تحقیق نظریات کلاسیک و جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی و نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق نظریات کلاسیک و جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی و نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی  دارای ۹۱ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۱- مقدمه    ۶
۲-نظریه ها    ۶
۲-۱- دیوید رایزمن    ۶
۲-۲- مارشال مک لوهان    ۸
۲-۳- دنیس مک کوایل    ۱۰
۲-۴- نظریه استفاده و رضامندی    ۱۲
۲-۵-  ویلیام آگبرن    ۱۵
۳-نظریات کلاسیک پیامدهای فناوری های ارتباطی    ۱۷
۳-۱-کارکردگرایی    ۱۷
۳-۲جورج هربرت مید    ۲۲
۳-۳-اروینگ گافمن    ۲۵
۴-نظریات جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی    ۲۸
۴-۱هربرت مارکوزه    ۲۸
۴-۲-پیر بوردیو    ۳۰
۴-۳-  آنتونی گیدنز    ۳۴
۴-۴- یورگن هابرماس    ۴۵
۴-۵- جان تامپسون    ۴۹
۴-۶- مانوئل کاستلز    ۵۱
۴-۶-۱شبکه    ۵۲
۴-۶-۲جهانی‏شدن    ۵۲
۴-۶-۳جامعه  شبکه‏ای    ۵۳
۴-۶-۴-هوّیت در جامعه شبکه‏ای‏    ۵۷
۴-۶-۵موبایل    ۵۹
۴-۷- هانس گسر    ۶۰
۴-۸- ریچارد لینگ    ۶۱
۵-نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی    ۶۳
۵-۱-تعریف جامعه اطلاعاتی    ۶۴
۵-۲-آنتونی گیدنز    ۶۶
۵-۳-یورگن هابرماس    ۶۹
۶- ادبیات تجربی پژوهش    ۷۱
۶-۱- تحقیقات داخلی    ۷۱
۶-۲- تحقیقات خارجی    ۷۶
فهرست منابع    ۸۲

منابع

دادگران، محمد (۱۳۸۵). مبانی ارتباطات جمعی، تهران: نشر فیروزه.

ساروخانی، باقر(۱۳۸۰). درآمدی بر دایرهالمعارف علوم اجتماعی، جلد ۱٫ تهران: کیهان.

ساروخانی، باقر(۱۳۸۵). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی.جلد اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ساروخانی، باقر(۱۳۷۳). دنیای ارتباطات و آسیب‌های‌ آن، ماهنامه جامعه سالم، سال چهارم، اسفند، شماره ۹۱ .

ساروخانی، باقر(۱۳۶۷). جامعه شناسی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات اطلاعات.

نوذری، حسین علی (۱۳۷۴). تأملی در زندگی، آثار و اندیشه یورگن هابرماس. مجله کلک. مهر ، شماره۶۷٫

مهدی زاده، سید محمد(۱۳۸۹). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. تهران: همشهری.

وبستر، فرانک (۱۳۸۰). نظریه های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی، تهران: انتشارات قصیده سرا.

وبستر، فرنک (۱۳۹۰). تئوریهای جامعه اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی. تهران: امیرکبیر.

حسینی، مستجاد (۱۳۸۹). جامعه ارتباطی و فناوری ارتباطات، تهران: انتشارات ققنوس.

آرون، ریمون (۱۳۸۴). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام. ت‍ه‍ران‌ : ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏‫ ‏‫.

آزاد ارمکی، تقی (۱۳۷۶). نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سروش.

اکرامی، محمود (۱۳۸۶). مردم شناسی ارتباطات خودمانی. مشهد: نشر ایوار.

آگبرن، ویلیام فیلدینگ و نیمکوف، مایر (۱۳۸۰). زمینه جامعه‌شناسی، ترجمه امیرحسین آریان‌پور، تهران :گستره.

ایزدی اودلو، اعظم. آنتونی گیدنز و مدرنیته واپسین. کیهان فرهنگی، بهمن و اسفند ۱۳۸۸٫ شماره ۲۸۱-۲۸۰٫

ایمان، محمدتقی و غفاری نسب، اسفندیار (۱۳۸۹). مبانی روش‌شناختی تحقیق میدانی و چگونگی انجام آن. دوفصلنامه پژوهش. ، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان

بازرگان هرندی، عباس. (۱۳۸۷). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت . سال ۲۱٫ شماره ۸۱

۱- مقدمه

توسعه و پیشرفت علم وابسته به نظم و انتظام مطالعاتی است. این پیشرفت مستلزم آن است که از پراکنده­کاری اجتناب شود و هر پژوهشی در جریانی سازنده از تاریخ پژوهشهای علمی قرار گیرد. به بیان دیگر، بنای علم همچون پلکانی پیوسته و بالا رونده است، تنها و تنها اگر پله های این پلکان روی هم قرار گیرند، حرکتی «صعودی» را امکان پذیر می سازند؛ اگر این پله­ها شناسایی نشوند امکان افزودن پله جدیدی بر این پلکان بلند بوجود نخواهد آمد. تدوین و نگارش پیشینه پژوهش یا به تعبیر دیگر مرور ادبیات تحقیق، علاوه بر سرعت بخشیدن به روند تحقیق،چنین وظیفه ای را به عهده دارد که در ذیل به آن پرداخته ایم.

