تحقیق مفهوم، اصول، اهداف و ابعاد کشاورزی پایدار و کشاورزی زیستی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفهوم، اصول، اهداف و ابعاد کشاورزی پایدار و کشاورزی زیستی  دارای ۵۹ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-مقدمه    ۶
۲ نهادههای شیمیایی    ۷
۳-اثرات منفی نهادههای شیمیایی بر کشاورزی ومحیطزیست    ۹
۴-دلایل عمدهی تحول در کشاورزی    ۱۰
۵-مفهوم کشاورزی پایدار    ۱۱
۶-اصول کشاورزی پایدار    ۱۲
۷-اهداف کشاورزی پایدار    ۱۲
۸-ابعاد مربوط به توسعه کشاورزی پایدار    ۱۴
۹- مفهوم کشاورزی زیستی    ۱۵
۱۰-اهداف کشاورزی زیستی    ۱۶
۱۱-اصول کشاورزی زیستی    ۱۸
۱۲-تاریخچهی کشاورزی زیستی در جهان    ۱۹
۱۳-تاریخچه کشاورزی زیستی در ایران    ۲۳
۱۴-ابعاد کشاورزی زیستی    ۲۴
۱۵-ابعاد اقتصادی کشاورزی زیستی    ۲۵
۱۶-ابعاد اجتماعی کشاورزی زیستی    ۲۶
۱۷-ابعاد زیست محیطی کشاورزی زیستی    ۲۷
۱۸-اهمیت نهادههای زیستی در کشاورزی    ۲۷
۱۹-وضعیت کاربرد کودهای زیستی در ایران    ۳۰
۲۰-نقش ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه کشاورزی زیستی    ۳۱
۲۱-پیشنیازهای توسعه کشاورزی زیستی    ۳۲
۲۲-چالشهای کشاورزی زیستی در ایران    ۳۳
۲۳-نتیجه گیری    ۳۴
منابع    ۳۵

منابع

مهدوی دامغانی، ع.­، کوچکی، ع. و زند، آ. طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ۴-۲ مرداد ۱۳۸۵ دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان. صص ۵۹-۳۶٫

جباری­، ح.­، مقدم­خمسه، ع. و سیف­زاده­، س. ۱۳۸۶٫ کشاورزی ارگانیک از دیدگاه زیست­محیطی . انسان ومحیط زیست، دوره جدید، شماره ۳، صص ۴۵-۳۸٫

اسحاقی، ر. ۱۳۸۹٫ اهمیت و جایگاه ترویج و آموزش کشاورزی در استفاده بهینه از کودهای شیمیایی توسط روستاییان درجهت کشاورزی پایدار.  اولین کنگره چالشهای کود در ایران، ۱۲ -۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تهران، انتشارات مؤسسه  تحقیقات خاک و آب.

بلوک­آذری، ن. ۱۳۸۹٫ اثرات مصرف کودهای شیمیایی در منابع آبی دشت فومنات در استان گیلان. اولین کنگره چالشهای کود در ایران . ۱۲ -۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تهران، انتشارات مؤسسه  تحقیقات خاک و آب.

کریمی­گوغری، ح­.، کرمی، ش. و پاریاب، جابر. ۱۳۸۹٫ نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مصرف بهینه کود در راستای توسعه پایدار کشاورزی. اولین کنگره چالش­های کود در ایران: نیم قرن مصرف کود. ۱۲ -۱۰ اسفند ۱۳۸۹ تهران، انتشارات مؤسسه  تحقیقات خاک و آب.

کفاشان، م. ۱۳۸۹٫ کاربرد نظریه های پذیرش فناوری در ارزیابی فناوری­های اطلاعاتی کتابخانه ها: مجله کتابداری و اطلاع رسانی؛ جلد ۱۳، شماره ۴، صص ۲۱۸ –

کوچکی، ع­.، حسینی­، م. و هاشمی­دزفولی­، ا . ۱۳۷۹ . کشاورزی پایدار .انتشارات جهاددانشگاهی مشهد.

