تحقیق مفهوم ژئوپلیتیک و نظریه ها و عوامل مؤثر در آن و ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و بررسی مشترکات دو کشور ایران و آذربایجان

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مفهوم ژئوپلیتیک و نظریه ها و عوامل مؤثر در  آن و ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و بررسی مشترکات دو کشور ایران و آذربایجان دارای ۶۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- منطقه گرایی    ۶
۲-۲- استراتژی ژئوپلیتیکی    ۸
۲-۳- مفهوم ژئوپلیتیک    ۹
۲-۳-۱-تبار شناسی مفهوم ژئوپلیتیک    ۹
۲-۳-۲-۱-رویکرد ژئوپلیتیک  در دوره  تولد    ۱۰
۲-۳-۲-۲- رویکرد ژئوپلیتیک در دوره افول    ۱۱
۲-۳-۲-۳- رویکرد ژئوپلتیبک در دوره احیاء و شکوفایی    ۱۱
۲-۴-عوامل مؤثر در ژئوپولیتیک    ۱۳
۲-۴-۱- عوامل ثابت    ۱۳
۲-۴-۱-۱- موقعیت    ۱۳
۲-۴-۱-۲- فضا    ۱۵
۲-۴-۱-۳- وسعت خاک    ۱۵
۲-۴-۱-۴-هندسه زمین:    ۱۵
۲-۴-۱-۵-شکل کشور:    ۱۶
۲-۴-۲- عوامل متغیّر    ۱۶
۲-۴-۲-۱- جمعیت    ۱۶
۲-۴-۲-۲-منابع طبیعی    ۱۷
۲-۵-نظریه ‏های ژئوپولیتیک    ۱۸
۲-۵-۱- ژئوپولیتیک؛ اهمیت سیاسی فضای جغرافیایی    ۱۹
۳- ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و بررسی مشترکات دو کشور ایران و آذربایجان    ۲۳
۳-۱-بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان    ۲۳
۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی    ۲۳
۳-۲- جغرافیای سیاسی جمهوری آذربایجان    ۲۸
۳-۳- جمعیت    ۲۹
۳-۴- مذهب در جمهوری آذربایجان    ۲۹
۳-۵- فرهنگ و آموزش در جمهوری آذربایجان    ۳۵
۳-۶-  تاریخ کشور جمهوری آذربایجان    ۳۵
۳-۷- اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و آذربایجان    ۳۹
۳-۸-همجواری و تأثیر عوامل ژئوپلتیک    ۴۲
۳-۹- مواضع ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در مورد رژیم حقوقی دریای خزر    ۴۳
۳-۱۰- منافع مشترک در دریای خزر    ۴۴
۳-۱۱- آذربایجان به عنوان همسایهای با اهمیت    ۴۵
۳-۱۲- روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان    ۴۶
۳-۱۳- فرصتها و تهدیدات در روابط ایران و جمهوری آذربایجان    ۴۷
۳-۱۴- سمتگیری ژئوپلیتیک دو کشور ایران و آذربایجان    ۴۸
۳-۱۵- افزایش سطح واقع گرایی در هیئت حاکمه دو کشور    ۴۹
۳-۱۶- وجود پتانسیل مناسب برای همکاری اقتصادی    ۵۲
۳-۱۷- مهمترین واقعیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک موثردر روابط دو کشور ایران و آذربایجان    ۵۳
۳-۱۷-۱-عامل همسایگی    ۵۳
۳-۱۷-۱-۱-صدور بحران    ۵۴
۳-۱۷-۱-۲-تراکم تهدید    ۵۴
۳-۱۷-۱-۳-تراکم اختلاف    ۵۴
۳-۱۷-۱-۴-آذربایجان، دومین کشور با اکثریت شیعه در جهان (تجاس مذهبی)    ۵۴
۳-۱۷-۱-۵-عامل همسایگی و وابستگیهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک    ۵۵
۳-۱۸- بررسی عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان    ۵۶
۳-۱۸-۱- سوابق تاریخی    ۵۶
۳-۱۸-۲- مشکلات استراتژیک    ۵۷
منابع و ماخذ    ۶۰

منابع

علیمراد، داود، ۱۳۸۶، ” ردپای حضور رژیم صهیونیستی در آسیای مرکزی و قفقاز”، سایت خبری الف.

