تحقیق مفهوم حقوق بشر دوستانه و بررسی مصادیق آن و شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفهوم حقوق بشر دوستانه و بررسی مصادیق آن و شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه دارای ۴۹ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه    ۵
مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف    ۵
گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه    ۵
بند اول –معنا    ۵
بند دوم – تعریف حقوق بشر دوستانه    ۵
بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر    ۶
گفتار دوم – پیشینه تاریخی    ۷
مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف    ۸
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه    ۸
بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه    ۸
بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه    ۹
بند سوم- اصول حاکم بر درگیریهای مسلحانه    ۱۰
گفتار دوم- اهداف وانگیزه    ۱۱
فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه    ۱۱
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه    ۱۱
گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه    ۱۲
بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی    ۱۲
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی    ۱۳
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی    ۱۴
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی    ۱۴
بند اول- عرف    ۱۴
بند دوم- اصول کلی حقوقی    ۱۴
بند سوم – قراردادهای بین الملی    ۱۵
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه    ۱۶
مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه    ۱۷
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه ( جنگ)    ۱۷
بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی    ۱۸
بند دوم-تعریف جنایات جنگی    ۱۸
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی    ۲۰
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی    ۲۱
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل    ۲۲
بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها    ۲۵
بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل    ۲۶
بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی    ۳۱
بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها    ۳۲
گفتار سوم – حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم    ۳۴
بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم    ۳۵
الف- اقدامات تروریستی رخ داده در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه    ۳۵
ب-  مفهوم War On Terror    ۳۵
ج- تروریسم بین المللی و حقوق بشر دوستانه    ۳۶
د- حقوق لازم الاجرا  در  چارچوب حقوق بشر دوستانه    ۳۶
ه- غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم    ۳۷
و. قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در جنگ علیه تروریسم    ۳۸
بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی    ۳۸
الف- نحوه بر خورد با بازداشت شدگان    ۴۰
ب- وضعیت جنبش های آزادیبخش ملی    ۴۰
بند سوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی    ۴۱
بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه ۱۱ سپتامبر تا کنون    ۴۲
الف- حقوق بشر دوستانه در فاصله سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۲    ۴۲
ب- حقوق بشر دوستانه از سال ۲۰۰۲ تا به امروز    ۴۳
ج- واکنش کشورهای ثالث به اقدامات تروریستی در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه    ۴۳
منابع و ماخذ:    ۴۵

منابع:

قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷٫

رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، نشر سِر سِم، سال ۱۳۸۳٫

کنعانی، محمدطاهر؛ سیاه رستمی، هاجر، حسین نژاد؛ کتایون، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳٫

شریعت­باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین­المللی، تهران، نشر جنگل، ۱۳۸۴٫

جوانی، جمشید، بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ۱۳۸۵٫

ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیر حسین، حقوق بین­الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران،نشر میزان، ۱۳۸۶٫

ممتاز ،جمشید و امیر حسین رنجبریان ، حقوق بین الملل سلاحهای کشتار جمعی ، نشر دادگستر، ۱۳۶۷ .

رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، زیر نظر میرمحمد صادقی، حسین، مشهد، ۱۳۸۳٫

کرمی،‌جهانگیر؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۵٫

قربان نیا ،ناصر ، مداخله بشر دوستانه از منظر حقوق بین‌الملل،مجله حقوقی نامه سفید ، سال نهم، شماره ۳۷، مرداد و شهریورماه ۱۳۸۲ .

محقق داماد ،مصطفی ، تدوین حقوق بشر دوستانه و مفهوم اسلامی آن ،‌مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ٰ شماره۱۸،۱۳۸۰٫

محقق داماد، سید مصطفی، مفهوم اسلامی حقوق بشر دوستانه،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران ، ۱۳۷۲٫

مقدمه

این مقاله در دو فصل که فصل اول مربوط به واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه  و فصل دوم به شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه پرداخته است.

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه

در این فصل به مفهوم و واژه های حقوق بشر دوستانه و برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت تا قبل از ورود به بحث با این مصادیق آشنا گردیم لذا در دو مبحث بررسی موارد ذکر شده صورت خواهد گرفت.

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف

گاهی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در اذهان در ابتدا مشابه هم می باشند و به یکدیگر نسبت داده می شوند در صورتی که اینها با هم متفاوت می باشند لذا در این مبحث بر آنیم تا با بررسی دقیق مفاهیم حقوق بشر دوستانه آنرا بطور کامل از حقوق بشر تفکیک نماییم.

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه

بند اول –معنا

حقوق بشردوستانه واژه ای است که در قرن حاضر و بعد از حقوق بشر بوجود آمده است . حقوق بشردوستانه ترجمه کلمه Humanitarian law است . در ایران آنرا حقوق انسان دوستانه هم می نامند اما بیشتر از واژه بشر دوستانه استفاده می شود.واژه «حق» در ترکیب «حقوق بشردوستانه» ، ترجمه حق در مقابل تکلیف نیست ، و حقوق به معنی مقررات است ،بعبارتی مقرراتی که انسان دوستانه باشد معنا می دهد.