گل زردی، ف.، سرورامینی، ش.، وزان، س. و سرورامینی، م. ۱۳۹۰٫ بررسی نگرش و رفتار کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به کاربرد علف­کش­های شیمیایی. نشریه بوم شناختی علف­های هرز، جلد ۲، شماره ۱، ص ۸۳-۷۱٫

عبداللهی، س. ۱۳۸۷٫ بررسی چشم­انداز توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران. ناشر: مؤسسه پژو هش­های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش یافته های تحقیقاتی.

عبدالوند، م. و باروندریال، پ. ۱۳۸۹٫ عوامل مؤثر بر شکل­گیری نگرش مصرف­کننده نسبت به بانکداری الکترونیک . مجله مدیریت بازاریابی، شماره۹، صص ۱۰۷ -۸۵٫

عبدالوند، م.، رشادت­جو، ح. و عبدالعظیمی، ح. ۱۳۹۱٫ بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از تلفیق مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده با سود ادراک شده توسط مصرف کننده. مجله مدیریت بازاریابی. فصلنامه سال هفتم، شماره ۱۵، صص ۱۴-۱ .

براتی، م.، وردی­پور، ح.، معینی، ب.، فرهادی نسب، ع. و محجوب، ح.۱۳۹۰٫ اثربخشی آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه­ریزی شده در پیشگیری از سوء مصرف MDMA ( اکستازی) در دانشجویان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره ۲۳، شماره ۳٫ صص۲۹-۲۰٫

بهجت، ا.، طرازکار، م. و نجاتی، ع. ۱۳۸۶٫ بررسی اثر کلاس­های ترویجی بر مصرف بهینه کود ازته در زراعت گندم دیم مطالعه موردی: استان کرمانشاه. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، ۳ آبان ماه ۱۳۸۶، مشهد – انجمن اقتصاد کشاورزی ایران, دانشگاه فردوسی مشهد.

بیگدلی، ا. و صدیقی، ح. ۱۳۸۹٫ بررسی رفتار پذیرش روش­های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۲-۴۱، شماره ۳، صص ۴۱۲-۴۰۵٫

پاپ زن، ع. و شیری، ن. ۱۳۹۱٫ بررسی موانع و مشکلات توسعه کشاورزی. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال یکم، شماره۱، پیاپی ۱، صص ۱۲۶-۱۱۳٫

پورقاسم، ف. و علی­بیگی، ا. ۱۳۹۲٫ تحلیل تمایل کشاورزان شهرستان کرمانشاه به جایگزینی کودهای آلی به جای کودهای شیمیایی. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره ۳٫ صص ۴۷-۳۳٫

 ۱-مقدمه

در این مقاله به تشریح مفهوم نهاده­های شیمیایی، کشاورزی پایدار، اهداف و اصول کشاورزی پایدار، مفهوم کشاورزی­زیستی و اهداف آن و انواع نهاده­های زیستی و بیان مدل­های پذیرش فناوری و مفهوم فناوری و پذیرش و بیان مطالعات پیشین در مورد پذیرش نهاده­های زیستی توسط کشاورزان پرداخته می­شود.

وضعیت نظام­های کشاورزی بازتابی از فعالیت­های انسان است و انسان بیش از هر موجود زنده­ی دیگری بر محیط­زیست کره خاکی تأثیر گذاشته و آن را دستخوش تغییر کرده است(مهدوی دامغانی و همکاران، ۱۳۸۵­). در طول اعصار و قرون، کشاورزی دچار تغییرات گوناگونی شده و همواره انسان مهمترین عامل تغییر در آن بوده است. در قرن­های اخیر به علت رشد روز افزون جمعیت، نگرش اولیه انسان به طبیعت که نگرشی دوستانه بود، جای خود را به تعاملی یک­جانبه و برعلیه طبیعت داده و کودهای شیمیایی،  سموم دفع آفات نباتی،  فرآورده­های هورمونی و غیره به بخش کشاورزی وارد شدند و به مدد بهره­گیری از ارقام اصلاح شده، جهش­های بزرگی در افزایش تولید محصولات­کشاورزی بوجود آمد تا به تقاضای روبه­رشد موادغذایی پاسخ داده شود، اما این افزایش تولید، مشکلاتی زیست­محیطی و بهداشتی برای تولیدکنندگان و مصر­ف­کنندگان را نیز در پی داشت که قابل تأمل است( رجبی و همکاران، ۱۳۹۲­).

