تحقیق نظریه های روانشناسی، روان شناسی اجتماعی وجامعه شناسی درباره رضایت از زندگی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق نظریه های روانشناسی، روان شناسی اجتماعی وجامعه شناسی درباره رضایت از زندگی   دارای ۱۰۴ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱-مقدمه    ۶
۲-۲-بخش اول:  تحقیقات تجربی    ۸
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی    ۸
۲-۲-۱-۱- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی (عسکری وهمکاران۱۳۹۰)    ۸
۲-۲-۱-۲-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی(هزار جریبی وصفری شالی ۱۳۸۸ )    ۸
جدول ۲-۱ بررسی درصد فراوانی هر یک از شاخص‌های تحقیق در بین پاسخگویان    ۹
جدول ۲-۲بررسی میزان همبستگی دو متغیر «امنیت و رضایت» با سایر متغیرهای تحقیق    ۱۰
یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر    ۱۱
۲-۲-۱-۳- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد (قهرمان ،۱۳۸۴)    ۱۲
جدول ۲-۳ ارائه نتایج کلی متغیرهای پژوهش )میانه و انحراف معیار)    ۱۳
جدول۲-۴ رابطه بین رضایت از دانشگاه و متغیرهای زمینه ای    ۱۴
جدول۲-۵ رابطه بین رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای    ۱۶
عنوان رابطه    ۱۶
۲-۲-۱-۴- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی (صفری شالی۱۳۸۹و۱۳۸۳)    ۱۷
۲-۲-۱-۵-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های ۱۳۵۳ و۱۳۷۴در ایران    ۱۷
تصویر کلی    ۲۰
جدول۲-۶ مقایسه رضایت از زندگی سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۷۴به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک)    ۲۲
جدول ۲-۷ مقایسه رضایت از زندگی سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۷۴به تفکیک جنس (براساس عوامل مشترک)    ۲۳
۲-۲-۱-۶- موج دوم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان( اباذری و همکاران  ۱۳۸۳)    ۲۳
جدول۲-۸ تحلیل عامل گویه های رضایت از زندگی    ۲۴
جدول۲-۹ مقایسه میزان رضایت از وضع سلامتی در سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۵۳    ۲۵
جدول۲-۱۰مقایسه میزان رضایت از وضع مالی در  سالهای ۱۳۸۲- ۱۳۵۳    ۲۵
جدول۲-۱۱مقایسه میزان رضایت از وضع شغلی در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲    ۲۵
جدول۲-۱۲میزان رضایت از اوضاع اقتصادی    ۲۶
جدول۲-۱۳میزان رضایت از اوضاع سیاسی در سال ۱۳۸۲    ۲۶
عوامل زمینه ای مؤثر بر میزان رضایت    ۲۷
رضایت فردی    ۲۷
میزان رضایت فردی به حسب تحصیلات     X=13/185    sig = 0/000    V = 0/060    ۲۷
رضایت مالی    ۲۷
جدول۲-۱۴ سطوح رضایت مالی بر حسب گروههای نسلی ( پیمایش ۱۳۸۲)    ۲۷
جدول۲-۱۵سطوح رضایت فردی بر حسب گروههای تحصیلی( پیمایش ۱۳۸۲)    ۲۸
اثر عامل توسعه یافتگی مناطق شهری    ۲۸
رضایت از اوضاع اقتصادی    ۲۸
رضایت از اوضاع سیاسی    ۲۸
۲-۲-۱-۷- رضایت از زندگی و مولفه‌های آن( عظیمی هاشمی ۱۳۸۲)    ۳۰
۲-۲-۱-۸- ابعاد رضایت از زندگی (علیخواه ۱۳۸۳ )    ۳۲
۲-۲-۱-۹-  مفهوم رضایت و ابعاد آن(محسنی ۱۳۷۹)    ۳۳
جدول۲-۱۶رضایت از زندگی به تفکیک ابعاد اجتماعی    ۳۴
حوزه رضایت    ۳۴
۱/۹۷    ۳۴
۲-۲-۱-۱۰- هفت عامل همبسته با احساس رضایت  از زندگی( نیکجو )    ۳۴
۲-۲-۱-۱۱- بررسی میزان رضایت از زندگی( قاضی طباطبایی )    ۳۵
