تحقیق مفهوم مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری کاهش یافته و مسئولیت کیفری کاهش یافته در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفهوم مسئولیت کیفری و مسئولیت کیفری کاهش یافته و مسئولیت کیفری کاهش یافته در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول دارای ۶۶ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۱) مفهوم مسئولیت کیفری:    ۵
۱-۱) مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری:    ۶
۱-۲) مفهوم واقعی مسئولیت کیفری :    ۶
۲- مسئولیت کیفری و مفاهیم مشابه    ۷
۲-۱)مسئولیت کیفری و اهلیت جنایی،    ۷
۲-۲-) مسئولیت کیفری و اهلیت جزایی    ۸
۲-۳) مسئولیت کیفری وضمان    ۹
۳- مسئولیت کیفری کاهش یافته    ۹
۳-۱- مفهوم مسئولیت کیفری کاهش یافته    ۱۰
۳-۲) رابطه مسئولیت کیفری کاهش یافته وعوامل موجهه ورافع مسئولیت کیفری    ۱۲
مسئولیت کیفری کاهش یافته در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول    ۱۵
مبحث نخست:قتل حین کفر مقتول    ۱۵
گفتار اول:مفهوم و اقسام کفر    ۱۵
بند اول:مفهوم کفر و مفاهیم مشابه    ۱۶
الف : مفهوم کفر    ۱۶
ب) کفر ومفاهیم ارتداد و بغی    ۱۸
بنددوم : اقسام کفر    ۲۴
الف : کافر کتابی و غیرکتابی    ۲۵
ب: کافر حربی و ذمی    ۲۷
ج) کافر مستأمن و معاهد    ۳۰
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول    ۳۳
بند اول : نصوص شرعی (روایات )    ۳۳
بند دوم: اجماع    ۳۵
گفتارسوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول    ۳۷
بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار نوع کافر:    ۳۷
بند دوم : کاهش مسئولیت به اعتبار دین قاتل    ۳۹
بند سوم : کاهش مسئولیت به اعتبار عدم اعتیاد به قتل    ۴۰
بند چهارم : مصادیق مورد شبهه در کاهش مسئولیت    ۴۳
الف:قتل ولدالزناتوسط ولد الرشده    ۴۳
ب) قتل مرتد توسط غیرمسلمان    ۴۵
مبحث دوم : قتل حین جنون مقتول    ۴۶
گفتار اول : شناخت جنون در ادوار گذشته    ۴۷
بند اول : مفهوم جنون ومفاهیم مشابه    ۴۹
الف) مفهوم جنون    ۵۰
ب) جنون و مفاهیم مشابه    ۵۱
۱) اختلال مشاعر    ۵۲
۱-۱-اختلال تام مشاعر    ۵۲
۱-۲) اختلال نسبی مشاعر    ۵۲
بند دوم : اقسام جنون    ۵۵
الف: جنون دائمی    ۵۵
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول    ۵۶
بند اول: روایات    ۵۷
بند دوم : اجماع    ۵۸
گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول    ۵۹
بند اول :کاهش مسولیت به اعتبار زمان جنون    ۶۰
بند دوم: کاهش مسئولیت به اعتبار نوع جنون    ۶۰
منابع و مآخذ    ۶۳

منابع

احمد،سیاح،فرهنگ جامع نوین فارسی به عربی ،کتاب فروشی اسلامی،۱۳۶۱هـ.ش

عمید، حسن ، فرهنگ فارسی  ، انتشارات امیر کبیر، چ ۴  ، ۱۳۶۹ هـ.ش

دهخدا، علی اکبر ،لغت نامه،انتشارات دانشگاه تهران،ج ۶ ،چ۲، ۱۹۲۴م

صانعی،پرویز ،طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ،انتشارات دانشگاه تهران ،۱۳۴۸ هـ.ش

ولیدی ،محمدصالح ،حقوق جزای اختصاصی ، جرایم علیه اموال ، نشر سمت،ج ۲ ،چ۳، ۱۳۷۴هـ.ش

امامی ،سید حسن،حقوق مدنی ،جلد ۲،کتاب فروشی اسلامیه،چ ۲ ،۱۳۶۳هـ.ش

امامی ،اسدالله .صفایی،سید حسن .حقوق خانواده ،نشر میزان،۱۳۸۳ هـ.ش

هوت ، مارتین ، متون حقوقی دانشگاهی aleveland aslevel مترجم رفیعی،محمدتقی،انتشارات مجد،چاپ دوم، ۱۳۸۶هـ.ش

علامه حلی،جمال الدین ،کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ،ترجمه ابو الحسن شعرانی ،انتشارات اسلامی ،[بی تا ]

گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی ،نشر میزان ، چ ۱۰ ،۱۳۸۴ هـ.ش

نور بها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ،انتشارات گنج دانش ، چ۹ ، ۱۳۸۳هـ.ش