با ظهور انقلاب سبز، استفاده از نهاده­های شیمیایی نظیر کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی در کشاورزی افزایش یافت و کاربرد نهاده­های شیمیایی در کشاورزی اجزای اصلی انقلاب سبز بود و اگر چه به نظر می­رسید انقلاب سبز منجر به افزایش عملکرد محصول­ و افزایش تولید­شده­، اما در واقع آسیب­های بازگشت ناپذیری را به خاک وارد ساخت، بهره­وری خاک را کاهش داد و کشاورزان نیز با استفاده­ی بیش از حد از نهاده­های شیمیایی جهت افزایش تولید و عملکرد در مزرعه، آسیب­های بیشتری را به محیط­زیست وارد ساختند(شیوا [۱]و همکاران، ۲۰۰۴­).

بهره­برداری نادرست بیش از هر چیز به ضعف مدیریت عوامل تولید و پایین بودن آگاهی، اطلاعات و مهارت­های فنی کشاورزان مربوط است. این مسئله به ویژه در مورد بهره­برداران خرد که بخش وسیعی از کشاورزان کشور را تشکیل می­دهند، بیشتر صادق است. به دلیل سنتی بودن نظام تولید در ایران، مدیریت مزرعه نیز به صورت کاملأ سنتی انجام می­پذیرد. لذا برای استفاده بهینه و پایدار از اراضی کشاورزی کشور نیاز به برنامه­ریزی و مدیریت بهر­ه­برداری مناسب از زمین می­باشد، به نحوی که حداکثر بهره­برداری­های مؤثر صورت گیرد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و بهسازی و حفظ محیط­زیست تجلی یابد(یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۸). کشاورزی پایدار به عنوان کارآمدترین راه حل از سوی متخصصان برای تأمین نیازهای غذایی بشر که آسیب کمتری نیز به محیط­زیست وارد می­سازد، مد نظر قرار گرفته است(ساردوئی و همکاران، ۱۳۹۰).   کشاورزی ­پایدار نه تنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید را در نظر دارد،  بلکه کیفیت محیط­زیست و همچنین آب و خاک را حفظ می­نماید(اسحاقی، ۱۳۸۹­). برای دستیابی به کشاورزی پایدار باید دو فعالیت را در نظر گرفت که شامل حفاظت از محیط­زیست در برابر آلودگی­ها و جلوگیری از تخریب آن و استفاده­ی بهینه از منابع انرژی و طبیعت است(زهاریا[۲]، ۲۰۱۰­)­. در پاسخ به اثرات منفی بکارگیری مواد شیمیایی در بخش کشاورزی، کشاورزی زیستی(ارگانیک) به عنوان یکی از مصادیق کشاورزی پایدار شکل گرفت. کشاورزی زیستی نوعی کشاورزی است که هدف از آن ایجاد نظام­های تولیدی کشاورزی یکپارچه، نظام­یافته و انسانی می­باشد که تضادی با منافع زیست­ محیطی و اقتصادی ندارد(قربانی و همکاران، ۱۳۸۹­). هم اکنون پذیرش کشاورزی زیستی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در حال افزایش است(کونور[۳]، ۲۰۰۸­) .