۲-۲-۱-۱۲-  ابعاد رضایت از زندگی (شورای علمی پژوهشگران ۱۳۸۱ )    ۳۶
۲-۲-۱-۱۳-وضعیت و نگرش جوانان ایران گزارش نهایی نتایج پژوهشی طرح مشاوره ملی با جوانان۱۳۸۰    ۳۷
۲-۲-۱-۱۴- سنجش توصیفی احساس خوشبختی( نایبی۱۳۷۵ )    ۳۹
جدول ۲-۱۷نتایج آزمون فرضیات به کار گرفته شده در این تحقیق مفید به نظر می‌رسد.    ۴۰
۲-۲-۱-۱۵- رضایت از زندگی در میان شهروندان زن ایرانی( کوشا ومحسنی۱۳۵۶)    ۴۰
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی    ۴۱
۲-۲-۲-۱- سنجش احساس میزان رضایت و امنیت (نورمن برادبورن و دیوید کاپلوویتز)    ۴۱
۲-۲-۲-۲- گزارشی از اعتبار سازه‌هایی از طیف رضایت از زندگی در یک مقطع زمانی (مکینتاش۲۰۰۱ )    ۴۲
۲-۲-۲-۳- رضایت از زندگی در میان دانش‌آموزان خارجی( دیوید لکلند۲۰۰۱)    ۴۴
مراحل تحقیق:    ۴۵
مقیاس‌ها:    ۴۵
متغیر‌های جمعیت‌شناختی:    ۴۵
اطلاعات دریافت شده:    ۴۵
مهارت‌ زبانی:    ۴۶
فشار دانشگاهی:    ۴۶
رضایت از زندگی:    ۴۶
نتایج تحقیق:    ۴۶
۲-۲-۲-۴- توانائیها و محدودیت‌ها برای اندازه‌گیری کیفیت زندگی در نواحی شهری( تارک سور وآتالیک۲۰۰۱ )    ۴۸
۲-۲-۲-۵- کیفیت زندگی و رضایت( دیچ ودیگران۲۰۰۰)    ۵۲
جدول۲-۱۸کیفیت زندگی و رضایت    ۵۳
۲-۲-۲-۶-  دنیا طلبی و نسبت آن با رضایت از زندگی (رایان ودیوروایس ۲۰۰۰)    ۵۴
۲-۲-۲-۷- رضایت از زندگی و توسعه ( اینگلهارت۱۹۹۸)    ۵۵
۲-۲-۲-۸- احساس میزان رضایت و امنیت( برادبورن وکاپلوویتز،۲۰۰۱ به نقل از قهرمان،۱۳۸۴).    ۵۵
۲-۲-۲-۹- احساس خوشبختی با بیگانگی و بی‌اعتمادی همبستگی( اینگلهارت۱۹۹۴).    ۵۵
۲-۲-۲-۱۰- همبستگی  رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادی( بیکر،۱۹۹۰).    ۵۵
۲-۲-۲-۱۱- بهروزی در آمریکا (کانورس ۱۹۷۶)    ۵۶
۲-۲-۲-۱۲- همبستگی رضایت از زندگی با پایگاه اجتماعی اقتصادی (رابینسون ۱۹۷۶)    ۵۶
۲-۲-۲-۱۳- تحلیلی از شاخص رضایت از زندگی( آدامز۱۹۶۹ )    ۵۶
بعد رغبت به زندگی    ۵۶
۲-۲-۲-۱۴- بررسی تطبیقی میزان رضایت از زندگی و احساس سعادت در بین چندین کشور اروپایی (اینگلهارت ۱۹۸۸ تا ۱۹۷۳)    ۵۷
جدول ۲-۱۹خلاصه مهمترین نتایج پیشینه تجربی    ۶۳
۲-۳-بخش دوم: نظریه ها    ۶۹
۲-۳-۱- نظریه های روانشناختی    ۶۹
۲-۳-۱-۱-نظریه سلسله مراتب نیازها    ۶۹
۲-۳-۱-۲-نظریه نیاز به موفقیت    ۷۱
۲-۳-۲- نظریههای  روانشناسی اجتماعی    ۷۳
۲-۳-۲-۱-نظریه محرومیت نسبی    ۷۳
۲-۳-۲-۲-نظریه تطابق آرزو- وضعیت    ۷۵
۲-۳-۲-۳-نظریه دلزدگی زیمل    ۷۷
۲-۳-۲-۴-نظریه دلهره منزلت    ۸۲
۲-۳-۲-۵-نظریه برابری    ۸۳
۲-۳-۲-۶-نظریه ارزش منزلت    ۸۴
۲-۳-۲-۷-نظریه بیگانگی اجتماعی    ۸۴
۲-۳-۲-۸-نظریه مقایسه اجتماعی    ۸۵
مراحل پیدایش نیاز:    ۸۶
ادراک نابرابری:    ۸۷
ارزیابی نابرابری:    ۸۸
۲-۳-۳- نظریههای جامعه شناسی    ۸۸
۲-۳-۳-۱-نظریه آنومی دورکیم    ۸۸
۲-۳-۳-۲-نظریه رابطه اجتماعی    ۸۹
۲-۳-۳-۳-نظریه کونیگ    ۹۳
۲-۳-۳-۴-لوئیس کریزبرگ    ۹۴
۲-۳-۳-۵-نظریه کارل مارکس    ۹۵
۲-۳-۳-۶-نظریه ی پارسونز    ۹۶
جدول۲-۲۰کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز    ۹۷
۲-۳-۳-۷-نظریه هومنز    ۹۸
۲-۳-۳-۸-نظریه مبادله پیتر بلاو    ۹۸
۲-۳-۳-۹-نظریه اینگلهارت    ۹۹
۲-۳-۳-۱۰-ولع ارتقاء در ایران و عوامل مؤثر بر آن    ۱۰۰
فهرست منابع    ۱۰۲
منابع فارسی    ۱۰۲