فارسی، جلال­الدین؛ ۱۳۶۳، استراتژی ملی، گزارش سمینار، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.

فرشادگهر، ا. و میرتهامی، ا.۱۳۸۳، چشم اندازی از نفت و گاز دریای خزر؛ فصلنامه مطالعات خاورمیانه، صفحه۱۱، شماره۲٫

فولر، گراهام و رحیم فرانکه ۱۳۸۴، شیعیان عرب، مسلمانان فراموش شده، ترجمه خدیجه تبریزی، تهران- قم: انتشارات مرکز شیعه شناسی.

کالینز، جان. ام؛ ۱۳۸۳، استراتژی بزرگ اصول و رویه ها، ترجمه: کوروش بایندر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.

کالینز، جان. ام؛ ۱۳۸۴، جغرافیای نظامی، ج اول، جغرافیای طبیعی، ترجمه: محمدرضا آهنی و بهرام حسینی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.

ابوالحسن شیرازی، حبیب الله، ملت های آسیای میانه، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۷۰

اخباری، م؛ ۱۳۸۳، جغرافیای کشورهای همجوار ترکیه، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

ازغندی، علی­رضا؛ و روشندل، جلیل؛ ۱۳۷۸، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران، انتشارات سمت.

Haqqani,Husain(Winter 2004),” The Role of Islam in Pakistan Future”, the Washington Quartery,Vol.28,No.1.

Naghibzadeh, Ahmad (winter 2002)”Rectification of Irans Foreign PolicyShortcomings during Khatami Presidency, “Discourse: An Iranian Quarterly,Vol.3No.3.

Barzegar, keyhan(Summer 2003), “Twelve Years after the Disintegration of the Soviet Union, “Discourse: An Iranian Quarterly, Vol.5,No.1.

 ۲-۱- منطقه گرایی

در دو دهۀ اخیر منطقه گرایی به یکی از اصولی­ترین موضوعات خاص رشته­های علوم اجتماعی، سیاست مقایسه­ای، اقتصاد بین الملل، روابط بین الملل و اقتصاد بین المللی تبدیل شده است. در تعریف مفهوم منطقه گرایی در میان پژوهشگران حوزه های مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد. در بیشتر موارد همگرایی در سیاست بین الملل با منطق گرایی یکسان برآورد می­شود. شاید یکی از دلایل این مسأله آن باشد که همگرایی بسیار ملموس­تر و عینی­تر در سطح منطقه ملاحظه می­شود. در رویکردی دیگر، منطقه­گرایی گاه با فراملی­گرایی یا گرایش­های بین حکومتی یکسان شناخته می­شود، که به گسترش چشمگیر همکاری­های اقتصادی و سیاسی میان دولت­ها و سایر کنش­گران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد. عوامل مؤثر در تحلیل منطقه گرایی بسیار گسترده اند و در بیشتر  موارد منطقه گرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی(زبان، قومیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، تاریخ و آگاهی از میراث مشترک)، همگرایی اقتصادی(الگوها و رژیم های تجاری و هم تکمیلی اقتصادی)، یکپارچگی سیاسی (نوع رژیم، ایدئولوژی و زمینه­های فرهنگی مشترک) و انسجام سازمانی(وجود نهادهای رسمی منطقه­ای) تجزیه و تحلیل می­شود. در اصل منطقه به صورت ترکیبی از عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی، درجه بالای ارتباطات، چارچوب های نهادی و هویت­های فرهنگی مشترک تعریف می­شود. با توجه به اینکه مناطق پویایی خاص دارند، ضروری است همکاری­های منطقه­ای بر اساس رشد تعامل­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و هویتی، میزان جریان­های تجاری، ویژگی­ها، ارزش­ها و تجارب مشترک مورد توجه قرار گیرد.

