تحقیق مفهوم عملکرد مدیریت، کارایی اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفهوم عملکرد مدیریت، کارایی اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی دارای ۴۷  صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۵
۲-۲- عملکرد و کارایی مدیریت    ۶
۲-۲-۱- تعریف کارایی    ۸
۲-۳- ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت    ۸
۲-۴- نسبت دوپونت ROA))    ۱۱
۲-۴-۱- دوپونت تعدیل شده :    ۱۳
۲-۴-۲ موارد استفاده ROA    ۱۴
۲-۴-۳- نقاط ضعف ROA    ۱۴
۲-۵- کارایی مدیران موظف و غیر موظف    ۱۵
۲-۶- عملکرد و کارایی اطلاعاتی    ۱۶
۲-۶-۱- کارایی بازار    ۱۷
۲-۷- عدم تقارن اطلاعاتی    ۱۸
۲-۸-خطای پیش بینی سود    ۲۰
۲-۸-۱- عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود    ۲۱
۲-۹- نوسان بازدهی    ۲۲
۲-۱۰- تعریف محافظه کاری    ۲۴
۲-۱۱-تقسیم بندی محافظه کاری    ۲۵
۲-۱۱-۱- محافظه کاری شرطی    ۲۶
۲-۱۱-۲- محافظه کاری غیر شرطی    ۲۷
۲-۱۲- روش های اندازه گیری محافظه کاری:    ۲۷
۲-۱۲-۱- روش ها اندازه گیری محافظه کاری شرطی    ۲۸
۲-۱۲-۱-۱- روش عدم تقارن زمانی سود:    ۲۸
۲-۱۲-۱-۲- روش کاربرد اقلام عملیاتی:    ۲۸
۲-۱۲-۲- روش های اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی    ۲۹
۲-۱۲-۲-۱- روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)    ۲۹
۲-۱۲-۲-۲- روش Res:    ۳۰
۲-۱۲-۲-۳- روش به کارگیری اقلام تعهدی:    ۳۰
۲-۱۲-۲-۴- روش ارزش دفتری به ارزش بازار    ۳۱
۲-۱۳- نقش اطلاعاتی محافظه کاری    ۳۱
۲-۱۴- مروری بر تحقیقات    ۳۲
۲-۱۴-۱- تحقیقات داخلی    ۳۲
۲-۱۴-۲- تحقیقات خارجی    ۳۷
منابع و ماخذ    ۴۲

منابع:

۱)   مهدی پور روشن، سیاوش، ( ۱۳۸۵ )،”بررسی کارایی در برخی صنایع ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران “، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد وحسابداری.

۲)   مرادی ، مهدی و همکاران (۱۳۹۱)کاربرد رگرسیون فازی در تبیین ارتباط بین ویژگیهای هیئت مدیره و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پبشرفت های حسابداری ، شماره ۲ ، ص ص۱۴۹-۱۱۹٫

۳)   اصلانی حامی، ا. ( ۱۳۸۴ ). نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت. مدیریت. تدوین استانداردها سازمان حسابرسی، ۱۵۹٫

۴)   تقوی، مهدی( ۱۳۸۱ )مدیریت مالی ۱، تهران، انتشارات درسنامه.

۵)   حساس یگانه، یحیی و باغومیان، رافیک. ( ۱۳۸۵ ). نقش هیأت مدیره در حاکمیت شرکتی .۸۱-۶۰ : حسابدا ر ۱۷۳٫

۶)   مشایخی ، بیتا و مهدی محمدآبادی و رضا حصار زاده ، ۱۳۸۸، “تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره ۱۶، شماره ۵۶، صص۱۰۷-۱۲٫

۷)   مشایخ شهناز، شاهرخی سیده سمانه. بررسی دقت پیشبینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر .۸۰-۶۵ :۵۰ ؛ بر آن، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال چهاردهم، زمستان ۱۳۸۶٫

۸)   فخاری،حسین ، عصمت طاهری(۱۳۸۹) بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پژوهش های حسابداری مالی ، سال دوم ، شماره ۴  ،ص ص۱۷۲-۱۵۹٫

Ahmad , A.,B.Bilings , R.morton, and M .stand ford – Haris (2002),” the role of accounting conservatism in mitingating bond holder – shareholder conflicts over dividend policy and in redu cing debt costs”, .the Accounting .

Ahmed,A.S., and Duellman, S., ,(2005), “Evidence on the role of accounting conservatism in corporate governance”, On line.

Ahmed, S. and Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics. An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 43:411-437.

Amir, E. Kama, I. and Livnat, J.,2007, “The Market Reaction to ROA and ROA Components”, ssrn.com.

Amir, E. Kama, I. and Livnat, J., (2010), Conditional versus unconditionalpersistence of RNOA components: implications for valuation, Reviewaccounting study, Vol. 10.

 ۲-۱- مقدمه

هدف از تاسیس هر موسسه، سازمان یا شرکت تجاری، کسب سود و تداوم حیات آن می باشد. برای نیل به این هدف سازمان ها سعی می کنند تا با افزایش بهره وری عوامل تولید، هزینه های خود را کاهش داده و بر سود خود بیافزایند، سرمایه گذاران نیز با هدف مزبور اقدام به سرمایه گذاری نموده و همواره کسب سود و بازده از دغدغه های اصلی آنهاست. سرمایه­گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه­ گذاری نیازمند برنامه­ریزی است. برنامه ­ریزی، امکان بهره­برداری مناسب از فرصت­های موجود را فراهم می­آورد. برای افزایش اثر بخشی برنامه­ ریزی باید توانایی پیش­بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش­بینی عنصر کلیدی در تصمیم­گیری های اقتصادی است. با ایجاد و شکل گرفتن مبحث تفکیک مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع بزرگ بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکتها موضوع مورد توجه اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است.