منابع

-محسنی تبریزی، علیرضا.(۱۳۷۵)،  بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی: بررسی رابطه میان بیگانگی ومشارکت اجتماعی-سیاسی، نامه پژوهش، شماره ۱، تهران،  مرکز پژوهش های بنیادی.

– محسنی، منوچهر.(۱۳۷۹)،  بررسی آگاهی‌ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران، تهران،  دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، چاپ اول.

– رفیع‌پور، فرامرز.(۱۳۷۴)، کند و کاو‌ها و پنداشته‌ها، چاپ هفتم، تهرانف،  شرکت سهامی انتشار.

– رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد.(۱۳۷۷)،  چاپ سوم، تهران،  شرکت سهامی انتشار.

– رفیع پور، فرامرز.(۱۳۷۸)،(الف)،  آناتومی جامعه، تهران، شرکت سهامی انتشار.

– رفیع پور، فرامرز.(۱۳۷۸)، (ب)،  آنومی یا آشفتگی اجتماعی( پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران.)، تهران، انتشارات سروش.

– اباذری، یوسف علی  و دیگران .(۱۳۸۳)، رضایت از زندگی و  ارزیابی اجتماعی ( کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان) . تهران، انتشارات طرح های ملی.

– اینگلهارت، رونالد.(۱۳۹۰)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، چاپ اول، تهران،  انتشارات کویر.

-بنی فاطمه، حسین وزهره رسولی.(۱۳۹۰)،  بررسی میزان بیگانگی اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز وعوامل مرتبط با آن، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، تهران،  سال بیست ودوم، شماره اول.

– ترنر، جاناتان، اچ وبیگلی، ال…(۱۳۷۱)،  پیدایش نظریه جامعه شناسی، مترجم عبدالعلی لهسائی زاده، شیراز، نشر دانشگاهی،  چاپ اول.

