تحقیق مهاجرت روستا به شهر و نظریه ها ی مهاجرت

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق مهاجرت روستا به شهر و نظریه ها ی مهاجرت دارای ۴۷ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱-۲ مقدمه:    ۴
۲-۲ تعریف مفاهیم کلیدی    ۵
۱-۲-۲ مفهوم مهاجرت    ۵
۲-۲-۲ مفهوم مهاجرت روستا- شهری    ۶
۳-۲-۲ مفهوم روستا    ۷
۴-۲-۲ مفهوم شهر    ۸
۵-۲-۲ مفهوم حاشیه نشینی    ۹
۳-۲ پیشینه    ۱۰
۱-۳-۲ جمع بندی پیشینه    ۱۶
۴-۲ نظریه ها    ۲۲
۱-۴-۲  نظریه راونشتاین ( Ravenstein)    ۲۲
۲-۴-۲ نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو ( Todaro)    ۲۴
۳-۴-۲ نظریه سرمایه گذاری انسانی وهزینه- فایده لاری شاستاد( Lary Shastad)    ۲۶
۴-۴-۲ نظریه الگوی اقتصادی دو بخشی توسعه ارتور لوئیس( Arthur Lewis)    ۲۷
۵-۴-۲ نظریه اورت.اس .لی( Everett S.Lee)    ۲۸
۶-۴-۲ نظریه  زیمپ (zimp)و استافرstaufer))    ۳۰
۷-۴-۲ نظریه کارکردگرایان    ۳۱
۸-۴-۲ نظریه وابستگی مهاجرت    ۳۲
۹-۴-۲ مدل سیستمی    ۳۵
۱۰-۴-۲ مدل شبکه ای    ۳۶
۱۱-۴-۲ مدل رفتاری    ۳۷
۱۲-۴-۲ جمع بندی نظریه ها    ۳۸
۵-۲ جمع بندی نظریه ها    ۴۱
۱-۵-۲ نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو  ( Todaro)    ۴۱
۶-۲ تعریف منتخب    ۴۳
منابع    ۴۵

 منابع

)گرجی, م. (۱۳۹۱). روش تحقیق ویژه مدیریت وحسابداری و سایر رشته های علوم انسانی. تهران: انتشارات ارگ/چاپ اول.

)گودرزی, س. (۱۳۸۷). گرایش های مهاجرتی در جوامع روستایی.

)لهسایی زاده. (۱۳۶۸). نظریات مهاجرت شیراز. شیراز.

)شمس الدینی/گرجیان. (۱۳۸۹). عوامل موثر در مهاجرت روستائیان به شهرها با تاکید بر شبکه مهاجرت.

)تودارو, & ترجمه مصطفی سرمدی. (۱۳۶۷). توسعه اقتصادی در جهان سوم/انتشارات برنامه و بودجه. تهران.

)تودارو/ ترجمه غلامعلی فرجادی, م. (۱۳۸۹). توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم . تهران.

)جلالیان /محمدی یگانه, ح. (۱۳۸۶). تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در مهاجرت های روستایی شهرستان زنجان. پژوهش های جغرافیایی /شماره۶۱٫

)اسایش. (۱۳۷۷). حرکات داخلی جمعیت ایران با تاکید بر مهاجرت روستایی. مجله جهاد/سال نوزدهم.

)اسکلدون/ترجمه وجدانی. (۱۳۸۱). مهاجرت روستاییان به شهر واثرات ان در کاهش فقر روستایی.

)اسماعیل زاده, ح. (۱۳۸۸). اجتماعات محلی،راه چاره ارتقاء امنیت اجتماعی در کلانشهرها(نمونه مورد کلانشهرهای ایران). فصل نامه مطالعات امنیت اجتماعی /شماره ۵٫

)شیعه, ا. (۱۳۷۱). مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری . تهران.

)طاهرخوانی. (۱۳۸۰). تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرت روستا/شهری. فصل نامه تحقیقات جغرافیایی/شماره ۷۸٫

)عابدی. (۱۳۸۴). بررسی تاثیر عملکرد بخش کشاورزی بر مهاجرت از روستا به شهر.

)پوریزدان پرست. (۱۳۸۹). تعریف شهر وروستا ومعیارهای شناخت شهر از روستا.