 ۲ نهاده­های شیمیایی

  نهاده­های شیمیایی شامل کودهای شیمیایی و سموم شیمیایی می­باشد، دهه ۱۳۳۰ قبل از آن­که تولید و مصرف کودهای شیمیایی در کشور مطرح شود، کودهای آلی در سطح کشور رایج بود. همزمان با ورود کودهای شیمیایی به کشور، سازمان ترویج کشاورزی مصرف این نوع کودها را تشویق نمود و بسیاری از کشاورزان کودهای شیمیایی را حرام دانسته و جرأت نزدیکی به آن­ها را نداشتند ولی با گذشت زمان و انجام فعالیت­های ترویجی کار به جایی رسید که در بعضی از مزارع تا چهار تن در هر هکتار کود شیمیایی مصرف می­شد(بلوک­آذری، ۱۳۸۹­). کودهای شیمیایی سبب حاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد گیاهان می­شوند ولی استفاده بی­رویه از آن­ها به خاک و محیط­زیست صدمه وارد می­کند(انوشه و همکاران، ۱۳۸۹).

تولید محصولات کشاورزی به مجموعه­ای از عملیات زراعی بویژه کودهای شیمیایی وابسته است که علاوه بر افزایش تولید به دلیل فشار بیش از حد به زمین، موجبات ایجاد استهلاک بالا در زمین­های کشاورزی و کاهش کیفیت ساختمان خاک، آلودگی آب و خاک و تهدید سلامت انسان را فراهم می­آورد و نتیجه نهایی آن، تهدید امنیت غذایی در آینده خواهد بود. در دهه­های گذشته به دلیل مصرف کودهای شیمیایی، اثرات مخرب زیست­محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی­های آب و خاک و مشکلاتی برای سلامتی انسان و دیگر موجودات زنده در خاک مشاهده گردید(حسین زاده و قربانی، ۱۳۹۰­). تأثیرات نامطلوب کودها­ی شیمیایی بر محیط­زیست سبب شد تا توجه به استفاده از روش­هایی که در آن نیازی به مصرف مواد شیمیایی نبوده یا از مواد شیمیایی کمتری استفاده می­شود، بیشتر شود(فائو[۴]، ۲۰۰۴).

انسان­ها برای جلوگیری از نابودی محصولات کشاورزی خود که با صرف هزینه، زحمت و زمان بسیار به دست می­آیند و هم چنین به دلیل رشد جمعیت و محدودیت­های موجود در تولید محصولات مختلف غذایی از روش­های متفاوتی جهت کنترل و دفع آفات نباتی استفاده می­نمایند. در میان این روش­ها یکی از رایج­ترین آن­ها استفاده از سموم دفع آفات می­باشد. تعریفی که آژانس حفاظت از محیط­زیست آمریکا از آفت­کش ارائه داده به این صورت است که آفت­کش ماده یا مخلوطی از مواد است که به منظور پیشگیری، نابودی، دفع یا کاهش هرگونه آفت به کار می­رود(گل زردی و همکاران، ۱۳۹۰­). این سموم پس از ورود به خاک قادرند اثر سمیت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ کنند و پسماندهای سموم در خاک اثرات نامطلوبی بر موجودات خاکزی داشته و این مواد پس از جذب، توسط گیاهان وارد زنجیره­ی غذایی شده و منجر­­ به ایجاد اثرات سوء برای گیاه و انسان می­شوند(نجاتی­مقدم و بوزر جمهری، ۱۳۹۱­). به همین دلیل در سال­های اخیر سلامت محصولات تولیدشده در نظام­های مختلف کشاورزی از دو بعد تأثیرگذاری بر سلامت انسان­ها و محیط­زیست مورد توجه قرار گرفته، تا جایی که نهاده­های غیر­شیمیایی و روش­های تولید نوین و همچنین کشاورزی پایدار وارد چرخه تولید کشاورزی شده­اند( قربانی و  حسین زاده، ۱۳۹۰­).