هم­چنین منطقه گرایی نه تنها از دیدگاه امنیتی و اقتصادی، بلکه از جهات دیگر مانند سیاسی، امنیتی، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و هویتی بررسی می شود. به این ترتیب منطقه گرایی یک فرایند اجتماعی چندوجهی برآورد می شود که بخشی از تحول ساختار جهانی را تشکیل می دهد. از آن‏جا که ژئوپولیتیک در واقع، نتایج جغرافیایی یک سیاست است، در یک تحلیل ژئوپولیتیکی، اهتمام بر آن است که بین مراکز قدرت بین‏المللی و مناطق جغرافیایی رابطه برقرار شود و هدف از آن، تبیین نقش عوامل جغرافیایی در سیاست کشورهاست؛ زیرا وقایع سیاسی همیشه در یک محیط جغرافیایی اتفاق می‏افتد و عوامل جغرافیایی در روند پدیده‏های سیاسی تأثیرگذار است؛ چنانچه گفته شده: «بدون توجه به کلیه عوامل زیست‏محیطی، اعم از انسانی و غیرانسانی، ملموس و غیرملموس، محیط سیاسی بین‏المللی را به طور کامل نمی‏توان شناخت»؛ یعنی در عرصه روابط بین‏الملل، بازیگران سیاسی از آزادی تام برخوردار نبوده و به شدت متأثر از عوامل جغرافیایی هستند و ازاین‏رو، در تصمیم‏گیری‏ها محدودیت دارند.

در نظریه سیاسی ـ جغرافیایی، ساختار جغرافیایی منطقه‏ای که در آن اِعمال قدرت می‏شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. استادان فن برای تبیین این اهمیت، از قیاس با شطرنج بهره جسته‏اند که در آن، برای هر بازیکن، علاوه بر نوع و تعداد مهره‏ها، نحوه چیدن آن‏ها در کنار مهره‏های رقیب نیز نقش دارد. بر این اساس، می‏توان گفت: منطقه یا کشوری که به دلیل ساختار جغرافیایی ویژه مورد توجه قدرت‏های رقیب بوده و استعداد برقراری و یا برهم زدن بازی را دارا می‏باشد، حایز اهمیت سیاسی ـ جغرافیایی است.سیاست خارجی کشورها نیز تا اندازۀ زیادی متأثر از محدودیت های ژئوپلیتیک است. اگرچه امرزه منافع ملی کشورها مهم ترین معیار برای تصمیم گیری سیاسی است و نباید فراموش کرد که منافع ملی واقع بینانه در ارتباط با ظرفیت اقدام دولت ها تعریف می شود، اما یکی از اساسی ترین عوامل در تعیین توان ملی، ژئوپلیتیک (اطاعت، ۱۳۷۶: ۲۵) است. در این میان واقعیت­های جغرافیایی و ژئوپلیتیک محیط پیرامونی و جهانی و نظام بین الملل به عنوان یکی از مهم­ترین و شاخص­ترین بارزه­های محیط جغرافیایی- سیاسی هر کشوری در امر گزینش استراتژی­های سیاست(اعم از داخلی و خارجی) تأثیر حیاتی و انکارناپذیر دارند که اگر نادیده گرفته شوند، در راستای تأمین امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور خدشه­ای جبران ناپذیر بر پیکرۀ سرزمین و ملت وارد خواهد شد.