۱-۲ مقدمه:

در سرار جهان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مهاجرت های روستایی به عنوان پدیده ای جمعیتی در عرصه های ملی و بین المللی مطرح شد.اگرچه این مهاجرت ها در اغاز طبیعی و منطقی به نظر می رسید اما بعد از چند دهه و به دنبال اثار وپیامدهای نامطلوب در کشورهای کمتر توسعه یافته ،غیر منطقی و مشکل زا تلقی میشود.ضعف ساختارهای اقتصادی واجتماعی مناطق روستایی سبب گردید تا روستائیان برای به دست اوردن فرصت های بهتر زندگی به مناطق شهری مهاجرت کنند. (طاهرخوانی, ۱۳۸۵) (اذانی/بوستانی, ۱۳۹۰)

مهاجرت از روستا به شهر از جمله موضوعات مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده و هست. در حال حاضر مهاجرت روستائیان به شهر ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از پدیده های مهم اجتماعی محسوب می شود.در کشور ما مساله مهاجرت بی رویه به شهرها از زمان اصلاحات ارضی و به عنوان یکی از پیامدهای خطرناک ان پدید امد.اصلاحات ارضی بر قشر اجتماعی روستا،تولیدات کشاورزی و شیوه های تولید زراعی در روستا تاثیر گذاشت. با انباشته شدن جمعیت در شهر ضمن اضافه شدن بر تعداد مصرف کنندگان ،نیاز به منابع تولید به ویژه تولید کشاورزی نیز افزایش میابد و موجب افزایش مشاغل کاذب و انگلی ،انحرافات اجتماعی و… می شود که برای دولت هزینه ساز است و مشکلاتی را به همراه دارد. (گودرزی, ۱۳۸۷)

روستائیان به عنوان فقیر ترین اقشار جامعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه که به دلیل شرایط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و همچنین وجود نابرابری های فضایی حاکم بر عرصه های سکونت گاهی ،سالیان متمادی با فقر و مشکلات زیست معیشتی روبه رو بوده اند،با رشد فزاینده ارتباطات و مناسبات روستایی-شهری در این گونه کشورها ؛با مقایسه وضعیت زندگی خود با دیگر افراد جامعه(به ویژه شهرنشین ها )در تلاش به منظور تغییر این وضعیت ناخوشایند و همچنین کسب رفاه بیشتر رهسپار شهرها و دیگر مراکز جمعیتی می شوند. روستائیان در راستای بهره مندی از مواهب نوسازی و رشد که عموما در شهرها متمرکز شده به سمت این کانون های برخوردار از خدمات ،اشتغال و ازادی های فردی مهاجرت نمودند. این روند که بعد از انقلاب اسلامی به دلیل فضای اجتماعی -سیاسی حاکم بر کشور و همچنین بروز جنگ و به وجود امدن شرایط اقتصادی- معیشتی نامساعد برای روستائیان علی رغم توجه به مباحث عدالت فضایی در توزیع منابع بین تمام اقشار جامعه از سوی نهادها و دستگاه های دولتی شدت گرفت موجب سیل عظیم روندهای مهاجرتی روستائیان به سمت شهرها در جهت دستیابی به شغل و درامد بیشتر و نیز برخورداری از خدمات اجتماعی – فرهنگی موجود در شهرها شده است. (شمس الدینی/گرجیان, ۱۳۸۹)

۲-۲ تعریف مفاهیم کلیدی

۱-۲-۲ مفهوم مهاجرت

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا ترک مکانی است که بین دو واحد جغرافیایی صورت می‌گیرد. این تحرک جغرافیایی تغییر اقامتگاه از مبدا یا محل حرکت به مقصد یامحل ورود می‌باشد اینگونه مهاجرتها را مهاجرت دائم گویند و باید آن را از اشکال دیگر حرکات جمعیت که متضمن تغییر دایمی محل اقامت نمی‌باشد تفکیک کرد. (زنجانی ح. , ۱۳۷۶, ص. ۲۱۲)

منظور از مهاجرت این است که فرد از وطن خود به جای دیگر انتقال یابد به طوری که این تغییر مکان ثابت یا نیمه ثابت باشد.مهاجرت شکلی از تحرکات جغرافیایی یا مکانی است که بین دو منطقه جغرافیایی انجام میشود این حرکت شامل ترک یک منطقه و اقامت پیوسته در منطقه ای دیگر است که ان را مهاجرت دائمی می گویند. (گودرزی, ۱۳۸۷)

