تحقیق نظریه‌های انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق نظریه‌های انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت  دارای ۴۱ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه    ۵
۲-۲- پیشینه نظری    ۵
۲-۲-۱- انگیزه پیشرفت    ۵
۲-۲-۲- انواع انگیزه پیشرفت    ۶
۲-۳- نظریه‌های انگیزش پیشرفت    ۸
۲-۳-۱- نظریه تولمن    ۸
۲-۳-۲- نظریه لوین    ۹
۲-۳-۳- دیدگاه مک کللند    ۱۰
۲-۳-۴- نظریه دسی در زمینه انگیزش    ۱۰
۲-۳-۵- دیدگاه نیکولز    ۱۱
۲-۳-۶- الگوی هدفگرایی دویک در انگیزه پیشرفت در یادگیری    ۱۱
۲-۳-۷- نظریه اندرو    ۱۳
۲-۳-۸- دیدگاه نظریه مثبت نگر    ۱۴
۲-۴- پیشایندهای انگیزه پیشرفت    ۱۵
۲-۴-۱- پیامدهای انگیزه پیشرفت    ۱۶
۲-۵- خلاقیت    ۱۷
۲-۵-۱- تعریف خلاقیت    ۱۷
۲-۶- دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت    ۱۹
۲-۶-۱- دیدگاه غرب از خلاقیت    ۱۹
۲-۶-۲- دیدگاه شرق از خلاقیت    ۱۹
۲-۶-۳- نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت    ۲۰
۲-۶-۴- نظریه روان تحلیلگری    ۲۰
۲-۶-۵- نظریه روان تحلیل گری جدید    ۲۰
۲-۶-۶- ای. جی. اسکاکتل    ۲۱
۲-۶-۷- وایت    ۲۲
۲-۶-۸- نظریه تداعیگرایی    ۲۲
۲-۶-۹- نظریه رفتارگرایان    ۲۳
۲-۶-۱۰- نظریه‌های انسان گرا    ۲۳
۲-۶-۱۱- نظریه گشتالت و شناخت گرایی    ۲۴
۲-۶-۱۲- دیدگاه گیلفورد نسبت به خلاقیت    ۲۵
۲-۶-۱۳- کوشلر    ۲۶
۲-۷- فرآیند خلاقیت    ۲۷
۲-۷-۱- مرحله آمادگی    ۲۷
۲-۷-۲- مرحله نهفتگی (تکوین)    ۲۸
۲-۷-۳- مرحله اشراق (بینش)    ۲۸
۲-۷-۴- مرحله اثبات (مقابله)    ۲۸
۲-۸- ویژگی‌های افراد خلاق    ۲۸
۲-۹- عوامل مؤثر بر خلاقیت    ۲۹
۲-۹-۱- عوامل خانوادگی مؤثر بر خلاقیت    ۲۹
۲-۹-۲- عوامل اجتماعی مؤثر بر خلاقیت    ۲۹
۲-۹-۳- موانع خلاقیت    ۳۰
۲-۹-۴- آموزش خلاقیت    ۳۱
۲-۹-۵- عملکرد تحصیلی    ۳۲
۲-۱۰- عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی    ۳۴
۲-۱۱- پیشینه تجربی    ۳۶
۲-۱۱-۱- پژوهش‌های صورت گرفته در داخل و خارج کشور    ۳۶
منابع و مآخذ    ۳۷

منابع

تمنایی فر، محمدرضا و گندمی، زینب (۱۳۹۰). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش. ۴(۱): ۲۹-۱۵٫

سیف ، علی اکبر (۱۳۸۶). روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش). ویرایش پنجم،تهران: انتشارات آگاه.

شکر کن، حسین و باقری، مسعود (۱۳۷۳). رابطه شیوه فرزند پروری با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر دورۀ راهنمایی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران ، سال اول ، تابستان ۱۳۷۳ ، شماره اول، ۷۹-۶۶ .

شولتز، دوران و شولتز، سیدنی الن (۱۹۹۸). نظریه‌های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی(۱۳۸۴)، تهران: نشر دوران.