بنابراین واقعیت­های ژئوپلیتیک، واقعیت­هایی هستند که از ماهیت جغرافیایی- سیاسی برخوردارند،
هم­چنین بیانگر ویژگی های جغرافیایی- سیاسی تأثیرگذار بر رفتار سیاسی، استراتژی ها، منافع و اهداف ملی، امنیت ملی، تمامیت ارضی، بقا و موجودی کشورها نیز می باشند؛ به طوری که چشم پوشی از آن ها ممکن است تمامیت ارضی، امنیت ملی، بقا و موجودیت یک کشور را به خطر اندازد(حسین­پور، ۱۳۸۵،۱۴). پس اگر تأمین اهداف، منافع ملی و در نهایت حفظ تمامیت ارضی کشور، محور اصلی و اساسی سیاست گذاری های داخلی و خارجی یک حکومت باشد حتماً باید مبتنی بر استراتژی ژئوپلیتیک باشدتا در عرصه­ی بین­الملل(روابط بین الملل) و نظام جهانی(ژئوپلیتیک) به خواسته مطلوب خود برسد. در غیر این صورت، استراتژی­ها و اصول سیاست­های حکومت برش و ظرفیت لازم و کافی را در راستای تأمین منافع ملی و تمامیت ارضی نخواهد داشت و سیاست گذاران، تصمیم­گیران و مدیران حکومت به عدم کفایت و ناتوانی در عرصه اداره و اجرای امور مملکتی متهم خواهندشد.

۲-۲- استراتژی ژئوپلیتیکی

استراتژی ژئوپلیتیکی عبارت است از خط مشی­ای که دولت یا سازمان یا گروه بین المللی بر پایۀ جنبه­های فضایی-جغرافیایی و عوامل ژئوپلیتیک ثابت و متغیر در پیش می­گیرد تا به اهداف، منافع و امنیت ملی خود دست پیدا کند (حافظ­نیا، ۱۳۸۵: ۲۱۱). به عبارتی دیگر استراتژی ژئوپلیتیک، راهبردی و خط مشی اتخاذ شده از سوی یک دولت یا سازمان و ائتلاف بین المللی بر علیه رقبای خود برای رسیدن به اهدا و منافع ملی با استفاده از عوامل جغرافیایی است(حافظ نیا، ۱۳۷۹: ۱۲۲).

بنابراین برای هر حکومتی ضرورت دارد تا با تأمل و مطالعه در محیط و واقعیت های موجود در فضاهای جغرافیایی- سیاسی پیرامونی و سیستم جهانی، درک درست و منطقی از وقایع و اتفاقات موجود به دست آورد تا زنگار اتهام نالایقی و ناتوانی در اداره و اجرای امور سرزمین را از چهره ی خود دور کند. جمهوری آذربایجان نیز با دارا بودن بیش از ۷۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران و داشتن خصوصیات جغرافیایی، ژئوپلیتیک، تاریخی و فرهنگی خاص خود، یکی از مهم ترین همسایگان ایران محسوب می شود. در این صورت ، ضرورت دارد تا جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع ملی و تمامیت ارضی خود در تدوین استراتژی های سیاست خارجی خود، به واقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک موجود بین دو کشور، توجه ویژه ای داشته باشد.

۲-۳- مفهوم ژئوپلیتیک

اولین پارادایم ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی موسوم به داروینیسم اجتماعی از درون سنت­گرایی ارتدوکس ظاهر شد. این گروه با ایمان به اصل پیروزی اقویا بر ضعفا و تبعیت از نظریه­ی جغرافیایی سیاسی داروینیسم اجتماعی با استفاده از زور بنیان­های ژئوپلیتیک  امپریالیسم را بنا نهادند (محرابی،۱۳۸۷: ۵۴۳)

ژئوپلیتیک بخشی از دانش جغرافیاست، که این  اصطلاح برای اولین بار توسط رودلف کلین سوئدی(۱۹۲۲-۱۸۶۴) مطرح شد. در واقع  وی از نظریه­ی موجود زنده بودن ممالک که توسط راتزل، پدر جغرافیای سیاسی اعلام شده بود حمایت کرد. (عزتی،۱۹۸۰: ۹)

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.