تحقیق نظریه های شخصیت و الگوهای مربوط به سبک های فرزندپروری و مدل های تاب آوری

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق نظریه های شخصیت و الگوهای مربوط به سبک های فرزندپروری و مدل های تاب آوری دارای ۴۸ صفحه می باشد   فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

۲-۱ شیوههای فرزندپروری    ۵
۲-۱-۱ تعاریف شیوههای فرزندپروری    ۵
۲-۱-۲ تاریخچه فرزندپروری    ۶
۲-۱-۳ الگوهای مربوط به شیوههای فرزندپروری    ۷
۲-۱-۳-۱ الگوی زیگلمن    ۸
۲-۱-۳-۲ شیوههای فرزندپروری سیرز، مک کوبی، لوین    ۹
۲-۱-۳-۳ الگوی بامریند    ۱۰
۲-۲ ویژگیهای شخصیت    ۱۲
۲-۲-۱ تعاریف ویژگیهای شخصیت    ۱۲
۲-۲-۲ عوامل به وجود آورنده شخصیت    ۱۳
۲-۲-۳ ساختار شخصیت    ۱۳
۲-۲-۴ تاریخچه نظریه عاملی شخصیت    ۱۵
۲-۲-۵ نظریههای شخصیت    ۱۶
۲-۲-۵-۱ نظریه یونگ    ۱۶
۲-۲-۵-۲ نظریه عاملی آیزنک    ۱۷
۲-۲-۵-۳ نظریه عاملی شخصیتی نئو    ۱۸
۲-۲-۵-۳-۱ شاخص روان آزرده گرایی    ۱۹
۲-۲-۵-۳-۲ شاخص برون گرایی    ۲۰
۲-۲-۵-۳-۳ شاخص گشودگی    ۲۰
۲-۲-۵-۳-۴ شاخص با وجدان بودن    ۲۱
۲-۲-۵-۳-۵ شاخص موافق بودن    ۲۱
۲-۳ تاب آوری    ۲۲
۲-۳-۱ تعاریف تاب آوری    ۲۲
۲-۳-۲ روان شناسی مثبتگرا و تاب آوری    ۲۳
۲-۳-۳ انواع تاب آوری    ۲۴
۲-۳-۳-۱ تاب آوری عمومی    ۲۴
۲-۳-۳-۲ تاب آوری حقیقی    ۲۵
۲-۳-۳-۳ تاب آوری تلقیحی    ۲۵
۲-۳-۴ مدلهای تاب آوری    ۲۶
۲-۳-۴-۱ مدل گارمزی    ۲۶
۲-۳-۴-۲ مدل تاب آوری فلچ    ۲۷
۲-۳-۵ خصوصیات تاب آوری    ۲۷
۲-۳-۶ عوامل موثر بر تاب آوری    ۲۹
۲-۳-۶-۱ ویژگیهای افراد تاب آور    ۲۹
۲-۳-۶-۲ نقش محیط در تاب آوری    ۳۰
۲-۳-۶-۳ خودکارآمدی در افراد    ۳۱
۲-۳-۶-۳-۱ دستاورد های عملکرد    ۳۲
۲-۳-۶-۳-۲ تجربههای جانشین    ۳۳
۲-۳-۶-۳-۳ ترغیب کلامی    ۳۳
۲-۳-۶-۳-۴ حالتهای فیزیولوژیک    ۳۴
۲-۳-۷ راههای ارتقاء تاب آوری    ۳۴
۲-۳-۷-۱ مهارت در حل مساله    ۳۴
۲-۳-۷-۲ کفایت اجتماعی    ۳۵
۲-۳-۷-۳ نگاه رو به آینده    ۳۶
۲-۳-۷-۴ نقش والدین    ۳۷
۲-۳-۸ راهکارهای عملی برای افزایش تاب آوری    ۳۷
۲-۳-۹ اهمیت تاب آوری در دوره نوجوانی    ۳۸
۲-۴ پیشینه    ۳۹
۲-۴-۱ تاب آوری    ۳۹
۲-۴-۲ فرزند پروری    ۴۱
۲-۴-۳ ویژگیهای شخصیت    ۴۲
منابع    ۴۳

منابع

محمدی، م.، ۱۳۸۴، بررسی عوامل موثر بر تاب آوری در افراد در معرض مواد، رساله دکتری، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شریعتمداری، ع.، ۱۳۷۶، روان شناسی تربیتی، تهران، امیر کبیر، ص. ۱۳۲

