تحقیق نقش مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی و اصول طراحی مسکن پایدار روستایی

پیشینه تحقیق و پایان نامه و پروژه دانشجویی

پیشینه تحقیق نقش مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی و اصول طراحی مسکن پایدار روستایی دارای ۴۴ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد  word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود  آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    ۵
۲-۱٫تعاریف ومفاهیم    ۶
۲-۱-۱٫مفهوم مسکن    ۶
۲-۱-۲٫مسکن روستایی    ۷
۲-۱-۳٫پایداری و توسعه پایدار    ۱۱
۲-۱-۴٫توسعه پایدار روستایی    ۱۲
۲-۱-۵٫مسکن پایدار روستایی    ۱۴
۲-۲٫مسکن و نظریات مربوط به آن    ۱۵
۲-۳٫اهمیت مسکن در زندگی انسان    ۱۶
۲-۴٫نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن    ۱۷
۲-۵٫روشهای اساسی تامین مسکن    ۱۸
۲-۵-۱٫ارتقای کیفیت سکونت    ۱۸
۲-۵-۲٫تامین زمین و خدمات    ۱۹
۲-۵-۳٫اهداف روش تامین زمین و خدمات    ۱۹
۲-۵-۴٫روش توانمند سازی    ۲۰
۲-۶٫عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن    ۲۱
۲-۶-۱٫ زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن    ۲۲
۲-۶-۲٫استانداردهای مسکن    ۲۲
۲-۶-۳٫شکل مطلوب مسکن    ۲۲
۲-۶-۴٫استحکام مسکن    ۲۳
۲-۷٫جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی    ۲۳
۲-۸٫عوامل موثر بر پایداری مسکن روستایی    ۲۴
۲-۹٫  شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی    ۲۵
۲-۱۰٫اصول طراحی مسکن پایدار روستایی    ۲۶
۲-۱۰-۱٫موارد اکولوژیکی    ۲۶
۲-۱۰-۱-۱٫مسکن پایدار و طراحی منظر    ۲۶
۲-۱۰-۱-۲٫مسکن پایدار و اقلیم    ۲۷
۲-۱۰-۱-۳٫مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی    ۲۷
۲-۱۰-۱-۴٫مسکن پایدار و پیوند با طبیعت    ۲۸
۲-۱۰-۲٫موارد اجتماعی    ۲۸
۲-۱۰-۲-۱٫مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین    ۲۸
۲-۱۰-۲-۲٫مسکن پایدار و کاربریهای مختلط    ۲۹
۲-۱۰-۲-۳٫مسکن پایدار و تراکم    ۲۹
۲-۱۰-۲-۴٫مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت    ۲۹
۲-۱۰-۳٫موارد اقتصادی    ۳۰
۲-۱۰-۳-۱٫مسکن پایدار و عوامل تکنیکی    ۳۰
۲-۱۱٫شاخصهای مسکن پایدار در تجارب جهانی    ۳۰
۲-۱۱-۱٫شاخص های توسعه پایدارمسکن در ایران    ۳۱
۲-۱۲٫سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب    ۳۳
۲-۱۲-۱٫سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب    ۳۳
۲-۱۲-۲٫سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب    ۳۴
۲-۱۳٫ پیشینه تحقیق    ۳۵
منابع ومآخذ    ۳۸

منابع

– افشاری ، مریم (۱۳۸۸) .مطالعه و تحلیل تاثیر آلودگی آب بر پایداری سکونتگاههای روستایی( مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بیجار) ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی .

– دلال پور محمدی ،محمد رضا  (۱۳۷۹) .برنامه ریزی مسکن ، تهران ، انتشارات سمت .

– پورمحمدی ،محمدرضا (۱۳۸۸) . برنامه ریزی مسکن ،چاپ ششم،انتشارات سمت .

– زیاری،کرامت الله.پرهیز،فریاد.مهدی نژاد،حافظ وحسن اشتری(۱۳۸۹)،ارزیابی مسکن گروه های درآمدی و ارایه برنامه تامین مسکن اقشار کم درآمد(نمونه موردی:استان لرستان) ،مجله آبادی،شماره ۷۴،تهران،صص۲۲-۱٫

– سرتیپی پور،محسن،(۱۳۸۴)،شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران ،نشریه هنرهای زیبا،شماره۲۲،صص۵۲-۴۳٫

– مخبر ، عباس (۱۳۶۳) .ابعاد اجتماعی مسکن ،ترجمه مرکز مدارک اقتصادی – اجتماعی ، تهران ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه .

– مطیعی لنگرودی،حسن (۱۳۸۲ ) .برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ،مشهد،جهاد دانشگاهی مشهد.

– نیازخانی ، معصومه(۱۳۷۳) .ابعاد اجتماعی –روانی و فرهنگی مسکن در ایران ،مجموعه مقالات اولین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ، جلد ۲،وزارت مسکن و شهرسازی .

– نیکو سرشت ، ناصر (۱۳۷۴). راهنمای تامین مالی مسکن برای کشورهای در حال توسعه و راهکاری برای تشکیل موسسات تامین مالی مسکن ، بولتن اقتصاد مسکن ،شماره ۱۵٫

– ورسلی ،پیتر (۱۹۹۸). نظم اجتماعی در نظریه­های جامعه شناسی ، ترجمه :سعید معیدفر ،انتشارات تیان ، تهران .

– بهرامی،رحمت الله (۱۳۹۰) . تحلیلی بر وضعیت مسکن روستایی در استان کرمانشاه،مجله مسکن و محیط روستا،شماره ۱۳۴، تهران، صص۱۰۴-۹۵٫

– سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ، ۱۳۶۵٫

– پور طاهری ، مهدی ،حمدا….سجاسی قیداری و طاهره صادقلو،(۱۳۸۹)، سنجش و اولویت بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل فازی ، مجله مدرس ، دانشگاه تربیت مدرس ،تهران .

– پور طاهری،مهدی.رکن الدین،عبدالرضاومنصوره نیکبخت(۱۳۹۰). اثر تغییرات فرهنگی برالگوی مسکن روستایی(نمونه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اهر، سال نهم،شماره ۳۵،اهر،صص۱۳۴-۱۱۵٫

 مقدمه

مطالعه و تحقیق در شرایط سکونت گاههای روستایی ، در محورمطالعات جغرافیای روستایی قرار می­گیرد . جغرافیای روستایی به بررسی و شناخت ساختاری-کارکردی اجتماع روستایی با توجه به اهمیت و نقش نیروهای گوناگون طبیعی و انسانی می پردازد . همچنین برپایی فضایی حاصل از فعالیت های زراعی و غیر زراعی روستایی و نیز ساختارها و کارکردهای گوناگون در مکان وظیفه اصلی جغرافیای روستایی است ، اساسی­ترین هدف جغرافیای روستایی را می توان ایجاد فضای حیاتی مناسب وپایدار برای روستاییان عنوان نمود . این هدف در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با برنامه ریزی شهری و منطقه ای قابل دستیابی میباشد که نهایتا هدف کلان آن یعنی توسعه یکپارچه یا همه جانبه روستایی را دنبال می کند . با مشخص شدن لزوم دخالت دانش جغرافیا در حیطه مطالعات روستایی می­توان اکنون جایگاه مباحث پایداری و ناپایداری سکونتگاههای روستایی را در چارچوب این علم چنین بیان نمود . شهر و روستا در عرصه سرزمین ملی ، ساختار فضایی ویژه­ای را به صورت یک سیستم باز و نظام شکل می دهند اگر به دلیل جزیی ازنظام ، پیوسته و مداوم در برخورد با سایر اجزا قرار گیرد و روابط سیستمی حاکم بر نظام دچار آشفتگی گردد، ضعف و رکود و در نهایت نابودی مجموعه سیستم فراهم خواهد شد . بنابراین عرصه های روستایی ، به عنوان پدیده های مکانی- فضایی برآیندی از عوامل و عناصر مکان ساز ، نظام اکولوژیک ،پیشینه تاریخی ، فرهنگی ، سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی ، نظام و نگرش حاکم بر فضاست . پس هرگاه در خلال فرایندهای فضایی در توالی عملکردها ، عوامل فوق از نظر زمانی ، متاثر از نیروهای درونی و برونی در مقابل یا مکان قرار گیرند ، کالبد آن به لحاظ عملکرد تضعیف گشته ، از پاسخ گویی به نیازهای آنی و آتی ساکنانش باز می ماند و این سرآغاز رکود و گاهی اضمحلال جایگاه عرصه­های روستایی در شبکه عام سکونتی سرزمین است . نهایتا میتوان بیان نمود هرگونه برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی  بدون داشتن آگاهی کامل از توان سکونتگاههای روستایی در جهت ایجاد تعادلی پویا تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی در طی روندهای زمانی و مکانی کاری بیهوده میباشد . به عبارت دیگر مجموعه­ای از عوامل و فرایندهای طبیعی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، تاریخی ، نظامات سیاسی و ایدئولوژیکی بصورت متغیرهای مختلفی که بر یکدیگر اثر متقابل دارند ، بصورت سیستم ، باعث پیدایش و استقرار سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا در پهنه ای از سرزمین شده که این عوامل و فرایندها به همراه تعامل و مناسبات متقابل بین سکونتگاهها ، ساختار فضایی ویژه ای را به صورت یک نظام سیستم شکل می دهد . تا زمانی که جایگاه و نقش هر یک از اجزاء در کل نظام بر اساس توانایی­های درونی آن بوده و عملکرد و کارکرد هر جزء مکمل اجزای دیگر باشد ، تداوم و توسعه نظام را در پی داشته و هر سکونتگاه قادر به پاسخگویی به نیازهای اساسی ساکنانش خواهد بود . اما اگر به دلایلی اجزای این نظام ، پیوسته در تقابل با سایر اجزای قرار گرفته و یا روابط سیستمی حاکم بر مجموعه نظام دچار اختلال گردد، زمینه ضعف ، رکود متلاشی شدن ساختار آن فراهم خواهد شد (افشاری ، ۱۳۸۸: ۱۳-۱۰) .

