تحقیق مفهوم جبران خسارت، رابطه مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت و اسناد بین المللی مهم در زمینه جبران خسارت

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفهوم جبران خسارت، رابطه مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت و اسناد بین المللی مهم در زمینه جبران خسارت دارای ۴۳ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۴
فصل اول: واژه شناسی خسارت    ۵
فصل دوم: انواع خسارت    ۷
فصل سوم: مفهوم جبران خسارت    ۱۰
فصل چهارم: جبران خسارت در اسناد و مدارک    ۱۲
۱-۴- قانون بیمه‌ای ایران    ۱۲
۱-۱-۴- قانون دریایی ایران    ۱۴
۲-۱-۴- آئین‌نامه بندرهای ایران    ۱۵
۳-۱-۴- کنوانسیون بین‌المللی کانتینرهای ایمن در کلیه بنادر کشور    ۱۶
۴-۱-۴- کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی    ۱۶
۵-۱-۴- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها    ۱۷
۶-۱-۴- کنوانسیون بین المللی نجات دریایی    ۱۸
۷-۱-۴- کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی    ۲۰
۲-۴- سایر اسناد بین‌المللی    ۲۱
۱-۲-۴- قوانین دریایی ۱۹۰۶ انگستان    ۲۱
۲-۲-۴- کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها    ۲۲
۳-۲-۴- کنوانسیون بین المللی جستجو، و نجات دریایی    ۲۴
۴-۲-۴- کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد، در، دریا    ۲۴
۵-۲-۴- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره‌بر‏داری از آبراهه‌‌های بین‌المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی    ۲۵
الف) اصول کلی حقوقی    ۲۵
ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین‌المللی    ۲۷
۶-۲-۴- کنوانسیون مداخله دریای آزاد، در صورت بروز حوادث آلودگی نفتی    ۲۸
۷-۲-۴- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر    ۲۹
۸-۲-۴- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی محیط دریایی از طریق دفع زایدات و سایر مواد    ۳۰
فصل پنجم: مسئولیت بین‌المللی    ۳۰
۱-۵- نظریه تقصیر یا خطا (مسئولیت ذهنی)    ۳۱
۲-۵- نظریه خطر یا ریسک (مسئولیت عینی)    ۳۲
فصل ششم: مسئولیت و جبران خسارت    ۳۴
فصل هفتم: حقوق و تکالیف    ۳۵
۱-۷- حقوق و تکالیف زیان‌دیده    ۳۶
۱-۱-۷- تکلیف به جلوگیری از، زیان    ۳۷
۲-۱-۷- حدود تکلیف به جلوگیری از، زیان    ۳۸
۲-۷- حقوق و تکالیف مسبب حادثه    ۳۸
کتابنامه    ۴۱

کتابنامه

معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج اول، چاپ هشتم، ۱۳۷۱٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ج سوم، چاپ چهارم، ۱۳۸۸٫

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۳٫

فیوضی، رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، تهران، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران، ۱۳۵۲٫

فیوضی رضا، مسئولیت بین المللی دولتها و نظریه حمایت سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹٫

کریمی، آیت، کلیات بیمه، تهران، انتشارات پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ج ۳، ۲ و ۱، ۱۳۸۸٫

کیس، اکساندر، حقوق محیط‌ز‏‏یست‏، جلد سوم، ترجمه محمدحسن حبیبی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

هوشنگ، امید، حقوق دریایی، ج ۲، تهران، موسسه عالی بیمه، ۱۳۵۳٫

ضیائی بیگدلی و همکاران، محمدرضا، آراء و نظرات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران، جلد ۱و ۲، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۸۷٫

 ۱Lord Black burn – in Livingston. v. Raw yard coal CO (hat sum of money which will put the party who has been injured, or who has suffered, in the same position as he would have been if he had not sustained the wrong for which he is now getting his compensation or reparation)

۲- The Law of the Sea, U.N. Convention on the Law of the Sea, with Index and Final Act of the 3rd UNCLOS. New York: U.N.1993.P.39.

۳- L’article 192 de la Convention des Nations Unies de 1982 de Montego Bay sur le droit de la mer, reproduit in : L. Boisson de Chazournes, R. Desgagné et C. Romano, Protection internationale de l’environnement, Recueil d’instruments juridiques, op.cit., p. 359.