مک­کری، ر.، کاستا، پ.، ۱۹۹۲، روانشناسی شخصیت بزرگسالی، ترجمه گروسی فرشی، ۱۳۸۱، تبریز، جامعه پروژه، ص. ۱۴۲

کرلینجر، ف.ان.، ۱۳۸۱، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه شریفی- نجفی زند، تهران، نشر سمت، ص. ۱۶۵

گروسی فرشی، ت.، ۱۳۸۰، رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عامل در مطالعات شخصیت)، تبریز، نشر جامعه پروژه، ص. ۹۴

گروسی فرشی، میرتقی. (۱۳۸۰) .رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: نشر جامعه پروژه دانیال

برک، ل.، ۱۳۸۳، روان شناسی رشد، ترجمه سید محمدی، ی.، تهران، ارسباران، ص. ۳۴۵

بشارت، م.ع.، ۱۳۸۷، ویژگی­های روان سنجی فرم فارسی مقیاس تاب آوری، مجله علوم روان شناختی، چاپ اول، ص ۹۳-۸۹

جوادی، ر.خ.، آقابخشی، ح.، رفیعی، ح.، عسگری، ع.، بیان معمار، ا.، عبدی زرین، س.، ۱۳۹۰، رابطه کارکرد خانواده و تاب آوری در برابر مواد در دانش آموزان پسر دبیرستانی مدارس پر خطر، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره ۲۱، ص. ۴۲۱

جوکار، ب.، اقدامی، ز.، حسین چاری، م.، ۱۳۸۹، پیش بینی تاب آوری بر اساس جهت گیری مذهبی (اسلامی) دانشجویان، مجموعه مقالات ۵سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، ص. ۶۷

حدادی، پ.، بشارت، م.ع.، پور بهلول، س.، ۱۳۸۹، تاب آوری، آسیب پذیری و سلامت روانی، مجموعه مقالات روان شناسی ایران، ص. ۲۶۴

خزائلی، پ.، ۱۳۸۶، تاب آوری، ظرفیت غلبه بر دشواری ها، پایداری ها و بهسازی خویشتن، مرکز مشاوره دانشجویی معاونت و معاونت دانشجویی و فرهنگی

خسروی، ص.، موسوی، ح.، طاهر نژاد، ح.، کلانتری، م.، آگنج، ن.، ۱۳۸۹، تاثیر الگو های ارتباطی خانواده بر تاب آوری دانشجویان، مجموعه مقالات ۵ سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان ص. ۱۰۱

۲-۱ شیوه ­های فرزندپروری

۲-۱-۱ تعاریف شیوه­های فرزندپروری

منظور از شیوه­ های فرزندپروری والدین، نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان، احساسات و علاقه آن­ها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آن­ها در کار­های مهم و همکاری آن­ها است (شریعت­مداری، ۱۳۷۶).

رابطه بین کودکان و والدین وسایر اعضای خانوده را می­توان به عنوان نظام یا شبکه­ای از روابط دانست که در کنش متقابل با یکدیگر­اند (برون فن برنر[۱]، ۱۹۷۹؛ به نقل از برک، ترجمه محمدی، ۱۳۸۳).

روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوه­های فرزندپروری در بین گروه­های اجتماعی ابعاد مختلفی دارد و فقط شامل تغییرات یک نواخت نمی­شوند. به طوری که ممکن است والدین هم فرزندان خود را دوست بدارند و هم آن­ها را طرد نمایند. یا اینکه در عین دوست داشتن آنان، در انضباط سخت­گیری کنند. پاسخ فرزند نیز صرفأ به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن­ها ارتباط پیدا نمی­کند بلکه ماحصل ترکیب عوامل مختلف می­باشد. هر چند پیش­بینی ویژگی­های بعدی بر مبنای روش­های خاص فرزند­پروی بسیار دشوار است (افروز، ۱۳۷۱).

لاپلانتین[۲] (۲۰۰۰) در پژوهشی دریافت که وجود شیوه­های فرزندپروری سالم روانی و فرهنگی فرزندان در گرو یک نکته اساسی است؛ یعنی خانوده­هایی که فرزندان آنان در سلامت روان کامل به سر می­برند، یک نکته مشترک در شیوه­های تربیتی خود اعمال می­کنند و آن عبارت است از «حضور والدین در جمع خانواده و داشتن رابطه آموزشی و نیز وجود ارتباط کلامی مؤثر با فرزندان» (لاپلانتین، ۲۰۰۰).