پیرخائفی، ع، معنوی پور، د و پاشاشریفی، ح (۱۳۸۶). مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی. ۳(۱): ۴۲-۲۹٫

زهراکار، کیانوش (۱۳۸۶). بررسی رابطه مولفه‌های هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی. روانشناسی کاربردی، ۲(۵): ۹۸-۸۹٫

حسینی، افضل السادات . ( ۱۳۷۸) . خلاقیت و رشد آن درسازمان ، فصلنامه تحول اداری ، دوره چهارم ، شماره۱۷، ۱۱-۲۳٫

خلیلی آذر، هایده (۱۳۸۶). مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و عادی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی. دانش و پژوهش در علوم تربیتی. ۱۴(۲): ۱۲۴-۱۲۷٫

خسروانی، س و گیلانی، ب (۱۳۸۶). خلاقیت و سلامت روان. مجله روانشناسی و علوم تربیتی. ۳۷ (۲): ۸۳-۶۵٫

 ۲-۲- پیشینه نظری متغیرهای پژوهش

۲-۲-۱- انگیزه پیشرفت

در قرن جدید با پیشرفت سطح رفاه بشر، شاید دیگر مسائلی مانند نیازهای زیستی نتواند محرک نیرومندی برای به جریان انداختن زندگی بشر باشد و حالتی از پوچی و بیهودگی در حال گسترش است. بنابراین اگر بتوانیم افراد جامعه را به سوی زندگی ای بهتر سوق دهیم، یعنی این نگرش که باید در تمام مراحل زندگی هدفی برای پیشرفت خود داشته باشیم و در واقع انگیزه پیشرفت ایجاد کنیم، می‌توانیم بسیاری از مشکلات روانی را کاهش دهیم. این مسئله در روانشناسی مثبت نگر[۱] حتی به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گرفته است. بگونه ای که به فرد می‌آموزند که در هر موقعیتی حتی وقایع ناگوار زندگی به دنبال فرصت‌های ایجاد شده باشد، نه این که در جریان افکار منفی خودکار[۲] خود گرفتار شود. در روانشناسی مثبت نگر، پیشرفت هدف نیست بلکه منظور اصلی ایجاد هدف در زندگی است (کورِی، ساتویندر و ادواردو[۳]، ۲۰۱۰). البته این که فرد خود را گرفتار ملاک‌های رقابتی اجتماعی کند کار درستی نیست، پیشرفت باید با توجه به ملاک‌های فردی و برای تامین نیاز به شکوفایی فرد باشد و فرد باید بیاموزد که بیشتر بر مبنای انگیزه‌های درونی خود رفتار کند تا در صورت عدم موفقیت از مسیر پیش رفت باز نماند (کوهن، فریدریکسون، برون و کان وی[۴]، ۲۰۰۹).

در مورد انگیزه پیشرفت تعریف‌های مختلفی ارائه شده است بنا به تعریف ویلدر[۵] (۱۹۸۹) این انگیزه عبارت است از میل و اشتیاق یا تلاش و کوششی که افراد برای رسیدن به هدفی یا تسلط بر امور، افراد یا اندیشه‌ها  و دستیابی به یک معیار متعالی از خود نشان می‌دهند. بر اساس تعریفی دیگر، انگیزه پیشرفت سائقی برای پیشی گرفتن از دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه به ملاک‌های مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت است (روبینز[۶]، ۱۹۹۳). همچنین، گیج و برلانیر (۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در زمینه فعالیت خاص تعریف کرده اند. بسیاری از محققین عقیده دارند که انگیزه پیشرفت یکی از صفات شخصیتی نسبتا پایدار است که منشا بسیاری از رفتارهاست. افراد از نظر داشتن انگیزه پیشرفت با هم متفاوتند. برخی دارای انگیزه پیشرفت بالا هستند و برای به دست آوردن موفقیت و دستیابی به هدف‌های خود تلاش می‌کنند و برخی دیگر انگیزه پیشرفت پایینی دارند (اتکینسون، ۱۹۶۶).