-حبیب پور، کرم و رضا صفری شالی.(۱۳۹۰)، راهنمای جامع کاربردSPSS  در تحقیقات پیمایشی، تهران، نشر لویه.

– دواس، دی، ای.(۱۳۶۸)،  پیمایش در تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، تهران،  نشر نی.

– دورکیم، امیل.(۱۳۶۹)، در باره تقسیم کار اجتماعی، مترجم باقر پرهام، کتاب سرای بابل.

– ریتزر، جورج. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی فرهنگی،تهران،۱۳۸۳٫

– زیمل، گئورگ.(۱۳۶۶)،  کلان شهر وحیات ذهنی، مترجم مصطفی ازکیا، انتشارات کیهان، چاپ اول.

-۱-مقدمه

هر بررسی علمی و تجربی از عوامل مرتبط با موضوع «رضایت از زندگی» بدون توجه به اصول نظریه‌های مرتبط در حوزه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و روان‌شناسی، ناتمام و نارسا خواهد بود. از طرفی تبیین عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته نیازمند بررسی کلیه عوامل و متغیرهای اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی و فرامادی، در ارتباط متقابل با یکدیگر است. بنابراین با توجه  به این که نظریات مختلف مناظر بسیاری را پیش روی ما قرار می‌دهند، در حالی که هر یک از این دیدگاه‌ها با یکدیگر اختلاف‌هایی دارند، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی از دیدگاه‌های مختلف به ما این امکان را می‌دهد، تا ابعادی از موضوع را که هرگز مورد توجه قرار نگرفته است پیدا کنیم.

به طورکلی، سه نوع رضایت از زندگی از یکدیگر قابل تفکیک‌اند.

الف-رضایت ناشی ازبرخورداری[۱]،

ب- رضایت ناشی از ارتباط[۲]

ج-رضایت ناشی از بودن[۳]

و به طبع آن می‌توانیم تئوری‌هایی که عوامل مؤثر بر رضایت را تبیین می‌کنند به سه دسته طبقه‌بندی کنیم (گودرزی، ۱۳۸۸، ۲۰۳ با تلخیص).

رضایت ناشی از برخورداری بیشتر به امکانات و میزان برخورداری از امکانات بستگی دارد و تئوری‌هایی که عوامل اقتصادی مؤثر بر رضایت از زندگی را تبیین می‌کند به نوع اول رضایت از زندگی مرتبط‌اند. رضایت ناشی از ارتباط به رضایت اجتماعی ارتباط دارد، رابطه اجتماعی از حیث نوع، شدت و درگیری عاطفی، و رضایت از زندگی اثر می‌گذارد و تئوری‌هایی که عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی را تبیین می‌کنند مربوط به نوع دوم رضایت از زندگی هستند. رضایت ناشی از بودن، در قضاوت ما از کیفیت زندگی مؤثر است. این رضایت، بیشتربا احساس کنترل بر زندگی خود، در مقابل این احساس که، زندگی ما توسط نیروهای بیرون از ما کنترل می‌شود، مرتبط است. این مسئله که جامعه‌شناسان اصطلاحاً آن را از خودبیگانگی می‌خوانند و بالاخره تئوری‌هایی که عوامل روان‌شناختی و فرامادی مؤثر بر رضایت از زندگی را تبیین می‌کنند در این دسته قرار می‌گیرند.

۲-۲-بخش اول:  تحقیقات تجربی

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی

۲-۲-۱-۱- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی (عسکری وهمکاران۱۳۹۰)

رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی نیز، حوزه ای از روان شناسی مثبت نگر است که تلاش  می کند ارزیابی شناختی (قضاوت کلی درمورد رضایت از زندگی) وعاطفی (تجربه‌ی هیجانات خوشایند و ناخوشایند) مردم از زندگی شان را مورد بررسی قرار دهد.در این زمینه معلوم شده است که رضایت از زندگی، از اهداف اصلی افراد است (آناس،۱۹۹۳ نقل از عسکری و همکاران،۱۳۹۰ :۵۴).