از طرفی دیگر محافظه کاری حسابداری باعث منفعت رسانیدن به سرمایه گذاران می گردد چرا که باعث تعدیل مشکلات بنگاه در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه گذاری مدیران، افزایش کارایی قراردادها، سهولت نظارت بر مدیران و کاهش دعاوی حقوقی می گردد. این مزایای محافظه کاری باعث کاهش اثرات منفی ناشی از نتایج این واقعیت می شود که اشخاص وابسته به شرکت دارای عدم تقارن اطلاعاتی هستند .محافظه کاری علائم هشدار سریع برای سهامداران فراهم می نماید زیرا که باعث انتقال سریع اخبار بد می گردد. در این پژوهش قصد داریم که بدانیم آیا عملکرد مدیریتی و اطلاعاتی می تواند بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی تاثیر گذار باشد یا خیر.

در این مقاله به بررسی عملکرد مدیریتی، اطلاعاتی و نیز محافظه کاری شرطی و غیر شرطی خواهد پرداخت .

۲-۲- عملکرد و کارایی مدیریت

رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکت های سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که سرمایه گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم برای اداره امور شرکت نیستند؛ ازاین رو، این مسئولیت را به مدیران محول می کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تأمین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد (اصلانی، ۱۳۸۴). از این رو سهامداران به دنبال ابزارهایی برای سنجش عملکرد مدیران از نظر دستیابی به اهدافشان و به تبع آن تصمیم گیری های صحیح اقتصادی هستند.

از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد با هدف رابط مستقیمی‌دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش‌بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می‌باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده‌ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، ۱۳۸۶). اندازه گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه‌گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها باید برای برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیریها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می‌شوند (خالقی مقدم و برزیده،۱۳۸۲).

براساس نظریه قراردادها، هر واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت، اعتباردهندگان و حسابرسان فرض کرد. هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با واحد تجاری دارند؛ در این میان مدیران وظیفه اداره واحد تجاری را در راستای تداوم فعالیت واحد تجاری و حفظ افراد طرف قرارداد، نظارت و کنترل بر دریافت ها و پرداخت های هر یک از مشارکت کنندگان قرارداد و در نهایت انتشار اطلاعات برای جذب مشارکت کنندگان جدید در فرآیند قرارداد را به عهده دارد. مدیران واحد تجاری با انتشار اطلاعات میان گروه های مختلف، حداقلی از سطح دانش و آگاهی درباره وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف پذیری فراهم می آورد (ساندر[۱]، ۱۹۹۷)

با پیدایش انقلاب صنعتی و ظهور شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت، لزوم ارزیابی عملکرد مدیران توسط سرمایه گذاران روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. پژوهش های بسیاری در پی یافتن سنجه های مناسب جهت ارزیابی عملکرد مدیران انجام شده و نتایج متعددی حاصل گردیده است. عدم هم سویی منافع طرفین احتمال دست کاری در حساب ها را جهت پوشش عملکرد پایین مدیریت افزایش می دهد. مشکل نمایندگی، ضرورت اعمال کنترل سهام داران بر مدیریت شرکت ها را نشان می دهد. در حالی که نظریه ی نمایندگی، بیانگر وجود تضاد منافع بین سهام داران و مالکان است، نظریه ی مباشرت از بعد دیگری به این قضیه نگاهمی کند.نظریه ی مباشرت با در نظر گرفتن انگیزه های غیرمالی به تاثیر عواملی مانند رضایت روانی، عملکرد موفق، محترم شمردن توانایی و اخلاق کاری بر تصمیم های مدیریتی اشاره دارد(مرادی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱- تعریف کارایی

تعاریف متعددی از کارایی صورت گرفته است که به اختصار به چند نمونه از آن ها اشاره می شود:

امرسون[۲](۱۹۸۵) کارایی را انجام امری به بهترین طریق به وسیله فرد حائز شرایط در بهترین محل و در مناسبترین وقت تعریف کرده است(مهدی پور، ۱۳۸۵).

اسلینشتر[۳] (۱۹۸۸) کارایی را به شرح زیر تعریف نموده است:

کارایی فیزیکی یا مهندسی: عبارت است از رابطه بین کمیت فیزیکی مصرف شده و تولید شده.

کارایی تجاری یا مالی: عبارت است از رابطه بین هزینه و درآمد حاصله.

کارایی اجتماعی یا انسانی: عبارت است از رابطه بین نیروی انسانی مصرف شده و رضایت یا منابع تولید شده(اسلینشتر، ۱۹۸۸)

۱٫Sunder

۲٫Emerson

۳٫Slinchter

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تئوری ساختار مالکیت و ارتباط حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی و سهامداران عمده با مدیریت سود
 • تحقیق مفهوم اطلاعات در اقتصاد و حسابداری و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازارهای مالی
 • تحقیق مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی و پیامدهای آن و اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه و مدلهای هزینه حقوق صاحبان سهام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.