 ۲-نظریه ها

۲-۱- دیوید رایزمن

رایزمن جامعه شناسی انتقادگراست که به ماتریالیسم تاریخی وفادار مانده و می کوشد آنرا با شرایط جدید تطبیق دهد. همانگونه که مارکس بر عوامل اقتصادی تکیه می کند و تونیس می کوشد موجودات انسانی را از طریق خواستها و  اراده هایشان بررسی کند، رایزمن نیز سعی دارد «تعادل جمعیتی» را عامل زیربنای کلیه تحولات اجتماعی معرفی کند. با این تفاوت که رایزمن برخلاف آن دو در نظریه خود تجدید نظر می کند و در تحلیل نهایی ، بجای عامل جمعیتی ، «وسایل ارتباطی و شیوه های پخش نوین اطلاعات و دانش های بشری» را عامل تعیین کننده اعلام می دارد (دادگران،۱۳۸۵: ۸۳).

بنابراین سه دوره تحول جامعه انسانی از نظر رایزمن عبارتند از:

جامعه باستانی یا سنتی: این دوره نخستین مرحله تاریخ جوامع بشری است که به آن جامعه سنتی یا باستانی می گویند. در این مرحله ذهنیت تخیلی و اسطوره ای، نظام اجتماعی دودمانی و قبیله ای، جمع گرایی نااگاهانه و نیز ارتباطی شفاهی در جریان است. تربیت فردی از طریق حماسه ها و افسانه ها و اسطوره ها شکل می گیرد که بصورت شفاهی به افراد منتقل می شود .گذشتگان عملاً بر جامعه حکمروایی دارند و سنت عامل اصلی نظارت اجتماعی محسوب میشود .این جوامع موجد پیدایی «انسان از سنت هدایت شده[۱]» است ( همان: ۸۶-۸۳).

جامعه فردگرایی: فرهنگ این جامعه گرایش به ساختن انسانهایی دارد که «از درون هدایت شده[۲]» اند. گذار از مرحله سنتی به این مرحله ، منوط به جهش و یا «انقلابی» است که بقول رایزمن چندقرن طول می کشد و عصر روشنگری و جنبش اصلاح مذهب ، انقلاب صنعتی و نیز انقلاب های سیاسی قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم را در بر      می گیرد (کازنو،۱۳۶۴: ۲۵-۱۶). در این دوره بهبود نسبی شرایط زندگی مردم ، ایستایی اجتماعی و واکنش های مکانیکی مردم نسبت به فشار سنتها که از ویژگی های مهم جوامع مرحله پیشین بود، بتدریج از میان می رود. فردگرایی بسرعت بسط   می یابد و تفکر تجربی جای احتجاجات انتزاعی منطقی را می گیرد. در چنین جامعه ای ، افراد ضمن برخورداری از قابلیت تطابق زیاد با دگرگونی های محیط پیرامون خود، ابتکارهای فردی آنها نیز برانگیخته و همبستگی و تعلق اجتماعی لازم با کل اجتماع نیز در آنها حفظ می شود ( دادگران، ۱۳۸۵: ۸۷-۸۵).

جامعه مصرف و فراوانی: به عقیده رایزمن در جامعه نوین، خصلت انسان «از برون هدایت شده[۳]» است. در چنین جوامعی دیگر این نگرش که باید تولید کرد و صرفه جویی نمود اهمیت چندانی ندارد. در عوض باید سرمایه ها را بکار انداخت؛ زیرا در چنین شرایطی، وجود دیگران برای فرد مساله اصلی است و زندگی فرد چه در زمینه عاطفی و چه مادی، بوجود دیگران بستگی دارد. بنابراین فرد پیوسته ناچار است خود را با دیگران انطباق دهد و از تمایلات و انتظارات آنها پیروی کند (Blove Spenle ,1969:96 به نقل از دادگران، ۱۳۸۵ : ۸۶). در این مرحله این وسایل ارتباط جمعی هستند که افراد را می سازند آن هم نه در میان جمع خانواده و یا در گوشه عزلت، بلکه در میان گروه دوستان و همسالان. این آموزش در تمام طول زندگی انسان داوم می یابد و وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها دائماً این افراد کلیشه ای و متحدالشکل توده تنها را هدایت می کنند و رفتار آنها را نظم می بخشند ( دادگران، ۱۳۸۵: ۸۷-۸۵).