شاملو عقیده دارد اگرچه زندگی سعادتمندانه تنها تا اندازه ای به روابط لذت بخش جنسی بستگی دارد ولی این روابط، یکی از مهمترین علل خوشبختی یا عدم خوشبختی زندگی زناشوئی است واهمیت آن می تواند با تاثیر بر افکار واحساسات زوجین، به طور مستقیم یا غیر مستقیم روابط میان آنها رادر ابعاد وسیعی تحت تاثیر قرار دهد(شاملو به نقل از عسکری،۱۳۹۰: ۵۴ ).

۲-۲-۱-۲-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی(هزار جریبی وصفری شالی ۱۳۸۸ )

در این تحقیق هدف بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی  بوده است که نتایج حاصل از درصد فراوانی هر یک از شاخص‌های تحقیق از نگاه پاسخگویان در جدول شماره دو آمده است. در مجموع مقایسه داده‌ها نشان می‌دهد که میزان رضایت فردی بیشتر از رضایت در حوزه اجتماعی است، البته نتایج سایر تحقیقات و پیمایش‌های ملی که به بررسی میزان رضایت در دو بُعد فردی و اجتماعی[۴] پرداخته‌اند، نیز همین نتیجه را تأیید می‌کنند. در مجموع نتایج نشان می‌دهد که میزان رضایت اجتماعی در حال کاهش است و از طرف دیگر افراد سعی می‌کنند، که برای آینده شخصی خود برنامه‌ریزی کرده و با توجه به بالا بردن میزان تحصیلات، رسیدگی به وضعیت سلامتی، میزان رضایت فردی خود را بالا ببرند. البته تئوری جبران نیز همین موضوع را مورد تأیید قرار می‌دهد، زیرا براساس این تئوری اگر در یک حوزه احساس نارضایتی یا محرومیت کنند، سعی می‌کنند که با تلاش در حوزه دیگر به وضعیت بهتری برسند، از این رو، معمولاً افرادی که از حوزه اجتماعی ناامید باشند، اما از لحاظ فردی انگیزه بالایی برای پیشرفت داشته باشند، سعی می‌کنند که به حوزه‌ی فردی خود توجه بیشتری داشته و میزان رضایت یا نقطه امید خود را در این حوزه بالاتر ببرند، تا جبرانی در مقایسه با حوزه عمومی و اجتماعی باشد(هزارجریبی وصفری شالی،۱۳۸۸ :۱۸).

جدول ۲-۱ بررسی درصد فراوانی هر یک از شاخص‌های تحقیق در بین پاسخگویان

شاخص درصد فراوانی میانگین
خیلی کم کم تاحدودی زیاد خیلی زیاد
رضایت فردی ۳٫۵ ۱۱ ۲۳ ۴۶٫۵ ۱۶ ۳٫۶
رضایت اجتماعی ۱۶ ۲۳ ۳۷ ۲۲ ۲٫۵ ۲٫۷۲
اعتماد به کارایی مسئولان ۱۰ ۳۱ ۲۲ ۲۸ ۹ ۲٫۹۴
امید به آینده اجتماعی ۱۴ ۱۹ ۳۰ ۲۱ ۱۶ ۳٫۰۷
احساس عدالت توزیعی ۷ ۱۶ ۲۷ ۳۹ ۱۱ ۳٫۳۱
ارضای نیاز ۲۱ ۱۵٫۵ ۴۳ ۱۸ ۳ ۲٫۶۷
احساس امنیت ۸ ۲۵ ۳۷ ۲۵ ۶ ۲٫۹۵
امید به آینده فردی ۷ ۱۵ ۳۵ ۳۱٫۵ ۱۱ ۳٫۲۳
اعتماد اجتماعی ۸ ۲۵ ۴۷ ۱۶ ۴ ۲٫۸۴
احساس محرومیت ۱۱ ۲۵ ۲۵ ۲۲ ۱۶٫۵ ۳٫۰۷
دین­داری ۵ ۱۰ ۱۸٫۵ ۲۹ ۳۸ ۳٫۸۴

مقایسه میانگین متغیرها نشان می‌دهد که در مجموع رضایت فردی و امید به آینده فردی بالاتر از رضایت اجتماعی و امید به آینده اجتماعی است. در ضمن مقایسه متغیرها نشان می‌دهد که میزان احساس عدالت، امنیت و … در بین پاسخگویان بالاتر از متوسط می‌باشد و لازم است که میزان احساس محرومیت در بین پاسخ­گویان پایین بیاید(همان:۱۹).