۲-۲-۲- انواع انگیزه پیشرفت

تقسیم بندی هدف گرا[۷]: انگیزه­های پیشرفت به دو دسته اصلی، انگیزه­های عملکردی[۸] و انگیزه­های تبحری[۹]، تقسیم شده‌اند. در ارتباط با انگیزه­های عملکردی شخص می­خواهد شایستگی خود را به دیگران نشان دهد یا آن را بهبود بخشد (مومرستیگ و همکاران، ۲۰۱۱). افراد در انگیزه­های عملکردی معمولاً شایستگی خود را بر اساس یک معیار ارزیابی می­کنند. افراد دارای انگیزه­های عملکردی روی این موضوع تمرکز دارند که توانایی­ها و مهارت­های خود را در مقایسه با دیگران نشان دهند. پیشرفت بر اساس انگیزه­ عملکردی به معنی بهتر عمل کردن نسبت به دیگران است. افراد دارای انگیزه­های تبحری معمولاً شایستگی خود را بر اساس توانایی شخصی ارزیابی می­کنند و توجه خود را بر پرورش دادن شایستگی و تسلط یافتن بر تکلیف متمرکز می­کنند. پیشرفت بر اساس انگیزه­های تبحری به معنی ترقی کردن است (کاپلان و مائهر[۱۰]، ۲۰۰۷).

پژوهشگران معتقدند تفاوت قائل شدن بین انگیزه­های تبحری و عملکردی بسیار مهم است. انگیزه­های تبحری، در موقعیت‌های پیشرفت (به عنوان مثال، در مدرسه، کار و ورزش)، با شیوه­های تفکر[۱۱]، احساس و رفتار مثبت و سازنده در ارتباط است، در حالی که انگیزه­های عملکردی، در موقعیت‌های پیشرفت، با شیوه­های تفکر، احساس و رفتار نسبتاً منفی و بی­حاصل ارتباط دارد و فرد ممکن است برای ارتقای مرتبطه خود به فکر پایین آوردن دیگران باشد. از طرف دیگری، انگیزه‌های تبحری بر اساس رقابت نیست اما مشکل این است که ممکن است فرد را از معیارهای جامعه جدا کند. به طور مثال فرد آنقدر در امور هنری پیش رود که به سایر جنبه‌های زندگی توجهی نداشته باشد و در ساده ترین کارهای خود درمانده باشد (زایگلر، شموکل، اگلوف و بوهر[۱۲]، ۲۰۱۰).

تقسیم بندی بر اساس منبع انگیزه: به دو دسته انگیزه درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. انگیزش درونی شامل گرایش فطری برای پرداختن به تمایلات، استعداد­ها و تسلط یافتن بر چالش­ها است. انگیزش درونی به طور خود جوش از نیازهای روانی فرد، کنجکاوی شخصی و تلاش فطری برای رشد ناشی می­شود. از آنجا که افراد دارای نیازهای روانی هستند، بنابراین برای ارضای این نیازها باید از ابزار خاصی نیز استفاده کنند، احساس شایستگی و احساس خود مختاری دو نمونه از ابزارهایی هستند که فرد از طریق آن­ها نیازهای روانی خود را ارضا کرده و به دنبال آن انگیزه درونی را نیز تجربه می­کند. انگیزش درونی یک نیروی طبیعی است که رفتار را در غیاب پاداش­ها و فشارهای بیرونی نیرومند می­کند. به عنوان مثال، علاقه بدون کمک پاداش­ها و فشارها می­تواند میل به خواندن کتاب را در فرد برانگیزد و شایستگی نیز می­تواند فرد را ساعت­ها در یک تکلیف درگیر کند (تراش، کاسیدی، ماروسکین و الیوت[۱۳]، ۲۰۱۰).

انگیزش بیرونی از مشوق­ها و پیامدهای محیطی ناشی می­شود. هنگامی‌که ما برای کسب نمره بالا، دریافت جایزه یا انجام یک تکلیف در مدت تعیین شده تلاش می­کنیم، در واقع، رفتار ما به صورت بیرونی برانگیخته شده است. منشأ این نوع انگیزه، رویدادهای محیطی است؛ بنابراین نوعی دلیل محیطی برای شروع یا ادامه یک فعالیت باید موجود باشد. این نوع انگیزه وسیله­ای برای رسیدن به هدف است. به عبارت دیگر، رفتار وسیله و پیامد، هدف است. به عنوان مثال، کودکی که به طور جدی درس می­خواند احتمالاً این کار را به خاطر کسب نمره بالا، پاداش یا خوشحال کردن معلم و والدینش انجام می­دهد. در این مورد، هدف کودک کسب نمره، پاداش یا تأیید است. درس خواندن جدی در حکم وسیله­ای برای رسیدن به این هدف­ها می­باشد (تراش و همکاران، ۲۰۱۰).