آریان کلور،بهرام،ترجمه متونی از حقوق کیفری،انتشارات مجد،چ۲، ۱۳۸۸هـ.ش

محقق دامادیزدی ، سید مصطفی ، بررسی فقهی حقوق خانواده ،مرکز نشر علوم انسانی ،۱۳۸۰هـ.ش

مقدمه

مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد  در دوبخش قاتل و مقتول بررسی می شود که  در این مقاله به بررسی مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول پرداخته شده که این موضوع در دو مبحث بررسی شده . مبحث اول قتل حین کفر مقتول ومبحث دوم قتل حین جنون مقتول ، در مبحث اول به بررسی مفهوم و اقسام کفر وادله کاهش مسئولیت قاتل مسلمان در قتل کافر اقدام شده و در مبحث دوم به بررسی مفهوم و اقسام جنون،ادله کاهش مسئولیت در قتل مجنون و قلمرو کاهش مسئولیت در قتل مجنون پرداخته شود .

۱) مفهوم مسئولیت کیفری:

در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی مورد سوال قرار گرفتن وبه مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است . در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی ، مسئولیت به معنی قابل بازخواست ، و مسئول به معنی قابل جواب آمده است ۲.

همچنین در فرهنگ فارسی معین « مسئول به معنی ، چیزی خواهش شده ، کسی که فریضه ای برذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن وموظف بودن به انجام امری »۳

در فرهنگ فارسی عمید « مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده وخواسته شده آمده است » ۱ در مورد مسئولیت کیفری قانونگذارتعریفی از آن ارائه نداده است و درکتب حقوقی نیز نویسندگان برسرآن اتفاق نظر ندارند .

دررابطه با تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان راجع به مسئولیت کیفری ، بیشتر این تعاریف را می توان در دو مورد خلاصه کرد : ۱) مسئولیت کیفری عبارت است از « قابلیت یا اهلیت » شخصی برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود۲»۲) «التزام یا مجبور بودن» شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی .

رفتار مجرمانه خود۳

از این تعاریف پی به این برده می شود که برای تحقق مسئولیت کیفری سه مرحله مجزا نیاز است به عبارت دیگر مسئولیت کیفری یک فرایند است که از نقطه ای آغاز و به نقطه ای سرانجام می رسد . در مرحله نخست شخص دارای نوعی وضعیت خاصی است که به موجب آن وضعیت « اهلیت » می یابد تا بارتبعات جزایی رفتار خود را تحمل کند . مرحله دوم مرحله « تحمل» تبعات رفتارمجرمانه می باشد ومرحله سوم این فرایند نیز مرحله « تحمیل» تبعات رفتار مجرمانه است . با این توضیحات برای مسئولیت کیفری دوچهره ترسیم کرده اند که نوع اول «مسئولیت انتزاعی » و نوع دوم « مسئولیت واقعی » می باشد .

۱-۱) مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری:

مسئولیت انتزاعی در مسئولیت کیفری در واقع ناظر به خصوصیتی می باشد که فرد را به صورت بالقوه و ابتدایی در وضعیت و حالتی قرار می دهد تا هنگامی که فرد مرتکب فعل مجرمانه وبرخلاف قانون شد بتوان مجازات را براو تحمیل کرد به عبارت دیگر این مسئولیت (مسئولیت انتزاعی ) همان تعریف مورد اول از مسئولیت کیفری می باشد «قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود » اهلیت انتزاعی چیزی نیست جز جنبه بالقوه مسئولیت کیفری

۱-۲) مفهوم واقعی مسئولیت کیفری :

پس از اینکه فرد از نظر اهلیت واجد مسئولیت شد، پس از ارتکاب فعل مجرمانه می توان پیامد رفتار مجرمانه را که همان مجازات می باشد براو تحمیل کرد به عبارت دیگر اهلیت واقعی همان حالت فعلیت یافته مسئولیت کیفری می باشد که با ارتکاب جرم توسط شخص ، مسئولیت کیفری حالت عینی پیدا کرده و شخص مجبور به تحمل مکافات عمل خود می باشد . تعریف نوع دوم از مسئولیت کیفری که در ابتدا بیان شد در مقام تعریف مسئولیت کیفری واقعی می باشد . باید گفت که اهلیت شخص برای تحمل کیفر جنبه ابتدایی مسئولیت کیفری می باشد و تا زمانی فرد واجد این اهلیت نباشد هرچند مرتکب جرم شود نمی توان او را مسئول دانست وبا وجود این حالت است که هرزمان که فرد مرتکب جرم شد اعمال مجازات براو ازنظر کیفری بلامانع می باشد به عبارت دیگر داشتن اهلیت کیفری شرط لازم برای مسئول شناختن می باشد و شرط کافی آن نیز شرط کافی مسئولیت واقعی و عینی می باشد .

