزش و پرورش    ۲۹
۵-۲- نظام آموزش و پرورش ایران    ۳۰
۶-۲- مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش در ایران    ۳۳
۱-۶-۲- دوره ابتدایی    ۳۳
۲-۶-۲- دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول)    ۳۳
۳-۶-۲- دوره متوسطه عمومی    ۳۴
۴-۶-۲- دوره پیش دانشگاهی    ۳۴
۷-۲- ضوابط و استانداردهای مربوط به خدمات آموزشی    ۳۴
۱-۷-۲- استانداردهای آموزشی و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدایی و راهنمایی    ۳۶
۸-۲- مدرسه هوشمند    ۳۸
۱-۸-۲- پیشینه هوشمندسازی مدارس    ۳۹
۲-۸-۲- اهداف ایجاد مدارس هوشمند    ۴۰
۳-۸-۲- پیش نیازها جهت اجرای مدارس هوشمند    ۴۰
۹-۲- پیشینه    ۴۱
۱-۹-۲- مطالعات داخلی    ۴۱
۲-۹-۲- مطالعات خارجی    ۴۳
منابع:    ۴۵

منابع:

شکویی، ح. ۱۳۶۴٫ جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.

شکویی، ح. ۱۳۶۴٫ فلسفه جغرافیا، چاپ سوم، انتشارات گیتاشناسی، تهران.

شکویی،ح. ۱۳۷۳٫ دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (جلد اول)، انتشارات سمت، تهران.

شکویی، ح. ۱۳۸۶٫ اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد اول) انتشارات گیتاشناسی، تهران.

پاپلی یزدی، م.ح.، و ابراهیمی .م.ا. ۱۳۸۱٫ نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت، تهران.

پور احمد، ا. ۱۳۸۸٫ قلمرو فلسفه ی جغرافیا، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

آسایش، ح. ۱۳۸۳٫کارگاه برنامه ریزی روستایی، انتشارات دانشگاه پیام نور.

آسایش،ح.، ومشیری. س.ر. ۱۳۸۹٫ روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با         تأکید بر جغرافیا، نشر قومس، تهران.

خانی، ف. ۱۳۷۱٫ نگرش فضایی در برنامه های توسعه  اقتصادی و اجتماعی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴، صص ۱۱۲-۹۹٫

رضوانی،ع.ا. ۱۳۹۱٫ روابط متقابل شهر روستا (با تأکید بر ایران) چاپ دهم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

رضوانی،م.ر. ۱۳۸۳٫ مقدمه ایی بر برنامه ریزی توسعه روستایی ایران، نشر قومس، تهران.

آقازاده،ا. ۱۳۸۸٫  مسائل آموزش و پرورش ایران، انتشارات سمت، تهران.

ابراهیم زاده،ع. ۱۳۸۸٫ بنیان های جغرافیایی جنوب شرق ایران، انتشارات دانشگاه سیستان وبلوچستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

کانل، وی. اف. ۱۳۷۳٫ تاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم، ترجمه: حسن افشار، نشر مرکز، تهران.

کریمیان بستانی، م. ۱۳۹۰٫ بررسی روند توزیع مراکز آموزشی در شهر زاهدان با تأکید بر عدالت اجتماعی(۸۸-۱۳۸۰)، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال سوم، شماره دوم.

 ۱-۲- مقدمه

آموزش و سواد، دو مقوله اساسی در توسعه فرهنگی و زمینه ساز دستیابی به توسعه پایدار انسانی به شمار می روند، سواد و آموزش بالاتر زمینه دستیابی به شغل بهتر، شرایط بهتر زندگی و انسانی تر کردن زندگی را فراهم می سازد و اجتماعی معقول تر و فضای متعادل را فراهم می آورد. نابسامانی در توزیع مناسب مراکز آموزشی و فقدان یک منطقه بندی مناسب در توزیع امکانات آموزشی و فاصله از استانداردهای آموزشی باعث دوری سکونتگاهها از عدالت اجتماعی خواهد شد،

کارکرد آموزشی در هر سرزمین زیر بنای  توسعه اقتصادی – اجتماعی می باشد، جامعه ایی که از نظر سطح سواد و تخصص از موقعیتهای مناسب برخوردار نباشد، امکان ارتقاء کیفی برای جمعیت آن وجود ندارد، بنابراین گسترش خدمات آموزشی در ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه اقتصادی – اجتماعی نواحی روستایی لازم است (مطیعی لنگرودی، ۱۳۹۰، ۱۱۸- ۱۱۷).

یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در اختیار داشتن اطلاعات و آمار از وضع موجود می باشد که به برنامه ریز این امکان را می دهد تا با بررسی مسائل و تنگناها و تجزیه و تحلیل داده های آماری امکان تدوین برنامه ایی منطبق با مقتضیات زمان و مکان را فراهم آورد. از میان انواع برنامه ریزیها، برنامه ریزی آموزشی اساسی ترین و بنیادی ترین آنها می باشد، از عناصر مهم در فرآیندهای آموزشی وجود امکانات فیزیکی نظیرساختمان، تأسیسات و تجهیزات مربوطه می باشد که تأمین آن بویژه در کشورهای در حال توسعه بدلیل محدودیت منابع مالی تنگناهایی را در امر آموزش ایجاد می نماید، در کشور ما توجه به این امر مستلزم مکان گزینی مناسب فضاهای آموزشی است تا از این طریق ضمن بهره برداری کامل از فضا و امکانات، بازدهی مطلوب از سرمایه گذاری در این بخش حاصل آید و با توجه به اینکه تحقیق علمی اساسی ترین وسیله برای کنترل، اصلاح، تغییر و توسعه تعلیم و تربیت می باشد، لذا با انجام پژوهش هایی می توان بعضی از مشکلات و نارساییهای موجود در بخش آموزش و پرورش مناطق روستایی را شناسایی کرد و در جهت حل این مشکلات راهکارهایی ارائه نمود.

به عنوان مثال بررسی امکانات موجود آموزش و پرورش در کشور نشان می دهد که این نوع امکانات در روستاهای کشور کمتر از امکانات موجود در شهرها است و این مسئله از زمان های گذشته تا کنون در روند مهاجرت روستاییان به نقاط شهری تأثیر گذار بوده است.

در این مقاله به تعریف مهمترین واژه ها و مفاهیم مرتبط از جمله فضا، فضای جغرافیایی، تحلیل فضایی، دسترسی، روستا، جامعه روستایی، دهستان، توزیع فضایی، آموزش و پرورش و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بپردازد.

و بخش دوم دیدگاهها و نظریه ها: در این بخش سعی بر آن است تا به تحلیل دیدگاهها و نظریه های ارائه شده در راستای تحلیل فضایی و مکانی دسترسی به مراکز آموزشی پرداخته شود.

۲-۲ تعاریف و مفاهیم

۱-۲-۲- فضا[۱]

فضا  یکی از پیچیده ترین واژه های علمی است که در بین علوم مختلف با برداشتهای متفاوتی مصطلح بوده و در قلمرو هر علم تعریف خاصی از آن ارائه شده است. مفهوم فضا درابعاد وسیع و جامع خود، تجلی گاه رابطه میان تمام فعالیتهای انسانی است. واژه نامه نوین جغرافیایی فضا را پهنه ای از سرزمین تلقی می کند که در صحنه آن نظام های جریانی و فعالیتی، صورت بندیهای خاص خود را خلق می کنند. تعریف دیگر فضا عبارت است از گستره ی پیوسته ایی که در آن اشیاء و پدیده ها قرار گرفته و حرکت می کنند (آسایش و مشیری، ۱۳۸۹، ۷۰) .

برخی از نویسندگان مانند اولمن فضا را مترادف با واژه ی موقعیت یعنی جایی که رابطه ی بین مکان ها را ممکن می سازد تعریف کرده است (رضوانی، ۱۳۹۱، ۸۷).

۲-۲-۲- فضای جغرافیایی

در جغرافیا، مفهوم فضا، به صورت علمی تقریباً از دهه ی ۱۹۵۰، با مقاله فرد کورت شیفر در مورد استثناگرایی در جغرافیا وارد ادبیات جغرافیایی شد. در جغرافیا، مفهوم فضا به دو صورت بکار گرفته می شود:

۱- فضای مطلق که دارای کیفیت عینی، واقعی، مشخص و طبیعی می باشد.

۲- فضای نسبی که بطور مداوم در اثر نیازهای اجتماعی، اقتصادی و شرایط تکنولوژیک در وسعت و فرم تغییر می یابد (شکویی، ۱۳۸۶، ۲۸۶).

فضای جغرافیایی، فضایی است که مکان آن در زمین قابل تعیین است و از مجموعه ایی از مناسبات ترکیب پذیرفته و متحول می شود. فضای جغرافیایی فضایی است که مرحله ایی از دگرگونی را پشت سر نهاده و وجه مرئی آن را چشم انداز تشکیل می دهد، در جغرافیا، فضای جغرافیایی شامل فرآیندهای طبیعی تغییر یافته بوسیله انسان، شرایط اجتماعی تولید و تقسیم اجتماعی کار در یک مجموعه نظام یافته می باشد. بطور کلی فضای جغرافیایی ، تجلی گاه رابطه تمام فعالیتهای انسانی و مبین سطوح توسعه یافتگی جوامع  می باشد (آسایش و مشیری، ۱۳۸۹، ۷۱ -۷۰).

۳-۲-۲- تحلیل فضایی

روشی است برای تحلیل و تفسیر پدیده ها و نقاط که در مکان ها و فضاها پراکنده اند. یکی از ابزارهای تحلیل فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است.

جغرافیای انسانی را می توان به عنوان نوعی هندسه یعنی دانش فضایی به شمار آورد، فضایی که در آن نقاط، ساکنان و واقعیتهای جغرافیایی پراکنده شده اند و با چنین برداشتی می توان به تحلیل فواصل، تصاویر، ثابتها و متغیرها پرداخت، در تحلیل فضایی از داده های آماری استفاده می شود و فرجام کار آن به تمهید الگوهایی می انجامد که در نهایت، در امر سازماندهی یک سرزمین به کار می آیند (دروئو،۱۳۷۱،۶۱).

[۱]-Space

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.