بند دوم – تعریف حقوق بشر دوستانه

حقوق بشر دوستانه ناظر بر قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق و ارزشهای انسانی در زمان جنگ می باشد که هدف اصلی آن کاهش آلام و دردهای افراد بیگناه و غیر نظامی و همچنین نظامیان و سربازان در درگیریها و مخاصمات مسلحانه ، مانند حفظ حقوق مجروحان جنگی ، حفظ حقوق اسرا و …. می باشد.

بطورکلی حقوق بشردوستانه، مجموعه ای از قواعد بین المللی قراردادی یا عرفی است که مشخصاً ناظر به مشکلات بشردوستانه ای است که از مخاصمات مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی ناشی شده اند . این قواعد به دلایل بشردوستانه حق طرفین مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند و اشخاص و اشیایی را که از درگیری ها متأثر شده یا خواهند شد ، مورد حمایت قرار می دهد . حقوق بشردوستانه «حقوق مخاصمات مسلحانه‌» نیز نامیده می شود .[۱]

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر

درگذشته، حقوق بشر [۲]و حقوق بین الملل بشر دوستانه بصورت مجزا شکل گرفته و توسعه یافتند، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بین الملل بشر دوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد می‌کردند. بنابراین تصور این بود که هیچ رابطه و نسبتی میان این دو واژه وجود ندارد. اما در پی تغییر و تحولاتی که در نظام حقوق بین الملل در دو عرصۀ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه صورت گرفت و قلمرو اجرایی مکانی و زمانی این دو حقوق گسترش پیدا کرد، حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در جهت همگرایی به منظور حمایت از انسان و کرامت انسانی او توسعه یافته و بتدریج به سمت نزدیک شدن حرکت نمودند بدین ترتیب رابطه میان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در دو نظام حقوق بین الملل معاصر شکل گرفت .

حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو درصدد حمایت از فرد هستند . حقوق بشردوستانه در موقعیت درگیری های مسلحانه اعمال می شود ، در حالی که حقوق بشر در همه موقعیت ها اعم از جنگ و صلح از فرد حمایت می کند .هدف حقوق بشردوستانه حمایت از قربانیان جنگ با تلاش برای محدود کردن رنج های ناشی از جنگ است، اما حقوق بشر به دنبال حمایت از فرد و پس از آن پیشرفت اوست . حقوق بشردوستانه در درجه اول مربوط به رفتار یا اشخاصی است که به دست دشمن افتاده اند و روشی که جنگ باید بر اساس آن هدایت شود . هدف حقوق بشر تنظیم روشهایی به منظور هدایت عملیات نظامی نیست ، بلکه هدف آن محدود کردن قدرت دولت بر اشخاص و جلوگیری از رفتار مستبدانه است .

گفتار دوم – پیشینه تاریخی

مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسانها وجود داشته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدایی ترین جنگ‌ها – البته نه به شکل امروزی آن – رعایت می‌شده است. برای مثال در یونان و ایران باستان مقرراتی راجع به رفتار با اسیران جنگی و احترام به آنها، ایمنی غیررزمندگان، تکریم تسلیم شدگان، حرمت اماکن مقدس و…دیده می‌شود. پای بندی قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعایت آنها در زمان درگیریهای مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقاید و مذاهب ملل مختلف جهان است. به یقین می‌توان گفت که در این زمینه بیشترین قوانین و مقررات مشترک میان ملّت‌ها وجود دارد و این مسئله سبب رعایت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه می‌شود..[۳]

در میان قبیله سومریان یک نهاد سازمان یافته وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند اعلام جنگ ، حکمیت ،‌ مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح وجود داشته است .در این دوره رسم آزادی اسرا در مقابل گرفتن پول ( فدیه ) نیز رایج بوده است . حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به بخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره می نماید[۴]. سون تزو[۵] در کتاب خود بعنوان هنر جنگ که ۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بعنوان اولین اثر ادبی کلاسیک در استراتژی نظامی نگاشته شده رعایت اصول انسانی همانند احترام به اسیران جنگی ،‌دلاوی ، شرافت ، پرهیز از خشونت بی دلیل و آزار رساندن به غیر نظامیان را برای فرماندهان گوشزد نموده است[۶].  کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند . هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تاکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می خورد. اما این قواعد حقوقی ، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند. نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد ، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۳ تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتارسربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگهای داخلی بودند . اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود .

[۱] – قربان نیا، ناصر؛ نسبت میان حقوق بشر و حقوق دوستانه، رسالۀ دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۱۳۸۵٫

[۲] – Human right

[۳] – رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، نشر سِر سِم، سال ۱۳۸۳، ص ۸٫

[۴] – دکتر مصطفی محقق داماد ، تدوین حقوق بشر دوستانه و مفهوم اسلامی آن ،‌مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ٰ شماره ۱۸ ،‌ ص ۱۴۹ .

[۵] – SUNTEZO

[۶] – مصطفی محقق داماد ،‌مبانی و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل بشر دوستانه – پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی ،‌تهران  .

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر
 • تحقیق مفهوم حقوق بشر دوستانه و مداخله بشر دوستانه و اقسام منازعات
 • تحقیق حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو
 • تحقیق حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق بشر
 • تحقیق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.