 ۲-۲- مارشال مک لوهان

نام یکی از مهمترین کتابهای مک لوهان که به سال ۱۹۶۴ انتشار یافت، شناخت وسایل ارتباطی توسعه انسان میباشد. همانگونه که از عنوان کتاب پیداست، مک لوهان وسیله ارتباطی را توسعه و امتداد نیروهای جسمی انسان می داند. خواه این وسیله کتاب باشد و خواه رادیو، تلویزیون، سینما، اتومبیل، لامپ الکترونیکی و یا لباس تن. به عقیده مک لوهان انسان از وسایل ارتباطی در جهت گسترش و توسعه حواس خود استفاده می کند. بدین طریق چرخ توسعه پاست. کتاب توسعه چشم است و لباس توسعه و امتداد پوست بدن است. در نتیجه تصمیم انسان مبنی بر اینکه از کدامیک از وسایل ارتباطی استفاده کند و کدامیک از حواس خود را توسعه دهد، کلیه خصوصیات فکری و رفتاری او و محیطش را عمیقاً تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود که درک متفاوتی از جهان هستی پیدا کند.مک لوهان بر این عقیده است که وسایل ارتباطی محیط را تغییر می دهند و در نتیجه رابطه و نسبت معینی از ادراکات حسی را در ما بوجود می آورند.

مک لوهان تاریخ بشر را به سه دوره تقسیم می کند. ابتدا یک دوره بسیار طولانی که در آن فرهنگ شفاهی و حس سامعه غالب بوده و مظاهر فرهنگ آن عبارت بودند از نقل اشعار و افسانه ها و نمایش تراژدیها. این دوره با اختراع چاپ پایان یافت. پس از آن دوره بسیار کوتاه «کهکشان گوتنبرگ» آغاز شد که از زمان اختراع چاپ تا ظهور وسایل ارتباطی در نیمه دوم قرن بیستم به طول انجامید؛ و بالاخره دوره کنونی که عصر ارتباطات الکترونیکی و غلبه حس لامسه و بازگشت به خصوصیات فرهنگ شفاهی است.

مک لوهان معتقد است که با نشر فرهنگ الکترونیکی، خصوصیات مربوط به فرهنگ شفاهی دیگر بار بر جوامع مدرن غالب می شود. او می گوید که نقل و انتقال سریع اطلاعات که حاصل امکانات الکترونیکی پیشرفته است سبب شده جهان روز به روز کوچکتر شود، تاجایی که هم اکنون گویی در یک دهکده بزرگ زندگی می کنیم و چون گذشته های دور اطلاعات را از راه گوش بدست می آوریم. در دنیای ما «دنیای تکنولوژی الکترونیکی رابطه زمان و فضا را آنچنان بر هم زده است که خواه ناخواه خود را در ورطه ای هولناک می بینیم. احساس می کنیم آنچه دوروبرمان را فراگرفته غیرمنطقی است و اگزیستانسیالیسم تنها فلسفه ای که می تواند بیان کننده وضع و حالت ما باشد» (رشیدپور،۱۳۵۴: ۱۸۴).

چند دهه پیش مارشال مک لوهان، واژه دهکده جهانی را ابداع کرد. به اعتقاد وی، پیشرفتهای اخیر در رسانه های التکرونیکی، جهان را تبدیل به دهکده ای کوچک ساخته است. مک لوهان، شتاب و سرعت را از ویژگی های اصلی در عصر رسانه های الکترونیکی می داند. به اعتقاد وی شتاب و سرعت به سوی بی نهایت و هدف اصلی آن، حذف فضا است و نتیجه سرعت، تغییرپذیری ارزشهاست (مک لوهان، ۱۳۷۷: ۱۱۰). به گفته وی عصر الکترونیک، انسانها را به جایی رسانید که به شدت احساس کنند که به یکدیگر وابسته اند (پیشین: ۳۷۳).

مهمترین ویژگی فناوریهای ارتباطی، از نظر مک لوهان عبارت است از:

سرعت بالای این فناوریها، بطوری که الکتریسیته، یک شبکه جهانی شبیه سیستم اعصاب مرکزی انسان بوجود آورده که به ما امکان می دهد، جهان را همچون کل واحد درک کنیم و هر حادثه محلی، انعکاس جهانی داشته باشد.

سیاسی شدن و تشدید آگاهی ها سیاسی و اجتماعی انسانها

رمز زدایی از انسان و جامعه، بدین معنی که عصر جدید عصر ابهام زدایی از انسان، جامعه و تاریخ است و دیگر خرافه ها، بعنوان واقعیت تجلی نمی کند (ساروخانی، ۱۳۷۳: ۳۲).