۲-۱٫­تعاریف ومفاهیم

۲-۱-۱٫مفهوم مسکن

اکثر کشورهای درحال توسعه همگی بر این نظر هستند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شودبلکه محیط مسکونی را در بر می گیرد . براساس مطالعاتی که در هندوستان صورت گرفته ،مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فیزیکی که­ یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرارمی­دهد،کل محیط مسکونی را شامل می­شود که شامل کلیه خدمات وتسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال،آموزش و تندرستی افراد است، همچنین مسکن به مجموعه ای از تسهیلات گفته می­شود که به منظور ارائه خدمات فشرده و در یک مکان فیزیکی قرار دارد. این واژه بدان معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی و خانوادگی تغییر می کند(مخبر،۱۸:۱۳۶۳). به عبارت دیگرمسکن چیزی بیش از سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهتر زیستن انسان را شامل می شودو باید حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده کننده فراهم باشد(k.napp.1982.35).

در دومین اجلاس اسکان بشر(۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد. مسکن متناسب چنین تعریف شده است((سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست ،سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیکی ،امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری ،دوام سازی روشنایی،تهویه و سیستم گرمایی مناسب ،زیرساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی،بهداشت وآموزش و دفع زباله ،کیفیت مناسب زیست محیطی ،عوامل بهداشتی مناسب ،مکان مناسب ،قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد با توجه به استطاعت مردم تامین شود(دلال پورمحمدی،۴:۱۳۷۹).

مسکن روستایی اینگونه تعریف شده است مسکن بیش از آنکه ساختار کالبدی باشد ، نهادی است با عملکرد چند بعدی (زیاری،۲:۱۳۸۹). که دارای ابعاد مختلف مکانی ، معماری، کالبدی ، فیزیکی ، اقتصادی ، مالی ،روانشناختی و پزشکی است (culllingworth, 1997, 166).