مقدمه

با تحولات جامعه انسانی و پیدایش دولتهای مستقل سازمان یافته و متمدن و با مرور زمان مجموعه قواعد و ضوابط عرفی و قراردادی نظم حقوقی خاصی را به وجود‏ آورد که به آن حقوق بین‌الملل می‏گوئیم. روابط دولتها و جوامع گوناگون بین‌المللی و انسانی بر اساس قواعد آن استوار گردید و به موازات تحولاتی در جوامع انسانی و شکل سیاسی و رژیم دولتها ایجاد می‏شد حقوق بین‌الملل نیز در جهت تکمیل خود، دستخوش گیری تغییرات دائمی می‏گردید تا در هر زمان و شرایطی با احتیاجات انسان متمدن متناسب بوده و پاسخگوی آنها باشد. از جمله نتایج این تغییرات و متمدن شدن این بود که در اختلافات حقوقی
بین‌المللی بر خلاف سابق، فرد مستقیماً برای استقرار عدالت اقدام نمی‏کرد؛ بلکه دولت متبوع او بود که برای احقاق حق متضرر طبق موازین معینی اقدام نماید. دیگر تحول آن بود که دولتها به اعتبار حیثیت و شخصیت بین‌المللی خود مکلف گردیدند، در صورتی که با ارتکاب عمل خلاف حقوق، به دولت دیگر و یا تبعه‌ای خارجی خسارت وارد نمایند آن خسارت را جبران نمایند. «هوگو گروسیوس»[۱] حقوقدان معروف هلندی که پدر حقوق بین‌الملل نام گرفته است اولین کسی است که قواعد و مقررات حقوق
بین‌الملل را جمع آوری و تنظیم کرد و در سال ۱۶۲۵ کتاب خود را بنام «جنگ و صلح» انتشار داد. بنابراین نظر به اینکه کار تدوین قواعد ناظر بر جبران خسارت به نتیجه قطعی و نهایی نرسیده است روش معمول در این تحقیق متکی بر مقررات داخلی و بین‌المللی، رویه قضایی و مقایسه نظرات نویسندگان حقوق بین‌الملل، و در مورد خسارات معنوی توجه به قواعد عرفی خواهد بود. بدیهی است که در هنگام لزوم جدیدترین دستاوردهای قضایی بین‌المللی و نظریات مشورتی نیز مستند گفتار خواهند بود. برای آشنایی اجمالی با واژه جبران خسارت، رابطه مسئولیت بین‌المللی و جبران خسارت، اسناد بین المللی مهم در این زمینه، حقوق و تکالیف دو طرف حادثه و، رویه قضایی در این خصوص بطور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بنابراین در این مقاله به کلیات حقوق و تعارفی از خسارت و جبران آنها و بررسی مقررات داخلی و خارجی در این باره پرداخته شده است و همینطور نیز به کنوانسیونهایی اشاره شده که در خصوص خسارات دریایی و بعضاً مقررات آمد و شد در، دریاها می‏باشد.

فصل اول: واژه شناسی خسارت

ارباب لغت خسارت را به معنی ضد ربح، ضرر کردن، زیانمندی، ضرر و زیان تعبیر کرده‌اند. لیکن در معنی اصطلاحی این کلمه به دو مفهوم به کار رفته است اول خسارت به معنی، زیان وارد شده (ضرر) و دوم به معنی جبران ضرر وارده، علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنی اصطلاحی آن مورد استفاده قرار داده‌اند[۲]، در عرف نیز این کلمه به دو معنای «خسارت زدن» و «پرداختن خسارت» مورد استفاده واقع شده است. صاحب اثر مبسوط در ترمینولوژی حقوق در تعریف خسارت، دو معنای عمده برای آن قایل است یکی خسارت به معنای زیانی است که کسی به مال دیگری برساند و دیگری «تاوان» یعنی مالی که زیان زننده ، باید مالی به غیر بابت جبران به او بدهد.[۳] همچنین ایشان در کتاب «ترمینولوژی» خود پیرامون واژه مزبور آورده است اول مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود و دوم زیان وارد شده را هم خسارت می‏گویند. در حقوق انگلستان برای خسارت از واژهDamage [4] (در صیغه مفرد) برای تعریف خسارت استفاده شده است و در توصیف آن همانند حقوق ایران از الفاظ و کلمات مشابه و معادل از قبیل ضرر و زیان، لطمه و صدمه بدنی، هر گونه آسیب بهره گیری شده است. خسارات ممکن است به شخص یا اموال او، وارد شده باشد. اما صیغه جمع این کلمه[۵] متمایز از صیغه مفرد آن و به معنای تاوان یا غرامت پولی است که در مقام جبران ضرر یا زیان‌های وارده به شخص یا اموال او در اثر ارتکاب یک فعل غیر قانونی یا ترک فعل یا عمل خطاکارانه حکم به پرداخت می‏شود. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در ماده ۷۴ خود از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده و عدم‌النفع‏‏ و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است.[۶] تعریف مندرج در کنوانسیون به نحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت نیز اشاره نموده است.