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که در مطالعات مک لوهان، چندان که باید به فرستنده پیام، رمز و ابزاری که پیام بواسطه آن ارسال می شود توجهی نشده و مورد بررسی و تحلیل شایسته قرار نگرفته است. انتقاد دیگری که عموماً به کار او وارد شده است ، اعتقاد وی به تکامل گرایی خطی است که این موضع پیوند نزدیکی با جبر تکنولوژیک دارد، از آن جهت که تغییر اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی و حتی زیست شناختی را بصورت نتیجه ناگزیر تکنولوژی به تصویر می کشد.

۲-۳- دنیس مک کوایل

مک کوایل، با اذعان به این که برای باور به نقش رسانه ها به عنوان متغیر اساسی در فرایند ارتباط، نیازی به اعتقاد به جبرگرایی تکنولوژیک نیست، چهار مقوله اصلی رسانه های جدید را شناسایی و معرفی می کند:

رسانه ارتباطات میان فردی: این مورد شامل تلفن، موبایل و ایمیل است. در کل، محتوا خصوصی و دارای تاریخ انقضاء کوتاه، و روابط شکل گرفته مهم تر از اطلاعات انتقال یافته است.

رسانه [ایفای] نقش تعاملی: شامل بازی های ویدئویی و کامپیوتری، به علاوه وسایل و امکانات واقعیت مجازی است. مهم ترین نوآوری در این مورد، تعاملی بودن و غلبه «فرایند» بر رضامندیهای [حاصل] از استفاده می باشد.

رسانه جست وجوی اطلاعات: اینترنت یا تارنمای جهان گستر، مهم ترین مورد از این نوع رسانه است که منبع گسترده ای برای دسترسی تلقی می شود. اینترنت همچنین مجرایی برای بازیابی و اصلاح اطلاعات است.

رسانه مشارکت جمعی: این مقوله به ویژه شامل استفاده از اینترنت برای مشارکت و مبادله اطلاعات، عقاید و تجربه و توسعه روابط شخصی فعال است. دامنه استفاده حتی به جنبه های احساسی و عاطفی نیز گسترش می یابد (مک کوایل،۲۰۰۶: ۱۴۲ به نقل از مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۳۰۲).

در یک جمع بندی کلی، ابعاد و ویژگی های رسانه های جدید را می توان چنین برشمرد:

تعاملی بودن: امکان پاسخگویی یا نوآوری و خلاقیت به وسیله کاربر برای عرضه دیدگاه هایش به منبع یا فرستنده.

حضور اجتماعی: اساس ارتباط شخصی با دیگران که با استفاده از رسانه ها ایجاد می شود.

غنای رسانه ای: پیوند بین چارچوب های متفاوت ارجاع، تقلیل ابهام، فراهم کردن علائم و نشانه ها و… به وسیله رسانه ها.

استقلال (خودمختاری): کنترل کاربر بر محتوا و استفاده و نیز استقلال او از منبع.

بازیگوشی: استفاده برای سرگرمی و لذت، علیه فواید و ابزاری بودن.

خصوصی (خلوت) بودن: استفاده از رسانه یا محتوای خاص.

شخصی بودن: شخصی و منحصر به فرد بودنِ محتوا و استفاده (پیشین:۱۴۳ به نقل از پیشین: ۳۰۲).

 مک کوایل با اشاره به چهار بعد نظریه ارتباطات جمعی شامل «قدرت و نابرابری»، «یکپارچگی اجتماعی و هویت»، «تغییر اجتماعی و توسعه» و «زمان و مکان» می نویسد: «این مضامین با وضعیت و ویژگی های رسانه های جدید خیلی مناسب و جفت و جور نیست. برای مثال، تلقی رسانه های جدید به عنوان ابزار تصرف و اعمال قدرت، بسیار مشکل است. همچنین رسانه های جدید از جمله اینترنت را نمی توان دارای مالکیت و دسترسی انحصاری به گونه ای که محتوا و گردش اطلاعات در آن به آسانی کنترل می شود، دانست؛ [چرا که] الگوی ارتباطی در آن افقی است، و دولت و مقررات حقوقی نمی تواند همانند رسانه های قدیم آن را کنترل و مقررات گذاری کند. در مقایسه با رسانه های قدیم، هم اینک فرصتهایی نسبتاً برابر برای دسترسی به رسانه های جدید به عنوان فرستنده، دریافت کننده، تماشاگر یا مشارکت کننده در فرایند ارتباط وجود دارد. با این حال، دلایلی وجود دارد که رسانه های جدید را ابزاری مؤثر در اعمال قدرت از طریق نظارت بر کاربران تلقی کنیم (پیشین:۳۰۳).

[۱] Traditional-Directed

[۲] Inner Directed

[۳] Other Directed

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق صدقه ، تعاون و اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و نظریات اسلام و جامعه شناسان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.