 ۲-۳- نظریه‌های انگیزش پیشرفت

۲-۳-۱- نظریه تولمن

تولمن[۱۴] معتقد بود که رفتار هدفمند است. به عنوان مثال، افراد همیشه برای رسیدن به مکان‌های خاصی رانندگی می­کنند یا این که آن‌ها همیشه برای رفتن به مکان خاصی از منزل خارج می­شوند. وقتی که هدف مورد نظر به دست آمد، رفتار نیز متوقف می­شود. علاوه بر این، رفتار شامل شناخت[۱۵] و دانش[۱۶] نیز می­باشد. افراد برای رسیدن به هدف­های خود به میزان زیادی به فرضیه­ها[۱۷] و انتظارت خود وابسته­اند. به عنوان مثال، یک کتاب‌دار وقتی که قفسه کتابخانه را جستجو می­کند، این جستجو از فرضیه­ها یا انتظارات خاصی ناشی می­شود. کتابدار می­داند کجا را بگردد و می‌داند هنگامی‌که آنجا را بگردد چه چیزی خواهد یافت. در مورد اهداف مورد نظر برای انگیزه پیشرفت نیز، فرد بر اساس فرضیه­ها و انتظارات، میزان تمایل خود را تنظیم می­کند زمانی که فرضیه او این باشد که به امکان زیاد می­تواند در کالج نمره الف باشد و توانایی این کار را دارد و پیش­بینی می­کند که در صورت مطالعه مناسب، این هدف دست یافتنی است، در او این تمایل ایجاد می­شود که خود را وارد چالشی[۱۸] برای نمره الف شدن کند. اما در صورتی که او میزان توانایی خود را پایین­تر از این هدف در نظر بگیرد یا تصور کند که ممکن است به صورت ناعادلانه­ای نمره­دهی انجام می­شود انگیزه­ای برای پیش رفت در مرتبه علمی‌خود در کلاس انجام نمی­دهد (به نقل از پانگ[۱۹]، ۲۰۱۰)

اصطلاحاتی که تولمن برای هدف و شناخت به کار برد، به ترتیب «خواست[۲۰]» و «انتظار[۲۱]» می‌باشند. خواست­ها از نیازهای بدنی[۲۲] مانند گرسنگی، تشنگی، میل جنسی، خواب و درد سرچشمه می­گیرند. منظور از هدف، تمایل برای به دست آوردن یک پدیده محیطی است که بتواند خواست بدن را ارضا کند. انتظارات زمانی ایجاد می­شوند که افراد قصد دارند پدیده‌هایی را جستجو کنند که خواست­هایشان را ارضا کنند. منظور از شناخت، نقشه شناختی[۲۳] اکتسابی فرد است در مورد این که چه چیزی در محیط به چه چیزی می­انجامد. جستجو­های محیطی برای پدیده‌هایی که خواست­ها را ارضا می­کنند تصادفی نیستند، بلکه همواره انتظارت آن­ها را هدایت می­کنند (به نقل از پانگ، ۲۰۱۰).

[۱]. Positive psychology

[۲]. negative automatic thought

[۳]. Corey, Satvinder & Eduardo

[۴]. Cohen, Fredrickson, Brown & Conway

[۵]. Vilder

[۶]. Robbins

[۷]. goal orientation

[۸]. functional motive

[۹]. skillfully motive

[۱۰]. Kaplan & Murry

[۱۱]. thinking style

[۱۲]. Ziegler, Schmukle, Egloff & Bühner

[۱۳] Thrash, Cassidy, Maruskin & Elliot

[۱۴]. Tolman

[۱۵]. cognition

[۱۶]. knowlege

[۱۷]. hypothesis

[۱۸]. challenge

[۱۹]. Pang

[۲۰]. demand

[۲۱]. expectation

[۲۲]. physiological needs

[۲۳]. cognitive map

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدرسه هوشمند و طرح هوشمند سازی مدارس و تقابل انگیزش پیشرفت و مدارس هوشمند
 • تحقیق انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی و نظریه انگیزه پیشرفت و عوامل مرتبط با انگیزش
 • تحقیق شبیه‌ سازی‌های آموزشی و دیدگاه ساختن گرایی و مفهوم پیشرفت درسی و خلاقیت و دیدگاه‌های مکاتب مختلف درباره خلاقیت
 • تحقیق مهارت های روانی و انگیزش و اعتماد به نفس در ورزش
 • تحقیق مدیریت آموزشی و سبک رهبری و انگیزش و نظریه های آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.