صاحب قاموس ضرر را «ضد نفع» معنی کرده و به معنی «سوء حال» آورده است. نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین «ضرر» را «نقض در حق» دانسته‌اند. مصباح المنیر ضرر را به معنای «عمل مکروه» نسبت به یک شخص یا «نقص در اعیان» می‏داند. مفردات راغب اصفهانی ضرر را به «سوء حال» تفسیر می‏کند، اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و فضل یا سوء حال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضا و یا به خاطر قلت مال و آبرو باشد.[۷] همانگونه که ملاحظه گردید اختلاف نظر بین اهل لغت به علت استعمالات مختلف کلمه ضرر امری طبیعی است ولی در مجموع می‏توان گفت که در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می‏شود اما در مورد فقد احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرر کمتر استعمال می‏شود. مثلاَ گفته
می‏شود فلان شخص در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت. اگر کسی از دیگری هتک آبرویی بکند اصطلاحاَ گفته نمی‏شود که به او ضرر زده است.[۸] به گونه‌ای که ملاحظه گردید و با عنایت به مصادیق ذکر شده «ضرر» در فقه هم شامل «ضرر مادی» و هم شامل «ضرر معنوی» می‏گردد.

بر اساس حقوق مسئولیت ناشی از شبه جرم (مسئولیت مدنی)، خسارت به صدمه ای اطلاق می‏شود که به یک فرد یا یک گروه یا به طور دقیق‌تر‏‏ به حقوق آنها وارد می‏شود. این تعریف مستقیماً نمی‏ تواند تا حدودی که منافع تملیک نشده زیست محیطی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، در مورد خسارات زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها مساله نحوه تعیین و تشخیص خواهان مناسب می‏باشد،‌ بلکه نحوه ایجاد و تعیین ارزش مناسب برای محیط زیست یا اجزای آن نیز هست. در این خصوص باید توجه داشت که معاهدات بین المللی زیست محیطی به طور اتفاقی به ارزش «ارزش ذاتی» محیط زیست اشاره می‏کنند. برای مثال، ماده ۳ پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست، به معاهده جنوبگان، ارزش ذاتی جنوبگان از جمله زیبائی و جالب توجه بودن آن را به رسمیت می‏شناسد و برای حفاظت از آن تلاش
می‏ کند. عبارت مشابه آن را می‏توان در مقدمه کنوانسیون تنوع زیستی یافت. پس از ارزیابی معاهدات
بین المللی موجود می‏توان گفت که در مورد تعریف خسارت به محیط زیست، عقاید مشترکی وجود ندارد. بعضاً بین پیامد وارده بر محیط زیست و محدوده ای که باید زیانبار تلقی شده و در نتیجه خسارت را تشکیل می‏دهد، تمایز داده می‏شود. این تفاوت گذاری و مرزبندی به روشنی حاکی از این است که اقدامات انسان همیشه دارای آثار زیست محیطی است اما هر اثر و پیامدی، غیر قابل تحمل و زیان بار نیست. معمولاً تلاش می‏شود تا آستانه مذکور معلوم شود لیکن کلمات مورد استفاده نظیر تغییرات مهم با آثار زیان بار و ناروا، اختلال در محیط زیست اثر زیان آور و نظایر آن، این واقعیت را مخفی می‏کند که در بیشتر مواقع محدوده و آستانه تلقی یک پیامد زیست محیطی به عنوان خسارت، به هدف تعقیب شده توسط فعالیت موجد پیامد مذکور از یک سو، و قابل احتراز بودن یا نبودن پیامد مذکور از سوی دیگر، بستگی دارد.

۱- Hugo Grotius (1583-1645).

۲- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج اول، چاپ هشتم، ۱۳۷۱، واژه خسارت، ص ۱۴۱۹٫

۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ج سوم، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، واژه خسارت، ص ۱۸۱۲٫

۴- در ادبیات لاتین واژه damage معادل ‌damnum می‏باشد که به همین علت خسارات مادی را Damnum emergenso و خسارات عدم‌النفع‏‏ را (lucrum cassans) نامیده‌اند.

۵- Damages.

۶- Art 74: Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach… (ر.ک به ماده ۷۴ کنوانسیون)

۷- محقق داماد،‌ قواعد فقه، ‌جلد اول، ص ۱۴۳٫

۸- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص ۱۸۱۲٫

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.