۲-۱-۲٫مسکن روستایی

مسکن واژه ای عربی و ریشه آن سکن است . مفهوم این واژه آرام گرفتن بعد از حرکت است و شاید این مناسب ترین تعریف لفظی این واژه باشد زیرا همه انسانها پس از تلاش و کوشش و حرکت روزانه خانه یا همان مسکن را محل آرام و استراحت خود قرار می­دهند . همچنین مارسل بازن مسکن را این چنین تعریف کرده است ” مسکن عبارتست از تعداد متغیرهای ساختمان که در محوطه نسبتا وسیعی پراکنده شده اند و این محوطه با خاک کوبیده شده و یا علفزاری با درختان میوه و یا کرتهای صیفی کاری پوشیده شده است ” (محمدی ملاسرایی ،۱۳۷۵: ۹-۸) . مقوله مسکن گسترده و پیچیده است ، ابعاد متنوعی دارد ونمی توان تعریف واحدی از آن ارائه کرد مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سرپناه ، نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید . در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانواده یا فرد مانند خوراک ، استراحت و حفاظت در برابر شرایط جوی تامین می شود (اهری،۷:۱۳۶۷) . مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی ، کل محیط مسکونی را در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای بهتر زیستن خانواده و طرحهای اشتغال ، آموزش و بهداشت افراد است در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط را شامل می گردد(مخبر،۱۷:۱۳۶۳) . به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان را شامل می شود و باید حق تصرف نسبتا طولانی و مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد (Knapp,1982:35) . مسکن به مثابه واحد تسهیلات فیزیکی یا به عنوان کالایی اقتصادی و پر دوام که نقش اجتماعی یا جمعی نیز دارد ، چونان مجموعه ای از خدمات و بخشی اقتصادی است (Bourne,1981:14) . و افزون بر اینها مشتمل بر رفع نیازهای مالی ، به عنوان نمایش مقام و وضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد نیز هست (Cater and Trevor,1980:38) . مسکن خردترین و کوچک ترین شکل تجسم کالبدی رابطه متقابل انسان و محیط و خصوصی ترین فضای زندگی انسان است (زیاری ،۲:۱۳۸۹) . مسکن در عین حال عامل اصلی جامعه پذیری افراد نسبت به جهان وکالایی عمده و تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا است که در شکل گیری هویت فردی ، روابط اجتماعی و اهداف جمعی نقش بسیار تعیین کننده ای دارد (Short,2006:199) . مسکن بیش از انکه ساختار کالبدی داشته باشد ، نهادی است با عملکرد چند بعدی (زیاری،۲:۱۳۸۹).که دارای ابعاد مختلف مکانی ، معماری ، کالبدی و فیزیکی ، اقتصادی ،مالی ، روان شناختی و پزشکی است (Cullinigworth,1997,166) . عامل فرهنگ و درک انسانها از جهان و حیات نقش موثری در مسکن و سازمان تقسیمات فضایی آن داشته است (Rapoport,1969:47) . مسکن در واقع مکانی فیزیکی است و سرپناه ، نیاز اولیه و اساسی خانوار محسوب می گردد(اهری،۱۰۷:۱۳۶۷) . در بسایری از موارد مهمترین عامل تاثیرگذار بر میزان رضایت فرد از سکونت در محله ، مسکن و شرایط محیطی آن است (Westaway,2006,187) . بنا به دیدگاه لوکوربوزیه ، هر دو وجه نیازهای جسمی و روحی انسان باید با سازمان دهی فضایی مسکن پاسخ داده شود (Yagi,1987:18) . در دومین اجلاس اسکان بشر (۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد از مسکن مناسب چنین تعریف شده است ” سرپناه مناسب تنها به معنی وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست ؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب ، فضای مناسب ، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ،مالکیت ، پایداری و دوام سازه ای ، روشنایی ، تهویه و سیستم گرمایی مناسب ، زیرساختهای اولیه مناسب از قبیل آبرسانی ، بهداشت و آموزش ، دفع زباله ، کیفیت مناسب زیست محیطی ، عوامل بهداشتی مناسب ، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه که همه موارد باید با توجه به استطاعت مردم تامین شود (دفتراقتصاد مسکن ،۷:۱۳۷۵) . مسکن خوب و مناسب نشانگر رفاه عمومی جامعه است و مسکن بد و نامطلوب منجر به پیامدهای زیانباری از قبیل بیماریها ،بی بندباریها ، تباهی وفساد جوانان جوامع میگردد(Rangwala,1998:62) . عوامل اقتصادی ، سبک معماری ،زبان بومی منطقه ،گرایش های سبک شناختی ، آب و هوا،جغرافیا و آداب و سنن محلی د رتوسعه و طراحی مسکن در مکانهای مختلف تاثیرگذارند(Sendich,2006:185) . مسکن در زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است  . بین نیاز به مسکن و دیگر نیازهای ضروری افراد تفاوتهایی وجود دارد که عباتند از :

مسکن به عنوان یک نیاز اولیه به همراه پوشاک و بعد از خوراک از ضروری ترین امکانات زیست انسان به شمار می آید و در زندگی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است . بین نیاز به مسکن و دیگر نیازهای ضروری افراد تفاوت هایی وجود دارد که عبارتند از :

الف . مسئله جایگزینی :سایر نیازهای ضروری انسان مانند خوراک و پوشاک ،جایگزین دارند ولی مسکن جایگزین ندارد،جایگزین آن آلونک ، کپر و زاغه است.

50,000 ریال – خرید

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق گردشگری و انواع و دیدگاه های آن و روش‌های برنامه ریزی گردشگری و ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار واصول توریسم پایدار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۶
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایpayandaneshjo.irمحفوظ می باشد.