رابطه­ی والدین اعم از آموزشی یا غیر آموزشی با فرزندان، رابطه یکسان و بر طبق یک الگو و یک مدل خاص نیست. براساس تحقیقی در فرانسه، این مدل در ارتباط با طبقه اجتماعی خانواده می­باشند (ژیفو، لوواسور[۳]، ۱۹۹۵).

بدون تردید می­توان گفت یک مدل فرزندپروری در همه خانواده­ها وجود ندارد، بلکه به تعداد خانوده­ها روش­های فرزندپروری وجود دارد (کاستلان[۴]، ۱۹۹۸).

۲-۱-۲ تاریخچه فرزندپروری

بین کشورها و گروه­های مختلف اجتماعی به تفاوت­های چشمگیری در زمینه شیوه­های فرزندپروری برمی­خوریم. در آمریکا حتی در میان خانواده­های طبقه متوسط هر از چندگاهی نوساناتی در نگرش افراد نسبت به مسائلی نظیر آموزش آداب توالت رفتن، برنامه زمانی، تغذیه طفل، تغذیه با شیر مادر مقابل استفاده از شیشه پستانک و سهل­گیری در مقابل سخت­گیری دیده می­شود. در سه دهه اول قرن حاضر میلادی، روش­های فرزند­پروری تا حدود زیادی خشن و خشک بوده­اند. در آن زمان به والدین توصیه می­شد با بغل کردن کودک به هنگام گریه کردن او را لوس نکند، طبق برنامه ثابتی به او غذا بدهند، (اعم از اینکه گرسنه باشند یا نباشند) و آداب توالت رفتن را در همان سال اول زندگی به او آموزش دهند. این روش کاملأ خشک تا حدود زیادی زیر نفوذ مکتب رفتارگرایی بود.

این دیدگاه عینی، کنترل شده و غیر عاطفی در زمینه فرزندپروری به شکل مضحک و اغراق آمیزی در نقل قول زیر از جان واتسون[۵] بیان­گذار مکتب رفتار­گرایی به خوبی نمایان است: «برای تربیت کودک، شیوه معقولی وجود دارد، با بچه طوری رفتار کنید که گویی بزرگسال کم سن و سال است. با نهایت دقت به اول لباس بپوشانید و حمامش کنید. با او با شیوه عینی و با استواری ملاطفت­آمیزی رفتار کنید. هرگز او را در آغوش نگیرد و روی زانوی خود ننشانید. اگر ناچار شدید، فقط در موقع شب خوش گفتن، یک بار پیشانی او را ببوسید.» (واتسون، ۱۹۲۸، به نقل از اتکینسون و دیگران[۶]، ۱۹۸۳؛ ترجمه براهنی و دیگران، ۱۳۷۳).

در دهه ۱۹۴۰ میلادی روند شیوه­های فرزند­پروری در جهت سهل­گیری و انعطاف پذیری بیشتری دگرگون شد. در این دهه نظریه­های فرزندپروری زیر نفوذ مکتب روانکاوی قرار گرفت. مکتبی که در آن بر امینت عاطفی کودک و زیان­های ناشی از کنترل شدید تکانه­های طبیعی او تأکید می­شد. تحت راهنمایی­های دکتر بنیامین اسپاک[۷] به والدین توصیه شد که از شّم طبیعی خود پیروی کنند و از برنامه­های انعطاف پذیری که هم با نیازهای خود آنان و هم با نیاز­های کودک سازگاری دارد، استفاده کنند. به نظر می­رسد در حال حاضر شاهد نوسانی در جهت عکس هستیم. چنین می­نماید که امروزه والدین احساس می­کنند که سهل­گیری، پاسخ مشکل آن­ها نیست و قواعد خشک و مستبدانه گذشته هم کارایی خود را از دست داده است (اتکینسون و دیگران، ۱۹۸۳؛ ترجمه براهنی و دیگران، ۱۳۷۳).