جدول ۲-۲بررسی میزان همبستگی دو متغیر «امنیت و رضایت» با سایر متغیرهای تحقیق

همبستگی متغیر امنیت با سایر متغیرها همبستگی متغیر رضایت (کل) با سایر متغیرها
نام متغیر ضریب همبستگی sig نام متغیر ضریب همبستگی sig
رضایت فردی ۴۰/۰ ۰۱/۰ اعتماد اجتماعی ۵۶/۰ ۰۱/۰
رضایت اجتماعی ۵۰/۰ ۰۱/۰ اعتماد به کارایی مسئولان ۳۹/۰ ۰۱/۰
اعتماد اجتماعی ۷۸/۰ ۰۱/۰ امید به آینده اجتماعی ۳۸/۰ ۰۱/۰
اعتماد به کارایی مسئولان ۳۷/۰ ۰۱/۰ امید به آینده فردی ۵۰/۰ ۰۰/۰
دین­داری ۲۳/۰ ۰۱/۰ احساس امنیت ۶۰/۰ ۰۰۱/۰
امید به آینده اجتماعی ۵۱/۰ ۰۱/۰ احساس محرومیت ۲۹/۰- ۰۰/۱۰
امید به آینده فردی ۵۷/۰ ۰۱/۰ دین­داری ۱۶/۰ ۰۱/۰
احساس عدالت ۵۳/۰ ۰۱/۰ ارضای نیازها ۳۵/۰ ۰۱/۰
ارضای نیازها ۲۳/۰ ۰۱/۰ احساس عدالت ۴۳/۰ ۰۱/۰
احساس محرومیت ۱۰/۰- ۰۲/۰

برطبق نتایج جدول بالا متغیر امنیت و رضایت با متغیرهای «اعتماد اجتماعی، اعتماد به کارایی مسئولان، احساس عدالت، امید به آینده فردی و اجتماعی» دارای همبستگی متوسط رو به بالا است. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که با بالا بودن میزان امنیت و رضایت، میزان هر یک از متغیرهای ذکر شده نیز بالا خواهد بود و این نشان از همبستگی مستقیم بین این متغیرهاست. اما تنها متغیری که دارای همبستگی منفی و معکوس با دو متغیر امنیت و رضایت است، متغیر احساس محرومیت می‌باشد، زیرا برطبق نتیجه به دست آمده می‌توان با احتمال ضعیف رو به متوسط گفت که با بالا بودن میزان احساس محرومیت، میزان احساس امنیت و رضایت پایین خواهد بود.

یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر

نتایجی که در این قسمت مورد اشاره قرار خواهد گرفت، راجع به نتایجی است که به تحلیل مجموعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رضایت می‌پردازند. در ادامه، به تفکیک به نتایج فوق اشاره می‌شود:

متغیر وابسته اصلی و نهایی این تحقیق، متغیر «رضایت از زندگی» است که در این قسمت، به بررسی نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر عواملی پرداخته می‌شود که بر رضایت تأثیر گذاشته‌اند. البته قبل از اشاره به این نتایج، باید گفت که متغیرهای مستقل به سه شیوه‌ی الف) اثر مستقیم ب) اثر صرفاً غیرمستقیم، ج) اثر مستقیم و هم غیرمستقیم به صورت توامان و با بتاهای مختلف بر رضایت از زندگی (به عنوان متغیر وابسته) تأثیر داشته‌اند که در زیر به ترتیب سهم نسبی تأثیر هر یک در این سه شیوه، به نتایج اشاره می‌شود:

الف) متغیرهایی که تنها تأثیر مستقیم بر رضایت داشته‌اند.