۲- مسئولیت کیفری و مفاهیم مشابه

اکنون که مفهوم مسئولیت کیفری مشخص شد به بیان مفاهیم مشابه با مسئولیت کیفری از جمله اهلیت جنایی، اهلیت جزایی و مقایسه مسئولیت کیفری و ضمان پرداخته می شود .

۲-۱)مسئولیت کیفری و اهلیت جنایی،

حقوق جزا درمقام بیان شرایط وتعریف اعمالی می باشد که ارتکاب یا عدم ارتکاب آن اعمال از نظر قانون جرم بوده و قابل مجازات می باشد . لذا باید گفت پایه و اساس حقوق جزا پدیده جرم است . اما جرم تنها از طریق انسان ارتکاب می یابد و حیوانات مخاطبین حقوق جزا نیستند زیرا جرم یک پدیده ارادی است و حیوانات فاقد این خصوصیت اند .

گفته شد که جرم تنها از طریق انسان قابل ارتکاب است در عین حال حقوقدانان ارتکاب جرم را تنها برای برخی از انسانها قابل تصور می دانند ۱به عبارت دیگر باید درانسان شرایطی موجود باشد تا « اهلیت » ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را اهلیت جنایی می نامند . از این نظر درصورت عدم وجود « اهلیت جنایی » از ناحیه فرد مرتکب جرم ، عنوان مجرم از او سلب می شود . از این دیدگاه  صغار و مجانین فاقد اهلیت جنایی می باشند به همین دلیل هیچ یک از رفتارهای زیان بار آنها جرم تلقی نمی شود اما در مقام بیان علت اینکه چرا صغار و مجانین دارای اهلیت جنایی نمی باشند، از این نظر حقوقدانان قائل به دو نظر شده اند.

عـده ای براین نظـر هستند که « اصـولا ایـن دو گروه مخـاطب امـرونهی جزایی نبوده و مشمـول قـوانین جـزایی نمی باشند۱»

عده ای دیگر صغار ومجانین را به حکم اینکه این دو گروه فاقد رکن معنوی می باشند آنها را مجرم نمی دانند . زیرا رکن روانی نیز در کنار رکن قانونی و رکن مادی ، یکی از ارکان سه گانه جرم است و زوال عنوان جرم از عمل چنین افرادی به دلیل زوال رکن معنوی می باشد ۲.

در نقد دیدگاه اول که بیان می دارد این دو گروه مخاطب قوانین جزایی نمی باشد باید گفت که قانون مجازات اسلامی درماده ۴۹ بیان می دارد « اطفال در صورت ارتکاب جرم ، مبری از مسئولیت کیفری می باشند » و طبق ماده ۵۱ « جنون در حال ارتکاب جرم در هردرجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است » در واقع قانون مجازات اسلامی با بیان این دو ماده اعلام می کند که ارتکاب جرم توسط این دو گروه نیز امکان پذیر است اما درعین حال آنان را از تبعات ارتکاب جرم مبری می داند .همچنین در مورد نظریه دوم که قائل به زوال رکن روانی از افعال چنین افرادی هستند باید گفت که چنین افرادی درارتکاب فعل خود دارای عمد و اراده هستند اما دارای اراده معتبر برای ارتکاب جرم نمی باشند . در واقع چنین افرادی دارای سوء نیت ویا خطای جزایی در افعال ضد قانونی خود نمی باشند به همین علت قابل مجازات نیستند .

۲ – سیاح،احمد ، فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی ، کتابفروشی اسلامی تهران ۱۳۶۱،ص ۵۵۹

۳ – معین ،محمد،فرهنگ فارسی معین  ، انتشارات امیرکبیر ، ۱۳۶۵، جلد۳ ، ص ۴۰۷۷

۱ – عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی عمید ،تهران انتشارات امیرکبیر، سال ۱۳۶۲،ص ۹۵۰

۲ – صانعی ، پرویز، طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۸،ص ۷۵ و نیز فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، سازمان چاپ ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،۱۳۷۹  ، ص ۲۶۷

۳ – ولیدی محمد صالح ،حقوق جزا. مسئولیت کیفری-تهران انتشارات امیرکبیر ،۱۳۸۱ ص ۱۷

۱ – میرسعیدی، سید منصور ، مسئولیت کیفری، جلد اول ،تهران نشر میزان سال ۱۳۸۳ ، ص ۵۰

۱ – الصیفی، عبد الفتاح، القاعده الجنائیه ، بیروت ، الشرکه الشرفیه للنشر ، ۱۹۶۷، ص ۴۰۹ ، به نقل از میرسعیدی، منبع پیشین ، ص ۵۰

۲ – میرسعیدی، منبع پیشین ، ص ۵۱

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مفهوم مسئولیت کیفری و جنون و سایر اختلالات روانی و اختلالات خلقی دو قطبی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.