۳-اثرات منفی نهاده­های شیمیایی بر کشاورزی ومحیط­زیست

کود شیمیایی در حال حاضر به ­طور گسترده در کشاورزی جهان استفاده می­شود(بریمنر و کروگمیر[۵]، ۱۹۸۹­)، اما بدیهی است که این کودها رابطه­ی دوستانه­ای با محیط­زیست ندارند، باعث آلودگی آب، خاک و هوا گردیده، برای انسان نیز سرطان­زا هستند و باروری خاک را در دراز مدت از بین می­برند(میشرا[۶]و همکاران، ۲۰۱۳). استفاده بی­رویه از کودها و سموم شیمیایی در ابتدا باعث افزایش کمی تولیدات کشاورزی گردیده و مشکل غذا را در بسیاری از کشورها بالاخص کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه حل نمود، اما همواره این افزایش تولید با مشکلات زیست­محیطی متعددی مانند آلودگی منابع آب و خاک، بروز آفات و بیماری­های جدید گیاهی، سوء تغذیه و بیماری­ها در اثر کاهش کیفیت مواد غذایی روبرو بوده است(هاشمی­نژاد و رضوانفر، ۱۳۸۹). استفاده بیش از حد از نهاده­های شیمیایی میزان ماده آلی خاک را به شدت کاهش می­دهد و این موضوع روی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک تأثیرگذاشته و امکان فرسایش را در خاک­ها افزایش می­دهد(داورنجاد[۷] و همکاران، ۲۰۰۴­).

سموم شیمیایی از جمله آفت­کش­ها می­توانند آب و خاک و پوشش­گیاهی را آلوده کنند(آکاتار[۸]و همکاران، ۲۰۰۹­) و آبشویی خاک آغشته به سموم شیمیایی به آب­های زیرزمینی و آب­های سطحی باعث ایجاد نگرانی­هایی در کشاورزی شده است(دیویا و بلاگالی[۹]، ۲۰۱۲­). همچنین ریزش باران بر روی مناطق سمپاشی­شده، قبل از تجزیه آن­ها می­تواند سبب ورود سموم به منابع آب سطحی گردد و علاوه بران، آفت­کش­ها می­توانند از طریق لایه­های خاک و در حین نفوذ آب به سفره­های زیرزمینی راه پیدا کنند و در مواردی نیز برخی آفت­کش­ها می­توانند وارد هوا گردیده و در نتیجه از طریق بارندگی، منابع آب سطحی و خاک را آلوده سازند(حسنی و همکاران، ۱۳۹۱­).

۴-دلایل عمده­ی تحول در کشاورزی

از آنجا که در سال­های اخیر، شمار مواد شیمیایی کشاورزی مورد استفاده به طور چشم­گیری افزایش یافته است، به گونه­ای که بیش از۴۰۰ ماده شیمیایی ضدآفت در نظام کشاورزی رایج موجود می­باشد،  بسیاری از افراد به عدم وجود مواد شیمیایی مضر در غذاهایشان اهمیت داده و در مورد آثار سوء ناشی ازمصرف آن­ها نگران هستند. همچنین با افزایش آگاهی­های زیست­محیطی افراد جامعه و افزایش سازمان­های مردمی طرفدار محیط­زیست در مورد آلودگی­های کشاورزی و صدماتی که بقایای سموم و کودها در طبیعت ایجاد می­نمایند، حساسیت­ها بیشتر شده است(لیاقتی و همکاران، ۱۳۸۵) .

 ۱-shiva etal

۱- Zaharia

۲-conor

۳- FAO

۱- Bremner and Krogmeier

۲- Mishra et.al

۱- Davarnejad et.al

۲- Akatar et.al

۳- Divya and Belagali

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق توسعه پایدار کشاورزی و کشاورزی پایدار و شاخصهای کشاورزی پایدار و سنجش پایداری
 • تحقیق کشاورزی پایدار و فنآوریها و انواع نظامهای و معیارها و عناصر کشاورزی پایدار و موانع و مشکلات دستیابی به کشاورزی پایدار
 • تحقیق توسعه کشاورزی و عوامل بازدارنده آن در قالب نظریه های دولت(گزینش اجتماعی) و مولفه های طبیعی موثر در توسعه کشاورزی
 • تحقیق کارایی در کشاورزی و رهیافت های محاسبه کارآیی و جایگاه صنایع کنسانتره و نقش آن در کاهش ضایعات کشاورزی
 • تحقیق علل نوسان در صنعت کشاورزی و صنعت مرغ و سیاست های دولت در صنعت مرغ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.