از میان مجموعه متغیرهای مستقل، سه متغیر صرفاً به صورت مستقیم بر رضایت تأثیر گذاشته‌اند که کیفیت و میزان تأثیر آنها به ترتیب به قرار زیر بوده است:

۱- متغیر احساس امنیت با ضریب تأثیر ۴۵/۰ اولین متغیری بود که بیشترین تأثیر را بر رضایت داشت. براساس این نتیجه، هر چه میزان احساس امنیت در جامعه بیشتر باشد، رضایت افراد بیشتر است و بالعکس. البته لازم به توضیح است که این متغیر بلافاصله بعد از متغیر رضایت به عنوان متغیر وابسته میانی وارد معادله رگرسیونی شد و تأثیر سایر متغیرهای بر روی آن به دست آمد و به همین خاطر تأثیر غیرمستقیم بر روی رضایت نداشته است و در مجموع می‌توانیم بگوییم که از مهم‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند واریانس (تغییرپذیری) متغیر رضایت را تحت تأثیر قرار دهد.

ب) متغیرهایی که تنها تأثیر غیرمستقیم بر رضایت داشته‌اند.

براساس نتایج تحقیق درخصوص عوامل مؤثر بر رضایت، پنج متغیر از میان مجموعه متغیرهای مستقل توانسته‌اند صرفاً تأثیر غیرمستقیم (یعنی با واسطه متغیرهای وابسته دیگری مثل احساس امنیت و اعتماد اجتماعی) بر رضایت بگذارند. به طوری که:

۱- متغیر احساس عدالت اجتماعی با ضریب ۱۲/۰ از طریق متغیر احساس امنیت و با ضریب ۳۲/۰ از طریق متغیر اعتماد اجتماعی بر رضایت تأثیر داشته است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که هر چه افراد تلقی مثبت‌تری از روند عدالت در جامعه داشته باشند، میزان احساس امنیت و اعتماد در بین آنها بالا می‌رود و با بالا رفتن این دو متغیر، میزان رضایت بیش از زمانی است که این ارزیابی از گرایش مثبت کمتری برخوردار باشد.

۲- متغیر امید به آینده اجتماعی با ضریب ۲۲/۰ با واسطه متغیر اعتماد، تأثیر افزاینده بر میزان رضایت افراد دارد، این نتیجه نشان می‌دهد، هر چه میزان امید به آینده اجتماعی بیشتر باشد، احساس اعتماد و در نهایت رضایت در زندگی بیشتر است. پس، افرادی که امید زیادی به آینده جامعه ندارند، رضایت کمتری از زندگی دارند.

۳- متغیر امید به آینده فردی با ضریب ۳۰/۰ با اسطه متغیر اعتماد و با ضریب ۱۶/۰ از طریق متغیر احساس امنیت تأثیر افراینده بر میزان رضایت افراد دارد، این نتیجه نشان می‌دهد، هر چه میزان امید به آینده فردی در بین مردم بالاتر رود، احساس اعتماد و امنیت و در نهایت رضایت در زندگی بیشتر می‌شود(همان:۲۰).

[۱] – Having

[۲] – Relating

[۳] – Being

[۴] – لازم به توضیح است که پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ابتدا در سال ۱۳۵۳ توسط اسدی و از سوی پژوهشکده علوم اجتماعی و توسعه ایران انجام گرفت. این تحقیق در ۲۳ شهر و ۵۲ روستای کشور به اجرا درآمد، اما در سال ۱۳۷۴ تحقیقی درخصوص آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی در ایران به کوشش دکتر منوچهر محسنی و از سوی شورای فرهنگ عمومی در ۱۵ شهر کشور انجام شد. تا اینکه به صورت رسمی از سال ۱۳۷۸ به بعد، پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد که هر دو سال یکبار، توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرا درآید که تاکنون دوبار (دو موج) این طرح به اجرا درآمده است.

80,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق نظریات روان شناختی ، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناختی مرتبط با بهزیستی
 • تحقیق جامعه شناسی ادبیّات و نقد جامعه شناختی رمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.