مهاجرت را حرکت انسانها در سطح جغرافیا که با طرح و قصد قبلی صورت می گیرد و به تغییر محل اقامت آنها برای همیشه یا مدت طولانی می انجامد تعریف می کند. بنابراین مهاجرت شامل چادر نشینی یا جمعیت های غیر ساکن که محل اقامت ثابت ندارند و در معرض جابجائی دائم هستند نمی شود. همچنین جابجائی فصلی در طول سال و در چندین محل اقامت در قلمرو مهاجرت جا نمی گیرد. مهاجرت داخلی عبارتست از جابجایی از یک منطقه (استان، ناحیه، شهر) به منطقه ای دیگر در همان کشور. مهاجرت های روستا- شهری یک انتقال اصلی از ساخت مرکزی جامعه،که درآن مردم به طور کلی از اجتماعات کوچکتر کشاورزی به اجتماعات بزرگتر و عمدتاً غیر کشاورزی حرکت می کنند را نشان می دهد. غیر از جنبه فضایی(افقی)حرکت، همچنین جنبه های اقتصادی –اجتماعی (عمودی)مستلزم انتقال دائم مهاجرت ها، نگرش ها،انگیزه هاو الگوی رفتاری است؛بطوری که مهاجرین قادر به شکستن کامل زمینۀ روستایی شان شده و در موجودیت شهری تسلیم می شوند. بنابراین اساس حرکت یک انتقال دائم است (لهسایی زاده, ۱۳۶۸, ص. ۱۵).

مهاجرت در لغت نامه های فارسی به معنای از جایی به جایی دیگر رفتن و در انجا منزل کردن،و یا دوری کردن ازشهر و دیار امده است. از نظر جامعه شناسی مهاجرت جریان انسانی است بین مبدا و مقصد که در اثر پاسخ به عوامل مثبت و منفی مبداء و مقصد صورت میپذیرد.مهاجرت نوع انتخاب است که از طرف مهاجر انجام می گیرد. (عابدی, ۱۳۸۴) (زارع, ۱۳۸۹)

جمعیت شناسان مهاجرت را تغییر محل اقامت معمول افراد می دانند و تقسیم بندی های خاصی را برای ان به عمل می اورند.مهمترین و بیشترین نوع مهاجرت و جابه جایی جمعیت مربوط به مهاجرت از روستا به شهرها میباشد.مهاجرت از شهر به روستاها که به مهاجرت منفی شهرت پیدا کرده عمومیت چندانی ندارد. (کریمی/عابدی)

۲-۲-۲ مفهوم مهاجرت روستا- شهری

مهاجرت یک پدیده پیچیده است که با زبان ،فرهنگ وشرایط اقتصادی ارتباط دارد.مهاجرت را می توان یک نوع تطبیق وسازگاری اجتماعی در پاسخ به نیاز های اجتماعی،اقتصادی ودگرگونی های فرهنگی محسوب کرد. مطالعات نشان می دهند که در جهان در حال توسعه،نرخ های مهاجرت از روستا به شهر از نرخ های ایجاد شغل در شهرها فراتر می رود و ظرفیت بخش صنعت و خدمات برای جذب موثر این نیرو کاهش می یابد.اکنون دیگر برای اقتصاددانان مهاجرت سریع به عنوان یک فرایند مسلم و مفید برای حل مشکلات تقاضای نیروی کار محسوب نمی شود بلکه برعکس مهاجرت به عنوان عامل عمده ای که پدیده عمومی و فراگیر نیروی کار را دامن می زند و مشکلات جدی و بیکاری شهری را وخیم تر می سازد،مورد توجه قرار می گیرد (تودارو & ترجمه مصطفی سرمدی, ۱۳۶۷, ص. ۶)

به طور کلی با توجه به بررسی های انجام شده می توان ویژگی های زیر را در مورد مهاجرت های روستایی در ایران مشخص نمود: ۱-مهاجرت ها مرد گزین،مجرد گزین وجوان گزین هستند؛ ۲-شروع مهاجرت ها به صورت فردی است و سپس شکل جمعی و خانوادگی پیدا می کند؛ ۳-باسوادها و خوش نشینان بخش عمده ای از مهاجران را تشکیل میدهند؛ ۴-عامل اقتصادی در قالب جستجوی کار عامل مهمی محسوب می شود؛ ۵-متغیرهایی مانند وجود خویشاوندان در شهر،کمی زمین،الگوی کشت تجاری،با مهاجرت ارتباط تنگاتنگی دارند. (ازکیا و غفاری, ۱۳۸۳, ص. ۶۵) (اسایش, ۱۳۷۷)

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مفهوم مهاجرت و انواع آن و مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت
 • تحقیق اهمیت فلسطین و ساکنان اولیه ومبانی مهاجرت به فلسطین و طرح های تقسیم و مواضع کشورها، پیامدها و ایرادا ت قطعنامه تقسیم
 • تحقیق مهاجرت از بعد تاریخی و نظریه ها و دیدگاه های مهاجرت
 • تحقیق نظریه های علل و عوامل مهاجرت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.