در روش جدید فرزندپروری توصیه می­شود که کودک هم در رفتار و هم در احساست خویش به کمک بزرگسالان نیازمند است. والدین باید به کودک فرصت دهند تا درباره احساسات و نگرش­های منفی خود، بدون ترس و واهمه صحبت کنند. باید رفتار­های نا­مطلوب کودک را مورد سرزنش قرار دهند، نه خود کودک را. بنابراین احساس احترام به فرزند در شیوه­های اعمال انضباط باید محفوظ بماند. محدودیت­ها نباید به طور مطلق بیان شوند و والدین باید از طرح محدودیت­های دوگانه و نا مشخص خود­داری کنند و محدودیت­ها را با هدف­های تربیتی و سالم­سازی شخصیت کودک اعمال نمایند (اتکینسون و دیگران، ۱۹۸۳، ترجمه براهنی و دیگران، ۱۳۷۳).

۲-۱-۳ الگو­های مربوط به شیوه­های فرزندپروری

در این بخش به سه مدل از شیوه ­های فرزندپروری که به صورت جداگانه توسط زیگلمن[۸]، سیرز[۹] و بامریند ارائه شده، می­پردازیم. در این الگو­ها شیوه­های مختلف فرزندپروری جداگانه مورد بحث قرار گرفته است.

 ۲-۱-۳-۱ الگوی زیگلمن

زیگلمن (۱۹۹۹) روش­های ارتباطی والدین و فرزندان را به چهار قسمت کلی تقسیم کرده است.

والدین مقتدر

والدین سهل­گیر

والدین مستبدانه

والدین مسامحه­گر

والدین مقتدر، به فرزندان خود استقلال و آزادی فکری می­دهند، و آن­ها را تشویق می­کنند و نوعی محدودیت و کنترل را بر آن­ها اعمال می­دارند. در خانواده­هایی با والدین مقتدر، اظهار نظر­ها و ارتباط اخلاقی وسیع در تعامل کودک و والدین وجود دارد و گرمی و صمیمیت نسبت به کودک در سطح بالا است. کودکان دارای چنین والدینی متکی به نفس هستند، با همسالان روابط دوستانه دارند، با فشار روانی به خوبی مقابله می­کنند، شاد و پر انرژی هستند (ماسن و دیگران، ۱۹۷۳؛ به نقل از محرابی، ۱۳۸۴).

والدین سهل­گیر، نسبت به آموزش رفتار­های اجتماعی سهل­انگار هستند، نظم و ترتیب و قانون کمی در این خانواده­ها حاکم است و پایبندی اعضا به قوانین و آداب اجتماعی بسیار کم است. تزلزل در چنین خانواده­ایی به چشم می­خورد و این تزلزل باعث بی بندوباری کودکان شده و موجب می­شود که آنان احساس مسئولیت نکنند. از ویژگی­های فرزندان رشدیافته در چنین خانواده­هایی، مقاومت ولجبازی در مقابل بزرگسالان است. دارای اتکّا به نفس پایینی هستند، زود خشمگین و زود خوشحال می­شوند، تکانشی و پرخاشگر هستند، و در مقابله با فشار­های روانی دچار مشکل می­شوند.

والدین مستبدانه، خود را به صورت انعطاف­پذیری تحمیل می­کنند. از نظر تربیتی، خشن و تنبیه­گر بوده و با رفتار بد مقابله می­کنند و کودک بد رفتار را تنبیه می­نمایند. ابراز محبت و صمیمیت آن­ها نسبت به کودکان در سطح پایینی است، عقاید فرزندان را جویا نمی­شوند. فرزندان دارای چنین والدینی، ثبات فکری و روحی ندارند و خویشتن را بدبخت می­پنارند، آن­ها زود ناراحت می­شوند و در برابر فشار­های روانی آسیب پذبر­اند.

[۱] – Bronfen brener

[۲] – Laplantine

[۳] – Giffo & Levasseur

[۴] – Castellan

[۵] – Jan Watson

[۶] – Atkinson and et al.

[۷] – Benyamin Spake

[۸] – Sigelman

[۹] – Siars

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مفهوم شخصیت از دیدگاه مختلف و عوامل موثر بر شخصیت و نظریه های عاملی شخصیت و پرسشنامه سرشت و منش (TCI)
 • تحقیق بازی های یارانه ای و شخصیت و نظریه های مربوط به بازی و شخصیت
 • تحقیق تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و دیدگاهها و نظریه ها و عوامل موثر بر آن و ویژگی های شخصیت و عوامل به وجود آورنده شخصیت و نظریه های ان
 • تحقیق شخصیت و نظریه‌های مرتبط با آن
 • تحقیق نظریه های شادکامی و تاب آوری، خودکارآمدی و امیدواری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.